EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2169

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2169 van de Commissie van 21 november 2017 betreffende het formaat en de modaliteiten voor de indiening van Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit overeenkomstig Verordening (EU) 2016/1952 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst. )

C/2017/7667

OJ L 306, 22.11.2017, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2169/oj

22.11.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/9


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2169 VAN DE COMMISSIE

van 21 november 2017

betreffende het formaat en de modaliteiten voor de indiening van Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit overeenkomstig Verordening (EU) 2016/1952 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1952 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2008/92/EG (1), en met name artikel 5, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/1952 stelt een gemeenschappelijk kader vast voor de productie van vergelijkbare Europese statistieken over de aardgas- en elektriciteitsprijzen voor huishoudelijke afnemers en niet-huishoudelijke eindafnemers in de Unie.

(2)

Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1952 moeten de lidstaten de statistische gegevens in elektronische vorm verstrekken in een geschikt, door de Commissie vast te stellen technisch formaat.

(3)

Het SDMX-formaat (Statistical Data and Metadata eXchange) biedt statistische en technische normen voor de uitwisseling van officiële statistieken. Daarom moet een technisch formaat overeenkomstig deze normen worden vastgesteld door de Commissie (Eurostat) in het kader van het Europees statistisch systeem, in nauwe samenwerking met de lidstaten.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De gegevens over de aardgas- en elektriciteitsprijzen voor huishoudelijke afnemers en niet-huishoudelijke eindafnemers in de Unie moeten worden ingediend bij Eurostat via het centrale toegangspunt, zodat de Commissie (Eurostat) deze gegevens langs elektronische weg kan opvragen.

Artikel 2

De structuur voor de toezending van gegevens aan de Commissie (Eurostat) is in de bijlagen opgenomen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 november 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 311 van 17.11.2016, blz. 1.


BIJLAGE I

De structuur voor de toezending van statistische gegevens over aardgasprijzen

Informatie die in de toegezonden bestanden moet worden opgenomen:

Algemene informatie

Veld

Opmerkingen

Rapportagefrequentie

Land

Naam van het rapporterende land

Halfjaarlijks

Organisatie

Naam van de rapporterende organisatie

Halfjaarlijks

Contactpersoon

Naam van de rapporterende functionaris

Halfjaarlijks

E-mailadres

E-mailadres van de rapporterende functionaris

Halfjaarlijks

Jaar

Referentiejaar voor de gegevens (2017, 2018 enz.)

Halfjaarlijks

Halfjaarlijks

1 of 2

Halfjaarlijks

Voor elke verbruikscategorie moeten de velden in de tabellen 1, 2 en 4 worden ingediend.

De categorieën voor de huishoudelijke afnemers zijn:

Categorie D1 (klein): jaarlijks verbruik minder dan 20 GJ;

Categorie D2 (middelgroot): jaarlijks verbruik 20 of meer, maar minder dan 200 GJ;

Categorie D3 (groot): jaarlijks verbruik 200 GJ of meer.

De categorieën voor de voor de niet-huishoudelijke afnemers zijn:

Categorie I1: jaarlijks verbruik minder dan 1 000 GJ;

Categorie I2: jaarlijks verbruik 1 000 of meer, maar minder dan 10 000 GJ;

Categorie I3: jaarlijks verbruik 10 000 of meer, maar minder dan 100 000 GJ;

Categorie I4: jaarlijks verbruik 100 000 of meer, maar minder dan 1 000 000 GJ;

Categorie I5: jaarlijks verbruik 1 000 000 of meer, maar minder dan 4 000 000 GJ;

Categorie I6: jaarlijks verbruik 4 000 000 GJ of meer.

De gegevens in tabel 3 moeten worden gespecificeerd als gemiddelden voor alle verbruikscategorieën samen.

Tabel 1: Belangrijkste prijsniveaus

Veld

Opmerkingen

Rapportagefrequentie

Vertrouwelijkheidsstatus

 

Halfjaarlijks

Prijs exclusief belastingen

bedrag

waarnemingsstatus

Dit prijsniveau omvat alleen de component energie en levering en de netwerkcomponent.

Halfjaarlijks

Prijs exclusief btw en andere terugvorderbare belastingen

bedrag

waarnemingsstatus

Dit prijsniveau omvat de component energie en levering, de netwerkcomponent en belastingen, vergoedingen, heffingen en kosten die als niet-terugvorderbaar worden beschouwd voor niet-huishoudelijke eindafnemers. Voor huishoudelijke afnemers omvat dit prijsniveau de energiecomponent, de netwerkcomponent en belastingen, vergoedingen, heffingen en kosten, maar geen btw.

Halfjaarlijks

Prijs inclusief alle heffingen en btw (terugvorderbaar en niet-terugvorderbaar)

bedrag

waarnemingsstatus

Dit prijsniveau omvat de component energie en levering, de netwerkcomponent en alle terugvorderbare en niet-terugvorderbare belastingen, vergoedingen, heffingen en kosten, inclusief btw.

Halfjaarlijks

Bedragen worden uitgedrukt per gigajoule (bovenste verbrandingswaarde) en in de nationale munteenheid.

Vertrouwelijkheid en waarnemingsstatus worden vastgesteld overeenkomstig standaard codelijsten.

Tabel 2: Gedetailleerde uitsplitsing van prijzen in componenten en deelcomponenten

Veld

Opmerkingen

Rapportagefrequentie

Vertrouwelijkheidsstatus

 

 

Energie en leveringsprijs

bedrag

waarnemingsstatus

Deze component omvat de door de leverancier betaalde grondstoffenprijs voor aardgas of de prijs van aardgas op het punt van binnenkomst in het transmissiesysteem, inclusief, voor zover van toepassing, de volgende kosten voor de eindgebruiker: de opslagkosten en de kosten in verband met de verkoop van aardgas aan eindafnemers.

Jaarlijks

Netwerkprijs

bedrag

waarnemingsstatus

De netwerkprijs omvat de volgende kosten voor de eindgebruiker: transmissie- en distributietarieven, transmissie- en distributieverliezen, netwerkkosten, aftersaleskosten, servicekosten en meterhuur en meetkosten.

Jaarlijks

Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

bedrag

waarnemingsstatus

Belasting over de toegevoegde waarde zoals omschreven in Richtlijn 2006/112/EG van de Raad (1)

Jaarlijks

Hernieuwbare belastingen

bedrag

waarnemingsstatus

Belastingen, vergoedingen, heffingen of kosten in verband met de bevordering van hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en energieopwekking via warmtekrachtkoppeling.

Jaarlijks

Belastingen op vermogen

bedrag

waarnemingsstatus

Belastingen, rechten, heffingen of kosten in verband met strategische voorraden, capaciteitsbetalingen en energiezekerheid; belastingen op aardgasdistributie; gestrande kosten en heffingen op de financiering van regelgevende instanties of markt- en systeembeheerders.

Jaarlijks

Milieubelastingen

bedrag

waarnemingsstatus

Belastingen, rechten, heffingen of kosten in verband met de luchtkwaliteit en andere milieudoelstellingen; belastingen op de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.

Jaarlijks

Andere belastingen

bedrag

waarnemingsstatus

Alle andere belastingen, rechten, heffingen of kosten die niet in een van de vier bovenstaande categorieën vallen: steun voor stadsverwarming; lokale of regionale fiscale heffingen; eilandcompensatie; concessievergoedingen in verband met licenties en vergoedingen voor het aanleggen van netwerken of andere voorzieningen op gronden of publieke of private eigendommen.

Jaarlijks

De referentieperiode voor alle componenten en alle subcomponenten is een jaar.

Bedragen worden uitgedrukt per gigajoule (GJ), gebaseerd op de bovenste verbrandingswaarde (GCV), en in de nationale munteenheid.

Vertrouwelijkheid en waarnemingsstatus worden vastgesteld overeenkomstig standaard codelijsten.

Tabel 3: Netwerkkosten

Veld

Opmerkingen

Rapportagefrequentie

Vertrouwelijkheidsstatus

 

 

Transmissiekosten

procenten

waarnemingsstatus

Het gemiddelde relatieve aandeel in de transmissiekosten voor huishoudelijke afnemers en het gemiddelde relatieve aandeel in de transmissiekosten voor niet-huishoudelijke eindafnemers, uitgedrukt als percentage van de totale netwerkkosten.

Jaarlijks

Distributiekosten

procenten

waarnemingsstatus

Het gemiddelde relatieve aandeel in de distributiekosten voor huishoudelijke afnemers en het gemiddelde relatieve aandeel in de distributiekosten voor niet-huishoudelijke eindafnemers, uitgedrukt als percentage van de totale netwerkkosten.

Jaarlijks

De referentieperiode voor de transmissie- en distributiekosten is een jaar.

Bedragen worden uitgedrukt in percentages.

Vertrouwelijkheid en waarnemingsstatus worden vastgesteld overeenkomstig standaard codelijsten.

Tabel 4: Verbruiksvolume

Veld

Opmerkingen

Rapportagefrequentie

Vertrouwelijkheidsstatus

 

 

Verbruiksvolume

procenten

waarnemingsstatus

Relatief aandeel van aardgas in elke verbruikscategorie op basis van het totale volume waarop de prijzen betrekking hebben.

Jaarlijks

De referentieperiode voor de verbruiksvolumes is een jaar.

Bedragen worden uitgedrukt in percentages.

Vertrouwelijkheid en waarnemingsstatus worden vastgesteld overeenkomstig standaard codelijsten.


(1)  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1).


BIJLAGE II

De structuur voor de toezending van statistische gegevens over elektriciteitsprijzen

Informatie die in de toegezonden bestanden moet worden opgenomen:

Algemene informatie

Veld

Opmerkingen

Rapportagefrequentie

Land

Naam van het rapporterende land

Halfjaarlijks

Organisatie

Naam van de rapporterende organisatie

Halfjaarlijks

Contactpersoon

Naam van de rapporterende functionaris

Halfjaarlijks

E-mailadres

E-mailadres van de rapporterende functionaris

Halfjaarlijks

Jaar

Referentiejaar voor de gegevens (2017, 2018 enz.)

Halfjaarlijks

Halfjaarlijks

1 of 2

Halfjaarlijks

Voor elke verbruikscategorie moeten de velden in de tabellen 1, 2 en 4 worden ingediend.

De categorieën voor de huishoudelijke afnemers zijn:

Categorie DA (zeer klein): jaarlijks verbruik onder 1 000 kWh;

Categorie DB (klein): jaarlijks verbruik 1 000 kWh of meer, maar minder dan 2 500 kWh;

Categorie DC (middelgroot): jaarlijks verbruik 2 500 kWh of meer, maar minder dan 5 000 kWh;

Categorie DD (groot): jaarlijks verbruik 5 000 kWh of meer, maar minder dan 15 000 kWh;

Categorie DE (zeer groot): jaarlijks verbruik 15 000 kWh of meer.

De categorieën voor de voor de niet-huishoudelijke afnemers zijn:

Categorie IA: jaarlijks verbruik minder dan 20 MWh;

Categorie IB: jaarlijks verbruik 20 MWh of meer, maar minder dan 500 MWh;

Categorie IC: jaarlijks verbruik 500 MWh of meer, maar minder dan 2 000 MWh;

Categorie ID: jaarlijks verbruik 2 000 MWh of meer, maar minder dan 20 000 MWh;

Categorie IE: jaarlijks verbruik 20 000 MWh of meer, maar minder dan 70 000 MWh;

Categorie IF: jaarlijks verbruik 70 000 MWh of meer, maar minder dan 150 000 MWh;

Categorie IG: jaarlijks verbruik 150 000 MWh of meer.

De gegevens in tabel 3 moeten worden gespecificeerd als gemiddelden voor alle verbruikscategorieën samen.

Tabel 1: Belangrijkste prijsniveaus

Veld

Opmerkingen

Rapportagefrequentie

Vertrouwelijkheidsstatus

 

Halfjaarlijks

Prijs exclusief belastingen:

bedrag

waarnemingsstatus

Dit prijsniveau omvat alleen de component energie en levering en de netwerkcomponent.

Halfjaarlijks

Prijs exclusief btw en andere terugvorderbare belastingen

bedrag

waarnemingsstatus

Dit prijsniveau omvat de component energie en levering, de netwerkcomponent en belastingen, vergoedingen, heffingen en kosten die als niet-terugvorderbaar worden beschouwd voor niet-huishoudelijke eindafnemers. Voor huishoudelijke afnemers omvat dit prijsniveau ook de energiecomponent, de netwerkcomponent en de belastingen, vergoedingen, heffingen en kosten, maar geen btw.

Halfjaarlijks

Prijs inclusief alle heffingen en btw (terugvorderbaar en niet-terugvorderbaar)

bedrag

waarnemingsstatus

Dit prijsniveau omvat de component energie en levering, de netwerkcomponent en alle terugvorderbare en niet-terugvorderbare belastingen, vergoedingen, heffingen en kosten, inclusief btw.

Halfjaarlijks

De prijzen worden uitgedrukt per kilowattuur (kWh) en in de nationale munteenheid.

Vertrouwelijkheid en waarnemingsstatus worden vastgesteld overeenkomstig standaard codelijsten.

Tabel 2: Gedetailleerde uitsplitsing van prijzen in componenten en deelcomponenten

Veld

Opmerkingen

Rapportagefrequentie

Vertrouwelijkheidsstatus

 

 

Energie en leveringsprijs

bedrag

waarnemingsstatus

Het aandeel van de totale prijs dat energie en levering betreft, exclusief belastingen.

Deze component omvat de volgende kosten: de kosten van opwekking, aggregatie en balancering van energie, de kosten van geleverde energie, klantenservice, aftersales en andere leveringskosten.

Jaarlijks

Netwerkprijs

bedrag

waarnemingsstatus

Het aandeel van de totale prijs dat de netwerkprijs betreft, exclusief belastingen.

De netwerkprijs omvat de volgende kosten voor de eindgebruiker: transmissie- en distributietarieven, transmissie- en distributieverliezen, netwerkkosten, aftersaleskosten, servicekosten en meterhuur en meetkosten.

Jaarlijks

Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

bedrag

waarnemingsstatus

Belasting over de toegevoegde waarde zoals omschreven in Richtlijn 2006/112/EG.

Jaarlijks

Hernieuwbare belastingen

bedrag

waarnemingsstatus

Belastingen, vergoedingen, heffingen of kosten in verband met de bevordering van hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en energieopwekking via warmtekrachtkoppeling.

Jaarlijks

Belastingen op vermogen

bedrag

waarnemingsstatus

Belastingen, rechten, heffingen en kosten die verband houden met capaciteitsbetalingen, energiezekerheid en de toereikendheid van de energieopwekking; belastingen op de herstructurering van de kolenindustrie; belastingen op elektriciteitsdistributie; gestrande kosten en heffingen op de financiering van regelgevende instanties of markt- en systeembeheerders.

Jaarlijks

Milieubelastingen

bedrag

waarnemingsstatus

Belastingen, rechten, heffingen of kosten in verband met de luchtkwaliteit en andere milieudoelstellingen; belastingen op de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.

Jaarlijks

Nucleaire belastingen

bedrag

waarnemingsstatus

Belastingen, vergoedingen, heffingen en kosten in verband met de nucleaire sector, waaronder de ontmanteling van nucleaire installaties, inspecties van nucleaire installaties en vergoedingen voor nucleaire installaties.

Jaarlijks

Andere belastingen

bedrag

waarnemingsstatus

Alle andere belastingen, rechten, heffingen of kosten die niet in een van de vijf bovenstaande categorieën vallen: steun voor stadsverwarming; lokale of regionale fiscale heffingen; eilandcompensatie; concessievergoedingen in verband met licenties en vergoedingen voor het aanleggen van netwerken of andere voorzieningen op gronden of publieke of private eigendommen.

Jaarlijks

De referentieperiode voor alle componenten en alle subcomponenten is een jaar.

De prijzen worden uitgedrukt per kilowattuur (kWh) en in de nationale munteenheid.

Vertrouwelijkheid en waarnemingsstatus worden vastgesteld overeenkomstig standaard codelijsten.

Tabel 3: Netwerkkosten

Veld

Opmerkingen

Rapportagefrequentie

Vertrouwelijkheidsstatus

 

 

Transmissiekosten

procenten

waarnemingsstatus

Het gemiddelde relatieve aandeel in de transmissiekosten voor huishoudelijke afnemers en het gemiddelde relatieve aandeel in de transmissiekosten voor niet-huishoudelijke eindafnemers, uitgedrukt als percentage van de totale netwerkkosten.

Jaarlijks

Distributiekosten

procenten

waarnemingsstatus

Het gemiddelde relatieve aandeel in de distributiekosten voor huishoudelijke afnemers en het gemiddelde relatieve aandeel in de distributiekosten voor niet-huishoudelijke eindafnemers, uitgedrukt als percentage van de totale netwerkkosten.

Jaarlijks

De referentieperiode voor de transmissie- en distributiekosten is een jaar.

Bedragen worden uitgedrukt in percentages.

Vertrouwelijkheid en waarnemingsstatus worden vastgesteld overeenkomstig standaard codelijsten.

Tabel 4: Verbruiksvolume

Veld

Opmerkingen

Rapportagefrequentie

Vertrouwelijkheidsstatus

 

 

Verbruiksvolume

procenten

waarnemingsstatus

De lidstaten moeten informatie verstrekken over het relatieve aandeel van elektriciteit in elke verbruikscategorie op basis van het totale volume waarop de prijzen betrekking hebben.

Jaarlijks

De referentieperiode voor de verbruiksvolumes is een jaar.

Bedragen worden uitgedrukt in percentages.

Vertrouwelijkheid en waarnemingsstatus worden vastgesteld overeenkomstig standaard codelijsten.


Top