EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0255

Verordening (EU) 2018/255 van de Commissie van 19 februari 2018 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot statistieken op basis van de Europese gezondheidsenquête (EHIS) (Voor de EER relevante tekst. )

C/2018/0915

OJ L 48, 21.2.2018, p. 12–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/255/oj

21.2.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 48/12


VERORDENING (EU) 2018/255 VAN DE COMMISSIE

van 19 februari 2018

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot statistieken op basis van de Europese gezondheidsenquête (EHIS)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk (1), en met name artikel 9, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1338/2008 is een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor de systematische productie van Europese statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk.

(2)

Op grond van artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1338/2008 zijn uitvoeringsmaatregelen nodig om de te verstrekken gegevens en metagegevens over de gezondheidstoestand, gezondheidsdeterminanten en gezondheidszorg, zoals beschreven in bijlage I bij die verordening, te specificeren en om de referentieperioden en frequentie voor het verstrekken van die gegevens te bepalen.

(3)

Deze gegevens vormen een minimale statistische gegevensverzameling die een beter toezicht op de gezondheidsprogramma's van de Unie en op haar maatregelen betreffende sociale insluiting en sociale bescherming, ongelijkheden op het gebied van gezondheid en gezond ouder worden mogelijk moet maken.

(4)

Vertrouwelijke gegevens die door de lidstaten naar de Commissie (Eurostat) worden gezonden, moeten worden behandeld overeenkomstig het beginsel van statistische geheimhouding zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad (2), en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (3).

(5)

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1338/2008 is er een kosten-batenanalyse gemaakt en geëvalueerd. Hieruit bleek dat de beschikbaarheid van vergelijkbare gegevens in de hele Unie waarschijnlijk van groot nut zal zijn voor de besluitvorming over gezondheids- en sociale maatregelen en voor wetenschappelijke doeleinden. Het gebruik van gemeenschappelijke instrumenten moet consistentie van de gegevens tussen de landen mogelijk maken, hoewel de daarmee samenhangende kosten zullen variëren afhankelijk van de mate van integratie van de vereiste variabelen en de werkwijze binnen de bestaande nationale enquêtes.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voorwerp

Europese statistieken op basis van de Europese gezondheidsenquête (EHIS) hebben betrekking op de gezondheidstoestand, gezondheidszorg en gezondheidsdeterminanten, alsook op sociaal-geografische kenmerken van de bevolking in de leeftijd van 15 jaar en ouder.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

1.   „particulier huishouden”:

a)

een eenpersoonshuishouden, m.a.w. een persoon die alleen in een afzonderlijke wooneenheid woont of die als inwonende een afzonderlijke kamer (of kamers) in een wooneenheid bewoont, maar die niet samen met andere bewoners van de wooneenheid deel uitmaakt van een meerpersoonshuishouden zoals hieronder gedefinieerd, of

b)

een meerpersoonshuishouden, m.a.w. een groep van twee of meer personen die samen de hele wooneenheid of een gedeelte ervan bewonen en die samen levensmiddelen en andere essentiële zaken voor hun levensonderhoud aanschaffen. De leden van de groep kunnen hun inkomens samenvoegen, een gemeenschappelijk budget hebben en de kosten in meer of mindere mate delen.

Deze definitie omvat geen collectieve huishoudens zoals ziekenhuizen, verzorgings- of andere tehuizen, gevangenissen, kazernes, religieuze instellingen, pensions en herbergen;

2.   „gewone verblijfplaats”: de plaats waar iemand gewoonlijk zijn dagelijkse rustperiode doorbrengt, afgezien van tijdelijke afwezigheid in verband met recreatie, vakantie, vrienden- en familiebezoek, zakenreizen, medische behandelingen of bedevaarten.

Alleen de volgende personen worden als inwoner van het betrokken geografisch gebied beschouwd:

a)

degenen die voor de referentiedatum ten minste twaalf maanden onafgebroken in hun gewone verblijfplaats hebben gewoond, of

b)

degenen die zich in de twaalf maanden voor de referentiedatum in hun gewoonlijke verblijfplaats hebben gevestigd met het voornemen daar ten minste een jaar te blijven.

Indien de onder a) en b) omschreven omstandigheden niet kunnen worden vastgesteld, wordt onder „gewone verblijfplaats” de wettelijke of geregistreerde woonplaats verstaan;

3.   „microgegevens”: niet-geaggregeerde waarnemingen of metingen of kenmerken van individuele eenheden;

4.   „vooraf gecontroleerde microgegevens”: microgegevens die zijn gecontroleerd door de lidstaten, aan de hand van overeengekomen gemeenschappelijke validatievoorschriften;

5.   „metagegevens”: gegevens die andere gegevens, alsook statistische bedrijfsprocessen bepalen en beschrijven.

Artikel 3

Vereiste gegevens

1.   Elke lidstaat verstrekt de Commissie (Eurostat) de verzameling van microgegevens die zijn uiteengezet in bijlage I.

2.   Deze microgegevens worden aan de hand van nationaal representatieve kanssteekproeven verkregen.

3.   Met het oog op een vergaande harmonisatie van de enquêteresultaten tussen de landen stelt de Commissie (Eurostat) in nauwe samenwerking met de lidstaten methodologische en praktische aanbevelingen en richtsnoeren voor de steekproefneming en de tenuitvoerlegging van de enquête voor. Deze aanbevelingen en richtsnoeren zullen worden uiteengezet in een „Handboek Europese gezondheidsenquête”, waarin ook een modelvragenlijst is opgenomen.

4.   De nauwkeurigheidseisen worden vastgesteld in bijlage II. Er worden wegingsfactoren berekend om rekening te houden met de waarschijnlijkheid van selectie en non-respons van eenheden en, in voorkomende gevallen, aanpassing van de steekproeftrekking aan externe gegevens met betrekking tot de verdeling van personen in de doelpopulatie.

Artikel 4

Referentiepopulatie

1.   De referentiepopulatie is de groep personen van 15 jaar en ouder die op het moment van de gegevensverzameling gewoonlijk verblijven in een particulier huishouden op het grondgebied van de betrokken lidstaat.

2.   De nationale grondgebieden in de lijst van bijlage III zijn uitgesloten. Bovendien mogen kleine delen van het nationale grondgebied waar niet meer dan 2 % van de nationale bevolking woont, worden uitgesloten van de steekproef. Informatie over deze nationale grondgebieden moet worden opgenomen in de referentiemetagegevens.

Artikel 5

Periode voor het verzamelen van gegevens

1.   De gegevens worden verzameld in 2019.

2.   De gegevensverzameling wordt gespreid over ten minste drie maanden, met inbegrip van ten minste één maand in de periode van september tot en met december.

Artikel 6

Verstrekking van microgegevens aan de Commissie (Eurostat)

1.   De lidstaten verstrekken de vooraf gecontroleerde microgegevens (zonder directe identificatie en met inbegrip van wegingsfactoren) die door deze verordening worden vereist volgens een uitwisselingsnorm die door de Commissie (Eurostat) is vastgesteld. De gegevens worden ingediend bij Eurostat via het centrale toegangspunt, waardoor de Commissie (Eurostat) in staat wordt gesteld de gegevens langs elektronische weg op te vragen.

2.   De lidstaten dienen de vooraf gecontroleerde microgegevens in binnen negen maanden na het einde van de nationale termijn voor gegevensverzameling.

Artikel 7

Verstrekking van referentiemetagegevens aan de Commissie (Eurostat)

1.   De referentiemetagegevens over kwaliteit worden verstrekt overeenkomstig de door de Commissie (Eurostat) gespecificeerde en met de lidstaten overeengekomen norm voor het Europees statistisch systeem.

2.   De lidstaten verstrekken de kwaliteitgerelateerde referentiemetagegevens die door deze verordening worden vereist volgens een uitwisselingsnorm voor metagegevens die door de Commissie (Eurostat) is vastgesteld. De gegevens worden ingediend bij Eurostat via het centrale toegangspunt, waardoor de Commissie (Eurostat) in staat wordt gesteld de gegevens langs elektronische weg op te vragen.

3.   De lidstaten verstrekken deze metagegevens aan de Commissie (Eurostat) uiterlijk drie maanden na overdracht van de vooraf gecontroleerde microgegevens.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 februari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 70.

(2)  Verordening (EG) nr. 223/2009 van de Raad en het Europees Parlement van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).

(3)  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).


BIJLAGE I

Bij de Commissie (Eurostat) in te dienen microgegevens

Code van de variabele

Naam van de variabele

Categorieën

Betreft

TECHNISCHE ENQUÊTEVARIABELEN

PID

Identificatienummer van de respondent

Getal van 10 cijfers

Iedereen

HHID

Identificatienummer van het huishouden

Getal van 10 cijfers

Niet aangegeven

Iedereen

PRIMSTRAT

Belangrijkste strata die zijn gebruikt bij de steekproeftrekking

Getal van 4 cijfers

Niet van toepassing (geen stratificatie)

Iedereen

PSU

Belangrijkste steekproefeenheden die zijn gebruikt bij de steekproeftrekking

Getal van 4 cijfers

Niet van toepassing (geen getrapte steekproeftrekking)

Iedereen

WGT

Uiteindelijk individueel gewicht

Getal van 8 cijfers

Iedereen

WGT_SPEC

Uiteindelijk speciaal individueel gewicht

Getal van 8 cijfers

Niet aangegeven

Iedereen

PROXY

Werd de geselecteerde persoon geïnterviewd of werd iemand anders geïnterviewd (interview met gemachtigde)

De persoon zelf

Een ander lid van het huishouden

Iemand anders die geen deel uitmaakt van het huishouden

Iedereen

REFDATE

Referentiedatum van het gesprek

Getal van 8 cijfers (YYYYMMDD)

Iedereen

INTMETHOD

Gebruikte methode voor gegevensverzameling

Zelf ingediende niet-elektronische versie per post

Zelf ingediende elektronische versie per post

(e-mail)

Zelf ingediende vragenlijst op internet

Persoonlijk interview, niet-elektronische versie

Persoonlijk interview, elektronische versie

Telefonisch interview, niet-elektronische versie

Telefonisch interview, elektronische versie

Persoonlijk interview op internet

Gemengde wijze van verzameling

Iedereen

INTLANG

Gebruikte taal in het interview

3-cijferige code (Standard Code List van Eurostat)

Niet aangegeven

Iedereen

ACHTERGRONDVARIABELEN

GESLACHT

Geslacht van de respondent

Man

Vrouw

Iedereen

YEARBIRTH

Geboortejaar van de respondent

Getal van 4 cijfers (YYYY)

Iedereen

PASSBIRTH

Verjaardag van de respondent valt op de dag van het interview

Ja

Neen

Iedereen

LAND

Land van verblijf

Landcode (SCL GEO-code)

Iedereen

REGIO

Regio van verblijf

2-cijferige code volgens NUTS 2-niveau (regionaal niveau — 2 cijfers na de landcode)

Niet aangegeven

Iedereen

DEG_URB

Urbanisatiegraad

Grote steden

Steden en voorsteden

Plattelandsgebieden

Niet aangegeven

Iedereen

BIRTHPLACE

Geboorteland

Landcode (SCL GEO-code)

Niet aangegeven

Iedereen

CITIZEN

Land van het belangrijkste staatsburgerschap

Landcode (SCL GEO-code)

Staatloos

Niet aangegeven

Iedereen

BIRHTPLACEFATH

Geboorteland vader

Landcode (SCL GEO-code)

Niet aangegeven

Iedereen

BIRTHPLACEMOTH

Geboorteland moeder

Landcode (SCL GEO-code)

Niet aangegeven

Iedereen

HATLEVEL

Bereikt opleidingsniveau (hoogste met succes voltooide onderwijsniveau)

Op basis van de ISCED-2011-classificatie, ISCED-A-codes

Geen formeel onderwijs of lager dan ISCED 1

ISCED 1 Primair onderwijs

ISCED 2 Lager secundair onderwijs

ISCED 3 Hoger secundair onderwijs

ISCED 4 Postsecundair niet-tertiair onderwijs

ISCED 5 Postsecundair tertiair onderwijs

ISCED 6 Bachelorniveau of gelijkwaardig

ISCED 7 Master of gelijkwaardig

ISCED 8 Doctoraatsniveau of gelijkwaardig

Niet aangegeven

Iedereen

MAINSTAT

Status hoofdactiviteit (eigen verklaring)

Werkzaam

Werkloos

Gepensioneerd

Arbeidsongeschikt als gevolg van langdurige gezondheidsproblemen

Student, leerling

Doet het huishouden

Militaire of maatschappelijke dienstplicht

Overig

Niet aangegeven

Iedereen

FT_PT

Voornaamste vol- of deeltijdwerkkring (eigen verklaring)

Voltijdwerk

Deeltijdwerk

Niet aangegeven

Niet van toepassing

MAINSTAT = Werkzaam

JOBSTAT

Arbeidssituatie in voornaamste werkkring

Zelfstandige met werknemers

Zelfstandige zonder werknemers

Werknemer

Meewerkend gezinslid (onbetaald)

Niet aangegeven

Niet van toepassing

MAINSTAT = Werkzaam

JOBISCO

Beroep in voornaamste werkkring

ISCO-08-niveau met 2 cijfers

Niet aangegeven

Niet van toepassing

MAINSTAT = Werkzaam

LOCNACE

Economische activiteit van de lokale eenheid voor voornaamste werkkring (economische sector)

NACE Rev.2-niveau met 1 cijfer

Niet aangegeven

Niet van toepassing

MAINSTAT = Werkzaam

PARTNERS

Partners die in hetzelfde huishouden wonen

Betrokkene woont samen met een geregistreerde of feitelijke partner

Betrokkene woont niet samen met een geregistreerde of feitelijke partner

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Iedereen

MARSTALEGAL

Burgerlijke staat

Nooit gehuwd en nooit in geregistreerd partnerschap geweest

Gehuwd of in geregistreerd partnerschap

Weduwnaar/weduwe of geregistreerd partnerschap is beëindigd door overlijden van partner (niet opnieuw gehuwd of in nieuw geregistreerd partnerschap)

Gescheiden of geregistreerd partnerschap dat wettelijk is ontbonden (niet opnieuw gehuwd of in nieuw geregistreerd partnerschap)

Niet aangegeven

Iedereen

HHNBPERS

Grootte van het huishouden

Aantal personen in het huishouden

Niet aangegeven

Iedereen

HHNBPERS_0_13

Aantal personen van 13 jaar of jonger

Aantal

Niet aangegeven

Iedereen

HHTYPE

Type huishouden

Eenpersoonshuishouden

Alleenstaande ouder met ten minste één kind jonger dan 25 jaar

Alleenstaande ouder waarvan alle kinderen 25 jaar of ouder zijn

Paar zonder kinderen

Paar met ten minste één kind jonger dan 25 jaar

Paar waarvan alle kinderen 25 jaar of ouder zijn

Ander type huishouden

Niet aangegeven

Iedereen

HHINCOME

Equivalent maandelijks netto-inkomen van het huishouden

1e inkomenskwintielgroep

2e inkomenskwintielgroep

3e inkomenskwintielgroep

4e inkomenskwintielgroep

5e inkomenskwintielgroep

Niet aangegeven

Iedereen

GEZONDHEIDSVARIABELEN

Gezondheidsstatus

Minimum Europese gezondheidsmodule

HS1

Eigen perceptie van de algemene gezondheid

Zeer goed

Goed

Redelijk (goed noch slecht)

Slecht

Zeer slecht

Niet aangegeven

Iedereen

HS2

Langdurig gezondheidsprobleem

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

HS3

Beperking van de activiteiten wegens gezondheidsproblemen

Ernstig beperkt

Beperkt, maar niet in ernstige mate

Helemaal niet beperkt

Niet aangegeven

Iedereen

Ziekten en chronische aandoeningen

CD1A

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden astma (met inbegrip van allergische astma) gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1B

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden chronische bronchitis, chronische obstructieve longziekte of emfyseem gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1C

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden een myocardinfarct (hartaanval) of chronische gevolgen van een myocardinfarct gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1D

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden een coronaire hartziekte of angina pectoris gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1E

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden hoge bloeddruk gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1F

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden een cerebrovasculair accident (hersenbloeding, herseninfarct) gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1G

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden artrose (uitgezonderd artritis) gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1H

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden een lage-rugaandoening of een andere chronische rugkwaal gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1I

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden een nekaandoening of een andere chronische nekkwaal gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1J

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden diabetes gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1K

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden last gehad van een allergie, zoals rhinitis, oogontsteking, dermatitis, voedselallergie en dergelijke (uitgezonderd allergische astma)

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1L

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden levercirrose gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1M

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden urine-incontinentie of problemen met de controle over de blaasfunctie gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1N

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden nierproblemen gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1O

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden een depressie gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD1P

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden hyperlipidemie gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

CD2

Eigen perceptie van algemene orale gezondheid

Zeer goed

Goed

Redelijk (goed noch slecht)

Slecht

Zeer slecht

Niet aangegeven

Iedereen

Ongelukken en verwondingen

AC1A

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden een verkeersongeval gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

AC1B

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden een ongeval thuis gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

AC1C

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden een ongeval bij vrijetijdsbesteding gehad

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

AC2

Ernstigste medische zorginterventie voor het ernstige ongeval in de voorafgaande twaalf maanden

Opname in een ziekenhuis of andere gezondheidszorginstelling

Een arts of verpleegkundige

Interventie niet nodig

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien

AC1A = Ja of

AC1B = Ja of

AC1C = Ja

Arbeidsverzuim (als gevolg van gezondheidsproblemen)

AW1

Arbeidsverzuim als gevolg van persoonlijke gezondheidsproblemen in de voorafgaande twaalf maanden

Ja

Neen

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien MAINSTAT = Werkzaam

AW2

Aantal dagen arbeidsverzuim als gevolg van persoonlijke gezondheidsproblemen in de voorafgaande twaalf maanden

Aantal dagen

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AW1 = Ja

Functiebeperkingen

PL1

Draagt een bril of contactlenzen

Ja

Neen

Blind of kan helemaal niet zien

Niet aangegeven

Iedereen

PL2

Moeite om te zien, ook met een bril of contactlenzen

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien PL1 = Ja of Neen of Niet aangegeven

PL3

Gebruik van een gehoorapparaat

Ja

Neen

Zeer doof

Niet aangegeven

Iedereen

PL4

Moeite om te horen wat er in een gesprek met één andere persoon in een rustig vertrek wordt gezegd, ook bij gebruik van een gehoorapparaat

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien PL3 = Ja of Neen of Niet aangegeven

PL5

Moeite om te horen wat er in een gesprek met één andere persoon in een vertrek met meer lawaai wordt gezegd, ook bij gebruik van een gehoorapparaat

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien PL3 = Ja of Neen of Niet aangegeven

PL6

Moeite om zonder gebruik van een hulpmiddel een halve kilometer op vlak terrein te lopen

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet aangegeven

Iedereen

PL7

Moeite om 12 stappen heen en weer te lopen

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet aangegeven

Iedereen

PL8

Moeite met geheugen of concentratie

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet aangegeven

Iedereen

PL9

Moeite met afbijten en kauwen van hard voedsel

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AGE (1) ≥ 55

Persoonlijke verzorging

PC1A

Moeite om zelf te eten en te drinken

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AGE ≥ 55

PC1B

Moeite om in of uit een bed of stoel te komen

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AGE ≥ 55

PC1C

Moeite om zich aan en uit te kleden

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AGE ≥ 55

PC1D

Moeite om het toilet te gebruiken

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AGE ≥ 55

PC1E

Moeite om te baden of douchen

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AGE ≥ 55

PC2

Ontvangt doorgaans hulp bij één of meer zelfzorgactiviteiten: zelf eten of drinken, in of uit een bed of stoel komen, aan- en uitkleden, het toilet gebruiken, baden of douchen

Ja, bij ten minste één activiteit

Neen

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien (AGE ≥ 55) en

{PC1A ≠ Geen moeite

of PC1B ≠ Geen moeite

of PC1C ≠ Geen moeite

of PC1D ≠ Geen moeite

of PC1E ≠ Geen moeite}

PC3

Heeft hulp of meer hulp nodig bij één of meer zelfzorgactiviteiten: zelf eten of drinken, in of uit een bed of stoel komen, aan- en uitkleden, het toilet gebruiken, baden of douchen

Ja, bij ten minste één activiteit

Neen

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien (AGE ≥ 55) en

{PC1A ≠ Geen moeite

of PC1B ≠ Geen moeite

of PC1C ≠ Geen moeite

of PC1D ≠ Geen moeite

of PC1E ≠ Geen moeite}

Huishoudelijke activiteiten

HA1A

Moeite met het bereiden van maaltijden

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet van toepassing (nooit geprobeerd of hoeft dit niet te doen)

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AGE ≥ 55

HA1B

Moeite met het gebruik van de telefoon

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet van toepassing (nooit geprobeerd of hoeft dit niet te doen)

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AGE ≥ 55

HA1C

Moeite met boodschappen doen

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet van toepassing (nooit geprobeerd of hoeft dit niet te doen)

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AGE ≥ 55

HA1D

Moeite met het juiste gebruik van geneesmiddelen

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet van toepassing (nooit geprobeerd of hoeft dit niet te doen)

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AGE ≥ 55

HA1E

Moeite met het doen van licht huishoudelijk werk

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet van toepassing (nooit geprobeerd of hoeft dit niet te doen)

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AGE ≥ 55

HA1F

Moeite met het doen van incidenteel zwaar huishoudelijk werk

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet van toepassing (nooit geprobeerd of hoeft dit niet te doen)

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AGE ≥ 55

HA1G

Moeite met het beheer van de financiën en het uitvoeren van dagelijkse administratieve taken

Geen moeite

Enige moeite

Veel moeite

Kan dit helemaal niet

Niet van toepassing (nooit geprobeerd of hoeft dit niet te doen)

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AGE ≥ 55

HA2

Ontvangt doorgaans hulp bij één of meer huishoudelijke activiteiten: maaltijden bereiden, de telefoon gebruiken, boodschappen doen, het juiste gebruik van geneesmiddelen, licht of incidenteel zwaar huishoudelijk werk, het beheer van de financiën en dagelijkse administratieve taken

Ja, bij ten minste één activiteit

Neen

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien (AGE ≥ 55) en

{HA1A ≠ Geen moeite

of HA1B ≠ Geen moeite

of HA1C ≠ Geen moeite

of HA1D ≠ Geen moeite

of HA1E ≠ Geen moeite

of HA1F ≠ Geen moeite

of HA1G ≠ Geen moeite}

HA3

Heeft hulp of meer hulp nodig bij één of meer huishoudelijke activiteiten: maaltijden bereiden, de telefoon gebruiken, boodschappen doen, het juiste gebruik van geneesmiddelen, licht of incidenteel zwaar huishoudelijk werk, het beheer van de financiën en dagelijkse administratieve taken

Ja, bij ten minste één activiteit

Neen

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien (AGE ≥ 55) en

{HA1A ≠ Geen moeite

of HA1B ≠ Geen moeite

of HA1C ≠ Geen moeite

of HA1D ≠ Geen moeite

of HA1E ≠ Geen moeite

of HA1F ≠ Geen moeite

of HA1G ≠ Geen moeite}

Pijn

PN1

Intensiteit van lichamelijke pijn gedurende de voorafgaande vier weken

Geen

Heel licht

Licht

Matig

Ernstig

Zeer ernstig

Niet aangegeven

Iedereen

PN2

Mate waarin pijn normaal werk in de voorafgaande vier weken heeft belemmerd (zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk)

Helemaal niet

Enigszins

Matig

Nogal

Sterk

Niet aangegeven

Iedereen

Geestelijke gezondheid

MH1A

Mate waarin de respondent in de voorafgaande twee weken weinig belangstelling voor of plezier in het doen van dingen heeft gehad

Helemaal niet

Op meerdere dagen

Op meer dan de helft van de dagen

Vrijwel elke dag

Niet aangegeven

Iedereen

MH1B

Mate waarin de respondent zich in de voorafgaande twee weken somber, neerslachtig of wanhopig heeft gevoeld

Helemaal niet

Op meerdere dagen

Op meer dan de helft van de dagen

Vrijwel elke dag

Niet aangegeven

Iedereen

MH1C

Mate waarin de respondent in de voorafgaande twee weken moeite heeft gehad om in te slapen of door te slapen of te veel heeft geslapen

Helemaal niet

Op meerdere dagen

Op meer dan de helft van de dagen

Vrijwel elke dag

Niet aangegeven

Iedereen

MH1D

Mate waarin de respondent zich in de voorafgaande twee weken moe heeft gevoeld of weinig energie heeft gehad

Helemaal niet

Op meerdere dagen

Op meer dan de helft van de dagen

Vrijwel elke dag

Niet aangegeven

Iedereen

MH1E

Mate waarin de respondent in de voorafgaande twee weken een slechte eetlust heeft gehad of te veel heeft gegeten

Helemaal niet

Op meerdere dagen

Op meer dan de helft van de dagen

Vrijwel elke dag

Niet aangegeven

Iedereen

MH1F

Mate waarin betrokkene gedurende de laatste twee weken een negatief gevoel over zichzelf heeft gehad, of het gevoel heeft gehad een mislukking te zijn of zichzelf of zijn familie te hebben teleurgesteld

Helemaal niet

Op meerdere dagen

Op meer dan de helft van de dagen

Vrijwel elke dag

Niet aangegeven

Iedereen

MH1G

Mate waarin de respondent in de voorafgaande twee weken moeite heeft gehad om zich te concentreren op activiteiten zoals de krant lezen of televisie kijken

Helemaal niet

Op meerdere dagen

Op meer dan de helft van de dagen

Vrijwel elke dag

Niet aangegeven

Iedereen

MH1H

Mate waarin de respondent in de voorafgaande twee weken zo langzaam heeft bewogen of gesproken dat dit anderen kan zijn opgevallen; of zo zenuwachtig of rusteloos is geweest dat respondent veel meer in beweging is geweest dan gebruikelijk

Helemaal niet

Op meerdere dagen

Op meer dan de helft van de dagen

Vrijwel elke dag

Niet aangegeven

Iedereen

Gezondheidszorg

Gebruik van klinische en poliklinische zorg

HO12

Aantal nachten als patiënt doorgebracht in een ziekenhuis in de voorafgaande twaalf maanden

Aantal

Niet aangegeven

Iedereen

HO34

Aantal keren dat de respondent in de voorafgaande twaalf maanden als poliklinisch patiënt is opgenomen in een ziekenhuis

Aantal

Niet aangegeven

Iedereen

Gebruik van ambulante zorg en thuiszorg

AM1

Laatste keer dat een tandarts of orthodontist is bezocht (voor persoonlijke behandeling)

Minder dan zes maanden geleden

zes tot twaalf maanden geleden

twaalf maanden of langer geleden

Nooit

Niet aangegeven

Iedereen

AM2

Laatste keer dat een huisarts is geraadpleegd (voor persoonlijke behandeling)

Minder dan twaalf maanden geleden

twaalf maanden of langer geleden

Nooit

Niet aangegeven

Iedereen

AM3

Aantal keren dat een huisarts is geraadpleegd in de voorafgaande vier weken (voor persoonlijke behandeling)

Aantal

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AM2 = Minder dan twaalf maanden geleden

AM4

Laatste keer dat een medisch specialist of chirurg is geraadpleegd (voor persoonlijke behandeling)

Minder dan twaalf maanden geleden

twaalf maanden of langer geleden

Nooit

Niet aangegeven

Iedereen

AM5

Aantal keren dat een medisch specialist of chirurg is geraadpleegd in de voorafgaande vier weken (voor persoonlijke behandeling)

Aantal

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AM4 = Minder dan twaalf maanden geleden

AM6A

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden een fysiotherapeut of kinesitherapeut geraadpleegd

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

AM6B

Heeft in de voorafgaande twaalf maanden een psycholoog, psychotherapeut of psychiater geraadpleegd

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

AM7

Gebruik van thuiszorgdiensten voor persoonlijke behoeften in de voorafgaande twaalf maanden

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

Geneesmiddelengebruik

MD1

Gebruik van door een arts voorgeschreven geneesmiddelen in de voorafgaande twee weken (uitgezonderd anticonceptie)

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

MD2

Gebruik van niet door een arts voorgeschreven geneesmiddelen, kruidengeneesmiddelen of vitaminen in de voorafgaande twee weken (uitgezonderd anticonceptie)

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

Preventieve diensten

PA1

Laatste keer dat de respondent is ingeënt tegen griep

Jaar en maand (JJJJMM)

Te lang geleden (vóór het vorige kalenderjaar)

Nooit

Niet aangegeven

Iedereen

PA2

Laatste keer dat de bloeddruk is gemeten door een beroepsbeoefenaar in de zorg

In de voorafgaande twaalf maanden

1 tot 3 jaar geleden

3 tot 5 jaar geleden

5 jaar of meer

Nooit

Niet aangegeven

Iedereen

PA3

Laatste keer dat het cholesterolgehalte van het bloed is gemeten door een beroepsbeoefenaar in de zorg

In de voorafgaande twaalf maanden

1 tot 3 jaar geleden

3 tot 5 jaar geleden

5 jaar of meer

Nooit

Niet aangegeven

Iedereen

PA4

Laatste keer dat de suikerspiegel van het bloed is gemeten door een beroepsbeoefenaar in de zorg

In de voorafgaande twaalf maanden

1 tot 3 jaar geleden

3 tot 5 jaar geleden

5 jaar of meer

Nooit

Niet aangegeven

Iedereen

PA5

Laatste keer dat een onderzoek op occult bloed in ontlasting is uitgevoerd

In de voorafgaande twaalf maanden

1 tot 2 jaar geleden

2 tot 3 jaar geleden

3 jaar of meer

Nooit

Niet aangegeven

Iedereen

PA6

Laatste keer dat een colonoscopie is uitgevoerd

In de voorafgaande twaalf maanden

1 tot 5 jaar geleden

5 tot 10 jaar geleden

10 jaar of meer

Nooit

Niet aangegeven

Iedereen

PA7

Laatste keer dat een mammografie (röntgenfoto van de borst) is gemaakt

In de voorafgaande twaalf maanden

1 tot 2 jaar geleden

2 tot 3 jaar geleden

3 jaar of meer

Nooit

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien SEX = vrouwelijk

PA8

Laatste keer dat een baarmoederhalsuitstrijkje is onderzocht

In de voorafgaande twaalf maanden

1 tot 2 jaar geleden

2 tot 3 jaar geleden

3 jaar of meer

Nooit

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien SEX = vrouwelijk

Behoeften aan gezondheidszorg waarin niet is voorzien

UN1A

Behoefte aan gezondheidszorg in de voorafgaande twaalf maanden waarin als gevolg van lange wachtlijst(en) niet is voorzien

Ja

Neen

Geen behoefte aan gezondheidszorg

Niet aangegeven

Iedereen

UN1B

Behoefte aan gezondheidszorg in de voorafgaande twaalf maanden waarin als gevolg van afstand of vervoersproblemen niet is voorzien

Ja

Neen

Geen behoefte aan gezondheidszorg

Niet aangegeven

Iedereen

UN2A

Kon in de voorafgaande twaalf maanden een medisch onderzoek of medische behandeling niet betalen

Ja

Neen

Niet nodig

Niet aangegeven

Iedereen

UN2B

Kon in de voorafgaande twaalf maanden een tandheelkundig onderzoek of tandheelkundige behandeling niet betalen

Ja

Neen

Niet nodig

Niet aangegeven

Iedereen

UN2C

Kon in de voorafgaande twaalf maanden voorgeschreven geneesmiddelen niet betalen

Ja

Neen

Niet nodig

Niet aangegeven

Iedereen

UN2D

Kon in de voorafgaande twaalf maanden geestelijke gezondheidszorg (door bijvoorbeeld een psycholoog, psychotherapeut of psychiater) niet betalen

Ja

Neen

Niet nodig

Niet aangegeven

Iedereen

Gezondheidsdeterminanten

Gewicht en lengte

BM1

Lengte zonder schoenen

Aantal cm

Niet aangegeven

Iedereen

BM2

Gewicht zonder kleding en schoenen

Aantal kg

Niet aangegeven

Iedereen

Fysieke activiteit

PE1

Fysieke inspanning van werkzaamheden (zowel betaalde als onbetaalde werkzaamheden)

Voornamelijk zittend of staand

Voornamelijk lopen of taken die een gemiddelde fysieke inspanning vragen

Voornamelijk zware arbeid of fysiek veeleisend werk

Voert geen werkzaamheden uit

Niet aangegeven

Iedereen

PE2

Aantal dagen in een typische week waarop ten minste 10 minuten aaneengesloten wordt gelopen om ergens heen of vandaan te gaan

Aantal dagen

Respondent doet nooit aan zulke lichamelijke activiteiten

Niet aangegeven

Iedereen

PE3

Tijd die op een typische dag wordt besteed aan lopen om ergens heen of vandaan te gaan

10-29 minuten per dag

30-59 minuten per dag

1 tot 2 uur per dag

2 tot 3 uur per dag

3 uur of meer per dag

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien PE2 ≠ Respondent doet nooit aan zulke lichamelijke activiteiten

PE4

Aantal dagen in een typische week waarop ten minste 10 minuten aaneengesloten wordt gefietst om ergens heen of vandaan te gaan

Aantal dagen

Respondent doet nooit aan zulke lichamelijke activiteiten

Niet aangegeven

Iedereen

PE5

Tijd die op een typische dag wordt besteed aan fietsen om van en naar plaatsen te komen

10-29 minuten per dag

30-59 minuten per dag

1 tot 2 uur per dag

2 tot 3 uur per dag

3 uur of meer per dag

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien PE4 ≠ Respondent doet nooit aan zulke lichamelijke activiteiten

PE6

Aantal dagen in een typische week waarin aan sport, fitness of recreatieve lichamelijke activiteiten (vrijetijdsbesteding) wordt gedaan die leiden tot ten minste een geringe versnelling van de ademhaling of hartslag gedurende een ononderbroken periode van ten minste 10 minuten

Aantal dagen

Respondent doet nooit aan zulke lichamelijke activiteiten

Niet aangegeven

Iedereen

PE7

Hoeveelheid tijd die in een typische week wordt besteed aan het beoefenen van sport, fitness of recreatieve lichamelijke activiteiten (vrijetijdsbesteding)

Uren en minuten (UUMM)

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien PE6 ≠ Respondent doet nooit aan zulke lichamelijke activiteiten

PE8

Aantal dagen in een typische week waarop aan spierversterkende activiteiten wordt gedaan

Aantal dagen

Respondent doet nooit aan zulke lichamelijke activiteiten

Niet aangegeven

Iedereen

PE9

Tijd die op een typische dag zittend wordt doorgebracht

Uren en minuten (UUMM)

Niet aangegeven

Iedereen

Voedingsgewoonten

DH1

Frequentie waarmee fruit (exclusief sap) wordt gegeten

Eén of meer keer per dag

4 tot 6 keer per week

1 tot 3 keer per week

Minder dan één keer per week

Nooit

Niet aangegeven

Iedereen

DH2

Aantal porties fruit per dag (exclusief sap)

Aantal

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien DH1 = Eén of meer keer per dag

DH3

Frequentie waarmee groente of salade (exclusief sap en aardappelen) wordt gegeten

Eén of meer keer per dag

4 tot 6 keer per week

1 tot 3 keer per week

Minder dan één keer per week

Nooit

Niet aangegeven

Iedereen

DH4

Aantal porties groenten of salade (exclusief sap en aardappelen) per dag

Aantal

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien DH3 = Eén of meer keer per dag

DH5

Frequentie van de consumptie van zuiver vruchten- of groentesap

Eén of meer keer per dag

4 tot 6 keer per week

1 tot 3 keer per week

Minder dan één keer per week

Nooit

Niet aangegeven

Iedereen

DH6

Frequentie van de consumptie van met suiker gezoete frisdranken

Eén of meer keer per dag

4 tot 6 keer per week

1 tot 3 keer per week

Minder dan één keer per week

Nooit

Niet aangegeven

Iedereen

Roken

SK1

Type huidig rookgedrag (tabak)

Rookt dagelijks

Rookt incidenteel

Rookt niet

Niet aangegeven

Iedereen

SK2

Gemiddeld aantal sigaretten per dag

Aantal

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien SK1 = Rookt dagelijks

SK3

Rookte vroeger dagelijks tabak

Ja

Neen

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien SK1 = Rookt incidenteel of Rookt niet of Niet vermeld

SK4

Aantal jaren dat dagelijks tabak werd gerookt

Aantal

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien SK1 = Rookt dagelijks

of

{(SK1 = Rookt incidenteel

of Rookt niet

of Niet aangegeven

en SK3 = Ja}

SK5

Frequentie van blootstelling aan tabaksrook binnenshuis

Elke dag, 1 uur of meer per dag

Elke dag, minder dan 1 uur per dag

Ten minste één keer per week (maar niet elke dag)

Minder dan één keer per week

Nooit of vrijwel nooit

Niet aangegeven

Iedereen

SK6

Type gebruik van elektronische sigaretten of soortgelijke elektronische apparaten („dampen”)

Dampt dagelijks

Dampt incidenteel

Dampte vroeger

Dampte nooit

Niet aangegeven

Iedereen

Alcoholconsumptie

AL1

Frequentie waarmee in de voorafgaande twaalf maanden een alcoholische consumptie, ongeacht van welke soort (bier, wijn, cider, sterke drank, cocktails, mixdrankjes, likeur, zelfgestookte alcoholische drank enz.), is genuttigd

Elke dag of vrijwel elke dag

5-6 dagen per week

3-4 dagen per week

1-2 dagen per week

2-3 dagen per maand

Eén keer per maand

Minder dan één keer per maand

Niet in de voorafgaande twaalf maanden, omdat respondent geen alcohol meer drinkt

Nooit, of slechts een paar slokjes of paar keer in mijn hele leven

Niet aangegeven

Iedereen

AL2

Frequentie waarmee alcoholische drank wordt genuttigd op maandag-donderdag

Op alle vier de dagen

Op drie van de vier dagen

Op twee van de vier dagen

Op één van de vier dagen

Op geen van de vier dagen

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AL1 =

Elke dag of vrijwel elk dag

of 5-6 dagen per week

of 3-4 dagen per week

of 1-2 dagen per week

AL3

Gemiddeld aantal alcoholische (standaard)consumpties op een van de dagen (maandag tot en met donderdag)

16 of meer consumpties per dag

10-15 consumpties per dag

6-9 consumpties per dag

4-5 consumpties per dag

3 consumpties per dag

2 consumpties per dag

1 consumptie per dag

0 consumpties per dag

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AL1 =

Elke dag of vrijwel elk dag

of 5-6 dagen per week

of 3-4 dagen per week

of 1-2 dagen per week

en

(AL2 = Op alle vier de dagen

of Op drie van de vier dagen

of Op twee van de vier dagen

of Op één van de vier dagen)

AL4

Frequentie waarmee alcoholische drank wordt genuttigd op vrijdag-zondag

Op alle drie de dagen

Op twee van de drie dagen

Op één van de drie dagen

Op geen van de drie dagen

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AL1 =

Elke dag of vrijwel elk dag

of 5-6 dagen per week

of 3-4 dagen per week

of 1-2 dagen per week

AL5

Gemiddeld aantal alcoholische (standaard)consumpties op een van de dagen (vrijdag tot en met zondag)

16 of meer consumpties per dag

10-15 consumpties per dag

6-9 consumpties per dag

4-5 consumpties per dag

3 consumpties per dag

2 consumpties per dag

1 consumptie per dag

0 consumpties per dag

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AL1 =

Elke dag of vrijwel elk dag

of 5-6 dagen per week

of 3-4 dagen per week

of 1-2 dagen per week

en

(AL4 = Op alle drie de dagen

of Op twee van de drie dagen

of Op één van de drie dagen)

AL6

Frequentie waarmee in de voorafgaande twaalf maanden occasioneel riskant is gedronken (overeenkomend met 60 g pure ethanol of meer)

Elke dag of vrijwel elke dag

5-6 dagen per week

3-4 dagen per week

1-2 dagen per week

2-3 dagen per maand

Eén keer per maand

Minder dan één keer per maand

Niet in de voorafgaande twaalf maanden

Nooit in mijn hele leven

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien AL1 =

Elke dag of vrijwel elke dag

of 5-6 dagen per week

of 3-4 dagen per week

of 1-2 dagen per week

of 2-3 dagen per maand

of Eén keer per maand

of Minder dan één keer per maand

Sociale steun

SS1

Aantal personen op wie men kan rekenen in geval van ernstige persoonlijke problemen

Geen

1 of 2

3, 4 of 5

6 of meer

Niet aangegeven

Iedereen

SS2

Mate van betrokkenheid die andere mensen tonen bij hetgeen respondent doet

Veel betrokkenheid en belangstelling

Enige betrokkenheid en belangstelling

Onduidelijk

Weinig betrokkenheid en belangstelling

Geen betrokkenheid en belangstelling

Niet aangegeven

Iedereen

SS3

Hoe gemakkelijk is het om praktische hulp van buren te krijgen, wanneer men deze nodig heeft

Heel makkelijk

Gemakkelijk

Mogelijk

Moeilijk

Heel moeilijk

Niet aangegeven

Iedereen

Verlening van informele zorg of hulp

IC1

Respondent verleent minstens één keer per week zorg of hulp aan één of meer personen die lijden aan een ouderdomskwaal, chronische gezondheidsaandoening of gebrek (professionele activiteiten uitgezonderd)

Ja

Neen

Niet aangegeven

Iedereen

IC2

Overheersende relatie van de persoon/personen die aan een chronische aandoening, een gebrek of ouderdomskwaal lijdt/lijden en aan wie ten minste één keer per week door respondent zorg of hulp wordt verleend

Familielid of -leden van respondent

Persoon/personen die geen familielid van respondent is/zijn

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien IC1 = Ja

IC3

Aantal uren per week gedurende welke de respondent zorg of hulp verleent aan de persoon/personen die aan een chronische aandoening, een gebrek of ouderdomskwaal lijdt/lijden

Minder dan 10 uur per week

Ten minste 10, maar minder dan 20 uur per week

20 uur of meer per week

Niet aangegeven

Niet van toepassing

Indien IC1 = Ja


(1)  AGE is de leeftijd van de respondent in voltooide levensjaren.


BIJLAGE II

Nauwkeurigheidseisen

1.

De nauwkeurigheidseisen voor alle gegevensreeksen worden uitgedrukt in standaardafwijkingen en worden gedefinieerd als continue functies van de werkelijke ramingen en de werkelijke omvang van de statistische populatie in een land.

2.

De geschatte standaardafwijking van een bepaalde raming

Image

mag niet hoger zijn dan de volgende waarde:

Image

3.

De functie f(N) heeft de vorm van

Formula

.

4.

Voor de parameters N, a en b worden de volgende waarden gebruikt:

Image

N

a

b

Percentage van de bevolking dat ernstig beperkt wordt in gewone activiteiten door gezondheidsproblemen (15 jaar en ouder)

Bevolking in de leeftijdsklasse 15 jaar of ouder, woonachtig in particuliere huishoudens, in miljoenen personen, afgerond op drie decimalen

1 200

2 800


BIJLAGE III

Nationale grondgebieden die zijn uitgesloten van de enquête

Land

Nationale grondgebieden

Frankrijk

Franse overzeese departementen en grondgebieden

Cyprus

Het niet door de regering bestuurde gebied

Nederland

Caribische eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Ierland

Alle eilanden voor de kust, met uitzondering van Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan en Valentia

Verenigd Koninkrijk

Het deel van Schotland ten noorden van het Caledonisch Kanaal, de Scilly-eilanden


Top