Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0409(01)

Besluit van de Raad van 8 maart 2018 houdende benoeming van de uitvoerend directeur van Europol

OJ C 122, 9.4.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

9.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 122/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 8 maart 2018

houdende benoeming van de uitvoerend directeur van Europol

(2018/C 122/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (1), en met name artikel 54,

Handelend als het gezag dat bevoegd is tot aanstelling van de uitvoerend directeur en de plaatsvervangend uitvoerend directeuren van Europol,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De ambtstermijn van de huidige uitvoerend directeur van Europol is verlengd tot en met 1 mei 2018, overeenkomstig artikel 73, lid 1, van Verordening (EU) 2016/794. Bijgevolg dient een nieuwe uitvoerend directeur van Europol te worden benoemd.

(2)

In het besluit van de raad van bestuur van Europol van 1 mei 2017 zijn de regels vastgesteld inzake de selectie, de verlenging van de ambtstermijn en de ambtsontheffing van de uitvoerend directeur van Europol en zijn plaatsvervangers.

(3)

Het ambt wordt geacht vacant te zijn met ingang van 30 juli 2017, negen maanden na het einde van de ambtstermijn van de huidige uitvoerend directeur van Europol, zulks overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), van het besluit van de raad van bestuur van Europol van 1 mei 2017. Een kennisgeving van vacature voor het ambt van uitvoerend directeur van Europol is op 23 mei 2017 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(4)

Overeenkomstig artikel 54, lid 2, van Verordening (EU) 2016/794 is een shortlist opgesteld door een selectiecomité (het „selectiecomité”) dat is opgericht door de raad van bestuur. Het selectiecomité heeft een met redenen omkleed verslag opgesteld op 19 september 2017.

(5)

Op basis van het verslag van het selectiecomité en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/794 en het besluit van de raad van bestuur van 1 mei 2017 heeft de raad van bestuur op 3 oktober 2017 over de benoeming van de uitvoerend directeur van Europol een gemotiveerd advies uitgebracht, met een shortlist voor de Raad van drie voor het ambt geschikte kandidaten.

(6)

Op 18 december 2017 heeft de Raad mevrouw Catherine DE BOLLE, een Belgisch onderdaan, gekozen als de volgende uitvoerend directeur van Europol, en de bevoegde commissie van het Europees Parlement in kennis gesteld van die keuze, met het oog op de toepassing van artikel 54, lid 2, vierde alinea, van Verordening (EU) 2016/794.

(7)

Op 29 januari 2018 is de gekozen kandidate verschenen voor de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement (de „Commissie LIBE”) en op 1 maart 2018 heeft de Commissie LIBE advies uitgebracht overeenkomstig artikel 54, lid 2, vierde alinea, van Verordening (EU) 2016/794,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Mevrouw Catherine DE BOLLE wordt hierbij benoemd tot uitvoerend directeur van Europol voor de periode van 2 mei 2018 tot en met 1 mei 2022 in de rang AD 15.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 maart 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

V. RADEV


(1)  PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53.

(2)  PB C 162 A van 23.5.2017, blz. 1.


Top