EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

Besluit (EU) 2019/45 van de Europese Centrale Bank van 29 november 2018 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; opgeheven door 32020D0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 9/183


BESLUIT (EU) 2019/45 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 29 november 2018

betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 28.5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit (EU) 2019/43 van de Europese Centrale Bank (ECB/2018/27) (1) voorziet in de aanpassing van de aan de nationale centrale banken (NCB's) toegekende wegingen in de sleutel voor inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB) (hierna: „wegingen in de kapitaalverdeelsleutel”, respectievelijk „kapitaalverdeelsleutel”). Deze aanpassing vereist dat de Raad van bestuur de voorwaarden bepaalt voor overdrachten van aandelen in het kapitaal tussen de NCB's die op 31 december 2018 leden zijn van het Europees Stelsel van centrale banken, opdat de verdeling van deze aandelen overeenkomt met de uitgevoerde aanpassingen. Dienovereenkomstig moet een nieuw ECB-besluit worden vastgesteld tot intrekking van Besluit ECB/2013/29 (2) met ingang van 1 januari 2019.

(2)

Besluit (EU) 2019/44 van de Europese Centrale Bank (ECB/2018/28) (3) bepaalt hoe en in hoeverre de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna: de „eurogebied-NCB's”), gehouden zijn tot volstorting van het kapitaal van de ECB op grond van de aangepaste kapitaalverdeelsleutel. Besluit (EU) 2019/48 van de Europese Centrale Bank (ECB/2018/32) (4) bepaalt het percentage dat de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro niet hebben aangenomen (hierna: de „niet-eurogebied-NCB's”), op grond van de aangepaste kapitaalverdeelsleutel met ingang van 1 januari 2019 dienen te storten.

(3)

Aangezien elke eurogebied-NCB haar aandeel in het uit hoofde van Besluit ECB/2013/30 tot en met 31 december 2018 van toepassing zijnde geplaatste kapitaal van de ECB volledig gestort heeft (5), en voor zover Lietuvos bankas betrokken is, krachtens artikel 2 van Besluit (EU) 2015/287 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/61) (6), in samenhang met Besluit ECB/2013/31 (7), maakt elke eurogebied-NCB hetzij een additioneel bedrag over aan de ECB, dan wel krijgt zij van de ECB een bedrag terug, al naargelang de situatie, teneinde uit te komen op de in de tabel in artikel 1 van Besluit (EU) 2019/44 (ECB/2018/28) genoemde bedragen.

(4)

Evenzo, aangezien elke niet-eurogebied-NCB reeds een percentage van haar aandeel in het uit hoofde van Besluit ECB/2013/31 tot en met 31 december 2018 van toepassing zijnde geplaatste kapitaal van de ECB volledig gestort heeft, maakt ieder van hen hetzij een additioneel bedrag over aan de ECB, dan wel krijgt zij van de ECB een bedrag terug, al naargelang de situatie, teneinde uit te komen op de in de derde kolom van de tabel in artikel 1 van Besluit (EU) 2019/48 (ECB/2018/32) genoemde bedragen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Overdracht van aandelen in het kapitaal

Gezien het aandeel in het kapitaal van de ECB waarop elke NCB op 31 december 2018 zal hebben ingeschreven en het aandeel in het kapitaal van de ECB waarop elke NCB met ingang van 1 januari 2019 zal inschrijven als gevolg van de aanpassing van de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit (EU) 2019/43 (ECB/2018/27), dragen de NCB's onderling aandelen in het kapitaal over door middel van overdrachten naar en zijdens de ECB, opdat de verdeling van de aandelen in het kapitaal met ingang van 1 januari 2019 overeenkomt met de aangepaste wegingen. Ingevolge dit artikel, en zonder dat zulks enige verdere formaliteit of handeling vereist, wordt aangenomen dat elke NCB te dien einde met ingang van 1 januari 2019 het naast haar naam in de vierde kolom van de in de tabel in bijlage I bij dit besluit vermelde aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB heeft overgemaakt, dan wel heeft ontvangen, waarbij „+” verwijst naar een aandeel in het kapitaal dat de ECB aan de NCB overdraagt en „–” verwijst naar een aandeel in het kapitaal dat de NCB aan de ECB overdraagt.

Artikel 2

Aanpassing van het gestorte kapitaal

1.   Gezien het door elke NCB gestorte kapitaal van de ECB en het kapitaal van de ECB dat elke NCB met ingang van 1 januari 2019 stort, zoals vastgelegd in artikel 1 van Besluit (EU) 2019/44 (ECB/2018/28) voor de eurogebied-NCB's, respectievelijk artikel 1 van Besluit (EU) 2019/48 (ECB/2018/32) voor de niet-eurogebied-NCB's, zal elke NCB op de eerste werkdag van het trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) na 1 januari 2019 ofwel het naast haar naam in de vierde kolom van de tabel in bijlage II bij dit besluit vermelde nettobedrag overdragen, dan wel zal ze dat bedrag ontvangen, waarbij „+” verwijst naar een bedrag dat de NCB aan de ECB overmaakt en „–” verwijst naar een bedrag dat de ECB aan die NCB overmaakt.

2.   Op de eerste TARGET2-werkdag na 1 januari 2019 zullen de ECB en de NCB's die een bedrag moeten overdragen krachtens lid 1, elk apart de rente op de respectievelijke bedragen, verschuldigd over de periode van 1 januari 2019 tot de datum van de overdracht, overmaken. De partijen die deze rente overmaken dan wel ontvangen, zijn dezelfde partijen die de bedragen waarop de rente verschuldigd is, overmaken dan wel ontvangen.

Artikel 3

Algemene bepalingen

1.   De overschrijvingen beschreven in artikel 2 zullen gebeuren via TARGET2.

2.   Indien een NCB geen toegang heeft tot TARGET2, zullen de bedragen omschreven in artikel 2 overgeschreven worden door de creditering van een bankrekening die de ECB of NCB te zijner tijd bekend zullen maken.

3.   Lopende rente ingevolge artikel 2, lid 2, wordt dagelijks berekend middels de werkelijk aantal dagen/360-dagtellingsconventie tegen een percentage dat gelijk is aan de meest recente marginale rentevoet die het Eurosysteem in haar aanbestedingen voor basisherfinancieringstransacties hanteert.

4.   De ECB en de NCB's die krachtens artikel 2 gehouden zijn een overschrijving uit te voeren, geven te zijner tijd de voor de tijdige en behoorlijke uitvoering van die overmaking noodzakelijke instructies.

Artikel 4

Inwerkingtreding en intrekking

1.   Dit besluit treedt op 1 januari 2019 in werking.

2.   Besluit ECB/2013/29 wordt met ingang van 1 januari 2019 ingetrokken.

3.   Verwijzingen naar Besluit ECB/2013/29 gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 29 november 2018.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Besluit (EU) 2019/43 van de Europese Centrale Bank van 29 november 2018 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank en tot intrekking van Besluit ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (zie bladzijde 178 van dit Publicatieblad).

(2)  Besluit ECB/2013/29 van 29 augustus 2013 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (PB L 16 van 21.1.2014, blz. 55).

(3)  Besluit (EU) 2019/44 van de Europese Centrale Bank van 29 november 2018 betreffende het volstorten van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, tot wijziging van Besluit ECB/2014/61 en tot intrekking van Besluit ECB/2013/30 (ECB/2018/28) (zie bladzijde 180 van dit Publicatieblad).

(4)  Besluit (EU) 2019/48 van de Europese Centrale Bank van 30 november 2018 betreffende de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van niet-eurogebiedlidstaten en tot intrekking van Besluit ECB/2013/31 (ECB/2018/32) (zie bladzijde 196 van dit Publicatieblad).

(5)  Besluit ECB/2013/30 van 29 augustus 2013 betreffende het volstorten van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (PB L 16 van 21.1.2014, blz. 61).

(6)  Besluit (EU) 2015/287 van de Europese Centrale Bank van 31 december 2014 inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de Europese Centrale Bank door Lietuvos bankas (ECB/2014/61) (PB L 50 van 21.2.2015, blz. 44).

(7)  Besluit ECB/2013/31 van 30 augustus 2013 betreffende de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van niet-eurogebiedlidstaten (PB L 16 van 21.1.2014, blz. 63).


BIJLAGE I

GEPLAATST KAPITAAL VAN DE NCB'S

 

Aandeel waarop op 31 december 2018 is ingeschreven

(EUR)

Aandeel waarop op 1 januari 2019 is ingeschreven

(EUR)

Over te dragen aandeel

(EUR)

Eurogebied-NCB

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Niet-eurogebied-NCB

Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges Riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Totaal  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  Vanwege afronding kan er een verschil optreden tussen de totalen en de som van alle vermelde cijfers.


BIJLAGE II

GESTORT KAPITAAL VAN DE NCB's

 

Aandeel dat op 31 december 2018 is gestort

(EUR)

Aandeel dat op 1 januari 2019 is gestort

(EUR)

Bedrag van overschrijving

(EUR)

Eurogebied-NCB

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Niet-eurogebied-NCB

Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges Riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Totaal  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  Vanwege afronding kan er een verschil optreden tussen de totalen en de som van alle vermelde cijfers.


Top