EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H2052

Aanbeveling van de Commissie (EU) 2018/2052 van 19 december 2018 inzake het op elkaar afstemmen van het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor algemene overdrachtsvergunningen voor expositie als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder c), van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8611) (Voor de EER relevante tekst.)

C/2018/8611

OJ L 327, 21.12.2018, p. 98–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2018/2052/oj

21.12.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 327/98


AANBEVELING VAN DE COMMISSIE (EU) 2018/2052

van 19 december 2018

inzake het op elkaar afstemmen van het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor algemene overdrachtsvergunningen voor expositie als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder c), van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8611)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 292,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) moeten de lidstaten ten minste vier algemene overdrachtsvergunningen publiceren.

(2)

Algemene overdrachtsvergunningen zijn een essentieel onderdeel van het bij Richtlijn 2009/43/EG ingevoerde vereenvoudigde vergunningsstelsel.

(3)

Verschillen in het toepassingsgebied van de door de lidstaten gepubliceerde algemene overdrachtsvergunningen voor wat betreft de daaronder vallende defensiegerelateerde producten en uiteenlopende op overdrachten van deze producten toegepaste voorwaarden, kunnen een belemmering vormen voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/43/EG en de verwezenlijking van de daarmee beoogde vereenvoudiging. Het is belangrijk de nationale benaderingen met betrekking tot het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor overdrachten onder door lidstaten gepubliceerde algemene overdrachtsvergunningen op elkaar af te stemmen om de aantrekkelijkheid en het gebruik van deze vergunningen te waarborgen.

(4)

De Raad herhaalde in zijn conclusies van 18 mei 2015 dat implementatie en toepassing van onder meer Richtlijn 2009/43/EG nodig is. Na de vaststelling van de twee vorige aanbevelingen inzake algemene overdrachtsvergunningen voor strijdkrachten (2) en voor gecertificeerde afnemers (3) heeft de Commissie in het Europees defensieactieplan (4) en in het verslag over de evaluatie van de overdrachtenrichtlijn (5) aangekondigd zich te concentreren op de resterende twee algemene overdrachtsvergunningen voor overdrachten met het oog op demonstratie, evaluatie, expositie, herstelling en onderhoud.

(5)

Het initiatief voor deze aanbeveling is sterk gesteund door de vertegenwoordigers van de lidstaten in het bij artikel 14 van Richtlijn 2009/43/EG ingestelde comité. De in de aanbeveling neergelegde richtsnoeren weerspiegelen het resultaat van de besprekingen van een deskundigengroep onder de auspiciën van dit Comité.

(6)

Deze aanbeveling is van toepassing op de lijst van defensiegerelateerde producten (gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen), zoals vastgesteld in de bijlage bij Richtlijn 2009/43/EG. Deze aanbeveling zal zo nodig worden bijgewerkt om rekening te houden met toekomstige bijwerkingen van de lijst van defensiegerelateerde producten.

(7)

Op basis van de besprekingen met de lidstaten en met inachtneming van de kenmerken van de producten (met inbegrip van uitzonderingen), zoals hun gevoeligheid, vormen de defensiegerelateerde producten die zijn vermeld in punt 1.1 van deze aanbeveling een minimale en niet-uitputtende lijst van producten waarvoor de lidstaten krachtens hun GTL-EX overdracht toestaan. Dit betekent dat de door een lidstaat gepubliceerde GTL-EX ook de mogelijkheid kan bieden tot overdracht van andere defensiegerelateerde producten die zijn opgenomen in de bijlage bij Richtlijn 2009/43/EG, maar niet in deze aanbeveling.

(8)

In de context van de besprekingen inzake deze aanbeveling hebben de lidstaten in herinnering gebracht dat zij gebonden zijn door verplichtingen op grond van Europees recht, zoals het Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad (6), alsook door internationale verplichtingen op het gebied van exportcontrole.

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

1.   ALGEMENE OVERDRACHTSVERGUNNINGEN VOOR EXPOSITIE

De lidstaten wordt aanbevolen hun algemene overdrachtsvergunningen voor expositie in overeenstemming met de volgende elementen aan te passen.

1.1.   Defensiegerelateerde producten die in aanmerking komen voor overdracht onder de algemene overdrachtsvergunning voor expositie als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder c), van Richtlijn 2009/43/EG

De volgende ML-categorieën vormen een subset van de lijst van defensiegerelateerde producten in de bijlage bij Richtlijn 2009/43/EG. De algemene overdrachtsvergunning voor expositie (GTL-EX) moet ten minste de overdracht toestaan van defensiegerelateerde producten die in de hieronder vermelde ML-categorieën worden gespecificeerd. De lidstaten kunnen ervoor kiezen om meer ML-categorieën met de overeenkomstige defensiegerelateerde producten in hun GTL-EX op te nemen.

Minimumlijst van ML-categorieën:

ML 1. Alle goederen worden opgenomen, met uitzondering van:

wapens speciaal ontworpen voor militair gebruik;

trommels en afsluiterblokken voor wapens die speciaal voor militair gebruik zijn ontworpen.

ML 2. Punten c) en d). Alle goederen worden opgenomen.

ML 3. Hieronder vallen de volgende goederen:

munitie inert model.

ML 4. Alle goederen worden opgenomen, met uitzondering van:

punt 4.a) Alle goederen zijn uitgesloten, met uitzondering van inerte modellen die zijn opgenomen;

punt 4.b) Speciaal ontworpen onderdelen voor het lanceren, leggen, misleiden, storen, onderbreken die onder 4.a) vallen.

ML 5. Alle goederen worden opgenomen, met uitzondering van:

punt 5.c) Apparatuur voor tegenmaatregelen voor goederen als genoemd in ML5.a) of ML5.b).

Alle goederen moeten worden geleverd zonder coderingsonderdeel en zonder geïntegreerde database.

ML 6. Alle goederen worden opgenomen, met uitzondering van:

complete voertuigen die vallen onder punt ML 6.a);

chassis en koepels; die vallen onder punt ML 6.a).

ML 7. Alle goederen zijn uitgezonderd, behalve:

punt 7.f) Veiligheids- en decontaminatieapparatuur, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, onderdelen en chemische mengsels;

punt 7.g) Apparatuur, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, ontworpen of aangepast voor opsporing en identificatie van stoffen als genoemd in de punten ML7.a., ML7.b. of ML7.d., en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor.

ML 9. Alle goederen worden opgenomen, met uitzondering van:

volledige oorlogsschepen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten);

volledige rompen;

goederen die vallen onder punt ML9.c) Toestellen voor opsporing onder water, speciaal ontworpen voor militair gebruik, besturingsapparaten daarvoor en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen voor militair gebruik.

ML 10. Alle goederen worden opgenomen, met uitzondering van:

complete vliegtuigen;

rompen voor gevechtsvliegtuigen en gevechtshelikopters;

motoren voor gevechtsvliegtuigen.

ML 11. Alle goederen worden opgenomen, met uitzondering van:

punt ML11.a)a. Elektronische apparatuur voor het hinderen en tegenhinderen, met inbegrip van apparatuur voor storen en tegenstoren;

punt ML11.a)b. buizen met frequency agility;

punt ML11.a)c. Elektronische systemen of apparatuur ontworpen voor ofwel het observeren en volgen van het elektromagnetisch spectrum voor militaire inlichtingen of veiligheidsdoeleinden, ofwel het tegengaan van dergelijke observatie- en volgactiviteiten;

punt ML11.a)d. Apparatuur voor tegenmaatregelen voor onderwatergebruik, met inbegrip van apparatuur voor het akoestisch en magnetisch hinderen en misleiden, speciaal ontworpen om vreemde of onjuiste signalen in te voeren in sonarontvangtoestellen;

punt ML11.a)e. Beveiligingsapparatuur voor gegevensverwerking, voor gegevens en voor transmissie- en signaallijnen, waarbij wordt gebruikgemaakt van coderingsprocedures;

punt ML11.a)f. Apparatuur voor identificatie, authenticatie en het invoeren van identificatiesleutels en apparatuur voor het beheren, vervaardigen en distribueren van identificatiesleutels;

punt ML11.a)i. Speciaal voor Signals Intelligence ontworpen digitale demodulatoren;

punt ML11.b) Apparatuur voor het storen van wereldwijde satellietnavigatiesystemen (GNSS) en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor;

punt ML11.c) „Ruimtevaartuigen” speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, en onderdelen van „ruimtevaartuigen” speciaal ontworpen voor militair gebruik.

ML 13. Alle goederen worden opgenomen.

ML 14. Alle goederen worden opgenomen.

ML 15. Alle goederen worden opgenomen.

ML 16. Alle goederen worden opgenomen.

ML 17. Alle goederen worden opgenomen, met uitzondering van:

punt ML17.f) Bibliotheekprogramma's speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, met systemen, apparatuur of onderdelen als bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen;

punt ML17.g) Apparatuur voor het opwekken van nucleaire energie of voortstuwingsapparatuur, met inbegrip van „kernreactoren”, speciaal ontworpen voor militair gebruik en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of „aangepast” voor militair gebruik;

punt ML17.h) Apparatuur en materiaal, bekleed of behandeld voor signatuuronderdrukking van herkenningstekens, speciaal ontworpen voor militair gebruik, andere dan die welke reeds elders in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen zijn bedoeld;

punt ML17.i) Simulators speciaal ontworpen voor militaire kernreactoren.

ML 18. Alle goederen worden opgenomen.

ML 21. Alle goederen worden opgenomen, met uitzondering van:

punt ML21.a). „Programmatuur”, speciaal ontworpen of aangepast voor:

ontwikkeling, productie, bediening of onderhoud van apparatuur bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen;

ontwikkeling of productie van materialen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of

ontwikkeling, productie, bediening of onderhoud van programmatuur bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

Programmatuur, speciaal ontworpen of aangepast voor het gebruik van in deze algemene overdrachtsvergunning vermelde goederen.

ML 22. Deze rubriek omvat:

alleen de technologie die noodzakelijk is voor het gebruik van de goederen als in dezelfde algemene overdrachtsvergunning toegestaan.

1.2.   Voorwaarden die moeten worden opgenomen in de algemene overdrachtsvergunning voor expositie

De volgende lijst is niet uitputtend. Andere voorwaarden die door een lidstaat worden toegevoegd, mogen echter niet in strijd zijn met of afdoen aan de hieronder genoemde voorwaarden.

Geografische geldigheid

:

Europese Economische Ruimte (7)

Overdracht voor expositie

:

Overdracht van een defensiegerelateerd product met het oog op de expositie ervan in een lidstaat, niet te gebruiken in operationele omstandigheden en niet voor demonstratie of evaluatie bestemd.

Retournering

:

De lidstaten moeten kiezen voor een van de volgende opties voor de retournering van het defensiegerelateerde product na de expositie, naargelang van het geval:

a)

vrijstelling van de verplichting van een voorafgaande vergunning in overeenstemming met artikel 4, lid 2, onder e), van richtlijn 2009/43/EG;

b)

bekendmaking van een specifieke algemene overdrachtsvergunning voor overdracht van defensiegerelateerde producten na de expositie, met ten minste dezelfde lijst van defensiegerelateerde producten;

c)

retourneringsoverdracht moet worden opgenomen in de algemene overdrachtsvergunning voor expositie.

Looptijd

:

De lidstaten van herkomst kunnen een termijn stellen voor de retournering van het defensiegerelateerde product, welke moet worden geëerbiedigd door de leverancier ten opzichte van de bevoegde autoriteit in de lidstaat van herkomst. De lidstaten van waaruit het defensiegerelateerde product moet worden geretourneerd, kunnen ook een termijn stellen voor de retournering welke moet worden geëerbiedigd door de leverancier, of diens vertegenwoordiger.

2.   FOLLOW-UP

De lidstaten wordt verzocht uiterlijk op 1 juli 2019 uitvoering te geven aan deze aanbeveling.

De lidstaten worden aangemoedigd de Commissie op de hoogte te brengen van alle ter uitvoering van deze aanbeveling genomen maatregelen.

3.   ADRESSATEN

Deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 19 december 2018.

Voor de Commissie

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Lid van de Commissie


(1)  Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap (PB L 146 van 10.6.2009, blz. 1).

(2)  PB L 329 van 3.12.2016, blz. 101.

(3)  PB L 329 van 3.12.2016, blz. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99).

(7)  Besluit nr. 111/2013 van het Gemengd Comité van de EER van 14 juni 2013 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst (PB L 318 van 28.11.2013, blz. 12), waarmee Richtlijn 2009/43/EG in de EER-overeenkomst is opgenomen, bevat de expliciete aangepaste tekst: „Deze richtlijn is niet van toepassing op Liechtenstein.”.


Top