Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2200

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2200 van de Commissie van 28 november 2017 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van bepaalde granen uit Oekraïne

C/2017/7829

OJ L 313, 29.11.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2200/oj

29.11.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 313/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2200 VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2017

betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van bepaalde granen uit Oekraïne

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 187, onder a) en c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2017/1566 van het Europees Parlement en de Raad (2) zijn preferentiële regelingen vastgesteld met betrekking tot douanerechten voor de invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit Oekraïne. De in bijlage II bij die verordening opgenomen invoertariefcontingenten moeten door de Commissie worden beheerd overeenkomstig artikel 184 van Verordening (EU) nr. 1308/2013. Zij zijn met ingang van 1 januari 2018 gedurende drie jaar van toepassing.

(2)

Met het oog op een geordende, niet-speculatieve invoer van bepaalde granen van oorsprong uit Oekraïne in het kader van deze tariefcontingenten dienen de contingenten te worden beheerd aan de hand van invoercertificaten. Hiertoe moeten de Verordeningen (EG) nr. 1301/2006 (3) en (EG) nr. 1342/2003 (4) van de Commissie en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 van de Commissie (5) van toepassing zijn, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

(3)

Met het oog op een goed beheer van deze contingenten moet worden bepaald welke termijnen gelden voor de indiening van de invoercertificaataanvragen en welke gegevens in de aanvragen en certificaten moeten voorkomen.

(4)

Met het oog op een doeltreffende administratie moeten de lidstaten voor de kennisgevingen aan de Commissie overeenkomstig de onderhavige verordening gebruikmaken van de informatiesystemen die worden vermeld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 van de Commissie (6) en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 van de Commissie (7).

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Opening en wijze van beheer van de tariefcontingenten

1.   De in de bijlage vermelde tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit Oekraïne worden op jaarbasis geopend voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

2.   De invoerrechten binnen de in lid 1 bedoelde invoertariefcontingenten bedragen 0 EUR per ton.

3.   Behoudens andersluidende bepalingen in de onderhavige verordening zijn de Verordeningen (EG) nr. 1342/2003 en (EG) nr. 1301/2006 en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 van toepassing.

Artikel 2

Regels voor de indiening van invoercertificaataanvragen en de afgifte van invoercertificaten

1.   In afwijking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 mag een aanvrager per volgnummer en per week slechts één invoercertificaataanvraag indienen. Wanneer door dezelfde belanghebbende meer dan één aanvraag wordt ingediend, is geen van zijn aanvragen ontvankelijk, en worden de bij de indiening van de aanvragen gestelde zekerheden verbeurd ten gunste van de betrokken lidstaat.

De aanvragen voor een invoercertificaat worden iedere week uiterlijk op vrijdag om 13.00 uur Brusselse tijd bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten ingediend.

2.   In elke invoercertificaataanvraag wordt een hoeveelheid in kilogram, zonder decimalen, vermeld die niet meer mag bedragen dan de totale hoeveelheid van het betrokken contingent.

3.   De invoercertificaten worden afgegeven op de vierde werkdag volgende op de uiterste datum voor de in artikel 4, lid 1, bedoelde mededeling.

4.   In de invoercertificaataanvraag en in het invoercertificaat wordt in vak 8 de naam „Oekraïne” vermeld en wordt het vak „ja” aangekruist. De certificaten zijn uitsluitend geldig voor producten van oorsprong uit Oekraïne.

Artikel 3

Geldigheid van de invoercertificaten

De invoercertificaten zijn geldig vanaf de feitelijke dag van afgifte ervan overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239, tot het einde van de tweede maand volgende op de betrokken maand.

Artikel 4

Mededelingen

1.   Uiterlijk om 18.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de eerste maandag na de indiening van de invoercertificaataanvragen zenden de lidstaten de Commissie per volgnummer elke aanvraag elektronisch toe, met vermelding van zowel de oorsprong van het product als de per GN-code gevraagde hoeveelheid; zijn geen aanvragen ingediend, dan wordt in de mededeling „geen” opgegeven. Deze mededeling wordt gedaan overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185.

2.   Op de datum van afgifte van de invoercertificaten zenden de lidstaten de Commissie elektronisch een mededeling toe waarin de in artikel 11, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1301/2006 bedoelde gegevens betreffende de afgegeven certificaten worden vermeld en per GN-code de totale hoeveelheden worden opgegeven waarvoor invoercertificaten zijn afgegeven.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 november 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Verordening (EU) 2017/1566 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de associatieovereenkomst (PB L 254 van 30.9.2017, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13).

(4)  Verordening (EG) nr. 1342/2003 van de Commissie van 28 juli 2003 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (PB L 189 van 29.7.2003, blz. 12).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 van de Commissie van 18 mei 2016 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten (PB L 206 van 30.7.2016, blz. 44).

(6)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten (PB L 171 van 4.7.2017, blz. 100).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 van de Commissie van 20 april 2017 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten en tot wijziging en intrekking van diverse verordeningen van de Commissie (PB L 171 van 4.7.2017, blz. 113).


BIJLAGE

Niettegenstaande de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de producten geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien in het kader van deze bijlage het preferentiestelsel wordt bepaald door de GN-codes zoals deze op 1 januari 2017 luiden. Wanneer „ex”-GN-codes zijn vermeld, is de GN-code samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van het preferentiestelsel.

Volgnummer

Product

GN-code

Hoeveelheid in ton

09.4277

Spelt, zachte tarwe en mengkoren, andere dan zaaigoed

1001 99 00

65 000

Meel van zachte tarwe en spelt

1101 00 15

Meel van mengkoren

1101 00 90

Meel van granen andere dan tarwe, mengkoren, rogge, maïs, gerst, haver, rijst

1102 90 90

Gries en griesmeel van zachte tarwe en spelt

1103 11 90

Pellets van tarwe

1103 20 60

09.4278

Maïs, andere dan zaaigoed

1005 90 00

625 000

Meel van maïs

1102 20

Gries en griesmeel van maïs

1103 13

Pellets van maïs

1103 20 40

Bewerkte maïskorrels

1104 23

09.4279

Gerst, andere dan zaaigoed

1003 90 00

325 000

Meel van gerst

1102 90 10

Pellets van gerst

ex 1103 20 25


Top