Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2228

Verordening (EU) 2017/2228 van de Commissie van 4 december 2017 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

C/2017/7993

OJ L 319, 5.12.2017, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2228/oj

5.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 319/2


VERORDENING (EU) 2017/2228 VAN DE COMMISSIE

van 4 december 2017

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (1), en met name artikel 31, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verscheidene lidstaten hebben recentelijk gewezen op veiligheidsproblemen in verband met het gebruik in cosmetische producten van pindaolie en extracten en derivaten daarvan. Er is bezorgdheid geuit over het mogelijk optreden van sensibilisatie voor pinda's als gevolg van blootstelling via de huid aan pindaolie door het gebruik van cosmetische producten.

(2)

Het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) heeft die bezorgdheid in zijn herzien advies van 23 september 2014 (2) onderkend. In dat advies concludeerde het WCCV dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een veilig niveau van blootstelling via de huid voor het niet-gesensibiliseerde deel van de bevolking vast te stellen. Het WCCV voegde daaraan toe dat, gezien de gedocumenteerde veilige niveaus voor de orale inname van pinda-eiwitten door gesensibiliseerde personen en gezien het feit dat de bedrijfstak in staat is pindaolie te raffineren tot het gehalte aan eiwitten 0,5 ppm of minder bedraagt, die waarde echter kan worden aanvaard als de maximaal toelaatbare concentratie in (geraffineerde) pindaolie en extracten en derivaten daarvan voor gebruik in cosmetische producten.

(3)

Verscheidene lidstaten hebben ook gewezen op veiligheidsproblemen in verband met cosmetische producten die gehydrolyseerde tarwe-eiwitten bevatten. Er is een aantal gevallen gemeld van door dergelijke cosmetische producten veroorzaakte contacturticaria, gevolgd door anafylactische shock na de inname van levensmiddelen met tarwe-eiwitten.

(4)

Volgens het herzien advies van het WCCV van 22 oktober 2014 (3) is het gebruik van gehydrolyseerde tarwe-eiwitten in cosmetische producten veilig voor de consument, mits de gemiddelde molecuulmassa van de peptiden in hydrolysaten maximaal 3,5 kDa bedraagt.

(5)

In het licht van de door het WCCV uitgebrachte adviezen vormen het gebruik van cosmetische producten die pindaolie of extracten of derivaten daarvan bevatten en het gebruik van cosmetische producten die gehydrolyseerde tarwe-eiwitten bevatten een potentieel risico voor de gezondheid van de mens. Om te waarborgen dat dergelijke cosmetische producten veilig zijn voor de menselijke gezondheid, is het passend een maximale concentratie van 0,5 ppm voor pinda-eiwitten in in cosmetische producten gebruikte pindaolie en extracten en derivaten daarvan vast te stellen, en om de gemiddelde molecuulmassa van de peptiden in in cosmetische producten gebruikte gehydrolyseerde tarwe-eiwitten tot maximaal 3,5 kDa te beperken.

(6)

De bedrijven moeten voldoende tijd krijgen om hun productformuleringen aan te passen zodat deze aan de nieuwe voorschriften voldoen, teneinde te waarborgen dat alleen producten die in overeenstemming zijn met die voorschriften in de handel worden gebracht. De bedrijven moeten eveneens voldoende tijd krijgen om producten die niet in overeenstemming zijn met de nieuwe voorschriften uit de handel te nemen.

(7)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Vanaf 25 september 2018 mogen cosmetische producten die een of meer van de stoffen waarvoor krachtens deze verordening een beperking geldt, bevatten en die niet aan de in deze verordening vastgestelde beperkingen voldoen, niet in de Unie in de handel worden gebracht.

Vanaf 25 december 2018 mogen cosmetische producten die een of meer van de stoffen waarvoor krachtens deze verordening een beperking geldt, bevatten en die niet aan de in deze verordening vastgestelde beperkingen voldoen, niet in de Unie op de markt worden aangeboden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 december 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59.

(2)  SCCS/1526/14.

(3)  SCCS/1534/14.


BIJLAGE

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 worden de volgende twee vermeldingen toegevoegd aan de tabel:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Beperkingen

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming/INN

Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Andere

a

b

c

d

e

f

g

h

i

X

Pindaolie, extracten en derivaten

Arachis Hypogaea Oil

8002-03-7

232-296-4

 

 

Maximale concentratie van pinda-eiwitten: 0,5 ppm (*1)

 

Arachis Hypogaea Seedcoat Extract

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Flour

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Fruit Extract

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Sprout Extract

 

 

Hydrogenated Peanut Oil

68425-36-5

270-350-9

Peanut Acid

91051-35-3

293-087-1

Peanut Glycerides

91744-77-3

294-643-6

Peanut Oil PEG-6 Esters

68440-49-3

 

Peanutamide MEA

93572-05-5

297-433-2

Peanutamide MIPA

 

 

Potassium Peanutate

61789-56-8

263-069-8

Sodium Peanutamphoacetate

 

 

Sodium Peanutate

61789-57-9

263-070-3

Sulfated Peanut Oil

73138-79-1

277-298-6

Y

Gehydrolyseerd tarwe-eiwit

Hydrolyzed Wheat Protein

94350-06-8 / 222400-28-4 / 70084-87-6 / 100209-50-5

305-225-0

 

 

Maximale gemiddelde molecuulmassa van de peptiden in hydrolysaten: 3,5 kDa (*2)

 

309-358-5


(*1)  Vanaf 25 september 2018 mogen cosmetische producten die pindaolie, extracten en derivaten bevatten en die niet aan deze beperking voldoen, niet in de Unie in de handel worden gebracht. Vanaf 25 december 2018 mogen cosmetische producten die pindaolie, extracten en derivaten bevatten en die niet aan deze beperking voldoen, niet in de Unie op de markt worden aangeboden.

(*2)  Vanaf 25 september 2018 mogen cosmetische producten die gehydrolyseerde tarwe-eiwitten bevatten en die niet aan deze beperking voldoen, niet in de Unie in de handel worden gebracht. Vanaf 25 december 2018 mogen cosmetische producten die gehydrolyseerde tarwe-eiwitten bevatten en die niet aan deze beperking voldoen, niet in de Unie op de markt worden aangeboden.


Top