EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1687

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1687 van de Commissie van 7 november 2018 tot wijziging van Beschikking 2007/25/EG van de Commissie tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza en het verkeer van gezelschapsvogels die hun eigenaar vergezellen, wat de toepassingsperiode ervan betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 7240) (Voor de EER relevante tekst.)

C/2018/7240

OJ L 279, 9.11.2018, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1687/oj

9.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 279/36


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1687 VAN DE COMMISSIE

van 7 november 2018

tot wijziging van Beschikking 2007/25/EG van de Commissie tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza en het verkeer van gezelschapsvogels die hun eigenaar vergezellen, wat de toepassingsperiode ervan betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 7240)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad (1) van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003, en met name artikel 36, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Beschikking 2007/25/EG van de Commissie (2) zijn bepaalde beschermende maatregelen vastgelegd in verband met hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) en het verkeer van gezelschapsvogels die samen met hun eigenaar de Unie binnenkomen. Deze beschikking werd vastgesteld naar aanleiding van uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) van het subtype H5N1, met het oog op de bescherming van de gezondheid van mens en dier in de Unie. Zij is van toepassing tot en met 31 december 2018.

(2)

Er blijven zich wereldwijd uitbraken van HPAI van verschillende subtypen van H5 en, in een veel geringer aantal gevallen, van subtype H7, voordoen bij pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels. HPAI is in verscheidene derde landen endemisch geworden en heeft andere derde landen voor het eerst bereikt. De dreiging van de insleep van het HPAI-virus in de Unie via het verkeer van gezelschapsvogels uit derde landen blijft bestaan en daarom moeten de in Besluit 2007/25/EG vastgelegde risicobeperkende maatregelen vastgelegd worden gehandhaafd.

(3)

Daarnaast wordt momenteel in het kader van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (3) een aantal gedelegeerde handelingen voorbereid waarin voorschriften zullen worden vastgesteld met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels. In de voorschriften die in die gedelegeerde handelingen worden vastgesteld, zal worden bepaald welke aanpak moet worden gevolgd met betrekking tot bepaalde risico's in verband met ziekten bij pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels, alsook de vereiste diergezondheidsgaranties voor als huisdier gehouden vogels. In de voorschriften die in die gedelegeerde handelingen worden neergelegd, zal eveneens rekening worden gehouden met de aanbevelingen van het door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) op 14 september 2017 (4) goedgekeurde wetenschappelijk advies over aviaire influenza.

(4)

Gezien de wereldwijde epidemiologische situatie wat HPAI betreft, en in afwachting van de vaststelling van de gedelegeerde handelingen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels, is het noodzakelijk de toepassingsperiode van Besluit 2007/25/EG tot en met 31 december 2019 te verlengen.

(5)

Beschikking 2007/25/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 6 van Beschikking 2007/25/EG wordt de datum „31 december 2018” vervangen door „31 december 2019”.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 november 2018.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 178 van 28.6.2013, blz. 1.

(2)  Beschikking 2007/25/EG van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza en het verkeer van gezelschapsvogels die hun eigenaar vergezellen (PB L 8 van 13.1.2007, blz. 29).

(3)  Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1).

(4)  EFSA Journal (2017);15(10):4991.


Top