Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1227

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1227 van de Commissie van 20 maart 2017 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van gelijmde gelamelleerde houtproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 14080, en gevingerlaste massieve houtproducten voor constructieve toepassingen die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 15497, met betrekking tot hun materiaalgedrag bij brand, en tot wijziging van Beschikking 2005/610/EG (Voor de EER relevante tekst. )

C/2017/1702

OJ L 177, 8.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1227/oj

8.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 177/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1227 VAN DE COMMISSIE

van 20 maart 2017

betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van gelijmde gelamelleerde houtproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 14080, en gevingerlaste massieve houtproducten voor constructieve toepassingen die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 15497, met betrekking tot hun materiaalgedrag bij brand, en tot wijziging van Beschikking 2005/610/EG

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (1), en met name artikel 27, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 van de Commissie (2) is een systeem vastgesteld voor de indeling van bouwproducten in klassen van materiaalgedrag bij brand. Gelijmde gelamelleerde houtproducten en gevingerlaste massieve houtproducten voor constructieve toepassingen behoren tot de bouwproducten waarop die gedelegeerde verordening van toepassing is.

(2)

In tabel 1 van de bijlage bij Beschikking 2005/610/EG van de Commissie (3) zijn klassen van materiaalgedrag bij brand vastgesteld voor gelijmde gelamelleerde houtproducten die onder de geharmoniseerde norm EN 14080 vallen. Uit verdere tests van deze producten is gebleken dat de aanpassing van de in die beschikking vastgestelde voorwaarden voor deze producten gerechtvaardigd is.

(3)

Uit tests is gebleken dat gelijmde gelamelleerde houtproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 14080, en gevingerlaste massieve houtproducten voor constructieve toepassingen die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 15497, stabiele en voorspelbare prestaties vertonen wat het materiaalgedrag bij brand betreft, op voorwaarde dat zij voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot de minimale gemiddelde dichtheid van het hout en de minimale gemiddelde dikte van het product.

(4)

Gelijmde gelamelleerde houtproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 14080, en gevingerlaste massieve houtproducten voor constructieve toepassingen die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 15497, moeten derhalve worden geacht te voldoen aan een bepaalde in Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 vastgestelde prestatieklasse voor het materiaalgedrag bij brand zonder dat daarvoor verdere tests nodig zijn.

(5)

Met het oog op de rechtszekerheid moet tabel 1 van de bijlage bij Beschikking 2005/610/EG worden geschrapt en moet in plaats daarvan de bijlage bij deze verordening worden toegepast voor gelijmde gelamelleerde houtproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 14080,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Gelijmde gelamelleerde houtproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 14080, en gevingerlaste massieve houtproducten voor constructieve toepassingen die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 15497, die voldoen aan de in de bijlage opgenomen voorwaarden, worden geacht aan de in de bijlage vermelde prestatieklassen te voldoen zonder dat hiervoor tests nodig zijn.

Artikel 2

Tabel 1 van de bijlage bij Beschikking 2005/610/EG wordt geschrapt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 maart 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 van de Commissie van 1 juli 2015 betreffende de indeling van bouwproducten in klassen van materiaalgedrag bij brand overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 68 van 15.3.2016, blz. 4).

(3)  Beschikking 2005/610/EG van de Commissie van 9 augustus 2005 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten (PB L 208 van 11.8.2005, blz. 21).


BIJLAGE

Producten (1)

Minimale gemiddelde dichtheid (2)

(kg/m3)

Minimale totale dikte

(mm)

Klasse (3)

Gelijmde gelamelleerde houtproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 14080, en gevingerlaste massieve houtproducten voor constructieve toepassingen die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 15497

380

22

D-s2, d0


(1)  Geldt voor alle soorten en lijmen die onder de productnorm vallen.

(2)  Vastgesteld overeenkomstig de norm EN 13238.

(3)  De klasse is vastgesteld in tabel 1 van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364.


Top