EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0300

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/300 van de Commissie van 11 januari 2018 betreffende de overeenstemming van het gezamenlijk voorstel van de betrokken lidstaten tot uitbreiding van de Atlantische corridor voor goederenvervoer per spoor met artikel 5 van Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 51)

C/2018/0051

PB L 56 van 28.2.2018, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/300/oj

28.2.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 56/60


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/300 VAN DE COMMISSIE

van 11 januari 2018

betreffende de overeenstemming van het gezamenlijk voorstel van de betrokken lidstaten tot uitbreiding van de Atlantische corridor voor goederenvervoer per spoor met artikel 5 van Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 51)

(Slechts de teksten in de Duitse, de Franse, de Portugese en de Spaanse taal zijn authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer (1), en met name artikel 5, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 5, lid 5, van Verordening (EU) nr. 913/2010 hebben de ministeries van Duitsland, Spanje, Frankrijk en Portugal die bevoegd zijn voor spoorvervoer, de Commissie op 6 maart 2017 een intentieverklaring gestuurd. In de intentieverklaring wordt voorgesteld de terminal van Valongo, Zaragoza, La Rochelle en Nantes Saint-Nazaire op te nemen in de Atlantische goederencorridor.

(2)

De Commissie heeft dit voorstel onderzocht overeenkomstig artikel 5, lid 6, van de verordening. Zij is van oordeel dat het om de hierna uiteengezette redenen in overeenstemming is met artikel 5 van de verordening.

(3)

Het voorstel voldoet aan de in artikel 4 van de verordening vastgestelde criteria. De voorgestelde uitbreidingen van de corridor voor goederenvervoer situeren zich op het grondgebied van drie lidstaten (Spanje, Frankrijk en Portugal), terwijl het totale aantal deelnemende lidstaten identiek blijft, namelijk vier. De nieuwe verbindingen zullen zorgen voor een betere afstemming tussen de corridor voor goederenvervoer per spoor en de andere vervoerswijzen. De uitbreidingen zorgen voor een nieuwe verbinding met de mediterrane corridor bij Zaragoza, verbeteren de coherentie van de corridors voor goederenvervoer per spoor en versterken het TEN-T als geheel. De uitbreidingen sporen met het TEN-T-netwerk aangezien de uitbreidingen naar Zaragoza en Nantes Saint-Nazaire deel uitmaken van het kernnet, de uitbreiding naar La Rochelle een onderdeel is van het uitgebreide net en de terminal van Valongo tot de invloedssfeer van het TEN-T-kernnetwerkknooppunt Porto behoort.

(4)

In de door de beheersraad van de corridor voor goederenvervoer per spoor uitgevoerde studie wordt voorspeld dat de uitbreidingen zullen zorgen voor een toename van het goederenvervoer op de Atlantische corridor en voor een sterke groei van het marktaandeel van het spoor. Deze modal shift zal aanzienlijke sociaaleconomische baten opleveren dankzij een vermindering van de uitstoot en de verkeerscongestie. Door de aansluiting op de mediterrane goederencorridor in Zaragoza zullen ook de autonome gemeenschappen Aragón en Navarra in de invloedssfeer van de corridor worden opgenomen. Volgens ramingen in het marktonderzoek zouden de uitbreidingen de ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor bevorderen dankzij een groei van het marktaandeel van het spoor tussen Portugal en de drie Spaanse autonome gemeenschappen Madrid, Navarra en Aragón van 28 % in 2010 tot 60 % in 2050. Die toename moet worden gezien in de context van de voorspelde verzesvoudiging van het volume aan goederen dat per spoor zal worden vervoerd. Ook de verbindingen met de havens en terminals van Nantes Saint-Nazaire, La Rochelle en Valongo zullen de corridor versterken door het multimodaal vervoer te faciliteren en de vervoersvraag op de corridor te bevorderen, hetgeen de concurrentiepositie van het Europees goederenvervoer versterkt.

(5)

Overeenkomstig de intentieverklaring zijn de beheersraad en de aanvragers geraadpleegd en hebben zij hun steun voor de voorgestelde uitbreidingen uitgesproken.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het volgens artikel 21 van Verordening (EU) nr. 913/2010 opgerichte comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het in de intentieverklaring geformuleerde voorstel, ingediend door de voor het spoorvervoer bevoegde ministeries van Duitsland, Spanje, Frankrijk en Portugal en door de Commissie ontvangen op 6 maart 2017, tot uitbreiding van de Atlantische corridor voor goederenvervoer per spoor met de terminal van Valongo, Zaragoza, La Rochelle en Nantes Saint-Nazaire, is in overeenstemming met artikel 5 van Verordening (EU) nr. 913/2010.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Republiek Portugal en het Koninkrijk Spanje.

Gedaan te Brussel, 11 januari 2018.

Voor de Commissie

Violeta BULC

Lid van de Commissie


(1)  PB L 276 van 20.10.2010, blz. 22.


Top