Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1510

Verordening (EU) 2017/1510 van de Commissie van 30 augustus 2017 tot wijziging van de aanhangsels bij bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen (Voor de EER relevante tekst. )

C/2017/5749

OJ L 224, 31.8.2017, p. 110–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1510/oj

31.8.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 224/110


VERORDENING (EU) 2017/1510 VAN DE COMMISSIE

van 30 augustus 2017

tot wijziging van de aanhangsels bij bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name artikel 68, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge de vermeldingen 28, 29 en 30 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 is het in de handel brengen of de levering aan het grote publiek van stoffen die als kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stof (CMR) van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld, en van mengsels die dergelijke stoffen in bepaalde concentraties bevatten, verboden. De desbetreffende stoffen staan vermeld in de aanhangsels 1 tot en met 6 bij die bijlage.

(2)

Stoffen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (2) als CMR zijn ingedeeld, zijn opgenomen in bijlage VI, deel 3, bij die verordening.

(3)

Aangezien de aanhangsels 1 tot en met 6 bij bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 recentelijk zijn bijgewerkt om rekening te houden met nieuwe indelingen van stoffen als CMR op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008, is deel 3 van bijlage VI bij de laatstgenoemde verordening gewijzigd bij de Verordeningen (EU) nr. 605/2014 (3), (EU) 2015/1221 (4) en (EU) 2016/1179 van de Commissie (5).

(4)

Aangezien exploitanten de geharmoniseerde indelingen in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 eerder mogen toepassen, moeten zij de bepalingen van deze verordening op vrijwillige basis eerder kunnen toepassen.

(5)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte bepalingen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

1.   Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.   Zij is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding, met uitzondering van

de punten 1), 2) en 3) van de bijlage, die van toepassing zijn met ingang van 1 maart 2018, en

punt 4), onder a), van de bijlage, dat van toepassing is met ingang van 1 maart 2018 voor zover het betrekking heeft op de volgende stoffen:

bisfenol A; [fenol, dodecyl-, vertakt]; [fenol, 2-dodecyl-, vertakt]; [fenol, 3-dodecyl-, vertakt]; [fenol, 4-dodecyl-, vertakt]; [fenol, (tetrapropenyl)-derivaten]; chloorfacinon (ISO); cumatetralyl (ISO); difenacum (ISO); flocumafen (ISO); dinatriumoctaboraat watervrij; dinatriumoctaboraat (tetrahydraat); bromadiolon (ISO); difethialon; [perfluorononaan-1-zuur en de natrium- en ammoniumzouten daarvan]; dicyclohexylftalaat en triflumizool (ISO).

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 augustus 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 605/2014 van de Commissie van 5 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op het opnemen van gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen in de Kroatische taal en de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (PB L 167 van 6.6.2014, blz. 36).

(4)  Verordening (EU) 2015/1221 van de Commissie van 24 juli 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (PB L 197 van 25.7.2015, blz. 10)

(5)  Verordening (EU) 2016/1179 van de Commissie van 19 juli 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (PB L 195, 20.7.2016, blz. 11).


BIJLAGE

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In aanhangsel 2 worden de volgende vermeldingen in de tabel ingevoegd in de volgorde van de daarin opgenomen catalogusnummers:

„1,2-Dichloorpropaan; propyleendichloride

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

E-glasvezels met een representatieve samenstelling; [Calcium-aluminium-silicaatvezels met willekeurige oriëntatie en de volgende representatieve samenstelling (in massapercentage): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Proces: gewoonlijk met roterende vlamdemping. (Er kunnen nog andere elementen in kleine hoeveelheden aanwezig zijn; de procesbeschrijving sluit geen innovatie uit).]

014-046-00-4

—”

 

2)

In aanhangsel 4 wordt de volgende vermelding in de tabel ingevoegd in de volgorde van het daarin opgenomen catalogusnummer:

„3,7-Dimethylocta-2,6-dieennitril

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7”

 

3)

In aanhangsel 5

a)

worden de volgende vermeldingen in de tabel ingevoegd in de volgorde van de daarin opgenomen catalogusnummers:

„Brodifacoum (ISO);

4-hydroxy-3-(3-(4′-broom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)cumarine

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

Loodpoeder;

[deeltjesdiameter < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

Massief lood:

[deeltjesdiameter ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1”

 

b)

wordt de vermelding met betrekking tot warfarine; 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-cumarine vervangen door de volgende vermelding:

„Warfarine (ISO);

4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2H-chromeen-2-on; [1]

(S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2-benzopyron; [2]

(R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2-benzopyron [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]”

 

4)

In aanhangsel 6

a)

worden de volgende vermeldingen in de tabel ingevoegd in de volgorde van de daarin opgenomen catalogusnummers:

„Tetrahydro-2-furyl-methanol; tetrahydrofurfurylalcohol

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

Galliumarsenide

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

Tributyltinverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

050-008-00-3

 

1,2-Benzeendicarbonzuur, dihexylester, vertakt en lineair

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

Imidazool

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

Bisfenol A; 4,4′-isopropylideendifenol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

Fenol, dodecyl-, vertakt; [1]

Fenol, 2-dodecyl-, vertakt; [2]

Fenol, 3-dodecyl-, vertakt; [3]

Fenol, 4-dodecyl-, vertakt; [4]

Fenol, (tetrapropenyl)-derivaten [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

Chloorfacinon (ISO); 2-[(4-chloorfenyl)(fenyl)acetyl]-1H-indeen-1,3(2H)-dion

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

Cumatetralyl (ISO); 3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxycumarine

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

Difenacum (ISO); 3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxycumarine

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

Flocumafen (ISO); reactiemassa van: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine en trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

Dinatriumoctaboraat watervrij; [1]

Dinatriumoctaboraat (tetrahydraat) [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

Bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-broombifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromeen-2-on

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

Difethialon (ISO);

3-[3-(4′-broombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftaleen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on

607-717-00-3

104653-34-1

 

Perfluorononaan-1 zuur [1]

en de natrium- [2]

en ammoniumzouten [3] daarvan

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

Dicyclohexylftalaat

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

Triflumizool (ISO);

(1E)-N-[4-chloor-2-(trifluormethyl)fenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimine

612-289-00-6

68694-11-1”

 

b)

de vermelding met betrekking tot flumioxazine (ISO); N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl)—2,H 1,4-benzoxazin-6-yl) cyclohex-1-een-1,2dicarboxamide wordt vervangen door de volgende vermelding:

„Flumioxazine (ISO); 2-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindool-1,3(2H)-dion

613-166-00-X

103361-09-7”

 


Top