EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0739

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/739 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in staal (Voor de EER relevante tekst. )

C/2018/1094

OJ L 123, 18.5.2018, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj

18.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 123/103


GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2018/739 VAN DE COMMISSIE

van 1 maart 2018

tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in staal

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (1), en met name artikel 5, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2011/65/EU verplicht lidstaten ervoor te zorgen dat elektrische en elektronische apparatuur die in de handel wordt gebracht, geen lood bevat.

(2)

De bestaande vrijstelling 6(a) van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU staat het gebruik toe van lood in staallegeringen voor machinale bewerking en in gegalvaniseerd staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood tot en met 21 juli 2016. De Commissie heeft vóór 21 januari 2015 een verzoek om verlenging van die vrijstelling met betrekking tot de categorieën 1 tot en met 7 en 10 ontvangen overeenkomstig artikel 5, lid 5, van Richtlijn 2011/65/EU.

(3)

Lood wordt aan staal toegevoegd om de bewerkbaarheid tijdens het industrieel productieproces te vergroten. Het werkt als een smeermiddel dat diepgatboren en hogesnelheidsbewerkingen vergemakkelijkt. Galvaniseren is het proces waarbij staal met een beschermende laag zink wordt bedekt om corrosie te voorkomen.

(4)

Hoewel voor een aantal specifieke toepassingen ook loodvrij staal beschikbaar is, is de vervanging in de overige toepassingen om wetenschappelijke of technische redenen onmogelijk. Een verdere beperking van het toepassingsgebied van de vrijstelling blijkt momenteel niet haalbaar gezien de complexiteit van de toeleveringsketen.

(5)

Wat verzinkt staal betreft, is lood alleen nog nodig bij het discontinu thermisch verzinken, en het loodgehalte daarbij is dankzij de technologische vooruitgang lager geworden.

(6)

Aangezien er momenteel geen voldoende betrouwbare alternatieven voor de betrokken toepassingen in de categorieën 1 tot en met 7 en 10 voorhanden zijn en dergelijke alternatieven vermoedelijk ook niet spoedig in de handel zullen worden gebracht, en het loodgehalte in het geval van het thermisch verzinken van staal een gevolg is van onzuiverheden in gerecycleerde zink, is een vrijstelling tot en met 21 juli 2021 voor beide toepassingen gerechtvaardigd, terwijl een kortere periode een onnodige administratieve last zou kunnen meebrengen voor de industrie. Voor andere categorieën dan de categorieën 1 tot en met 7 en 10 blijft de huidige vrijstelling gelden gedurende de in artikel 5, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2011/65/EU vastgestelde perioden.

(7)

Richtlijn 2011/65/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen uiterlijk op 30 juni 2019 worden vastgesteld en bekendgemaakt. Ze delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Ze passen die bepalingen toe vanaf 1 juli 2019.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die ze op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 174 van 1.7.2011, blz. 88.


BIJLAGE

Punt 6(a) van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt vervangen door:

„6(a)

Lood als legeringselement ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal en in gegalvaniseerd staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood

Vervalt op:

21 juli 2021 voor de categorieën 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriële meet- en regelapparatuur;

21 juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;

21 juli 2024 voor industriële meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11

6(a)-I

Lood als legeringselement ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood en in discontinu thermisch verzinkte stalen onderdelen met ten hoogste 0,2 gewichtsprocent lood

Vervalt op 21 juli 2021 voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10”


Top