Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0524

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/524 van de Commissie van 28 maart 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, identiek met stam AQ 713, clodinafop, clopyralid, cyprodinil, dichloorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazool, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stam MA 342, pyrimethanil, quinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, thiram, tolclofos-methyl, triclopyr, trinexapac, triticonazool en ziram (Voor de EER relevante tekst. )

C/2018/1831

OJ L 88, 4.4.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/524/oj

4.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 88/4


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/524 VAN DE COMMISSIE

van 28 maart 2018

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, identiek met stam AQ 713, clodinafop, clopyralid, cyprodinil, dichloorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazool, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stam MA 342, pyrimethanil, quinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, thiram, tolclofos-methyl, triclopyr, trinexapac, triticonazool en ziram

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 17, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (2) zijn de werkzame stoffen opgenomen die worden geacht te zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

(2)

De geldigheidsduur voor de werkzame stoffen mepanipyrim, Pseudomonas chlororaphis stam MA 342, quinoxyfen, thiacloprid, thiram en ziram is laatstelijk verlengd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2016 van de Commissie (3). De geldigheidsduur voor die stoffen verstrijkt op 30 april 2018.

(3)

De geldigheidsduur voor de werkzame stoffen Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, identiek met stam AQ 713, clodinafop, metrafenon, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl en triticonazool is verlengd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 487/2014 van de Commissie (4). De geldigheidsduur voor die stoffen verstrijkt op 30 april 2018.

(4)

De geldigheidsduur voor de werkzame stoffen clopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil en trinexapac is verlengd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 678/2014 van de Commissie (5). De geldigheidsduur voor die stoffen verstrijkt op 30 april 2018.

(5)

De geldigheidsduur voor de werkzame stoffen dichloorprop-P, metconazool en triclopyr is verlengd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 878/2014 van de Commissie (6). De geldigheidsduur voor die stoffen verstrijkt op 30 april 2018.

(6)

De aanvragen om verlenging van de goedkeuring van de in de overwegingen 2 tot en met 5 bedoelde stoffen zijn ingediend in overeenstemming met Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie (7).

(7)

Aangezien de beoordeling van de stoffen is uitgesteld om redenen die de aanvragers niet verwijtbaar zijn, zal de goedkeuring van die werkzame stoffen waarschijnlijk vervallen voordat een besluit over de verlenging ervan is genomen. Daarom moet de geldigheidsduur voor die stoffen worden verlengd.

(8)

Gezien het doel van artikel 17, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 zal de Commissie, in gevallen waarin zij bij verordening bepaalt dat de goedkeuring van een in de bijlage bij deze verordening genoemde werkzame stof niet wordt verlengd omdat niet aan de criteria voor goedkeuring is voldaan, de vervaldatum vaststellen op dezelfde datum als vóór deze verordening of, indien dat later is, op de datum van inwerkingtreding van de verordening waarbij wordt bepaald dat de goedkeuring van de werkzame stof niet wordt verlengd. In gevallen waarin de Commissie bij verordening bepaalt dat de goedkeuring van een in de bijlage bij deze verordening genoemde werkzame stof wordt verlengd, zal de Commissie, wanneer dit aangewezen is, trachten om de vroegst mogelijke toepassingsdatum vast te stellen.

(9)

Aangezien de huidige goedkeuring van de werkzame stoffen op 30 april 2018 vervalt, moet deze verordening zo spoedig mogelijk in werking treden.

(10)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 maart 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2016 van de Commissie van 17 november 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperiode voor de werkzame stoffen acetamiprid, benzoëzuur, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazon, propyzamide, propiconazool, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, pyraclostrobine, quinoxyfen, thiacloprid, thiram, ziram, zoxamide (PB L 312 van 18.11.2016, blz. 21).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 487/2014 van de Commissie van 12 mei 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, identiek met stam AQ 713, clodinafop, metrafenon, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl en triticonazool (PB L 138 van 13.5.2014, blz. 72).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 678/2014 van de Commissie van 19 juni 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen clopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil en trinexapac (PB L 180 van 20.6.2014, blz. 11).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 878/2014 van de Commissie van 12 augustus 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen dichloorprop-P, metconazool en triclopyr (PB L 240 van 13.8.2014, blz. 18).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie van 18 september 2012 tot vaststelling van de nodige bepalingen voor de uitvoering van de verlengingsprocedure voor werkzame stoffen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 252 van 19.9.2012, blz. 26).


BIJLAGE

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 73, thiram, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

2)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 74, ziram, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

3)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 82, quinoxyfen, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

4)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 89, Pseudomonas chlororaphis stam MA 342, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

5)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 90, mepanipyrim, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

6)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 92, thiacloprid, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

7)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 123, clodinafop, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

8)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 124, pirimicarb, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

9)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 125, rimsulfuron, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

10)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 126, tolclofos-methyl, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

11)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 127, triticonazool, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

12)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 129, clopyralid, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

13)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 130, cyprodinil, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

14)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 131, fosetyl, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

15)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 132, trinexapac, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

16)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 133, dichloorprop-P, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

17)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 134, metconazool, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

18)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 135, pyrimethanil, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

19)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 136, triclopyr, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

20)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 137, metrafenon, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

21)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 138, Bacillus subtilis (Cohn1872) stam QST 713, identiek met stam AQ 713, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

22)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 139, spinosad, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.

23)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 140, thiamethoxam, wordt de datum vervangen door „30 april 2019”.


Top