EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0718(02)

Besluit van de Commissie van 17 juli 2018 tot oprichting van de deskundigengroep van de Commissie „Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten” en tot intrekking van het besluit tot instelling van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van zeldzame ziekten en van het besluit tot oprichting van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van kankerbestrijding (Voor de EER relevante tekst.)

C/2018/4492

OJ C 251, 18.7.2018, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; opgeheven door 32022D1212(01)

18.7.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 251/9


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 17 juli 2018

tot oprichting van de deskundigengroep van de Commissie „Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten” en tot intrekking van het besluit tot instelling van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van zeldzame ziekten en van het besluit tot oprichting van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van kankerbestrijding

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 251/07)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 168, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moeten de lidstaten, in verbinding met de Commissie, hun beleid en programma’s op de in lid 1 van dat artikel bedoelde gebieden onderling coördineren. De Commissie kan, in nauw contact met de lidstaten, alle dienstige initiatieven nemen om deze coördinatie te bevorderen, met name initiatieven om richtsnoeren en indicatoren vast te stellen, de uitwisseling van beste praktijken te regelen en de nodige elementen met het oog op periodieke controle en evaluatie te verzamelen.

(2)

De Raad heeft op 7 december 2010 de conclusies „Innovatieve benaderingen van chronische ziekten in de volksgezondheid en de gezondheidszorgstelsels” (1) aangenomen, waarin de lidstaten worden uitgenodigd goede praktijken te onderkennen en uit te wisselen met betrekking tot chronische ziekten.

(3)

De Commissie heeft op 4 april 2014 de Mededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidsstelsels (2) vastgesteld, waarin is bepaald dat in de initiatieven waarmee de Unie de beleidsmakers in de lidstaten kan ondersteunen, de nadruk zal worden gelegd op methoden en instrumenten die de lidstaten toelaten hun gezondheidsstelsels doeltreffender, toegankelijker en weerbaarder te maken.

(4)

De Commissie heeft op 22 november 2016 de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s „Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst: Europese duurzaamheidsmaatregelen” (3) goedgekeurd, waarin wordt gesteld dat de Unie vastbesloten is tot de voorhoede te behoren wat betreft de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die zijn vastgesteld in het kader van de Verenigde Naties. Door met name bij te dragen aan SDG 3 „Gezondheid en welzijn voor iedereen, op elke leeftijd”, vult de Unie het optreden van de lidstaten aan met wetgeving en andere initiatieven op het gebied van volksgezondheid, gezondheidszorgsystemen en milieugerelateerde gezondheidsproblemen. De Commissie zal de lidstaten helpen de doelstellingen in het kader van deze SDG, en met name het terugdringen van het sterftecijfer als gevolg van chronische ziekten, te bereiken.

(5)

In Verordening (EU) nr. 282/2014 van het Europees Parlement en de Raad (4) tot vaststelling van het derde actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid (2014-2020) is bepaald dat een van de thematische prioriteiten van het programma erin bestaat een goede gezondheid te helpen bevorderen, ziekten te helpen voorkomen en een klimaat te helpen creëren dat een gezonde levensstijl stimuleert. Acties in het kader van deze prioriteit omvatten de ondersteuning van samenwerking en netwerken in de Unie voor de preventie van en een betere reactie op chronische ziekten zoals kanker, leeftijdsgerelateerde ziekten en neurodegeneratieve aandoeningen, door kennis en optimale werkwijzen uit te wisselen en gezamenlijke activiteiten inzake preventie, vroegtijdige opsporing en behandeling van niet-overdraagbare ziekten te ontwikkelen.

(6)

In het licht van deze toezeggingen en verplichtingen op het gebied van de volksgezondheid moet daarom een deskundigengroep inzake gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten worden opgericht en moeten de taken en de structuur daarvan worden vastgesteld.

(7)

Besluit C(2016) 3301 van de Commissie (5) bevat herziene regels voor alle deskundigengroepen van de Commissie. De nieuwe regels hebben tot doel te zorgen voor meer duidelijkheid en transparantie met betrekking tot de samenstelling van deskundigengroepen. Dienovereenkomstig moeten de taken en de structuur van de deskundigengroep inzake gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten worden vastgelegd in overeenstemming met dat besluit.

(8)

De deskundigengroep moet de Commissie advies verlenen en expertise bieden bij het opstellen en uitvoeren van de activiteiten van de Unie op het gebied van gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het beheer van niet-overdraagbare ziekten en moet de uitwisseling van ervaring, beleid en goede praktijken tussen de EU-landen en de diverse betrokken partijen bevorderen.

(9)

De deskundigengroep moet de Commissie advies verlenen bij de selectie van goede en beste praktijken en zo ondersteuning bieden aan de overdracht en opschaling ervan in de lidstaten via het EU-gezondheidsprogramma of andere financiële instrumenten van de Unie.

(10)

De deskundigengroep moet de lidstaten helpen bij het bereiken van duurzameontwikkelingsdoelstelling 3 en in het bijzonder bij het terugdringen van voortijdige sterfte als gevolg van niet-overdraagbare ziekten.

(11)

De deskundigengroep moet de Commissie advies verlenen bij inspanningen om activiteiten te coördineren die bijdragen tot het terugdringen van voortijdige sterfte als gevolg van niet-overdraagbare ziekten.

(12)

De deskundigengroep moet de Commissie advies verlenen over het verbeteren van de toepassing van onderzoeksresultaten op het gebied van gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het beheer van niet-overdraagbare ziekten.

(13)

De deskundigengroep moet haar activiteiten coördineren met de deskundigengroep gezondheidsinformatie (EGHI), die de Commissie advies verleent over gezondheidsinformatiebehoeften, technische oplossingen en prioriteiten voor het opstellen van wetenschappelijk onderbouwd beleid. De deskundigengroep moet met name de kennis van de EGHI gebruiken bij de beoordeling van de procedure en de resultaten van de overdracht en toepassing van beste praktijken.

(14)

Om voor een doeltreffende overdracht en toepassing van beste praktijken en beleidsmaatregelen tussen landen te zorgen, moet de deskundigengroep samengesteld zijn uit autoriteiten van de lidstaten.

(15)

Er moeten voorschriften inzake de openbaarmaking van informatie door de leden van de deskundigengroep worden vastgesteld.

(16)

Persoonsgegevens moeten door de deskundigengroep worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (6).

(17)

Aangezien de deskundigengroep van de Commissie „Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten” kwesties zal behandelen die momenteel onder het mandaat vallen van de deskundigengroep op het gebied van zeldzame ziekten, opgericht bij besluit van de Commissie van 30 juli 2013 tot instelling van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van zeldzame ziekten en tot intrekking van Besluit 2009/872/EG („besluit tot instelling van een deskundigengroep van de Commissie inzake zeldzame ziekten”) (7) en van de deskundigengroep op het gebied van kankerbestrijding, opgericht bij besluit van de Commissie van 3 juni 2014 tot oprichting van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van kankerbestrijding en tot intrekking van Besluit 96/469/EG („besluit tot oprichting van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van kankerbestrijding”) (8), moeten die besluiten worden ingetrokken.

(18)

Er moet een periode worden vastgesteld gedurende welke dit besluit van toepassing is. De Commissie zal te zijner tijd de wenselijkheid van een verlenging onderzoeken,

BESLUIT:

Artikel 1

Onderwerp

De deskundigengroep „Stuurgroep voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten” („de groep”) wordt opgericht.

Artikel 2

Taken

De groep heeft de volgende taken:

a)

de Commissie bijstaan en advies verlenen bij het nemen van initiatieven ter bevordering van de coördinatie tussen de lidstaten om de uitdagingen met betrekking tot niet-overdraagbare ziekten in de Unie aan te pakken;

b)

de Commissie advies verlenen bij de selectie van beste praktijken om de lidstaten te ondersteunen bij de overdracht en verdere toepassing daarvan op het vlak van gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het beheer van niet-overdraagbare ziekten door gebruik te maken van het EU-gezondheidsprogramma of andere financiële instrumenten van de Unie;

c)

de Commissie ondersteunen bij de monitoring van de vooruitgang bij de verwezenlijking van duurzameontwikkelingsdoelstelling 3 „Gezondheid en welzijn voor iedereen, op elke leeftijd” van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, en in het bijzonder de vooruitgang bij het terugdringen van het sterftecijfer als gevolg van niet-overdraagbare ziekten;

d)

de Commissie advies verlenen bij haar inspanningen om activiteiten te coördineren die bijdragen tot het terugdringen van voortijdige sterfte als gevolg van niet-overdraagbare ziekten;

e)

de Commissie advies verlenen over het verbeteren van de toepassing van onderzoeksresultaten op het gebied van gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het beheer van niet-overdraagbare ziekten;

f)

de resultaten van de overdracht en de toepassing van beste praktijken beoordelen in samenwerking met de deskundigengroep gezondheidsinformatie, die advies zal verlenen over toepasselijke gezondheidsgegevens op het gebied van gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het beheer van niet-overdraagbare ziekten.

Artikel 3

Raadpleging

De Commissie kan de groep raadplegen over alle in artikel 2 vermelde onderwerpen.

Artikel 4

Lidmaatschap

1.   De groep bestaat uit één lid per lidstaat. De lidstaat stelt de Commissie in kennis van de autoriteit die hij heeft aangewezen als lid van de deskundigengroep.

2.   De leden wijzen elk hun permanente vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan, die ambtenaren of overheidsfunctionarissen zijn. De leden delen deze informatie mee aan de Commissie en moeten ervoor zorgen dat hun vertegenwoordigers een hoog niveau van deskundigheid kunnen bieden.

3.   De leden kunnen ook vertegenwoordigers ad hoc aanwijzen, afhankelijk van de agenda van de vergadering.

Artikel 5

Voorzitter

De groep wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Commissie.

Artikel 6

Werking

1.   De groep handelt op verzoek van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid of op verzoek van andere diensten van de Commissie na instemming van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid), in overeenstemming met de horizontale regels.

2.   De vergaderingen van de groep worden in beginsel in de gebouwen van de Commissie gehouden.

3.   Het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid verzorgt het secretariaat. Ambtenaren van de Commissie van andere diensten die een belang in de werkzaamheden hebben, mogen de vergaderingen van de groep en haar subgroepen bijwonen.

4.   In overleg met het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid kan de groep bij een gewone meerderheid van haar leden besluiten om haar beraadslagingen open te stellen voor het publiek.

5.   De notulen van de besprekingen over elk agendapunt en over de door de groep verleende adviezen zijn relevant en volledig. De notulen worden opgesteld door het secretariaat, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter.

6.   De groep neemt haar adviezen, aanbevelingen en verslagen aan bij consensus. Wanneer er wordt gestemd, gebeurt dit met een gewone meerderheid van de leden. Leden die hebben tegengestemd, hebben het recht een document met een samenvatting van de redenen voor hun standpunt aan de adviezen, aanbevelingen of verslagen te laten hechten.

Artikel 7

Subgroepen

1.   Het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Commissie kan subgroepen oprichten om specifieke kwesties te onderzoeken op basis van een door de Commissie opgesteld mandaat. De subgroepen handelen overeenkomstig de horizontale regels en brengen verslag uit aan de groep. Zij worden opgeheven zodra hun opdracht is vervuld.

2.   De leden kunnen als hun vertegenwoordigers in de subgroepen ambtenaren of overheidsfunctionarissen voordragen die niet hun permanente vertegenwoordigers in de deskundigengroep zijn.

Artikel 8

Uitgenodigde deskundigen

Het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid kan deskundigen met een specifieke deskundigheid ten aanzien van een agendapunt verzoeken om op ad-hocbasis deel te nemen aan de werkzaamheden van de groep of de subgroepen.

Artikel 9

Waarnemers

1.   De vertegenwoordigers van de EVA-staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte kunnen als waarnemers aan de vergaderingen van de groep deelnemen.

2.   De voorzitter kan de status van waarnemer toekennen aan kandidaat-lidstaten en andere derde landen wanneer het in het belang van de Unie is dat een dergelijk land wordt betrokken bij het werk van de deskundigengroep, met name op basis van een internationale overeenkomst, een administratieve regeling of wetgeving van de Unie. De tot waarnemer benoemde overheidsinstanties wijzen hun vertegenwoordigers aan.

3.   Waarnemers en hun vertegenwoordigers kunnen toestemming van de voorzitter krijgen om aan de besprekingen van de groep deel te nemen en deskundigheid te bieden. Zij hebben echter geen stemrecht en nemen niet deel aan het formuleren van de aanbevelingen of adviezen van de groep.

Artikel 10

Reglement van orde

Op voorstel van en in overleg met het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid stelt de groep met een gewone meerderheid van stemmen van haar leden haar reglement van orde vast, op basis van het standaardreglement van orde voor deskundigengroepen en overeenkomstig de horizontale voorschriften.

Artikel 11

Geheimhouding en behandeling van gerubriceerde informatie

De leden van de groep en van de subgroepen, alsmede uitgenodigde deskundigen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim, dat op grond van de Verdragen en de uitvoeringsregels ervan voor alle leden van de instellingen en hun personeelsleden geldt, alsook aan de veiligheidsvoorschriften van de Commissie betreffende de bescherming van gerubriceerde informatie van de Unie, die zijn neergelegd in de Besluiten (EU, Euratom) 2015/443 (9) en 2015/444 van de Commissie (10). Bij niet-nakoming van die verplichtingen mag de Commissie alle passende maatregelen nemen.

Artikel 12

Transparantie

1.   De groep en haar subgroepen worden geregistreerd in het register van deskundigengroepen.

2.   Wat de samenstelling (de groep en haar subgroepen) betreft, worden de volgende gegevens in het register van deskundigengroepen bekendgemaakt:

a)

de namen van de autoriteiten van de lidstaten;

b)

de namen van de overheidsinstanties die optreden als waarnemers.

3.   Alle relevante documenten, inclusief de agenda’s, de notulen en de bijdragen van deelnemers, worden ter beschikking gesteld in het register van deskundigengroepen of via een link in het register naar een speciale website waar deze informatie beschikbaar is. Voor de toegang tot speciale websites wordt geen gebruikersregistratie, noch enige andere beperking opgelegd. Met name de agenda en andere relevante achtergronddocumenten worden bijtijds vóór aanvang van de vergadering bekendgemaakt, gevolgd door de tijdige bekendmaking van de notulen. Op de bekendmakingsplicht wordt uitsluitend een uitzondering gemaakt wanneer wordt geoordeeld dat de openbaarmaking van een document de bescherming van een openbaar of particulier belang zou ondermijnen als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad (11).

Artikel 13

Vergaderkosten

1.   Deelnemers aan de werkzaamheden van de groep en de subgroepen ontvangen geen bezoldiging voor de diensten die zij aanbieden.

2.   De reis- en verblijfkosten van de deelnemers aan de werkzaamheden van de groep en de subgroepen worden door de Commissie vergoed. Vergoeding vindt plaats overeenkomstig de binnen de Commissie geldende bepalingen en binnen de grenzen van de beschikbare kredieten die op grond van de jaarlijkse procedure voor de toewijzing van middelen aan de diensten van de Commissie worden toegewezen.

Artikel 14

Intrekking

Het besluit tot instelling van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van zeldzame ziekten en het besluit tot oprichting van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van kankerbestrijding worden ingetrokken.

Artikel 15

Toepassing

Dit besluit is van toepassing tot en met 31 december 2023.

Gedaan te Brussel, 17 juli 2018.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB C 74 van 8.3.2011, blz. 4.

(2)  COM(2014) 215 final van 4.4.2014.

(3)  COM(2016) 739 final van 22.11.2016.

(4)  Verordening (EU) nr. 282/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een derde actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1350/2007/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 1).

(5)  Commission Decision C(2016) 3301 final of 30.5.2016 establishing horizontal rules on the creation and operation of Commission expert groups.

(6)  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

(7)  Besluit van de Commissie van 30 juli 2013 tot instelling van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van zeldzame ziekten en tot intrekking van Besluit 2009/872/EG (PB C 219 van 31.7.2013, blz. 4).

(8)  Besluit van de Commissie van 3 juni 2014 tot oprichting van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van kankerbestrijding en tot intrekking van Besluit 96/469/EG (PB C 167 van 4.6.2014, blz. 4).

(9)  Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende veiligheid binnen de Commissie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 41).

(10)  Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 53).

(11)  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).


Top