Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Besluit (EU) 2018/229 van de Commissie van 12 februari 2018 tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de interkalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Besluit 2013/480/EU van de Commissie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 696)Voor de EER relevante tekst.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 47/1


BESLUIT (EU) 2018/229 VAN DE COMMISSIE

van 12 februari 2018

tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de interkalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Besluit 2013/480/EU van de Commissie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 696)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (1), en met name punt 1.4.1, onder ix), van bijlage V,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Richtlijn 2000/60/EG moeten de lidstaten alle oppervlaktewaterlichamen beschermen, verbeteren en herstellen met de bedoeling een goede ecologische en chemische toestand te bereiken. Bovendien verplicht de richtlijn de lidstaten ertoe alle kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen te beschermen en te verbeteren met de bedoeling een goed ecologisch potentieel en een goede chemische toestand te bereiken.

(2)

Om een van de belangrijkste milieudoelstellingen van Richtlijn 2000/60/EG, goede ecologische toestand, te bepalen, voorziet die richtlijn in een procedure waarmee de vergelijkbaarheid van de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde biologische monitoring en de klassen van hun monitoringsystemen wordt gewaarborgd. De resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde biologische monitoring en de klassen van hun monitoringsystemen moeten worden vergeleken met behulp van een interkalibratienet dat monitoringlocaties in alle lidstaten en in alle ecoregio’s van de Unie omvat. Krachtens Richtlijn 2000/60/EG moeten de lidstaten op passende wijze de noodzakelijke informatie verzamelen met betrekking tot de locaties die deel uitmaken van het interkalibratienet, teneinde de conformiteit van de klassen van de nationale monitoringsystemen met de normatieve definities van punt 1.2 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG te kunnen beoordelen. Voor de uitvoering van de interkalibratie worden de lidstaten ingedeeld in geografische interkalibratiegroepen die bestaan uit lidstaten die bepaalde typen oppervlaktewateren, zoals gedefinieerd in deel 2 van de bijlage bij Beschikking 2005/646/EG van de Commissie (2), gemeen hebben.

(3)

Overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG moet de interkalibratie worden uitgevoerd op het niveau van biologische elementen, waarbij voor elk biologisch element en voor elk gemeenschappelijk type oppervlaktewaterlichaam de classificatieresultaten van het nationale monitoringsysteem worden vergeleken met die van de andere lidstaten, en waarbij de conformiteit van de resultaten met de normatieve definities van punt 1.2 van bijlage V bij die richtlijn wordt gewaarborgd.

(4)

De Commissie heeft drie fasen van de interkalibratie ondersteund via het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek. In het kader van de gemeenschappelijke uitvoeringsstrategie voor de kaderrichtlijn water zijn vier leidraden (nr. 6 (3), nr. 14 (twee versies (4)) en nr. 30 (5)) opgesteld om de interkalibratie te vergemakkelijken. Zij bevatten een overzicht van de belangrijkste beginselen van de interkalibratie en de opties voor de uitvoering ervan, met inbegrip van termijnen en rapportagevereisten. Zij bevatten ook een procedure om nieuwe of herziene nationale classificatiemethoden in overeenstemming te brengen met de geharmoniseerde definitie van goede ecologische toestand.

(5)

Tegen 2007 had de Commissie voor een aantal biologische kwaliteitselementen interkalibratieresultaten ontvangen. Die werden opgenomen in Beschikking 2008/915/EG van de Commissie (6) waarin de waarden van de grenzen tussen de klassen die de lidstaten voor de klassen van hun monitoringsystemen moesten gebruiken, zijn vastgesteld. De resultaten van de eerste fase van de interkalibratie waren onvolledig, omdat zij niet alle biologische kwaliteitselementen betroffen. De beschikbare resultaten van de interkalibratie moesten echter worden vastgesteld om te kunnen worden gebruikt bij de ontwikkeling van het eerste maatregelenprogramma voor stroomgebieden en de eerste stroomgebiedsbeheersplannen overeenkomstig de artikelen 11 en 13 van Richtlijn 2000/60/EG.

(6)

Om de lacunes op te vullen en de vergelijkbaarheid van de interkalibratieresultaten tijdig te verbeteren voor de tweede stroomgebiedsbeheersplannen die in 2015 moesten zijn opgesteld, heeft de Commissie een tweede fase van de interkalibratie ingeleid. De resultaten daarvan zijn vastgesteld in Besluit 2013/480/EU van de Commissie (7). Uit de resultaten is gebleken dat de interkalibratie in bepaalde gevallen slechts gedeeltelijk beëindigd was. Er waren ook geografische interkalibratiegroepen en biologische kwaliteitselementen waarvoor geen interkalibratieresultaten voor opname in dat besluit beschikbaar waren.

(7)

Om de lacunes op te vullen en de vergelijkbaarheid van de interkalibratieresultaten tijdig te verbeteren voor de derde stroomgebiedsbeheersplannen die in 2021 moeten zijn opgesteld, was een derde fase van de interkalibratie noodzakelijk. De resultaten van deze derde fase van de interkalibratie zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

(8)

De bijlage bij dit besluit bevat de resultaten van de interkalibratie. Voor de resultaten in deel 1 van de bijlage zijn alle stappen van de in de leidraden beschreven interkalibratieprocedure volledig doorlopen. Deel 2 van de bijlage bevat de nationale classificatiemethoden en hun respectieve grenswaarden waarvoor het door een gebrek aan gemeenschappelijke typen, verschillen in de vormen van druk die worden aangepakt, of verschillende beoordelingsconcepten technisch niet mogelijk was de vergelijkbaarheidsbeoordeling te voltooien. Omdat de in de delen 1 en 2 van de bijlage opgenomen resultaten in overeenstemming zijn met de in punt 1.2 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG vastgestelde normatieve definities, moeten de respectieve grenswaarden worden gebruikt in de klassen van de door de lidstaten gebruikte monitoringsystemen.

(9)

Als waterlichamen die met de geïnterkalibreerde typen overeenkomen, overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2000/60/EG als kunstmatig of sterk veranderd waterlichaam worden aangemerkt, moet het de lidstaten toegestaan zijn de in de bijlage bij dit besluit voorgestelde resultaten te gebruiken om, rekening houdend met hun fysische wijzigingen en hun desbetreffende watergebruik, overeenkomstig de normatieve definities in punt 1.2.5 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG hun goede ecologische potentieel af te leiden.

(10)

De lidstaten moeten de resultaten van de interkalibratie toepassen in hun nationale classificatiesystemen teneinde voor al hun nationale typen de grenzen vast te stellen tussen zeer goede en goede toestand en tussen goede en matige toestand.

(11)

De informatie die beschikbaar komt via de opstelling van de in artikel 8 van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde monitoringprogramma’s en de in artikel 5 van die richtlijn bedoelde toetsing en bijwerking van de kenmerken van stroomgebiedsdistricten, kan nieuwe gegevens opleveren die kunnen leiden tot de aanpassing van de monitoring- en classificatiesystemen van de lidstaten aan de vooruitgang van wetenschap en techniek. De lidstaten kunnen ook nieuwe nationale classificatiemethoden voor biologische kwaliteitselementen of biologische kwaliteitssubelementen en respectieve grenswaarden ontwikkelen waarvan de overeenstemming met de normatieve definities van punt 1.2 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG moet worden beoordeeld. Dit kan leiden tot een herziening van de resultaten van de interkalibratie om lacunes op te vullen en de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de interkalibratieresultaten te verbeteren, wat aanleiding kan geven tot de actualisering van de in de bijlage bij dit besluit opgenomen resultaten.

(12)

Besluit 2013/480/EU moet derhalve worden ingetrokken en vervangen.

(13)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 21, lid 1, van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Voor de toepassing van punt 1.4.1, onder iii), van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG gebruiken de lidstaten voor de klassen van hun monitoringsystemen de waarden van de grenzen tussen de klassen die in deel 1 van de bijlage bij dit besluit worden vermeld.

2.   Wanneer binnen een geografische interkalibratiegroep geen vergelijkbaarheidsbeoordeling is voltooid voor een biologisch kwaliteitselement, moeten de lidstaten voor de toepassing van punt 1.4.1, onder iii), van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG voor de klassen van hun monitoringsystemen de waarden gebruiken van de grenzen tussen de klassen die in deel 2 van de bijlage bij dit besluit worden vermeld.

3.   De lidstaten kunnen de in de bijlage bij dit besluit neergelegde methoden en waarden van de grenzen tussen de klassen gebruiken om het goede ecologische potentieel van overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2000/60/EG als kunstmatig of sterk veranderd aangemerkte waterlichamen vast te stellen.

Artikel 2

Besluit 2013/480/EU wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2018.

Voor de Commissie

Karmenu VELLA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

(2)  Beschikking 2005/646/EG van de Commissie van 17 augustus 2005 tot vaststelling van een register van locaties die deel zullen uitmaken van het interkalibratienet overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 243 van 19.9.2005, blz. 1).

(3)  Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document No. 6, Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise, Europese Gemeenschappen, 2003. ISBN 92-894-5126-2.

(4)  Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document No. 14. Guidance document on the Intercalibration Process 2004-2006, ISBN 92-894-9471-9.

Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document No. 14. Guidance document on the Intercalibration Process 2008-2011, ISBN 978-92-79-18997-5.

(5)  Procedure to fit new or updated classification methods to the results of a completed intercalibration exercise, Guidance document No. 30. Technical Report 2015-085, ISBN 978-92-79-38434-9.

(6)  Beschikking 2008/915/EG van de Commissie van 30 oktober 2008 tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de interkalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 332 van 10.12.2008, blz. 20).

(7)  Besluit 2013/480/EU van de Commissie van 20 september 2013 tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de interkalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Beschikking 2008/915/EG (PB L 266 van 8.10.2013, blz. 1).


BIJLAGE

Deel 1 van deze bijlage bevat de resultaten van de interkalibratie waarvoor alle stappen van de interkalibratie volledig zijn doorlopen, met inbegrip van hun respectieve grenswaarden.

Deel 2 bevat de nationale methoden en hun grenswaarden die in overeenstemming zijn met de in punt 1.2 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG vastgestelde normatieve definitie, maar waarvoor het door een gebrek aan gemeenschappelijke typen, verschillen in de vormen van druk die worden aangepakt of verschillende beoordelingsconcepten technisch niet mogelijk was om de vergelijkbaarheidsbeoordeling binnen een geografische interkalibratiegroep te voltooien.

-- DEEL 1 --

Watercategorie

Rivieren

Geografische interkalibratiegroep

Alpiene rivieren

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van de rivier

Stroomgebied (km2)

Hoogte (meter boven zeeniveau) en geomorfologie

Alkaliniteit

Debietregime

R-A1

Prealpien, klein tot middelgroot, grote hoogte, kalkhoudend

10 — 1 000

800 — 2 500  m (stroomgebied), rotsblokken/keien

Hoge (maar niet extreem hoge) alkaliniteit

 

R-A2

Klein tot middelgroot, grote hoogte, kiezelhoudend

10 — 1 000

500 — 1 000  m (max. hoogte van stroomgebied 3 000  m, gemiddeld 1 500  m), rotsblokken

Niet-kalkhoudend (graniet, metamorf), gemiddelde tot lage alkaliniteit

Sneeuw/gletsjerrivier

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

Type R-A1:

Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Slovenië

Type R-A2:

Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP ALPIENE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Type R-A1

 

 

 

Oostenrijk

Beoordeling van de biologische kwaliteitselementen — deel bentische macro-invertebraten [Erhebung der biologischen Qualitätselemente — Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Frankrijk

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 en Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,79

Duitsland

PERLODES — Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Italië

MacrOper, op basis van STAR_ICMi — STAR Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index STAR)

0,97

0,73

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Type R-A2

 

 

 

Oostenrijk

Beoordeling van de biologische kwaliteitselementen — deel bentische macro-invertebraten [Erhebung der biologischen Qualitätselemente — Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Frankrijk (Alpen)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 en Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,71

Frankrijk (Pyreneeën)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 en Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,81

Italië

MacrOper, op basis van STAR_ICMi — STAR Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index STAR)

0,95

0,71

Spanje

IBMWP — Iberian Biological Monitoring Working Party (Iberische werkgroep biologische monitoring)

0,83

0,53

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP ALPIENE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Fytobenthos

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Type R-A1

 

 

 

Oostenrijk

Beoordeling van de biologische kwaliteitselementen — deel fytobenthos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 — Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Frankrijk

IBD 2007 (Coste et al., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Duitsland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Italië

ICMi — Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Type R-A2

 

 

 

Oostenrijk

Beoordeling van de biologische kwaliteitselementen — deel fytobenthos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 — Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Frankrijk

IBD 2007 (Coste et al., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Spanje

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Italië

ICMi — Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Watercategorie

Rivieren

Geografische interkalibratiegroep

Rivieren Midden-Europa/Oostzeegebied

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van de rivier

Stroomgebied (km2)

Hoogte en geomorfologie

Alkaliniteit (meq/l)

R-C1

Klein, laagland, kiezelhoudend, zand

10 — 100

Laagland, overheerst door zandig substraat (kleine deeltjesgrootte), breedte 3 — 8 m (met volle bedding)

> 0,4

R-C2

Klein, laagland, kiezelhoudend, rots

10 — 100

Laagland, rotsig materiaal

breedte 3 — 8 m (met volle bedding)

< 0,4

R-C3

Klein, middelhoog, kiezelhoudend

10 — 100

Middelhoog, rots- (graniet) — grindsubstraat, breedte 2 — 10 m (met volle bedding)

< 0,4

R-C4

Middelgroot, laagland, gemengd

100 — 1 000

Laagland, zandig tot kiezelsubstraat, breedte 8 — 25 m (met volle bedding)

> 0,4

R-C5

Groot, laagland, gemengd

1 000  — 10 000

Laagland, barbeelzone, variatie in snelheid, max. hoogte in stroomgebied: 800 m boven zeeniveau, breedte > 25 m (met volle bedding)

> 0,4

R-C6

Klein, laagland, kalkhoudend

10 — 300

Laagland, grindsubstraat (kalksteen), breedte 3 — 10 m (met volle bedding)

> 2

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

Type R-C1:

België (Vlaanderen), België (Wallonië), Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Litouwen, Nederland, Polen, Zweden, Verenigd Koninkrijk

Type R-C2:

Spanje, Frankrijk, Ierland, Zweden, Verenigd Koninkrijk

Type R-C3:

België (Wallonië), Tsjechië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Zweden, Verenigd Koninkrijk

Type R-C4:

België (Vlaanderen), België (Wallonië), Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Zweden, Verenigd Koninkrijk

Type R-C5:

België (Wallonië), Tsjechië, Duitsland, Estland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Zweden, Verenigd Koninkrijk

Type R-C6:

België (Wallonië), Denemarken, Estland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Polen, Zweden, Verenigd Koninkrijk

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP RIVIEREN MIDDEN-EUROPA/OOSTZEEGEBIED

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Oostenrijk

Beoordeling van de biologische kwaliteitselementen — deel bentische invertebraten

0,80

0,60

België (Vlaanderen)

Multimetrische Macro-invertebratenindex Vlaanderen (MMIF)

0,90

0,70

België (Wallonië)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norm AFNOR NF T 90 350, 1992) en het Besluit van de Waalse regering van 13 september 2012 betreffende de identificatie, de karakterisering en de vaststelling van de ecologische toestandsdrempels die van toepassing zijn op de oppervlaktewaterlichamen en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. Belgisch Staatsblad 12.10.2012

0,94

(type R-C1)

0,97

(typen R-C3, R-C5, R-C6)

0,75

(type R-C1)

0,74

(typen R-C3, R-C5, R-C6)

Tsjechië

Tsjechisch systeem voor de beoordeling van de ecologische toestand van rivieren op basis van bentische macro-invertebraten

0,80

0,60

Denemarken

DSFI — Danish Stream Fauna Index (Deense rivierfauna-index)

1,00

0,71

Estland

Ests systeem voor de beoordeling van de ecologische toestand van oppervlaktewateren — macro-invertebraten in rivieren

0,90

0,70

Duitsland

PERLODES — Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Frankrijk

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR T90-350 en Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

Ierland

Quality Rating System (Q-value)

0,85

0,75

Italië

MacrOper, op basis van STAR_ICM-indexberekening

0,96

0,72

Letland

LMI — Latvian Macroinvertebrate Index (Letse macro-invertebratenindex)

0,92

0,72

Litouwen

LRMI — Lithuanian River Macroinvertebrate Index (Litouwse macro-invertebratenindex voor rivieren)

0,80

0,60

Luxemburg

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 en XP T 90-388

0,96

0,72

Nederland

KRW-maatlat

0,80

0,60

Polen

RIVECOmacro — MMI_PL

0,91 (type R-C1)

0,72 (type R-C1)

Spanje

METI

0,93

0,70

Zweden

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Verenigd Koninkrijk

River Invertebrate Classification Tool (RICT)- WHPT

0,97

0,86

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP RIVIEREN MIDDEN-EUROPA/OOSTZEEGEBIED

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Macrofyten

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Type

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Oostenrijk

AIM — Austrian Index Macrophytes (Oostenrijkse macrofytenindex) voor rivieren

RC-3

0,875

0,625

België (Vlaanderen)

MAFWAT — Vlaams macrofytenbeoordelingssysteem

R-C1

0,80

0,60

België (Wallonië)

IBMR-WL — Biologische macrofytenindex voor rivieren (Besluit van de Waalse regering van 13 september 2012 betreffende de identificatie, de karakterisering en de vaststelling van de ecologische toestandsdrempels die van toepassing zijn op de oppervlaktewaterlichamen en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. Belgisch Staatsblad 12.10.2012)

R-C3

0,925

0,607

Tsjechië

Beoordelingsmethode voor oppervlaktewaterlichamen in de Tsjechische Republiek op basis van het biologisch kwaliteitselement macrofyten

R-C3 (nationaal type 1)

0,83

0,67

R-C3 (nationaal type 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Denemarken

DSPI — Danish Stream Plant Index (Deense rivierplantenindex)

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Duitsland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Duitsland

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Frankrijk

IBMR — Indice Biologique Macrophytique en Rivière Franse norm NF T90-395 (2003-10-01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Ierland

MTR — IE — Mean Trophic Ranking

R-C4

0,74

0,62

Italië

IBMR — IT — Biologische macrofytenindex voor rivieren

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Litouwen

Litouwse macrofytenindex voor rivieren

R-C4

0,61

0,41

Letland

Letse beoordelingsmethode op basis van macrofyten

R-C4

0,75

0,55

Luxemburg

IBMR — LU — Biologische macrofytenindex voor rivieren

R-C3, R-C4, R-C5 en R-C6

0,89

0,79

Nederland

Herziene beoordelingsmethode voor rivieren in Nederland op basis van macrofyten

R-C1 en R-C

0,80

0,60

Polen

MIR — Macrophyte Index for Rivers (macrofytenindex voor rivieren)

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Verenigd Koninkrijk

River LEAFPACS 2

R-C1, R-C3 en R-C4 (*1)

0,80

0,60

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP RIVIEREN MIDDEN-EUROPA/OOSTZEEGEBIED

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Fytobenthos

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Type

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Oostenrijk

Beoordeling van de biologische kwaliteitselementen — deel fytobenthos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 -Fließgewässer/Phytobenthos]

Alle typen, hoogte < 500 m

0,70

0,42

Alle typen, hoogte > 500 m

0,71

0,43

België (Vlaanderen)

PISIAD — Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (procentuele abundantie van impactsensitieve en impact-geassocieerde diatomeeën)

Alle typen

0,80

0,60

België (Wallonië)

IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 en Besluit van de Waalse regering van 13 september 2012 betreffende de identificatie, de karakterisering en de vaststelling van de ecologische toestandsdrempels die van toepassing zijn op de oppervlaktewaterlichamen en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. Belgisch Staatsblad 12.10.2012)

Alle typen

0,98

0,73

Tsjechië

Tsjechische beoordelingsmethode voor rivieren op basis van fytobenthos

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Estland

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Alle typen

0,85

0,70

Frankrijk

IBD 2007 (Coste et al., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

Alle typen

0,94

0,78

Duitsland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Ierland

Revised form of Trophic Diatom Index (TDI)

Alle typen

0,93

0,78

Italië

ICMi — Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index) (Mancini & Sollazzo, 2009)

Alle typen

0,89

0,70

Ierland

Revised form of Trophic Diatom Index (TDI)

Alle typen

0,93

0,78

Litouwen

Litouwse fytobenthosindex

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Luxemburg

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

R-C3, R-C4 (lage alkaliniteit)

0,98

0,78

R-C4 (hoge alkaliniteit), R-C5 en R-C6

0,99

0,78

Nederland

KRW-maatlat

Alle typen

0,80

0,60

Polen

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (diatomeeënindex voor rivieren)

Alle typen

0,80

0,58

Spanje

Multimetrische diatomeeënindex (MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Zweden

Zweedse beoordelingsmethoden, Zweedse milieuregelgeving (NFS 2008:1) op basis van de IPS — Indice de Polluosensibilité Spécifique

Alle typen

0,89

0,74

Verenigd Koninkrijk

Diatom Assessment for River Ecological Status (DARLEQ2)

Alle typen

1,00

0,75

Watercategorie

Rivieren

Geografische interkalibratiegroep

Oost-Europese continentale rivieren

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van de rivier

Ecoregio

Stroomgebied (km2)

Hoogte (m boven zeeniveau)

Geologie

Substraat

R-E1a

Karpaten: klein tot middelgroot, middelhoog

10

10 — 1 000

500 — 800

Gemengd

 

R-E1b

Karpaten: klein tot middelgroot, middelhoog

10

10 — 1 000

200 — 500

Gemengd

 

R-E2

Vlakten: middelgroot, laagland

11 en 12

100 — 1 000

< 200

Gemengd

Zand en slib

R-E3

Vlakten: groot, laagland

11 en 12

> 1 000

< 200

Gemengd

Zand, slib en grind

R-E4

Vlakten: middelgroot, middelhoog

11 en 12

100 — 1 000

200 — 500

Gemengd

Zand en grind

R-EX4

Groot, middelhoog

10, 11 en 12

> 1 000

200 — 500

Gemengd

Grind en rotsblokken

R-EX5

Vlakten: klein, laagland

11 en 12

10 — 100

< 200

Gemengd

Zand en slib

R-EX6

Vlakten: groot, middelhoog

11 en 12

10 — 100

200 — 500

Gemengd

Grind

R-EX7

Balkan: klein, kalkhoudend, middelhoog

5

10 — 100

200 — 500

Kalkhoudend

Grind

R-EX8

Balkan: klein tot middelgroot, kalkhoudende karstbron

5

10 — 1 000

 

Kalkhoudend

Grind, zand en slib

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

R-E1a:

Bulgarije, Tsjechië, Roemenië, Slowakije

R-E1b:

Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Slowakije

R-E2:

Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Slovenië, Slowakije

R-E3:

Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Slovenië, Slowakije

R-E4:

Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Oostenrijk, Slovenië, Slowakije

R-EX4:

Tsjechië, Roemenië, Slowakije

R-EX5:

Hongarije, Roemenië, Slovenië, Slowakije

R-EX6:

Hongarije, Roemenië, Slovenië

R-EX7:

Slovenië

R-EX8:

Slovenië

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP OOST-EUROPESE CONTINENTALE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Type

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Oostenrijk

Beoordeling van de biologische kwaliteitselementen — deel bentische invertebraten

R-E4

0,80

0,60

Bulgarije

IBI (BG) (Ierse biotische index (BG))

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Tsjechië

Tsjechisch systeem voor de beoordeling van de ecologische toestand van rivieren op basis van bentische macro-invertebraten

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Hongarije

Hongaarse multimetrische macro-invertebratenindex

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Roemenië

Methode voor de beoordeling van de ecologische toestand van waterlichamen op basis van macro-invertebraten

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Slowakije

Slowaakse methode voor de beoordeling van bentische invertebraten in rivieren

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP OOST-EUROPESE CONTINENTALE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Macrofyten

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Type

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Oostenrijk

AIM — Austrian Index Macrophytes (Oostenrijkse macrofytenindex) voor rivieren

R-E4

0,875

0,625

Bulgarije

Referentie-index

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Tsjechië

Beoordelingsmethode voor oppervlaktewaterlichamen in de Tsjechische Republiek op basis van het biologisch kwaliteitselement macrofyten

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Tsjechië

Beoordelingsmethode voor oppervlaktewaterlichamen in de Tsjechische Republiek op basis van het biologisch kwaliteitselement macrofyten

R-E4

0,770

0,560

Hongarije

Referentie-index

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Roemenië

Roemeens beoordelingssysteem voor rivieren op basis van macrofyten (Macrophyte River Index (MARI))

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2, R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

Alle typen: 0,625

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Slowakije

Biologische macrofytenindex voor rivieren (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP OOST-EUROPESE CONTINENTALE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Fytobenthos

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Type

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Oostenrijk

Beoordeling van de biologische kwaliteitselementen — deel fytobenthos

R-E4

0,70

0,42

Bulgarije

Beoordeling van de ecologische toestand van de rivieren in Bulgarije op basis van diatomeeënindex IPS

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (nationaal type R2, R4)

0,85 (nationaal type R7, R8)

0,66 (nationaal type R2, R4)

0,64 (nationaal type R7, R8)

Tsjechië

Beoordelingssysteem voor rivieren op basis van fytobenthos

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Hongarije

Beoordeling van de ecologische toestand van rivieren op basis van diatomeeën

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Roemenië

RO-AMRP — National (Romanian) Assessment Method for Rivers Ecological Status based on Phytobenthos (Diatoms) (Nationale (Roemeense) methode voor de beoordeling van de ecologische toestand van rivieren op basis van fytobenthos (diatomeeën)

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Slowakije

Systeem voor de beoordeling van de ecologische toestand van rivieren op basis van fytobenthos

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Watercategorie

Rivieren

Geografische interkalibratiegroep

Rivieren Middellandse Zeegebied

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van de rivier

Stroomgebied (km2)

Geologie

Debietregime

R-M1

Kleine mediterrane stromen

< 100

Gemengd (behalve kiezelhoudend)

Sterk seizoensbepaald

R-M2

Middelgrote mediterrane stromen

100 — 1 000

Gemengd (behalve kiezelhoudend)

Sterk seizoensbepaald

R-M4

Mediterrane bergstromen

 

Niet-kiezelhoudend

Sterk seizoensbepaald

R-M5

Tijdelijke stromen

 

 

Tijdelijk

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

R-M1:

Bulgarije, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal, Slovenië

R-M2:

Bulgarije, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal, Slovenië

R-M4:

Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus

R-M5:

Spanje, Italië, Cyprus, Portugal, Slovenië

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MEDITERRANE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

R-M1

 

 

 

Frankrijk

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR T90-350 en Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Griekenland

HESY-2 — Hellenic Evaluation System-2 (Helleens evaluatiesysteem-2)

0,943

0,750

Italië

MacrOper, op basis van STAR_ICMi — STAR Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index STAR)

0,970

0,720

Portugal

Methode voor de beoordeling van de biologische kwaliteit van rivieren — bentische invertebraten (IPtIN, IPtIS)

0,870 (type 1)

0,678 (type 1)

0,850 (type 3)

0,686 (type 3)

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanje

IBMWP — Iberian Biological Monitoring Working Party (Iberische werkgroep biologische monitoring)

0,845

0,698

Spanje

Iberische multimetrische mediterrane index — op basis van kwantitatieve gegevens (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Bulgarije

IBI (BG) (Ierse biotische index (BG))

0,800

0,600

Frankrijk

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR T90-350 en Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Griekenland

HESY-2 — Hellenic Evaluation System-2 (Helleens evaluatiesysteem-2)

0,944

0,708

Italië

MacrOper, op basis van STAR_ICMi — STAR Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index STAR)

0,940

0,700

Portugal

Methode voor de beoordeling van de biologische kwaliteit van rivieren — bentische invertebraten (IPtIN, IPtIS)

0,830 (type 2)

0,693 (type 2)

0,880 (type 4)

0,676 (type 4)

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanje

IBMWP — Iberian Biological Monitoring Working Party (Iberische werkgroep biologische monitoring)

0,845

0,698

Spanje

Iberische multimetrische mediterrane index — op basis van kwantitatieve gegevens (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Cyprus

STAR_ICMi — STAR Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index STAR)

0,972

0,729

Frankrijk

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR T90-350 en Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Griekenland

HESY-2 — Hellenic Evaluation System-2 (Helleens evaluatiesysteem-2)

0,850

0,637

Italië

MacrOper, op basis van STAR_ICMi — STAR Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index STAR)

0,940

0,700

Spanje

IBMWP — Iberian Biological Monitoring Working Party (Iberische werkgroep biologische monitoring)

0,840

0,700

Spanje

Iberische multimetrische mediterrane index — op basis van kwantitatieve gegevens (IMMi-T)

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Cyprus

STAR_ICMi — STAR Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index STAR)

0,982

0,737

Griekenland

HESY-2 — Hellenic Evaluation System-2 (Helleens evaluatiesysteem-2)

0,963

0,673

Italië

MacrOper, op basis van STAR_ICMi — STAR Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index STAR)

0,970

0,730

Portugal

Methode voor de beoordeling van de biologische kwaliteit van rivieren — bentische invertebraten (IPtIN, IPtIS)

0,973 (type 5)

0,705 (type 5)

0,961 (type 6)

0,708 (type 6)

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanje

IBMWP — Iberian Biological Monitoring Working Party (Iberische werkgroep biologische monitoring)

0,830

0,630

Spanje

Iberische multimetrische mediterrane index — op basis van kwantitatieve gegevens (IMMi-T)

0,830

0,620

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MEDITERRANE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Macrofyten

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

R-M1, M2, M4

 

 

 

Bulgarije (R-M1 en R-M2)

RI (BG) (Referentie-index (BG))

0,640

0,350

Cyprus

IBMR — Biologische macrofytenindex voor rivieren

0,795

0,596

Frankrijk

IBMR — Indice Biologique Macrophytique en Rivière Franse norm NF T90-395 (2003-10-01)

0,930

0,745

Griekenland

IBMR — Biologische macrofytenindex voor rivieren

0,750

0,560

Italië

IBMR — Biologische macrofytenindex voor rivieren

0,900

0,800

Portugal

IBMR — Biologische macrofytenindex voor rivieren

0,920

0,690

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Spanje

IBMR — Biologische macrofytenindex voor rivieren

0,950

0,740

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MEDITERRANE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Fytobenthos

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

R-M1

 

 

 

Bulgarije

IPS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Frankrijk

IBD 2007 (Coste et al., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Griekenland

IPS (Coste in Cemagref, 1982) geïnterkalibreerd (EQR IPS)

0,956

0,717

Italië

ICMi — Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugal

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,970 (type 1)

0,730 (type 1)

0,910 (type 3)

0,680 (type 3)

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanje

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Bulgarije

IPDS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Frankrijk

IBD 2007 (Coste et al., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Griekenland

IPS (Coste in Cemagref, 1982) geïnterkalibreerd (EQR IPS)

0,953

0,732

Italië

ICMi — Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugal

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910 (type 2)

0,680 (type 2)

0,970 (type 4)

0,730 (type 4)

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanje

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Cyprus

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Frankrijk

IBD 2007 (Coste et al., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Griekenland

IPS (Coste in Cemagref, 1982) geïnterkalibreerd (EQR IPS)

0,932

0,716

Italië

ICMi — Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Spanje

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Cyprus

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Italië

ICMi — Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Portugal

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,800 (type 5)

0,651 (type 5)

0,940 (type 6)

0,700 (type 6)

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanje

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Watercategorie

Rivieren

Geografische interkalibratiegroep

Rivieren Noord-Europa

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van de rivier

Stroomgebied

of deel ervan (km2)

Hoogte en geomorfologie

Alkaliniteit

(meq/l)

Organisch materiaal

(mg Pt/l)

R-N1

Klein, laagland, kiezelhoudend, matige alkaliniteit

10 — 100

< 200 m boven zeeniveau of onder de hoogste kustlijn

0,2  — 1

< 30

(< 150 in Ierland)

R-N3

Klein/middelgroot, laagland, organisch, lage alkaliniteit

10 — 1 000

< 0,2

> 30

R-N4

Middelgroot, laagland, kiezelhoudend, matige alkaliniteit

100 — 1 000

0,2  — 1

< 30

R-N5

Klein, middelhoog, kiezelhoudend, lage alkaliniteit

10 — 100

Tussen laagland en hoogland

< 0,2

< 30

R-N9

Klein, middelhoog, kiezelhoudend, lage alkaliniteit, organisch (humusrijk)

10 — 1 000

Tussen laagland en hoogland

< 0,2

> 30

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

R-N1:

Finland, Ierland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden

R-N3:

Finland, Ierland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden

R-N4:

Finland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden

R-N5:

Finland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden

R-N9:

Finland, Noorwegen, Zweden

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORD-EUROPESE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna (methoden die reageren op organische verrijking en algemene degradatie)

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Finland

Herziene Finse beoordelingsmethode voor ongewervelde rivierfauna

0,80

0,60

Ierland

Quality Rating System (Q-value)

0,85

0,75

Noorwegen

ASPT

0,99

0,87

Zweden

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Verenigd Koninkrijk

River Invertebrate Classification Tool (RICT)- WHPT

0,97

0,86

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna (methoden die reageren op verzuring)

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

De volgende resultaten gelden voor heldere riviertypen met lage alkaliniteit

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Noorwegen

AcidIndex2 (Modified Raddum index2) (verzuring van rivieren)

0,675

0,515

Verenigd Koninkrijk — Schotland

WFD-AWIC

0,910

0,830

Verenigd Koninkrijk — Engeland en Wales

WFD-AWIC

0,980

0,890

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

De volgende resultaten gelden voor humusrijke riviertypen met lage alkaliniteit

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Zweden

MISA — Multimetric Invertebrate Stream Acidification index (multimetrische verzuringsindex voor rivieren op basis van ongewervelden)

0,550

0,400

Verenigd Koninkrijk

WFD-AWIC

0,930

0,830

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORD-EUROPESE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Macrofyten

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

R-N3 en R-N9

 

 

 

Finland

Trofische index (TI)

0,889

0,610

Zweden

Trofische index (TI)

0,889

0,610

Noorwegen

Trofische index (TI)

0,889

0,610

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORD-EUROPESE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Fytobenthos

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Finland

Finse methode voor rivieren op basis van fytobenthos

0,80

0,60

Zweden

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

0,89

0,74

Ierland

Revised form of Trophic Diatom Index (TDI)

0,93

0,78

Verenigd Koninkrijk

DARLEQ 2

1,00

0,75

Noorwegen

Perifyton-index van de trofiegraad (PIT)

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Watercategorie

Rivieren

Geografische interkalibratiegroepen

Alle

Biologisch kwaliteitselement

Visfauna

Overzicht van groepen die zijn opgericht voor de interkalibratie van riviervis:

Laagland-middellandgroep  — België (Vlaanderen), België (Wallonië), Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Polen, Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales)

Noordse groep  — Finland, Ierland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk (Schotland en Noord-Ierland), Zweden

Alpiene bergengroep  — Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Slovenië

Mediterrane/Zuid-Atlantische groep  — Bulgarije, Griekenland, Spanje, Italië, Portugal

Donaugroep  — Bulgarije, Tsjechië, Roemenië, Slowakije

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Laagland-middellandgroep

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

België (Vlaanderen)

IBI bovenloop en in laagland

0,850

0,650

België (Wallonië)

IBIP (Besluit van de Waalse regering van 13 september 2012 betreffende de identificatie, de karakterisering en de vaststelling van de ecologische toestandsdrempels die van toepassing zijn op de oppervlaktewaterlichamen en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. Belgisch Staatsblad 12.10.2012)

0,958

0,792

Frankrijk

FBI — Fish-Based Index (visindex): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

Duitsland

FIBS — fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Letland

Letse visindex

0,880

0,660

Litouwen

Litouwse riviervisindex

0,940

0,720

Luxemburg

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

Nederland

NLFISR

0,800

0,600

Polen

EFI+PL-index

0,800

0,600

Noordse groep

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Finland

FiFi — Finnish Fish Index (Finse visindex) — type L2

0,665

0,499

Finland

FiFi — Finnish Fish Index (Finse visindex) — type L3

0,658

0,493

Finland

FiFi — Finnish Fish Index (Finse visindex) — type M1

0,709

0,532

Finland

FiFi — Finnish Fish Index (Finse visindex) — type M2

0,734

0,550

Finland

FiFi — Finnish Fish Index (Finse visindex) — type M3

0,723

0,542

Ierland

Fish Classification Scheme 2 Ireland (FCS2)

0,845

0,540

Zweden

Zweedse methode VIX

0,739

0,467

Verenigd Koninkrijk — Noord-Ierland

IR_FCS2

0,845

0,540

Verenigd Koninkrijk — Schotland

FCS2 Scotland

0,850

0,600

Mediterrane groep

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Griekenland

HeFI — Hellenic Fish Index (Helleense visindex)

0,800

0,600

Portugal

F-IBIP — Fish-based Index of Biotic Integrity for Portuguese Wadeable Streams (visindex voor biotische integriteit van doorwaadbare Portugese stromen)

0,850

0,675

Spanje

IBIMED — type T2

0,816

0,705

Spanje

IBIMED — type T3

0,929

0,733

Spanje

IBIMED — type T4

0,864

0,758

Spanje

IBIMED — type T5

0,866

0,650

Spanje

IBIMED — type T6

0,916

0,764

Alpiene groep

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Oostenrijk

FIA

0,875

0,625

Frankrijk

FBI — Fish-Based Index (visindex): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Duitsland

FIBS — fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Italië

NISECI-index (nieuwe index van de ecologische toestand van de viskolonies)

0,800

0,520

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Donaugroep

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Bulgarije

TsBRI (typespecifieke Bulgaarse visindex)

0,860

0,650

Tsjechië

Tsjechische multimetrische methode CZI

0,780

0,585

Roemenië

EFI+ European Fish Index (Europese visindex) (type karperachtigen in ondiepe wateren)

0,939

0,700

Roemenië

EFI+ European Fish Index (Europese visindex) (type zalmachtigen)

0,911

0,755

Slowakije

FIS — Fish Index of Slovakia (Slowaakse visindex)

0,710

0,570

Watercategorie

Rivieren

Geografische interkalibratiegroepen

Alle — Zeer grote rivieren

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van de rivier

Stroomgebied (of deel ervan) (km2)

Alkaliniteit (meq/l)

R-L1

Zeer grote rivieren, lage alkaliniteit

> 10 000

< 0,5

R-L2

Zeer grote rivieren, gemiddelde tot hoge alkaliniteit

> 10 000

> 0,5

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

R-L1:

Finland, Noorwegen, Zweden

R-L2:

België (Vlaanderen), Bulgarije, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden

GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP ZEER GROTE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Oostenrijk

Beoordeling van de biologische kwaliteitselementen — deel bentische invertebraten (voor grote alpiene rivieren)

0,80

0,60

Oostenrijk

Slowaakse methode voor de beoordeling van bentische invertebraten in grote rivieren (voor grote laaglandrivieren)

0,80

0,60

België (Vlaanderen)

Multimetrische Macro-invertebratenindex Vlaanderen (MMIF)

0,90

0,70

Bulgarije

mRBA — Modified Rapid Biological Assessment (gewijzigde snelle biologische beoordeling)

0,80

0,60

Kroatië

Systeem voor de beoordeling van de ecologische toestand op basis van bentische invertebraten in zeer grote rivieren

0,80

0,60

Tsjechië

Tsjechisch systeem voor de beoordeling van de ecologische toestand van grote, ondoorwaadbare rivieren op basis van bentische macro-invertebraten

0,80

0,60

Duitsland

Duitsland PTI — Potamon-Typie-Index

0,80

0,60

Estland

Ests systeem voor de beoordeling van de ecologische toestand van oppervlaktewateren — macro-invertebraten in grote rivieren

0,90

0,70

Spanje

IBMWP — Iberian Biological Monitoring Working Party (Iberische werkgroep biologische monitoring)

0,79

0,48

Finland

Herziene Finse beoordelingsmethode voor ongewervelde rivierfauna

0,80

0,60

Hongarije

Hongarije HMMI_II — Hongaarse multimetrische macro-invertebratenindex voor grote en zeer grote rivieren

0,80

0,60

Italië

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) — mediterrane rivieren

0,94

0,70

Italië

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) — niet-mediterrane rivieren

0,96

0,72

Litouwen

Litouwse macro-invertebratenindex voor rivieren

0,80

0,60

Letland

LRMI — Latvian large River Macroinvertebrate Index (Letse macro-invertebratenindex voor grote rivieren)

0,88

0,63

Nederland

KRW-metrieken voor natuurlijke watertypen

0,80

0,60

Noorwegen

Noorwegen ASPT — Average Score Per Taxon (gemiddelde score per taxon)

0,99

0,87

Polen

RIVECOmacro — MMI_PL

0,91

0,71

Roemenië

ECO-BENT — Methode voor de beoordeling van de ecologische toestand van waterlichamen op basis van macro-invertebraten

0,79

0,53

Zweden

ASPT — Average Score Per Taxon (gemiddelde score per taxon) en DJ-index

0,80

0,60

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Slowakije

Slowaakse methode voor de beoordeling van bentische invertebraten in grote rivieren

0,80

0,60

GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP ZEER GROTE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Fytoplankton

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Oostenrijk

Duitse PhytoFluss-index 4.0

0,80

0,60

België (Vlaanderen)

Duitse PhytoFluss-index 2.0

0,80

0,60

Bulgarije

Duitse PhytoFluss-index 4.0

0,80

0,60

Kroatië

HRPI — Hungarian River Phytoplankton Index (Hongaarse fytoplanktonindex voor rivieren)

0,80

0,60

Tsjechië

CZ — Methode voor de beoordeling van de ecologische toestand van rivieren op basis van fytoplankton

0,80

0,60

Duitsland

Duitse PhytoFluss-index

0,80

0,60

Estland

EST_PHYPLA_R — Estse fytoplanktonindex voor grote rivieren

0,85

0,65

Hongarije

HRPI — Hungarian River Phytoplankton Index (Hongaarse fytoplanktonindex voor rivieren)

0,80

0,60

Litouwen

Duitse PhytoFluss-index voor laaglandrivieren van type 15.2

0,80

0,60

Letland

Letse fytoplanktonindex voor grote rivieren

0,80

0,60

Polen

IFPL-metriek — Methode voor de beoordeling van grote rivieren op basis van fytoplankton

1,08

0,92

Roemenië

ECO-FITO — Methode voor de beoordeling van de ecologische toestand van de waterlichamen op basis van fytoplankton

0,92

0,76

Slowakije

Fytoplankton-SK — Slowaakse methode voor de beoordeling van fytoplankton in grote rivieren

0,80

0,60

GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP ZEER GROTE RIVIEREN

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Fytobenthos

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

R-L1

 

 

 

Finland

Finse methode voor rivieren op basis van fytobenthos

0,80

0,60

Zweden

Bentische algen in stromend water — diatomeeënanalyse

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Oostenrijk

Beoordeling van de biologische kwaliteitselementen — deel fytobenthos

0,85

0,57

Bulgarije

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,76

0,58

Tsjechië

Beoordelingssysteem voor rivieren op basis van fytobenthos

0,80

0,60

Estland

Ests systeem voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren — fytobenthos in rivieren

0,83

0,64

Frankrijk

IBD 2007 (Coste et al., Ecol. Ind. 2009). AFNOR T90-354, april 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Spanje

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Duitsland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Kroatië

Systeem voor de beoordeling van de ecologische toestand van rivieren op basis van fytobenthos

0,8

0,61

Hongarije

Beoordeling van de ecologische toestand van rivieren op basis van diatomeeën

0,762

0,60

Italië

ICMi — Intercalibration Common Metric Index (gemeenschappelijke interkalibratie-index) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,89 (nationaal type C)

0,70 (nationaal type C)

0,82 (nationaal type M3)

0,62 (nationaal type M3)

Nederland

KRW-metrieken voor natuurlijke watertypen

0,80

0,60

Portugal

IPS — Specifieke vervuilingsgevoeligheidsindex

0,90 (nationaal type R_GRS/rivier de Guadiana)

0,67 (nationaal type R_GRS/rivier de Guadiana)

Slowakije

Systeem voor de beoordeling van de ecologische toestand van rivieren op basis van fytobenthos

0,90

0,70

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Watercategorie

Meren

Geografische interkalibratiegroep

Alpiene meren

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van het meer

Hoogte (m boven zeeniveau)

Gemiddelde diepte (m)

Alkaliniteit (meq/l)

Grootte van het meer (km2)

L-AL3

Laagland of middelhoog, diep, matige tot hoge alkaliniteit (alpiene invloed), groot

50 — 800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

Middelhoog, ondiep, matige tot hoge alkaliniteit (alpiene invloed), groot

200 — 800

3-15

> 1

> 0,5

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

Typen L-AL3:

Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Slovenië

Typen L-AL4:

Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP ALPIENE MEREN

Biologisch kwaliteitselement

Fytoplankton

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Oostenrijk

Evaluatie van de biologische kwaliteitselementen, deel B2 — fytoplankton

0,80

0,60

Frankrijk

Fytoplanktonindex voor meren (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

0,80

0,60

Duitsland

PSI (Phyto-Seen-Index) — Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Italië

IPAM — Italian Phytoplankton Assessment Method (Italiaanse beoordelingsmethode voor fytoplankton)

0,80

0,60

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP ALPIENE MEREN

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Macrofyten

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

IK-type

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Oostenrijk

AIM — Austrian Index Macrophytes (Oostenrijkse macrofytenindex) voor meren

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Frankrijk

Franse macrofytenindex voor meren (IBML): Indice Biologique Macrophytique en Lacs

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Duitsland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Duitsland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Italië

MacroIMMI (Macrofytenindex voor de evaluatie van de ecologische kwaliteit van de Italiaanse meren)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP ALPIENE MEREN

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Duitsland

AESHNA — Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP ALPIENE MEREN

Biologisch kwaliteitselement

Visfauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Oostenrijk

ALFI — Austrian lake fish index (Oostenrijkse visindex voor meren): multimetrische index voor de beoordeling van de ecologische toestand van alpiene meren op basis van de visfauna

0,80

0,60

Duitsland

DeLFI_SITE — Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Italië

LFI — Lake Fish Index (visindex voor meren)

0,82

0,64

Watercategorie

Meren

Geografische interkalibratiegroep

Meren Midden-Europa/Oostzeegebied

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van het meer

Hoogte (m boven zeeniveau)

Gemiddelde diepte (m)

Alkaliniteit (meq/l)

Verblijftijd (jaren)

L-CB1

Laagland, ondiep, kalkhoudend

< 200

3-15

> 1

1-10

L-CB2

Laagland, zeer ondiep, kalkhoudend

< 200

< 3

> 1

0,1  — 1

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

Typen L-CB1:

België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Estland, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Verenigd Koninkrijk

Typen L-CB2:

België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Estland, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Verenigd Koninkrijk

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MEREN MIDDEN-EUROPA/OOSTZEEGEBIED

Biologisch kwaliteitselement

Fytoplankton

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

België (Vlaanderen)

Vlaamse fytoplanktonbeoordelingsmethode voor meren

0,80

0,60

Denemarken

Deense fytoplanktonindex voor meren

0,80

0,60

Estland

Ests systeem voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren — fytoplankton in meren

0,80

0,60

Duitsland

PSI (Phyto-Seen-Index) — Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland — Duitse fyto-meer-index (Phyto-See-Index)

0,80

0,60

Ierland

IE Lake Phytoplankton Index

0,80

0,60

Letland

Letse fytoplanktonindex voor meren

0,81

0,61

Litouwen

Duitse fytoplanktonindex (PSI)

0,81

0,61

Nederland

KRW-metrieken voor natuurlijke watertypen

0,80

0,60

Polen

PMPL -Phytoplankton method for Polish Lakes (fytoplanktonmethode voor Poolse meren)

0,80

0,60

Verenigd Koninkrijk

Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (PLUTO)

0,80

0,60

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MEREN MIDDEN-EUROPA/OOSTZEEGEBIED

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Macrofyten

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

IK-type

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

België (Vlaanderen)

Vlaams macrofytenbeoordelingssysteem

Alle typen

0,80

0,60

Denemarken

Deense macrofytenindex voor meren

Alle typen

0,80

0,60

Estland

Ests systeem voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren — macrofyten in meren

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Duitsland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

Alle typen

0,80

0,60

Letland

Letse macrofytenbeoordelingsmethode

Alle typen

0,80

0,60

Litouwen

Litouwse macrofytenindex voor meren

Alle typen

0,75

0,50

Nederland

KRW-metrieken voor natuurlijke watertypen

Alle typen

0,80

0,60

Polen

Indicatiemethode op basis van macrofyten voor meren — Ecological Status Macrophyte Index ESMI (multimetrisch)

Alle typen

0,68

0,41

Verenigd Koninkrijk

Lake LEAFPACS 2 (*2)

Alle typen

0,80

0,66

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MEREN MIDDEN-EUROPA/OOSTZEEGEBIED

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

België (Vlaanderen)

Multimetrische Macro-invertebratenindex Vlaanderen (MMIF)

0,90

0,70

Estland

Ests systeem voor de beoordeling van de ecologische toestand van oppervlaktewateren — macro-invertebraten in meren

0,86

0,70

Duitsland

AESHNA — Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Letland

LLMMI — Latvian Lake Macroinvertebrate Multimetric Index (Letse multimetrische macro-invertebratenindex voor meren)

0,85

0,52

Litouwen

Litouwse macro-invertebratenindex voor meren

0,74

0,50

Nederland

WFDi-metriek voor natuurlijke watertypen

0,80

0,60

Verenigd Koninkrijk

Chironomid Pupal Exuvial Technique (CPET)

0,77

0,64

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MEREN MIDDEN-EUROPA/OOSTZEEGEBIED

Biologisch kwaliteitselement

Visfauna

Beschrijving van gemeenschappelijke geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van het meer

Hoogte (m boven zeeniveau)

Gemiddelde diepte (m)

Alkaliniteit (meq/l)

Verblijftijd (jaren)

L-CB1

Laagland, ondiep, kalkhoudend

< 200

3-15

> 1

1-10

L-CB2

Laagland, zeer ondiep, kalkhoudend

< 200

< 3

> 1

0,1  — 1

L-CB3

Laagland, ondiep, klein, silicaathoudend (matige alkaliniteit)

< 200

3-15

0,2  — 1

1-10

L-CB4

Sterk veranderde waterlichamen

200 — 700

3-30

> 0,2

0,1  — 5

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

Typen L-CB1:

België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Estland, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Verenigd Koninkrijk

Typen L-CB2:

België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Estland, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Verenigd Koninkrijk

Typen L-CB3:

België, Denemarken, Estland, Frankrijk, Letland, Polen

Typen L-CB4:

Tsjechië

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Tsjechië

CZ-FBI

0,870

0,619

Denemarken

Deense visindex voor meren

0,75

0,54

Estland

LAFIEE

0,80

0,61

Duitsland

DeLFI_SITE — Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Frankrijk

ELFI — European Lake Fish Index (Europese visindex voor meren): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Letland

Letse visindex voor meren

0,76

0,57

Litouwen

Litouwse visindex voor meren

0,865

0,605

Nederland

VISMAATLAT

0,80

0,60

Polen

LFI+

0,866

0,595

Polen

LFI EN

0,804

0,557

Watercategorie

Meren

Geografische interkalibratiegroep

Oost-Europese continentale meren

Beschrijving van gemeenschappelijke geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van het meer

Hoogte (m boven zeeniveau)

Gemiddelde diepte (m)

Alkaliniteit (meq/l)

Geleidbaarheid (μS/cm)

L-EC1

Laagland, zeer ondiep, hard water

< 200

< 6

1-4

300 — 1 000

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

Typen L-EC1:

Bulgarije, Hongarije, Roemenië

GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP OOST-EUROPESE CONTINENTALE MEREN

Biologisch kwaliteitselement

Fytoplankton

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Bulgarije

HLPI — Hungarian lake phytoplankton index (Hongaarse fytoplanktonindex voor meren)

0,80

0,60

Hongarije

HLPI — Hungarian lake phytoplankton index (Hongaarse fytoplanktonindex voor meren)

0,80

0,60

Roemenië

HLPI — Hungarian lake phytoplankton index (Hongaarse fytoplanktonindex voor meren)

0,80

0,60

GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP OOST-EUROPESE CONTINENTALE MEREN

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Macrofyten

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Bulgarije

RI-BG — Aangepaste referentie-index

0,83

0,58

Hongarije

HU-RI — Aangepaste referentie-index

0,89

0,67

Roemenië

MIRO — Macrophyte Index for Romanian Lakes (macrofytenindex voor Roemeense meren) (aangepaste referentie-index)

0,86

0,66

GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP OOST-EUROPESE CONTINENTALE MEREN

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Bulgarije

HMMI_lakes (Hongaarse macrozoöbentische multimetrische index voor meren)

0,85

0,65

Hongarije

HMMI_lakes (Hongaarse macrozoöbentische multimetrische index voor meren)

0,85

0,65

Roemenië

ECO-NL-BENT Roemeens systeem voor de beoordeling van de ecologische toestand van natuurlijke meren op basis van bentische ongewervelden

0,93

0,60

GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP OOST-EUROPESE MEREN

Biologisch kwaliteitselement

Visfauna

INTERKALIBRATIE NIET VOLTOOID

Watercategorie

Meren

Geografische interkalibratiegroep

Mediterrane meren

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van het meer

Hoogte

(m)

Jaargemiddelde neerslag (mm) en T ( oC)

Gemiddelde diepte (m)

Oppervlak (km2)

Stroomgebied (km2)

Alkaliniteit (meq/l)

L-M5/7

Waterbekkens, diep, groot, kiezelhoudend, „natte” gebieden

< 1 000

> 800 en/of < 15

> 15

0,5  — 50

< 20 000

< 1

L-M8

Waterbekkens, diep, groot, kalkhoudend

< 1 000

> 15

0,5  — 50

< 20 000

> 1

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

Typen L-M5/7:

Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal

Typen L-M8:

Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus

RESULTATEN GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MEDITERRANE MEREN

Biologisch kwaliteitselement

Fytoplankton

Type en land

Geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

LM 5/7

Frankrijk

Fytoplanktonindex voor meren (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

Niet gedefinieerd (*3)

0,60

Griekenland

NMASRP — New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (Nieuw Mediterraans beoordelingssysteem voor fytoplankton in waterbekkens)

Niet gedefinieerd (*3)

0,60

Italië

Nieuwe Italiaanse methode (NITMET)

Niet gedefinieerd (*3)

0,60

Portugal

Methode voor de beoordeling van de biologische kwaliteit van waterbekkens — fytoplankton (NMASRP — New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (Nieuw Mediterraans beoordelingssysteem voor fytoplankton in waterbekkens))

Niet gedefinieerd (*3)

0,60

Spanje

MASRP — Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (Mediterraans beoordelingssysteem voor fytoplankton in waterbekkens)

Niet gedefinieerd (*3)

0,58

L-M8

Cyprus

NMASRP — New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (Nieuw Mediterraans beoordelingssysteem voor fytoplankton in waterbekkens)

Niet gedefinieerd (*3)

0,60

Frankrijk

Fytoplanktonindex voor meren (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

Niet gedefinieerd (*3)

0,60

Griekenland

NMASRP — New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (Nieuw Mediterraans beoordelingssysteem voor fytoplankton in waterbekkens)

Niet gedefinieerd (*3)

0,60

Italië

Nieuwe Italiaanse methode (NITMET)

Niet gedefinieerd (*3)

0,60

Spanje

MASRP — Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (Mediterraans beoordelingssysteem voor fytoplankton in waterbekkens)

Niet gedefinieerd (*3)

0,60

Watercategorie

Meren

Geografische interkalibratiegroep

Noord-Europese meren

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORD-EUROPESE MEREN

Biologisch kwaliteitselement

Fytoplankton

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van het meer

Hoogte (m boven zeeniveau)

Gemiddelde diepte (m)

Alkaliniteit (meq/l)

Kleur

(mg Pt/l)

L-N1

Laagland, ondiep, matige alkaliniteit, helder

< 200

3-15

0,2  — 1

< 30

L-N2a

Laagland, ondiep, lage alkaliniteit, helder

< 200

3-15

< 0,2

< 30

L-N2b

Laagland, diep, lage alkaliniteit, helder

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

Laagland, ondiep, lage alkaliniteit, matig humusrijk

< 200

3-15

< 0,2

30 — 90

L-N5

Middelhoog, ondiep, lage alkaliniteit, helder

200 — 800

3-15

< 0,2

< 30

L-N6a

Middelhoog, ondiep, lage alkaliniteit, matig humusrijk

200 — 800

3-15

< 0,2

30 — 90

L-N8a

Laagland, ondiep, matige alkaliniteit, matig humusrijk

< 200

3-15

0,2  — 1

30 — 90

Typen L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

Finland, Ierland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden

Typen L-N2b:

Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden

Typen L-N5, L-N6a:

Noorwegen, Zweden

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Finland

Finse fytoplanktonbeoordelingsmethode voor meren

0,80

0,60

Ierland

IE Lake Phytoplankton Index

0,80

0,60

Noorwegen

Classificatiemethode voor de ecologische toestand van het fytoplankton in meren

0,80

0,60

Zweden

Ecologische beoordelingsmethoden voor meren, kwaliteitsfactor fytoplankton

0,80

0,60

Verenigd Koninkrijk

Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (PLUTO)

0,80

0,60

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORD-EUROPESE MEREN

Biologisch kwaliteitselement

Macrofyten en fytobenthos

Biologisch kwaliteitssubelement

Macrofyten

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van het meer

Alkaliniteit (meq/l)

Kleur (mg Pt/l)

L-N-M 101

Lage alkaliniteit, helder

0,05  — 0,2

< 30

L-N-M 102

Lage alkaliniteit, humusrijk

0,05  — 0,2

> 30

L-N-M 201

Matige alkaliniteit, helder

0,2  — 1,0

< 30

L-N-M 202

Matige alkaliniteit, humusrijk

0,2  — 1,0

> 30

L-N-M 301a

Hoge alkaliniteit, helder, Atlantisch subtype

> 1,0

< 30

L-N-M 302 a

Hoge alkaliniteit, humusrijk, Atlantisch subtype

> 1,0

> 30

Typen 101, 102, 201 and 202:

Finland, Ierland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden

Type 301a:

Ierland, Verenigd Koninkrijk

Type 302 a:

Ierland, Verenigd Koninkrijk

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Finland

Fins classificatiesysteem voor macrofyten (Finnmac)

0,8 (alle typen)

0,6 (alle typen)

Ierland

Free Macrophyte Index

0,9 (alle typen)

0,68 (alle typen)

Noorwegen

Nationale macrofytenindex (trofische index — TIc)

Type 101: 0,98

Type 102: 0,96

Type 201: 0,95

Type 202: 0,99

Type 101: 0,87

Type 102: 0,87

Type 201: 0,75

Type 202: 0,77

Zweden

Trofische macrofytenindex (TMI)

Type 101: 0,93

Type 102: 0,93

Type 201: 0,89

Type 202: 0,91

Type 101: 0,80

Type 102: 0,83

Type 201: 0,78

Type 202: 0,78

Verenigd Koninkrijk

Lake LEAFPACS 2 (*4)

0,8 (alle typen)

0,66 (alle typen)

Verenigd Koninkrijk

Free Macrophyte Index (*5)

0,9 (alle typen)

0,68 (alle typen)

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORD-EUROPESE MEREN

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van het meer

Ecoregio

Hoogte

(m boven zeeniveau)

Alkaliniteit (meq/l)

Kleur (mg Pt/l)

Verzuring van de litorale zone van meren

 

 

 

 

L-N-BF1

Laagland/middelhoog, lage alkaliniteit, helder

Niet gedefinieerd

< 800

0,05  — 0,2

< 30

Eutrofiëring van de profundale zone van meren

 

 

 

 

L-N-BF2

Ecoregio 22, lage alkaliniteit, helder en humusrijk

22

Oppervlak > 1 km2, max. diepte > 6 m

< 0,2

Niet gedefinieerd

Typen L-N-BF1:

Finland, Ierland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden

Typen L-N-BF2:

Finland, Zweden

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

 

Verzuring van de litorale zone van meren

 

 

Noorwegen

MultiClear: Multimetrische index voor ongewervelden voor heldere meren

0,95

0,74

Zweden

MILA: Multimetric Invertebrate Lake Acidification index (multimetrische verzuringsindex voor meren op basis van ongewervelden)

0,85

0,60

Verenigd Koninkrijk

LAMM (Lake Acidification Macroinvertebrate Metric)

0,86

0,70

 

Eutrofiëring van de profundale zone van meren

 

 

Finland

Herziene Finse beoordelingsmethode voor ongewervelde meerfauna (PICM)

0,80

0,60

Zweden

BQI (Bentische kwaliteitsindex)

0,84

0,67

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORD-EUROPESE MEREN

Biologisch kwaliteitselement

Visfauna

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van het meer

Meeroppervlak (km2)

Alkaliniteit (meq/l)

Kleur (mg Pt/l)

L-N-F1

Dimictische meren met helder water

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

Dimictische humusrijke meren

< 5

< 0,2

30 — 90

Typen L-N-F1:

Finland, Ierland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden

Typen L-N-F2:

Finland, Ierland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Eutrofiëring

Finland

EQR4

0,80

0,60

Ierland

FIL2

0,76

0,53

Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

FIL2

0,76

0,53

Noorwegen

EindexW3

0,75

0,56

Zweden

EindexW3

0,75

0,56

Verzuring

Noorwegen

AindexW5

0,74

0,55

Zweden

AindexW5

0,74

0,55

Watercategorie

Meren

Geografische interkalibratiegroep

Inter-GIG-fytobenthos

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering van het meer

Alkaliniteit (meq/l)

Ecoregio’s

HA

Meren met hoge alkaliniteit

> 1

Alpien, Midden-Europa/Oostzeegebied, Continentaal Oost-Europa, Middellandse Zeegebied

MA

Meren met matige alkaliniteit

0,2  — 1

Alpien, Midden-Europa/Oostzeegebied, Continentaal Oost-Europa, Middellandse Zeegebied, Noord-Europa

LA

Meren met lage alkaliniteit

< 0,2

Noord-Europa

Type HA:

België, Duitsland, Ierland, Italië, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Zweden, Verenigd Koninkrijk

Type MA:

België, Ierland, Finland, Italië, Roemenië, Zweden, Verenigd Koninkrijk

Type LA:

Ierland, Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk

Type en land

Geïnterkalibreerde nationale classificatiemethoden

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

HA-type

België (Vlaanderen)

PISIAD — Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (procentuele abundantie van impactsensitieve en impact-geassocieerde diatomeeën)

0,80

0,60

Duitsland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Hongarije

MIL — Multimetric Index for Lakes (multimetrische index voor meren)

0,80

0,69

Ierland

Lake Trophic Diatom Index (IE)

0,90

0,63

Italië

Italiaanse nationale methode voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit van meren op basis van bentische diatomeeën (EPI-L)

0,75

0,5

Litouwen

Litouwse fytobenthosindex voor meren

0,63

0,47

Polen

PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior = Multimetrische diatomeeënindex voor meren)

0,91

0,76

Zweden

IPS

0,89

0,74

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Verenigd Koninkrijk

DARLEQ 2

0,92

0,70

MA-type

België (Vlaanderen)

PISIAD — Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (procentuele abundantie van impactsensitieve en impact-geassocieerde diatomeeën)

0,80

0,60

Finland

Finse methode voor meren op basis van fytobenthos

0,80

0,60

Ierland

Lake Trophic Diatom Index (IE)

0,90

0,63

Italië

Italiaanse nationale methode voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit van meren op basis van bentische diatomeeën (EPI-L)

0,75

0,5

Roemenië

RO-AMLP — National (Romanian) Assessment Method for Natural Lakes Ecological Status based on Phytobenthos (Diatoms) (Nationale (Roemeense) methode voor de beoordeling van de ecologische toestand van natuurlijke meren op basis van fytobenthos (diatomeeën))

0,80

0,60

Zweden

IPS

0,89

0,74

Verenigd Koninkrijk

DARLEQ 2

0,93

0,66

LA-type

Ierland

Lake Trophic Diatom Index (IE)

0,90

0,66

Verenigd Koninkrijk

DARLEQ 2

0,92

0,70

Watercategorie

Kustwateren

Geografische interkalibratiegroep

Oostzee

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Zoutgehalte oppervlakte (psu)

Zoutgehalte bodem (psu)

Blootstelling

IJsdagen

Overige kenmerken

BC1

0,5  — 6 Oligohalien

1-6

Onbeschut

90 — 150

Locaties in de Kvarkenarchipel en Botnische Golf, die zich uitstrekken tot de Finse Archipel (voor fytoplankton wordt deze laatste niet meegerekend en ondergebracht bij type BC9) Invloed van humusstoffen

BC2

6-22 Mesohalien

2-6

Zeer beschut

 

Lagunes

BC3

3-6 Oligohalien

3-6

Beschut

90 — 150

Finse en Estse kusten aan de Finse Golf

BC4

5-8 Laag mesohalien

5-8

Beschut

< 90

Locaties in Estland en Letland in de Golf van Riga

BC5

6-8 Laag mesohalien

6-12

Onbeschut

< 90

Locaties in het zuidoosten van de Oostzee langs de kust van Letland, Litouwen en Polen

BC6

8-12 Midden mesohalien

8-12

Beschut

< 90

Locaties langs de westelijke Oostzee aan de Zweedse zuidkust en de zuidoostkust van Denemarken

BC7

6-8 Midden mesohalien

8-11

Onbeschut

< 90

De westkust van Polen en de oostkust van Duitsland

BC8

13 — 18 Hoog mesohalien

18 — 23

Beschut

< 90

De kusten van Denemarken en Duitsland in de westelijke Oostzee

BC9

3-6 Laag mesohalien

3-6

Matig onbeschut tot onbeschut

90 — 150

Locaties in de westelijke Finse Golf, de Finse Archipel en de Askö-archipel (alleen voor fytoplankton)

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

Type BC1:

Finland, Zweden

Type BC2:

Duitsland

Type BC3:

Estland, Finland

Type BC4:

Estland, Letland

Type BC5:

Letland, Litouwen

Type BC6:

Denemarken, Zweden

Type BC7:

Duitsland, Polen

Type BC8:

Denemarken, Duitsland

Type BC9:

Estland, Finland, Zweden (type alleen relevant voor fytoplankton)

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP OOSTZEE

Biologisch kwaliteitselement

Fytoplankton

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

BC7

Duitsland

Duitse methode voor kustfytoplankton

0,8

0,6

Polen

Poolse methode voor kustfytoplankton

0,8

0,6

BC8

Denemarken

Deense methode voor kustfytoplankton

0,8

0,6

Duitsland

Duitse methode voor kustfytoplankton

0,8

0,6

Resultaten voor de parameter die indicatief is voor biomassa (chlorofyl a)

Type en land

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Waarden (μg/l)

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

BC1

Finland (Kvarken — buitenste eilanden)

0,76

0,59

1,7

2,2

Finland (Botnische Golf — buitenzijde)

0,78

0,60

1,6

2,1

Zweden (Kvarken — buitenste eilanden)

0,75

0,58

1,6

2,1

Zweden (Botnische Golf- buitenzijde)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Estland

0,830

0,670

2,4

3,0

Letland

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Letland

0,650

0,390

1,85

3,1

Litouwen

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Denemarken

0,78

0,62

1,36

1,72

Zweden

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Estland

0,82

0,67

2,20

2,70

Finland

0,79

0,65

1,90

2,30

Zweden

0,80

0,67

1,50

1,80

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP OOSTZEE

Biologisch kwaliteitselement

Macroalgen en angiospermen

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

BC3

Estland

EPI — Estse fytobenthosindex voor kustwateren (macroalgen en angiospermen)

0,98

0,86

Finland

Dieptegrens van Fucus (macroalgen)

0,92

0,79

BC4

Estland

EPI — Estse fytobenthosindex (macroalgen en angiospermen)

0,91

0,70

Letland

PEQI — Phytobenthos Ecological Quality Index (ecologische kwaliteitsindex fytobenthos)

0,90

0,75

BC5

Letland

MDFLD — Maximum depth of the red alga Furcellaria lumbricalis distribution (macroalgae) (maximumdiepte van de verspreiding van roodalgen Furcellaria lumbricalis (macroalgen))

0,90

0,75

Litouwen

MDFLD — Lituanian maximum depth of the red alga Furcellaria lumbricalis distribution (macroalgae) (Litouwse maximumdiepte van de verspreiding van roodalgen Furcellaria lumbricalis (macroalgen))

0,84

0,68

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP OOSTZEE

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

BC1

Finland

BBI — Finse bentische index voor brakke wateren

0,96

0,56

Zweden

BQI — Zweedse multimetrische biologische kwaliteitsindex (zachtsediment-infauna)

0,77

0,31

BC3

Estland

ZKI — Estse index van de macrozoöbentische kolonies in de kustwateren

0,39

0,24

Finland

BBI — Finse bentische index voor brakke wateren

0,94

0,56

BC5

Letland

BQI — Bentische kwaliteitsindex

0,87

0,61

Litouwen

BQI — Litouwse bentische kwaliteitsindex

0,94

0,81

BC6

Denemarken

Deense kwaliteitsindex versie 2 (DKI ver2)

0,84

0,68

Zweden

BQI — Zweedse multimetrische biologische kwaliteitsindex (zachtsediment-infauna)

0,76

0,27

BC7

Duitsland

MarBIT — Marine Biotic Index Tool (instrument voor mariene biotische index)

0,60

Polen

B — macrozoöbentische KKsubE-beoordeling op basis van multimetrische index

0,58

BC8

Denemarken

Deense kwaliteitsindex versie 2 (DKI ver2)

0,86

0,72

Duitsland

MarBIT — Marine Biotic Index Tool (instrument voor mariene biotische index)

0,80

0,60

Watercategorie

Kustwateren

Geografische interkalibratiegroep

Noordoostelijke Atlantische Oceaan

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering

Zoutgehalte (psu)

Getijverschil (m)

Diepte (m)

Stroomsnelheid (knopen)

Vermenging

Verblijftijd

Type voor opportunistische massaal bloeiende macroalgen, zeegrassen, schorreplanten en bentische ongewervelde fauna

NEA 1/26

Open oceaan of omsloten zeeën, beschut of onbeschut, euhalien, ondiep

< 30

Matig getijverschil 1 — 5

< 30

Middelhoog 1 — 3

Beschut of onbeschut

Volledig vermengd

Dagen (tot weken in de Waddenzee)

Subtypen voor intertidale macroalgen

NEA 1/26 A2

Open oceaan, beschut of onbeschut, euhalien, ondiep, gematigd warm water (veelal > 13 oC) en hoge irradiantie (PAR veelal > 29 Mol/m2 dag)

> 30

Matig getijverschil 1 — 5

< 30

Middelhoog 1 — 3

Beschut of onbeschut

Volledig vermengd Dagen

NEA 1/26 B21

Open oceaan of omsloten zeeën, beschut of onbeschut, euhalien, ondiep Koel water (veelal < 13 oC) en gemiddelde irradiantie (PAR veelal < 29 Mol/m2 dag)

> 30 Veelal matig getijverschil 1 — 5 < 30

Middelhoog 1 — 3 Beschut of onbeschut

Volledig vermengd Dagen

Subtypen voor fytoplankton

NEA 1/26a

Open oceaan, beschut of onbeschut, euhalien, ondiep

> 30 Matig getijverschil 1 — 5 < 30

Middelhoog 1 — 3 Beschut of onbeschut

Volledig vermengd Dagen

NEA 1/26b

Omsloten zeeën, beschut of onbeschut, euhalien, ondiep

> 30 Matig getijverschil 1 — 5 < 30

Middelhoog 1 — 3 Beschut of onbeschut

Volledig vermengd Dagen

NEA 1/26c

Omsloten zeeën, beschut of onbeschut, deels gelaagd

> 30 Klein/matig getijverschil < 1 — 5 < 30

Middelhoog 1 — 3 Beschut of onbeschut

Deels gelaagd Dagen tot weken

NEA 1/26d

Scandinavische kust, beschut of onbeschut, ondiep

> 30 Klein getijverschil < 1 < 30

Laag < 1 Onbeschut of matig onbeschut

Deels gelaagd Dagen tot weken

NEA 1/26e

Opwellingsgebieden, beschut of onbeschut, euhalien, ondiep

> 30 Matig getijverschil < 1 < 30

Middelhoog 1 — 3 Beschut of onbeschut

Volledig vermengd Dagen

Typen voor fytoplankton, macroalgen, zeegrassen, schorreplanten, bentische ongewervelde fauna

NEA 5

Helgoland (Duitse Bocht), rotsig, onbeschut en deels gelaagd

> 30

Matig getijverschil

< 30

Middelhoog 1 — 3 Onbeschut

Deels gelaagd Dagen

NEA 3/4

Polyhalien, onbeschut of matig onbeschut (Waddenzeetype)

Polyhalien 18 — 30 Matig getijverschil 1 — 5 < 30

Middelhoog 1 — 3 Onbeschut of matig onbeschut

Volledig vermengd Dagen

NEA 7

Diepe fjorden- en zeelochsystemen

> 30 Matig getijverschil 1 — 5 > 30

Laag < 1 Beschut

Volledig vermengd Dagen

NEA 8a

Skagerrak-binnenboogtype, polyhalien, klein getijverschil, matig onbeschut, ondiep

Polyhalien 25 — 30 Klein getijverschil < 1 > 30

Laag < 1 Matig onbeschut

Volledig vermengd Dagen tot weken

NEA 8b

Skagerrak-binnenboogtype, polyhalien, klein getijverschil, matig beschut, ondiep

Polyhalien 10 — 30 Klein getijverschil < 1 < 30

Laag < 1 Beschut tot matig onbeschut

Deels gelaagd Dagen tot weken

NEA 9

Fjord met een ondiepe drempel aan de monding en een zeer grote maximale diepte in het centrale bekken, met slechte uitwisseling van het diepe zeewater

Polyhalien 25 — 30 Klein getijverschil < 1 > 30

Laag < 1 Beschut

Deels gelaagd Weken

NEA 10

Skagerrak-buitenboogtype, polyhalien, klein getijverschil, onbeschut, diep

Polyhalien 25 — 30 Klein getijverschil < 1 > 30

Laag < 1 Onbeschut

Deels gelaagd Dagen

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

Type NEA1/26 opportunistische massaal bloeiende macroalgen, zeegrassen, schorreplanten, bentische ongewervelde fauna: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk

Type NEA1/26 A2 intertidale macroalgen: Spanje, Frankrijk, Portugal

Type NEA1/26 B21 intertidale macroalgen: Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk

Type NEA1/26a fytoplankton: Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk

Type NEA1/26b fytoplankton: België, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk

Type NEA1/26c fytoplankton: Denemarken, Duitsland

Type NEA1/26d fytoplankton: Denemarken

Type NEA1/26e fytoplankton: Spanje, Portugal

Type NEA 5: Duitsland

Type NEA3/4: Duitsland, Nederland

Type NEA7: Noorwegen, Verenigd Koninkrijk

Type NEA8a: Noorwegen, Zweden

Type NEA8b: Denemarken, Zweden

Type NEA9: Noorwegen, Zweden

Type NEA10: Noorwegen, Zweden

RESULTATEN VOOR DE GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

Biologisch kwaliteitselement

Fytoplankton

Fytoplankton:

parameter die indicatief is voor biomassa (chlorofyl a)

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten en parameterwaarden

De parameterwaarden worden uitgedrukt in μg/l als het 90e percentiel, berekend over het gedefinieerde groeiseizoen in een periode van zes jaar.

Type en land

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Waarden (μg/l)

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

NEA 1/26a

Frankrijk

0,76

0,33

4,40

10,00

Ierland

0,82

0,60

9,90

15,00

Noorwegen

0,67

0,33

2,50

5,00

Spanje (kust oostelijk Cantabrië)

0,67

0,33

1,50

3,00

Spanje (kust westelijk-centraal Cantabrië)

0,67

0,33

3,00

6,00

Spanje (kust Golf van Cádiz)

0,67

0,33

5,00

10,00

Verenigd Koninkrijk

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

België

0,80

0,67

12,50

15,00

Frankrijk

0,67

0,44

10,00

15,00

Nederland

0,67

0,44

10,00

15,00

Verenigd Koninkrijk (zuiden)

0,82

0,63

9,80

14,30

Verenigd Koninkrijk (noorden)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Duitsland

0,67

0,44

5,0

7,5

Denemarken

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Portugal (sterke Iberische opwelling — A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Portugal (opwelling — A6, A7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Spanje (opwelling westelijke Iberische kust)

0,67

0,44

6,00

9,00

Spanje (opwelling westelijke Iberische kust — Rías)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Duitsland (Eems Dollard)

0,80

0,60

7,00

11,00

Duitsland (Waddenzee)

0,80

0,60

7,00

11,00

Nederland (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Nederland (Waddenzee)

0,80

0,60

9,60

14,40

Nederland (Noordzee)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Noorwegen

0,79

0,57

3,95

5,53

Zweden

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (Sont)

Denemarken

0,79

0,59

1,22

1,63

Zweden

0,80

0,60

1,18

1,56

Nea 8b (Kattegat en Grote Belt)

Denemarken

0,83

0,64

1,22

1,58

Zweden

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Noorwegen

0,76

0,43

3,92

6,90

Zweden

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Noorwegen

0,73

0,49

3,53

5,26

Zweden

0,71

0,46

1,39

2,14

RESULTATEN VOOR DE GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

Biologisch kwaliteitselement

Macroalgen en angiospermen

Biologisch kwaliteitssubelement

Macroalgen

Intertidale of subtidale macroalgen, rotsbodem

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Type NEA1/26 A2 intertidale macroalgen:

Frankrijk

CCO — Bedekkingsgraad, karakteristieke soorten, opportunistische soorten op intertidale rotsbodems

0,80

0,60

Portugal

PMarMAT — Marine Macroalgae Assessment Tool (beoordelingsinstrument voor mariene macroalgen)

0,80

0,61

Spanje

CFR — Kwaliteit van rotsbodems

0,81

0,60

Spanje

RICQI — Rocky Intertidal Community Quality Index (kwaliteitsindex rotsige intertidale kolonies)

0,82

0,60

Spanje

RSL — Reduced Species List (beperkte soortenlijst)

0,75

0,48

Type NEA1/26 B21 intertidale macroalgen:

Ierland

RSL — Rocky Shore Reduced Species List

0,80

0,60

Noorwegen

RSLA — Reduced Species List with Abundance voor rotsige kusten

0,80

0,60

Verenigd Koninkrijk

RSL — Rocky Shore Reduced Species List

0,80

0,60

Type NEA 7 intertidale macroalgen

 

Noorwegen

RSLA — Reduced Species List with Abundance voor rotsige kusten

0,80

0,60

Verenigd Koninkrijk

RSL — Rocky Shore Reduced Species List

0,80

0,60

Type NEA8a/9/10 subtidale macroalgen

Noorwegen

MSMDI — Multi Species Maximum Depth Index (index maximale diepte voor meerdere soorten)

0,80

0,60

Zweden

MSMDI — Multi Species Maximum Depth Index (index maximale diepte voor meerdere soorten)

0,80

0,60

RESULTATEN VOOR DE GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

Biologisch kwaliteitselement

Macroalgen en angiospermen

Biologisch kwaliteitssubelement

Macroalgen

Intertidale massaal bloeiende macroalgen op zachte bodem, indicatief voor abundantie

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Type NEA 1/26

Duitsland

OMAI — Opportunistic Macroalgae-cover/acreage on soft sediment intertidal in coastal waters (areaal van opportunistische macroalgen op intertidale zachtsedimenten in kustwateren)

0,78

0,59

Frankrijk

CWOGA — beoordeling bloei macroalgen

0,825

0,617

Ierland

OGA Tool — Opportunistic Green Macroalgal Abundance

0,80

0,60

Verenigd Koninkrijk

OMBT — Opportunistic macroalgal blooming tool

0,80

0,60

RESULTATEN VOOR DE GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

Biologisch kwaliteitselement

Macroalgen en angiospermen

Biologisch kwaliteitssubelement

Angiospermen

Zeegrassen

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Type NEA 1/26

Duitsland

SG — Instrument voor de beoordeling van intertidaal zeegras in kust- en overgangswateren

0,80

0,60

Frankrijk

SBQ — Seagrass beds quality in coastal and transitional water bodies (kwaliteit van zeegrasvelden in kust- en overgangswateren)

0,80

0,645

Ierland

Intertidal Seagrass tool

0,80

0,61

Nederland

SG — Monitoring van zeegrasvelden per waterlichaam met behulp van luchtfoto’s, in situ-gegevens en specificatie van oppervlakte en dichtheid per soort

0,80

0,60

Portugal

SQI — Seagrass quality index (kwaliteitsindex zeegras)

0,80

0,60

Verenigd Koninkrijk

Intertidal Seagrass tool

0,80

0,61

Type NEA 3/4

Duitsland

SG — Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Nederland

Monitoring van zeegrasvelden per waterlichaam met behulp van luchtfoto’s, in situ-gegevens en specificatie van oppervlakte en dichtheid per soort

0,80

0,60

RESULTATEN VOOR DE GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Type NEA 1/26

België

BEQI — Benthic Ecosystem Quality Index (kwaliteitsindex bentisch ecosysteem)

0,80

0,60

Denemarken

Deense kwaliteitsindex (DKI)

0,80

0,60

Duitsland

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,85

0,70

Frankrijk

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,77

0,53

Ierland

IQI — Infaunal Quality Index

0,75

0,64

Nederland

BEQI2 — Benthic Ecosystem Quality Index 2 (kwaliteitsindex 2 bentisch ecosysteem)

0,80

0,60

Noorwegen

NQI — Norwegian Quality Index (Noorse kwaliteitsindex)

0,72

0,63

Portugal

BAT — Benthic Assessment Tool (bentisch beoordelingssysteem)

0,79

0,58

Spanje

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,77

0,63

Verenigd Koninkrijk

IQI — Infaunal Quality Index

0,75

0,64

Type NEA 3/4

Duitsland

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,85

0,70

Nederland

BEQI2 — Benthic Ecosystem Quality Index 2 (kwaliteitsindex 2 bentisch ecosysteem)

0,80

0,60

Type NEA 7

Noorwegen

NQI — Norwegian Quality Index (Noorse kwaliteitsindex)

0,72

0,63

Verenigd Koninkrijk

IQI — Infaunal Quality Index

0,75

0,64

Type NEA 8b

Denemarken

Deense kwaliteitsindex (DKI)

0,84

0,68

Zweden

BQI — Zweedse multimetrische biologische kwaliteitsindex (zachtsediment-infauna)

0,71

0,54

Type NEA 8a/9/10

Noorwegen

NQI — Norwegian Quality Index (Noorse kwaliteitsindex)

0,82

0,63

Zweden

BQI — Zweedse multimetrische biologische kwaliteitsindex (zachtsediment-infauna)

0,71

0,54

Watercategorie

Kustwateren

Geografische interkalibratiegroep

Middellandse Zee

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen (uitsluitend voor fytoplankton).

Voor bentische ongewervelde fauna, macroalgen en zeegrassen gelden de interkalibratieresultaten voor het gehele Middellandse Zeegebied, voor zover dat binnen de soevereiniteit van het land valt.

Type

Beschrijving

Dichtheid (kg/m3)

Jaargemiddelde zoutgehalte (psu)

Type I

Sterk beïnvloed door zoetwaterinstroom

< 25

< 34,5

Type IIA, IIA Adriatische Zee

Matig beïnvloed door zoetwaterinstroom (continentale invloed)

25 — 27

34,5  — 37,5

Type IIIW

Continentale kust, niet beïnvloed door zoetwaterinstroom (westelijk bekken)

> 27

> 37,5

Type IIIE

Niet beïnvloed door zoetwaterinstroom (oostelijk bekken)

> 27

> 37,5

Type Eiland-W*

Eilandkust (westelijk bekken)

Gehele bereik

Gehele bereik

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

Type I:

Frankrijk, Italië

Type IIA:

Spanje, Frankrijk, Italië

Type IIA Adriatische Zee:

Italië, Slovenië

Type Eiland-W * (geen grenzen voor dit type en interkalibratie om gegronde redenen niet mogelijk):

Spanje, Frankrijk, Italië

Type IIIW:

Spanje, Frankrijk, Italië

Type IIIE:

Griekenland, Cyprus

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MIDDELLANDSE ZEE

Biologisch kwaliteitselement

Fytoplankton

Fytoplankton:

parameter die indicatief is voor biomassa (chlorofyl a)

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten en parameterwaarden

De parameterwaarden worden uitgedrukt in μg/l chlorofyl a als het 90e percentiel, berekend over het jaar in een periode van ten minste vijf jaar.

Type en land

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Waarden (μg/l)

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Type II A

Frankrijk

0,67

0,37

1,92

3,50

Spanje

0,67

0,37

1,92

3,50

Type II A Adriatische Zee

Kroatië

0,82

0,61

1,70

4,00

Italië

0,82

0,61

1,70

4,00

Slovenië

0,82

0,61

1,70

4,00

Type IIIW

Frankrijk

0,67

0,42

1,18

1,89

Spanje

0,67

0,42

1,18

1,89

Type IIIE

Cyprus

0,66

0,37

0,29

0,53

Griekenland

0,66

0,37

0,29

0,53

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MIDDELLANDSE ZEE

Biologisch kwaliteitselement

Macroalgen en angiospermen

Biologisch kwaliteitssubelement

Macroalgen

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

De volgende resultaten gelden uitsluitend voor de bovenste infralitorale zone (diepte 3,5 — 0,2 m) van rotsige kusten

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Cyprus

EEI-c — Ecologische evaluatie-index

0,76

0,48

Frankrijk

CARLIT — Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (cartografie van litorale en bovenste sublitorale kolonies van rotsige kusten)

0,75

0,60

Griekenland

EEI-c — Ecologische evaluatie-index

0,76

0,48

Kroatië

CARLIT — Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (cartografie van litorale en bovenste sublitorale kolonies van rotsige kusten)

0,75

0,60

Italië

CARLIT — Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (cartografie van litorale en bovenste sublitorale kolonies van rotsige kusten)

0,75

0,60

Malta

CARLIT — Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (cartografie van litorale en bovenste sublitorale kolonies van rotsige kusten)

0,75

0,60

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Spanje

CARLIT — Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (cartografie van litorale en bovenste sublitorale kolonies van rotsige kusten)

0,75

0,60

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MIDDELLANDSE ZEE

Biologisch kwaliteitselement

Macroalgen en angiospermen

Biologisch kwaliteitssubelement

Angiospermen

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Kroatië

POMI — Posidonia oceanica Multivariate Index (multivariaatindex op basis van Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Cyprus

PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index (Rapid Easy-index op basis van Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Frankrijk

PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index (Rapid Easy-index op basis van Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Italië

PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index (Rapid Easy-index op basis van Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Malta

PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index (Rapid Easy-index op basis van Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Spanje

POMI — Posidonia oceanica Multivariate Index (multivariaatindex op basis van Posidonia oceanica)

0,775

0,55

Spanje

Classificatiesysteem van Valencia

0,775

0,55

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MIDDELLANDSE ZEE

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna

Biologisch kwaliteitselement

 

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Italië

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,81

0,61

Slovenië

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Cyprus

Bentix

0,75

0,58

Frankrijk

AMBI

0,83

0,58

Griekenland

Bentix

0,75

0,58

Spanje

BOPA

0,95

0,54

Spanje

MEDOCC

0,73

0,47

Watercategorie

Kustwateren

Geografische interkalibratiegroep

Zwarte Zee

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Beschrijving

CW-BL1

Mesohalien, klein getijverschil (< 1 m), ondiep (< 30 m), matig tot zeer onbeschut, gemengd substraat (fijn zand voor zoöbentische organismen)

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben: Bulgarije en Roemenië

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP ZWARTE ZEE

Biologisch kwaliteitselement

Fytoplankton

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Bulgarije

IBI

0,80

0,63

Roemenië

IBI

0,80

0,63

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP ZWARTE ZEE

Biologisch kwaliteitselement

Macroalgen en angiospermen

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Bulgarije

EI — Ecologische index

0,837

0,644

Roemenië

EI — Ecologische index

0,837

0,644

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP ZWARTE ZEE

Biologisch kwaliteitselement

Bentische ongewervelde fauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Bulgarije

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI’s genormaliseerde mariene biotische index

0,90

0,68

Roemenië

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI’s genormaliseerde mariene biotische index

0,90

0,68

Watercategorie

Overgangswateren

Geografische interkalibratiegroep

Oostzee-GIG

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Zoutgehalte oppervlakte psu

Zoutgehalte bodem (psu)

Blootstelling

IJsdagen

Overige kenmerken

BT1

0-8 Oligohalien

0-8

Zeer beschut

Wisła-lagune in Polen en Koerse Haf in Litouwen.

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

Litouwen, Polen

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP OOSTZEE

Biologisch kwaliteitselement

Fytoplankton

Resultaten voor de parameter die indicatief is voor biomassa (chlorofyl a)

De volgende resultaten hebben betrekking op gemiddelde waarden over de zomer (mei/juni — september)

Land

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Waarden (μg/l)

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Litouwen

0,83

0,57

31,70

46,60

Polen

0,77

0,61

33,46

42,20

Watercategorie

Overgangswateren

Geografische interkalibratiegroep

Noordoostelijke Atlantische Oceaan

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Type

Karakterisering

Zoutgehalte (psu),

Getijverschil (m), Diepte (m)

Stroomsnelheid (knopen), Blootstelling

Vermenging

Verblijftijd

NEA 11

Overgangswateren

0-35 Klein tot groot getijverschil < 30

Variabel Beschut of matig onbeschut

Deels permanent gelaagd Dagen tot weken

Landen die de geïnterkalibreerde typen gemeen hebben:

België, Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk

Beschrijving van subgemeenschappelijke geïnterkalibreerde typen voor biologisch kwaliteitselement bentische ongewervelde fauna:

Subtype

Karakterisering

Lidstaten die subtype gemeen hebben

A

Lagunes

Ierland, Spanje, Verenigd Koninkrijk

B

Zoetwater-oligohalien, gemiddeld rivierdebiet

Ierland, Spanje, Verenigd Koninkrijk

C

Estuaria met matig getijverschil en onregelmatig rivierdebiet

Spanje, Portugal

D

Grote estuaria

Duitsland, Ierland, Spanje, Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk

E

Kleine en middelgrote estuaria met intertidaal gebied > 50 %

Duitsland, Ierland, Spanje, Verenigd Koninkrijk

F

Kleine en middelgrote estuaria met intertidaal gebied < 50 %

Ierland, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk

RESULTATEN VOOR DE GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

Biologisch kwaliteitselement:

Fytoplankton

Fytoplankton:

parameter die indicatief is voor biomassa (chlorofyl a)

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten en parameterwaarden

De parameterwaarden worden uitgedrukt in μg/l gemeten als de nationale chlorofyl a-metriek, berekend over een periode van zes jaar. De nationale metrieken voor Frankrijk, Nederland, Portugal en Spanje maken gewoonlijk gebruik van een meting van P90 Chl-a met op basis van het zoutgehalte aangepaste drempels, Ierland gebruikt een combinatie van P90 Chl-a en mediane waarden en het Verenigd Koninkrijk gebruikt een metriek op basis van een telling van overschrijdingen van bepaalde statistische metingen. In het geval van het Verenigd Koninkrijk zijn de P90-waarden uitsluitend berekend voor IK-doeleinden.

Land

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Waarden (μg/l)

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Frankrijk

0,67

0,397

5,33

8,88

Ierland

0,80

0,60

12,96

25,96

Nederland

0,80

0,60

12,00

18,00

Noorden van Portugal

0,667

0,467

10,000

14,288

Spanje — estuaria van Centraal-Cantabrië en Galicië — mengzone (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Spanje — estuaria van Centraal-Cantabrië en Galicië — euhalien (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Spanje — estuaria van Oost-Cantabrië — euhalien (*6)

0,67

0,33

1,95

3,90

Spanje — estuaria van Oost-Cantabrië — polyhalien (*6)

0,67

0,33

3,30

6,60

Spanje — estuaria van Oost-Cantabrië — mesohalien (*6)

0,67

0,33

5,10

10,20

Spanje — estuaria van Oost-Cantabrië — oligohalien (*6)

0,67

0,33

6,60

13,20

Spanje — estuaria Golf van Cádiz — mengzone (*6)

0,67

0,33

3,75

7,50

Spanje — estuaria Golf van Cádiz — euhalien (*6)

0,67

0,33

3,00

6,00

Verenigd Koninkrijk

0,80

0,60

10,00

15,00

RESULTATEN VOOR DE GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

Biologisch kwaliteitselement:

Macroalgen en angiospermen

Biologisch kwaliteitssubelement

Macroalgen

Intertidale massaal bloeiende macroalgen op zachte bodem, indicatief voor abundantie

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Frankrijk

TWOGA — beoordeling bloei macroalgen

0,80

0,60

Ierland

OGA Tool — Opportunistic Green Macroalgal Abundance

0,80

0,60

Verenigd Koninkrijk

OMBT — Opportunistic macroalgal blooming tool

0,80

0,60

RESULTATEN VOOR DE GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

Biologisch kwaliteitselement:

Macroalgen en angiospermen

Biologisch kwaliteitssubelement

Angiospermen

Zeegrassen

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Duitsland

SG — Instrument voor de beoordeling van intertidaal zeegras in kust- en overgangswateren

0,80

0,60

Frankrijk

SBQ — Seagrass beds quality in coastal and transitional water bodies (kwaliteit van zeegrasvelden in kust- en overgangswateren)

0,80

0,645

Ierland

Intertidal Seagrass tool

0,80

0,61

Nederland

SG — Monitoring van zeegrasvelden per waterlichaam met behulp van luchtfoto’s, in situ-gegevens en specificatie van oppervlakte en dichtheid per soort

0,80

0,60

Portugal

SQI — Seagrass quality index (kwaliteitsindex zeegras)

0,800

0,600

Verenigd Koninkrijk

Intertidal Seagrass tool

0,80

0,61

RESULTATEN VOOR DE GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

Biologisch kwaliteitselement:

Macroalgen en angiospermen

Biologisch kwaliteitssubelement

Angiospermen

Schorreplanten

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Spanje — Cantabrië

AQI — Angiosperm Quality Index (kwaliteitsindex angiospermen)

0,88

0,73

Portugal

AQuA — Angiosperm Quality Assessment Index (kwaliteitsbeoordelingsindex angiospermen)

0,800

0,600

Verenigd Koninkrijk

SM — UK Saltmarsh Tool

0,800

0,600

RESULTATEN VOOR DE GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

Biologisch kwaliteitselement:

Bentische ongewervelde fauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Subtype D

Duitsland

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,850

0,700

Nederland

BEQI2 — Benthic Ecosystem Quality Index 2 (kwaliteitsindex 2 bentisch ecosysteem)

0,800

0,600

Spanje

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,770

0,530

Portugal

BAT — Benthic Assessment Tool (bentisch beoordelingssysteem)

0,838

0,582

Subtype E

Spanje

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,770

0,530

Spanje

QSB — Quality of Soft Bottoms (kwaliteit van zachte bodems)

0,800

0,600

Subtype F

Spanje

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,770

0,530

Portugal

BAT — Benthic Assessment Tool (bentisch beoordelingssysteem)

0,806

0,580

RESULTATEN VOOR DE GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP NOORDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

Biologisch kwaliteitselement:

Visfauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

België

EBI — Estuariene index voor biotische integriteit van de Zeeschelde

0,850

0,615

Frankrijk

ELFI — Estuarine and Lagoon Fish Index (visindex estuaria en lagunes)

0,910

0,675

Duitsland

FAT — TW — Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

Ierland

TFCI — Transitional Fish Classification Index

0,810

0,580

Ierland

EMFI — Estuarine Multi-metric Fish Index

0,920

0,650

Nederland

FAT — TW — KRW-vismaatlat voor overgangswateren, type O2

0,800

0,600

Portugal

EFAI — Estuarine Fish Assessment Index (beoordelingsindex estuariene vis)

0,865

0,700

Spanje

AFI — AZTI’s visindex

0,780

0,550

Spanje

TFCI — Transitional Fish Classification Index (overgangsindex visclassificatie)

0,900

0,650

Verenigd Koninkrijk

TFCI — Transitional Fish Classification Index

0,810

0,580

Verenigd Koninkrijk

EMFI — Estuarine Multi-metric Fish Index

0,920

0,650

Watercategorie

Overgangswateren

Geografische interkalibratiegroep

Middellandse Zee

Beschrijving van de geïnterkalibreerde typen

Gemeenschappelijk IK-type

Typekenmerken

Lidstaten die het gemeenschappelijke IK-type gemeen hebben

CL-oligohalien

Kustlagunes (zoutgehalte < 5 psu)

Spanje, Frankrijk, Italië

CL-mesohalien: lagunes met zeer beperkte en lagunes met beperkte wateruitwisseling

Kustlagunes (zoutgehalte 5 — 18 psu)

Griekenland, Spanje (*7), Frankrijk (*7), Italië

CL-polyhalien: lagunes met zeer beperkte en lagunes met beperkte wateruitwisseling

Kustlagunes (zoutgehalte 18 — 40 psu)

Griekenland, Spanje (*7), Frankrijk (*7), Italië

Hyperhalien (zoutgehalte > 40 psu)

Hyperhalien (zoutgehalte > 40 psu)

Spanje

Estuaria

Estuaria (zoutwigtype)

Spanje, Kroatië

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MIDDELLANDSE ZEE

Biologisch kwaliteitselement:

Fytoplankton

Fytoplankton:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Polyhaliene kustlagune met zeer beperkte wateruitwisseling

Frankrijk

PhIL — Phytoplankton index for Mediterranean polyhaline lagoons (fytoplanktonindex voor mediterrane polyhaliene lagunes)

0,710

0,390

Griekenland

MPI — Multimetric Phytoplankton Index (multimetrische fytoplanktonindex)

0,780

0,510

Italië

MPI — Multimetric Phytoplankton Index (multimetrische fytoplanktonindex)

0,780

0,510

Polyhaliene kustlagune met beperkte wateruitwisseling

Frankrijk

PhIL — Phytoplankton index for Mediterranean polyhaline lagoons (fytoplanktonindex voor mediterrane polyhaliene lagunes)

0,710

0,390

Griekenland

MPI — Multimetric Phytoplankton Index (multimetrische fytoplanktonindex)

0,820

0,540

Italië

MPI — Multimetric Phytoplankton Index (multimetrische fytoplanktonindex)

0,820

0,540

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MIDDELLANDSE ZEE

Biologisch kwaliteitselement:

Macroalgen en angiospermen

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Frankrijk

Exclame

0,8

0,6

Griekenland

EEI-c — Ecologische evaluatie-index

0,7

0,4

Italië

MaQI — Macrophyte Quality Index (macrofytenkwaliteitsindex)

0,8

0,6

RESULTATEN VOOR GEOGRAFISCHE INTERKALIBRATIEGROEP MIDDELLANDSE ZEE

Biologisch kwaliteitselement:

Bentische ongewervelde fauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de geïnterkalibreerde nationale classificatiesystemen

Type en land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Polyhaliene kustlagune met beperkte wateruitwisseling

Frankrijk

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,84

0,63

Italië

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,96

0,71

Griekenland

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,83

0,62

CL-mesohalien: lagunes met zeer beperkte en lagunes met beperkte wateruitwisseling

Italië

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,71

Griekenland

M-AMBI — Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index

0,62

-- DEEL 2 --

Watercategorie

Rivieren

Geografische interkalibratiegroep

Inter-GIG — Riviervisfauna

Biologisch kwaliteitselement

Visfauna

Resultaten:

ecologische kwaliteitscoëfficiënten van de nationale classificatiemethoden

Mediterrane groep

Land

Geïnterkalibreerd nationaal classificatiesysteem

Ecologische kwaliteitscoëfficiënten

Grens zeer goed/goed

Grens goed/matig

Italië

NISECI-index (nieuwe index van de ecologische toestand van de viskolonies)

0,80

0,60