EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2048

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2048 van de Commissie van 20 december 2018 inzake de geharmoniseerde norm voor websites en mobiele applicaties opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad

C/2018/9056

OJ L 327, 21.12.2018, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2048/oj

21.12.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 327/84


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/2048 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2018

inzake de geharmoniseerde norm voor websites en mobiele applicaties opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (1), en met name artikel 10, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/2012 van het Europees Parlement en de Raad (2) wordt de content van websites en mobiele applicaties die voldoet aan geharmoniseerde normen of delen daarvan, waarvan de referenties door de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, vermoed conform te zijn met de in artikel 4 van die richtlijn omschreven toegankelijkheidseisen die door die normen, of door delen daarvan, worden gedekt.

(2)

Bij Uitvoeringsbesluit C(2017) 2585 (3) heeft de Commissie het Europees Comité voor normalisatie (CEN), het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (Cenelec) en het Europees Instituut voor telecommunicatienormen (ETSI) verzocht geharmoniseerde normen op basis van EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) op te stellen, met inbegrip van alle noodzakelijke bepalingen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van artikel 4 van Richtlijn (EU) 2016/2102. EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) kwam voort uit normalisatiemandaat 376 van de Commissie (4) en bevatte reeds een aantal bepalingen die van belang waren voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties alsmede voor andere ICT-producten en -diensten.

(3)

Op basis van Uitvoeringsbesluit C(2017) 2585 hebben CEN, Cenelec en ETSI de werkzaamheden inzake de gevraagde geharmoniseerde norm afgerond en hebben zij de Commissie de geharmoniseerde Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) verstrekt waarin onder meer de technische eisen worden omschreven inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties. De geharmoniseerde Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) bevat onder meer een tabel waarin een overzicht wordt gegeven van de bepalingen van de norm die relevant zijn voor de in artikel 4 van Richtlijn (EU) 2016/2102 vastgestelde toegankelijkheidseisen.

(4)

De Commissie heeft samen met CEN, Cenelec en ETSI beoordeeld of de relevante bepalingen van de door CEN, Cenelec en ETSI verstrekte geharmoniseerde Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) voldoen aan het in Uitvoeringsbesluit C(2017) 2585 omschreven verzoek.

(5)

De relevante bepalingen van de geharmoniseerde Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) voldoen aan de vereisten die zij beogen te dekken en die zijn omschreven in bijlage II bij Uitvoeringsbesluit C(2017) 2585. Het is derhalve aangewezen de referentie van deze norm bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(6)

Door voldoening aan een geharmoniseerde norm wordt een vermoeden van conformiteit verleend met de overeenstemmende essentiële vereisten die in de harmonisatiewetgeving van de Unie zijn opgenomen, vanaf de datum van bekendmaking van de referentie van deze norm in het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit besluit dient derhalve in werking te treden op de datum van de bekendmaking ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij dit besluit vermelde referentie van de geharmoniseerde norm voor websites en mobiele applicaties die is opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn (EU) 2016/2102, wordt hierbij bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 20 december 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.

(2)  Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsbesluit C (2017) 2585 van de Commissie van 27 april 2017 inzake een normalisatieverzoek aan de Europese normalisatie-instellingen ter ondersteuning van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

(4)  Normalisatiemandaat 376 van 7 december 2005 aan CEN, Cenelec en ETSI ter ondersteuning van Europese toegankelijkheidseisen bij overheidsopdrachten voor producten en diensten op ICT-gebied.


BIJLAGE

Nr.

Referentie van de norm

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Toegankelijkheidseisen voor ICT-producten en diensten


Top