EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1203

Verordening (EU) 2017/1203 van de Commissie van 5 juli 2017 tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft organisch silicium (monomethylsilaantriol) en calciumfosforyloligosachariden (POs-Ca®), toegevoegd aan levensmiddelen en gebruikt bij de vervaardiging van voedingssupplementen (Voor de EER relevante tekst. )

C/2017/4509

OJ L 173, 6.7.2017, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1203/oj

6.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 173/9


VERORDENING (EU) 2017/1203 VAN DE COMMISSIE

van 5 juli 2017

tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft organisch silicium (monomethylsilaantriol) en calciumfosforyloligosachariden (POs-Ca®), toegevoegd aan levensmiddelen en gebruikt bij de vervaardiging van voedingssupplementen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (1), en met name artikel 4, lid 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (2), en met name artikel 3, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG bevat de lijst van verbindingen van vitaminen en mineralen die bij de vervaardiging van voedingssupplementen mogen worden gebruikt.

(2)

Krachtens artikel 14 van Richtlijn 2002/46/EG moeten bepalingen betreffende verbindingen van vitaminen en mineralen in voedingssupplementen die gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, na raadpleging van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) worden vastgesteld.

(3)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 bevat de lijst van de verbindingen van vitaminen en mineralen, en voor elk daarvan de vormen, die aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd.

(4)

Krachtens artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1925/2006 moeten wijzigingen van de lijst in bijlage II bij die verordening worden vastgesteld met inachtneming van het advies van de EFSA.

(5)

Naar aanleiding van een verzoek om organisch silicium als bron van silicium aan de lijst in bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG toe te voegen heeft de EFSA op 9 maart 2016 een wetenschappelijk advies uitgebracht over de veiligheid van organisch silicium (monomethylsilaantriol; MMST) als nieuw levensmiddeleningrediënt voor gebruik als bron van silicium in levensmiddelensupplementen en over de biologische beschikbaarheid van orthokiezelzuur uit die bron (3).

(6)

Volgens dat advies levert het gebruik van organisch silicium (monomethylsilaantriol) in levensmiddelensupplementen geen veiligheidsrisico op als bron van silicium indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

(7)

Gezien het positieve advies van de EFSA moet organisch silicium (monomethylsilaantriol) worden opgenomen in de lijst in bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG.

(8)

Naar aanleiding van een verzoek om calciumfosforyloligosachariden (POs-Ca®) als bron van calcium toe te voegen aan de lijst in bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG en de lijst in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 heeft de EFSA op 26 april 2016 een wetenschappelijk advies uitgebracht over de veiligheid van calciumfosforyloligosachariden (POs-Ca®) als bron van calcium, voor voedingsdoeleinden toegevoegd aan levensmiddelen, levensmiddelensupplementen en voeding voor medisch gebruik (4).

(9)

Volgens dat advies levert de toevoeging van calciumfosforyloligosachariden (POs-Ca®) aan levensmiddelen en het gebruik ervan in levensmiddelensupplementen geen veiligheidsrisico op als bron van calcium indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

(10)

Gezien het positieve advies van de EFSA moeten calciumfosforyloligosachariden (POs-Ca®) worden opgenomen in de lijst in bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG en de lijst in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1925/2006.

(11)

De belanghebbende partijen zijn via de Adviesgroep voor de voedselketen en de gezondheid van dieren en planten geraadpleegd en hun opmerkingen zijn in aanmerking genomen.

(12)

Richtlijn 2002/46/EG en Verordening (EG) nr. 1925/2006 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.

(2)  PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26.

(3)  EFSA Journal 2016;14(4):4436.

(4)  EFSA Journal 2016;14(6):4488.


BIJLAGE

1)

Punt B van bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

na de vermelding van „kiezelzuur” wordt de volgende vermelding ingevoegd:

„organisch silicium (monomethylsilaantriol)”;

b)

na de vermelding van „calciumsulfaat” wordt de volgende vermelding ingevoegd:

„calciumfosforyloligosachariden”.

2)

In punt 2 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 wordt na de vermelding van „calciumsulfaat” de volgende vermelding ingevoegd:

„calciumfosforyloligosachariden”.


Top