EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Besluit (EU) 2019/48 van de Europese Centrale Bank van 30 november 2018 betreffende het volstorten van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de niet-eurogebied nationale centrale banken en tot intrekking van Besluit ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; opgeheven door 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 9/196


BESLUIT (EU) 2019/48 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 30 november 2018

betreffende het volstorten van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de niet-eurogebied nationale centrale banken en tot intrekking van Besluit ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 47,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 47 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten” genoemd) bepaalt dat nationale centrale banken van de lidstaten met een derogatie (hierna „niet-eurogebied-NCB's” genoemd) het kapitaal waarop zij hebben ingeschreven, niet storten, tenzij de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank, met een meerderheid die ten minste twee derde van het geplaatste kapitaal van de ECB en ten minste de helft van de aandeelhouders vertegenwoordigt, besluit dat een minimaal percentage moet worden gestort als bijdrage aan de bedrijfskosten van de ECB.

(2)

Artikel 1 van Besluit ECB/2013/31 (1) bepaalt dat elke niet-eurogebied-NCB's met ingang van 1 januari 2014 3,75 % van haar aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB stort.

(3)

Besluit (EU) 2019/43 van de Europese Centrale Bank (ECB/2018/27) (2) voorziet in de aanpassing van de sleutel voor inschrijving op het kapitaal van de ECB (hierna de „kapitaalverdeelsleutel” genoemd) overeenkomstig artikel 29.3 van de statuten van het ESCB en stelt met ingang van 1 januari 2019 de aan elke NCB toegewezen nieuwe weging van de aangepaste kapitaalverdeelsleutel vast (hierna de „weging in de kapitaalverdeelsleutel” genoemd).

(4)

De vijfjaarlijkse aangepaste kapitaalverdeelsleutel van de ECB vereist de vaststelling van een nieuw ECB-besluit dat Besluit ECB/2013/31 met ingang van 1 januari 2019 intrekt en bepaalt in welke vorm en in hoeverre de deelnemende eurogebied-NCB's op 1 januari 2019 het kapitaal van de ECB dienen te volstorten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Mate en vorm van het geplaatste en gestorte kapitaal

Elke niet-eurogebied-NCB stort 3,75 % van haar aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB met ingang van 1 januari 2019. Rekening houdend met de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit (EU) 2019/43 (ECB/2018/27), gelden voor elke niet-eurogebied-NCB inzake het geplaatste en gestorte kapitaal de naast haar naam in de volgende tabel vermelde bedragen:

Niet-eurogebied-NCB

Geplaatst kapitaal per 1 januari 2019

(In EUR)

Gestort kapitaal per 1 januari 2019

(In EUR)

Българска народна банка

(Bulgaarse Nationale Bank)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges Riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Artikel 2

Aanpassing van het gestorte kapitaal

1.   Gezien elke niet-eurogebied-NCB 3,75 % van zijn aandeel in het uit hoofde van Besluit ECB/2013/31 tot en met 31 december 2018 van toepassing zijnde geplaatste kapitaal van de ECB volledig gestort heeft, maakt ieder van hen hetzij een additioneel bedrag over aan de ECB, dan wel krijgt zij van de ECB een bedrag terug, al naargelang de situatie, teneinde uit te komen op de in derde kolom van de tabel in artikel 1 genoemde bedragen.

2.   Alle overdrachten uit hoofde van dit artikel geschieden overeenkomstig Besluit (EU) 2019/45 van de Europese Centrale Bank (ECB/2018/29) (3).

Artikel 3

Inwerkingtreding en intrekking

1.   Dit besluit treedt op 1 januari 2019 in werking.

2.   Richtsnoer ECB/2013/31 wordt met ingang van 1 januari 2019 ingetrokken.

3.   Verwijzingen naar Besluit ECB/2013/31 gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 30 november 2018.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Besluit ECB/2013/31 van 30 augustus 2013 betreffende de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van niet-eurogebiedlidstaten (PB L 16 van 21.1.2014, blz. 63).

(2)  Besluit (EU) 2019/43 van de Europese Centrale Bank van 29 november 2018 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Banken tot intrekking van Besluit ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (zie bladzijde 178 van dit Publicatieblad).

(3)  Besluit (EU) 2019/45 van de Europese Centrale Bank van 29 november 2018 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit ECB/2013/29 (ECB/2018/29) (zie bladzijde 183 van dit Publicatieblad).


Top