EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

Besluit (EU) 2019/46 van de Europese Centrale Bank van 29 november 2018 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de Europese Centrale Bank en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves en tot intrekking van Besluit ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; opgeheven door 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 9/190


BESLUIT (EU) 2019/46 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 29 november 2018

betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de Europese Centrale Bank en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves en tot intrekking van Besluit ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 30,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit (EU) 2019/43 van de Europese Centrale Bank (ECB/2018/27) (1) voorziet in de aanpassing van de sleutel voor inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB) (hierna de „kapitaalverdeelsleutel” genoemd) overeenkomstig artikel 29.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank en stelt met ingang van 1 januari 2019 de aan elke nationale centrale bank (NCB) toegewezen nieuwe weging van de aangepaste kapitaalverdeelsleutel vast (hierna de „weging in de kapitaalverdeelsleutel” genoemd).

(2)

De aanpassingen van de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel en de resulterende wijzigingen in de aandelen van de NCB's in het geplaatste kapitaal van de ECB nopen tot een aanpassing van de vorderingen die de ECB ingevolge artikel 30.3 van de ESCB-statuten aan de NCB's van de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna de „eurogebied-NCB's” genoemd), heeft toegekend ter grootte van de bijdrage door de eurogebied-NCB's van externe reserves aan de ECB (hierna de „vorderingen” genoemd). De eurogebied-NCB's wier vorderingen toenemen vanwege een stijging van hun wegingen in de kapitaalverdeelsleutel met ingang van 1 januari 2019, dienen derhalve ter compensatie een overschrijving uit te voeren aan de ECB, terwijl de ECB ter compensatie een overschrijving dient uit te voeren aan die eurogebied-NCB's wier vorderingen dalen vanwege een daling van hun wegingen in de kapitaalverdeelsleutel.

(3)

Overeenkomstig de aan de ESCB-statuten ten grondslag liggende algemene beginselen van billijkheid, gelijke behandeling en de bescherming van gewettigd vertrouwen dienen die eurogebied-NCB's wier relatieve aandeel in het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB stijgt ten gevolge van de voornoemde aanpassingen, eveneens ter compensatie een overschrijving uit te voeren aan die eurogebied-NCB's wier relatieve aandeel daalt.

(4)

Ter berekening van de aanpassing van de waarde van het aandeel van elke eurogebied-NCB in het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB dienen de respectieve wegingen in de kapitaalverdeelsleutel van elke eurogebied-NCB tot en met 31 december 2018 en met ingang van 1 januari 2019 uitgedrukt te worden als een percentage van het totale kapitaal van de ECB waarop alle eurogebied-NCB's hebben ingeschreven.

(5)

Dienovereenkomstig moet een nieuw ECB-besluit worden vastgesteld tot intrekking van Besluit ECB/2013/26 (2),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

In dit richtsnoer wordt verstaan onder:

a)   „geaccumuleerd eigen vermogen”: het totaal van de reserves, herwaarderingsrekeningen en voorzieningen ter grootte van de reserves van de ECB, zoals door de ECB berekend op 31 december 2018. De reserves van de ECB en haar met reserves gelijkgestelde voorzieningen omvatten, zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het „geaccumuleerd eigen vermogen”, het Algemeen Reservefonds en de voorziening voor wisselkoers-, rente-, krediet- en goudprijsrisico's;

b)   „overschrijvingsdatum”: de tweede werkdag volgende op de goedkeuring van de jaarrekening van de ECB door de Raad van bestuur voor het boekjaar 2018.

Artikel 2

Bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB

1.   Indien het aandeel van een eurogebied-NCB in het geaccumuleerde eigen vermogen met ingang van 1 januari 2019 stijgt vanwege een stijging van haar weging in de kapitaalverdeelsleutel, maakt die eurogebied-NCB op de overschrijvingsdatum het overeenkomstig lid 3 vastgestelde bedrag over aan de ECB.

2.   Indien het aandeel van een eurogebied-NCB in het geaccumuleerde eigen vermogen met ingang van 1 januari 2019 daalt vanwege een daling van haar weging in de kapitaalverdeelsleutel, ontvangt die eurogebied-NCB op de overschrijvingsdatum het overeenkomstig lid 3 vastgestelde bedrag van de ECB.

3.   Op of vóór de dag waarop de Raad van bestuur de jaarrekening van de ECB voor het boekjaar 2018 goedkeurt, berekent de ECB, en bevestigt zulks aan elke eurogebied-NCB, hetzij het bedrag dat die eurogebied-NCB aan de ECB dient over te maken, ingeval lid 1 van toepassing is, dan wel het bedrag dat die eurogebied-NCB dient te ontvangen van de ECB, ingeval lid 2 van toepassing is. Behoudens afronding wordt elk over te maken of te ontvangen bedrag berekend door de waarde van het geaccumuleerde eigen vermogen te vermenigvuldigen met het absolute verschil tussen de weging in de kapitaalverdeelsleutel van elke eurogebied-NCB op 31 december 2018 en haar weging in de kapitaalverdeelsleutel met ingang van 1 januari 2019, en de uitkomst te delen door 100.

4.   Elk in lid 3 genoemd bedrag is op 1 januari 2019 in euro verschuldigd, maar wordt effectief overgemaakt op de overschrijvingsdatum.

5.   Een eurogebied-NCB, dan wel de ECB die ingevolge lid 1 of lid 2 gehouden is tot overmaking van een bedrag, zal op de overschrijvingsdatum daarnaast eveneens de over de periode van 1 januari 2019 tot en met de overschrijvingsdatum lopende interest overmaken met betrekking tot ieder van de bedragen die respectievelijk door die eurogebied-NCB, dan wel door de ECB verschuldigd zijn. De partijen die deze interest overmaken dan wel ontvangen, zijn dezelfde partijen die de bedragen waarop de interest verschuldigd is, overmaken dan wel ontvangen.

6.   Indien het geaccumuleerde eigen vermogen minder dan nul bedraagt, geschiedt de verrekening van de ingevolge leden 3 en 5 over te maken of te ontvangen bedragen in de tegengestelde richting van de in leden 3 en 5 vastgestelde bedragen.

Artikel 3

Aanpassing van de vorderingen ter grootte van de overgedragen externe reserves

1.   De vorderingen van de eurogebied-NCB's worden met ingang van 1 januari 2019 aangepast, zulks overeenkomstig hun aangepaste wegingen in de kapitaalverdeelsleutel. De waarde van de vorderingen van de eurogebied-NCB's met ingang van 1 januari 2019 is vastgelegd in de derde kolom van de tabel in de bijlage bij dit besluit.

2.   Zonder enige verdere formaliteit of handeling wordt voor elke eurogebied-NCB ingevolge deze bepaling verondersteld dat zij op 1 januari 2019 de absolute waarde van de naast haar naam in de vierde kolom van de in de tabel in de bijlage bij dit besluit vermelde (in euro luidende) vordering heeft overgemaakt, dan wel heeft ontvangen, waarbij „–” verwijst naar een vordering die de eurogebied-NCB aan de ECB overdraagt, en „+” verwijst naar een vordering die de ECB aan de eurogebied-NCB overdraagt.

3.   Op de eerste werkdag van het Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) na 1 januari 2019 maakt elke eurogebied-NCB de absolute waarde van het naast haar naam in de vierde kolom van de tabel in de bijlage bij dit besluit vermelde (in euro luidende) bedrag over, dan wel ontvangt ze dat bedrag, waarbij „+” verwijst naar een bedrag dat de eurogebied-NCB aan de ECB overmaakt, en „–” verwijst naar een bedrag dat de ECB aan de eurogebied-NCB overmaakt.

4.   Op de eerste TARGET2-werkdag na 1 januari 2019 zullen de eurogebied-NCB's of de ECB die ingevolge lid 3 gehouden zijn tot het overmaken van bedragen, ook afzonderlijk de eventuele interest over de periode van 1 januari 2019 tot op de datum van deze overdracht op de respectievelijke bedragen verschuldigd door de ECB of dergelijke eurogebied-NCB's overmaken. De partijen die deze interest overmaken dan wel ontvangen, zijn dezelfde partijen die de bedragen waarop de interest verschuldigd is, overmaken dan wel ontvangen.

Artikel 4

Algemene bepalingen

1.   De lopende interest ingevolge artikel 2, lid 5, en artikel 3, lid 4, wordt dagelijks berekend middels de werkelijk aantal dagen/360-dagtellingsconventie tegen een percentage dat gelijk is aan de meest recente marginale rentevoet die het Eurosysteem in haar aanbestedingen voor basisherfinancieringstransacties hanteert.

2.   Elke overschrijving krachtens artikel 2, leden 1, 2 en 5, en artikel 3, leden 3 en 4, zal separaat plaatsvinden via TARGET2.

3.   De ECB en de eurogebied-NCB's die gehouden zijn een overschrijving uit te voeren zoals vastgesteld in lid 2, geven te zijner tijd de noodzakelijke instructies voor het naar behoren en tijdig uitvoeren van een dergelijke overschrijving.

Artikel 5

Inwerkingtreding en intrekking

1.   Dit besluit treedt op 1 januari 2019 in werking.

2.   Besluit ECB/2013/26 wordt met ingang van 1 januari 2019 ingetrokken.

3.   Verwijzingen naar Besluit ECB/2013/26 gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 29 november 2018.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Besluit (EU) 2019/43 van de Europese Centrale Bank van 29 november 2018 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank en tot intrekking van Besluit ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (zie bladzijde 178 van dit Publicatieblad).

(2)  Besluit ECB/2013/26 van 29 augustus 2013 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de Europese Centrale Bank en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (PB L 16 van 21.1.2014, blz. 47).


BIJLAGE

VORDERINGEN TER GROOTTE VAN DE AAN DE ECB OVERGEDRAGEN EXTERNE RESERVES

Eurogebied-NCB

Vordering ter grootte van de aan de ECB overgedragen externe reserves, op 31 december 2018

(EUR)

Vordering ter grootte van de aan de ECB overgedragen externe reserves, met ingang van 1 januari 2019

(EUR)

Bedrag van overschrijving

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Totaal  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  Vanwege afronding kan er een verschil optreden tussen de totalen en de som van alle vermelde cijfers.


Top