Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1790

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1790 van de Commissie van 16 november 2018 tot intrekking van Beschikking 2002/623/EG tot vaststelling van richtsnoeren voor de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen (Kennismaking geschied onder nummer C(2018) 7513) (Voor de EER relevante tekst.)

C/2018/7513

OJ L 293, 20.11.2018, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1790/oj

20.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 293/32


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1790 VAN DE COMMISSIE

van 16 november 2018

tot intrekking van Beschikking 2002/623/EG tot vaststelling van richtsnoeren voor de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen

(Kennismaking geschied onder nummer C(2018) 7513)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (1), en met name bijlage II, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2002/623/EG van de Commissie (2) zijn richtsnoeren vastgesteld betreffende de doelstellingen, de onderdelen, de algemene beginselen en de methodiek van de in bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG bedoelde milieurisicobeoordeling.

(2)

In recentere en gedetailleerdere richtsnoeren over de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) die door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn vastgesteld, zijn uitvoerige aanvullende toelichtingen gegeven over de uitvoering van bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG. Sinds de vaststelling van deze gedetailleerdere richtsnoeren heeft Beschikking 2002/623/EG geleidelijk haar toegevoegde waarde verloren.

(3)

Bij Richtlijn (EU) 2018/350 van de Commissie (3), tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG, is bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG geactualiseerd door de verbeterde richtsnoeren van de EFSA voor de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerd planten die in oktober 2010 zijn vastgesteld (4), te integreren en als uitgangspunt te gebruiken en er daarbij rekening mee te houden dat bijlage II op alle ggo's van toepassing is en niet alleen op genetisch gemodificeerde planten. Beschikking 2002/623/EG heeft als zodanig als basis gefungeerd voor de opstelling van de richtsnoeren van de EFSA. Dientengevolge zijn de bepalingen van bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG nu gedetailleerder en zijn de in Beschikking 2002/623/EG vastgestelde de richtsnoeren niet langer nodig.

(4)

Beschikking 2002/623/EG moet derhalve worden ingetrokken.

(5)

Beschikking 2002/623/EG moet ook worden ingetrokken met het oog op vereenvoudiging teneinde het aantal richtsnoeren te verminderen waarmee exploitanten en bevoegde autoriteiten rekening moeten houden bij de uitvoering van een milieurisicobeoordeling uit hoofde van bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 30, lid 1, van Richtlijn 2001/18/EG ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2002/623/EG wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 november 2018.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.

(2)  Beschikking 2002/623/EG van de Commissie van 24 juli 2002 tot vaststelling van richtsnoeren ter aanvulling van bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 200 van 30.7.2002, blz. 22).

(3)  Richtlijn (EU) 2018/350 van de Commissie van 8 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen (PB L 67 van 9.3.2018, blz. 30).

(4)  Panel van de EFSA voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo's), Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants, EFSA Journal 2010;8(11):1879, [111 blz.], doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.


Top