EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0736

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/736 van de Commissie van 27 februari 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor bepaalde loodhoudend glas of loodhoudende keramiek bevattende elektrische en elektronische onderdelen (Voor de EER relevante tekst. )

C/2018/1079

OJ L 123, 18.5.2018, p. 94–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/736/oj

18.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 123/94


GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2018/736 VAN DE COMMISSIE

van 27 februari 2018

tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor bepaalde loodhoudend glas of loodhoudende keramiek bevattende elektrische en elektronische onderdelen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (1), en met name artikel 5, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2011/65/EU verplicht lidstaten ervoor te zorgen dat elektrische en elektronische apparatuur die in de handel wordt gebracht geen lood bevat.

(2)

De bestaande vrijstelling 7(c)-I van bijlage III staat het gebruik van lood toe in loodhoudende elektrische en elektronische onderdelen in glas of andere dan diëlektrische keramiek in condensatoren, bijv. piëzo-elektronische apparatuur, of in een glazen of keramische matrixverbinding tot en met 21 juli 2016. De Commissie heeft vóór 21 januari 2015 een verzoek om verlenging van die vrijstelling met betrekking tot de categorieën 1 tot en met 7 en 10 ontvangen overeenkomstig artikel 5, lid 5, van Richtlijn 2011/65/EU. Bovendien ontving de Commissie in november 2014 een verzoek om een nieuwe vrijstelling (verzoek nr. 2015-1) voor het gebruik van lood in elementen van elektronische sensoren die vervaardigd zijn met dunnelaagtechnologie zoals pyroëlektrische of piëzo-elektrische sensoren, wat een aanvraag is die valt onder punt 7(c)-I. Tijdens de daaropvolgende raadpleging van de belanghebbenden is met de aanvrager overeengekomen om het vrijstellingsverzoek 2015-1 in de bredere context van vrijstelling 7(c)-I te evalueren.

(3)

In keramische producten zorgt lood voor specifieke diëlektrische, piëzo-elektrische, pyro-elektrische, ferro-elektrische, halfgeleidende en magnetische eigenschappen voor een grote variëteit aan toepassingen wat temperatuur, spanning en/of frequentie betreft. In glas bevordert lood essentiële eigenschappen waaronder een lagere smelt- en verwekingspunt, een betere bewerkbaarheid, verspaning en chemische stabiliteit. Loodhoudend glas kan worden gebruikt voor een groot aantal uiteenlopende toepassingen, met inbegrip van isolatie, bescherming, weerstand, binden of hermetische afsluiting.

(4)

Momenteel is de vervanging of verwijdering van lood in glas en/of keramiek om wetenschappelijke of technische redenen nog altijd niet mogelijk.

(5)

Aangezien er momenteel geen voldoende betrouwbare alternatieven voor de betrokken toepassingen in de categorieën 1 tot en met 7 en 10 voorhanden zijn en dergelijke alternatieven vermoedelijk ook niet spoedig in de handel zullen worden gebracht, is een verlenging van de vrijstelling tot en met 21 juli 2021 gerechtvaardigd, terwijl een overbodige opsplitsing van de formulering en een kortere termijn zouden kunnen leiden tot onnodige administratieve lasten. Om overlapping van de toepassingsgebieden van de vrijstellingen in bijlage III van Richtlijn 2011/65/EU te voorkomen, maakt de voorgestelde formulering duidelijk dat de aanvragen die vallen onder vrijstelling 34 zijn uitgesloten van vrijstelling 7(c)-I. Voor andere categorieën dan de categorieën 1 tot en met 7 en 10 blijft de huidige vrijstelling gelden gedurende de in artikel 5, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2011/65/EU vastgestelde perioden.

(6)

Richtlijn 2011/65/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen uiterlijk op 30 juni 2019 worden vastgesteld en bekendgemaakt. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 juli 2019.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 174 van 1.7.2011, blz. 88.


BIJLAGE

In bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt punt 7(c)-I vervangen door:

„7(c)-I

Loodhoudende elektrische en elektronische onderdelen in glas of andere dan diëlektrische keramiek in condensatoren, bijv. piëzo-elektronische apparatuur, of in een glazen of keramische matrixverbinding

Geldt voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10 (met uitzondering van aanvragen die vallen onder punt 34); vervalt op 21 juli 2021

Voor de categorieën 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriële meet- en regelapparatuur; verstrijkt op 21 juli 2021

Voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8; verstrijkt op 21 juli 2023

Voor industriële meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11; verstrijkt op 21 juli 2024”


Top