EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1224

Verordening (EU) 2017/1224 van de Commissie van 6 juli 2017 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (Voor de EER relevante tekst. )

C/2017/4586

OJ L 174, 7.7.2017, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1224/oj

7.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 174/16


VERORDENING (EU) 2017/1224 VAN DE COMMISSIE

van 6 juli 2017

tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (1), en met name artikel 31, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De stof 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, waaraan in de internationale nomenclatuur van cosmetische ingrediënten (INCI) de naam methylisothiazolinone is toegekend, CAS-nummer 2682-20-4, mag op grond van de vermelding met referentienummer 57 in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 in een concentratie van ten hoogste 0,01 % (m/m) (100 ppm) als conserveermiddel worden verwerkt in cosmetische producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

(2)

Het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) heeft op 15 december 2015 een advies over de veiligheid van methylisothiazolinone uitgebracht (2). Het heeft geconcludeerd dat voor cosmetische producten die worden af-, uit- of weggespoeld, een concentratie van ten hoogste 0,0015 % (15 ppm) methylisothiazolinone wordt beschouwd als veilig voor de consument, wat de inductie van contactallergie betreft.

(3)

In het licht van dat advies van het WCCV is het van belang het stijgende aantal allergieën ten gevolge van methylisothiazolinone tegen te gaan en derhalve moet de verwerking van die stof in producten die worden af-, uit- of weggespoeld, verder worden beperkt.

(4)

Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Bedrijven moeten voldoende tijd krijgen om hun productformuleringen aan te passen en gewijzigde producten op de markt te brengen, alsook om niet-conforme producten uit de handel te nemen.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Vanaf 27 januari 2018 worden alleen cosmetische producten die aan de eisen van deze verordening voldoen, in de Unie op de markt gebracht.

Vanaf 27 april 2018 worden alleen cosmetische producten die aan de eisen van deze verordening voldoen, in de Unie op de markt aangeboden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 juli 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59.

(2)  SCCS/1557/15 (submission III).


BIJLAGE

In bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt vermelding 57 vervangen door:

Ref. nr.

Identiteit van de stof

Voorwaarden

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming/INN

Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Andere

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„57

2-Methyl-2H-isothiazool-3-on

Methylisothiazolinone (*1)

2682-20-4

220-239-6

Producten die worden af-, uit- of weggespoeld

0,0015 %

 

 


(*1)  Methylisothiazolinone is ook gereguleerd in vermelding 39 van bijlage V in een mengsel met methylchloroisothiazolinone. De twee vermeldingen sluiten elkaar uit: het gebruik van het mengsel van methylchloroisothiazolinone (en) methylisothiazolinone is onverenigbaar met het gebruik van methylisothiazolinone alleen in hetzelfde product.”


Top