Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0723

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/723 van de Commissie van 16 februari 2017 houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden

C/2017/0805

OJ L 107, 25.4.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/723/oj

25.4.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/723 VAN DE COMMISSIE

van 16 februari 2017

houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (1), en met name artikel 77, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In het licht van de ervaring die is opgedaan na de invoering van de betaling voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken (de „vergroeningsbetaling”) waarin titel III, hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (2) voorziet, moeten bepaalde berekeningsvoorschriften voor de vergroeningsbetaling zoals vastgelegd in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie (3) worden vereenvoudigd.

(2)

In het kader van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem is de berekening van de steun waarop de begunstigde recht heeft, gebaseerd op het concept gewasgroep. Dit concept blijkt niet nodig voor de vergroeningsbetaling aangezien die betaling moet berusten op het totale areaal van het bedrijf. Omwille van de vereenvoudiging van de regels moet het concept gewasgroep derhalve worden afgeschaft voor de vergroeningsbetaling.

(3)

De artikelen 24 en 26 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 bevatten de voorschriften voor de berekening van de verlaging van de vergroeningsbetaling bij niet-naleving van respectievelijk de gewasdiversificatie-eisen en de eisen inzake ecologische aandachtsgebieden. Die berekeningen omvatten een verschilfactor en een verlagingsfactor van 50 %. Duidelijkheidshalve moeten die bepalingen worden geherformuleerd en de verschilfactor en de verlagingsfactor van 50 % worden vervangen door een vermenigvuldigingsfactor zonder dat het niveau van de verlagingen wordt gewijzigd.

(4)

Om een beter evenwicht te vinden tussen enerzijds de zwaarte van de verlagingen en anderzijds de noodzaak om verlagingen evenredig en billijk te houden, moeten de verlagingen van de vergroeningsbetaling worden getemperd in de gevallen waarin op grond van de gewasdiversificatieverplichting drie verschillende gewassen moeten worden geteeld.

(5)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Om te vermijden dat de lidstaten hun systemen voor de berekening van betalingen voor aanvraagjaar 2016 moeten aanpassen tijdens de betalingsperiode en om ervoor te zorgen dat de begunstigden vooruit weten welke berekeningsvoorschriften voor de betalingen gelden, moet deze verordening met ingang van 16 oktober 2017 van toepassing zijn op de aanvraagjaren vanaf 1 januari 2017,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 22 wordt vervangen door:

„Artikel 22

Algemene beginselen

Voor de toepassing van de onderhavige afdeling geldt dat wanneer hetzelfde areaal wordt geconstateerd voor meer dan een van de in artikel 43, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken, dat areaal voor elk van die praktijken afzonderlijk in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de betaling voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken, hierna „de vergroeningsbetaling” genoemd.”.

2)

Artikel 23, lid 2, eerste alinea, wordt vervangen door:

„2.   Onverminderd de administratieve sancties die overeenkomstig artikel 28 van toepassing zijn, geldt dat, indien het in een verzamelaanvraag voor de basisbetaling of de enkele areaalbetaling aangegeven areaal groter is dan het geconstateerde areaal, de vergroeningsbetaling op basis van het geconstateerde areaal wordt berekend.”.

3)

Artikel 24 wordt vervangen door:

„Artikel 24

Verlaging van de vergroeningsbetaling bij niet-naleving van de eisen inzake gewasdiversificatie

1.   Wanneer op grond van artikel 44, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 ten minste twee verschillende gewassen op bouwland moeten worden geteeld en het hoofdgewas niet meer dan 75 % van het totale bouwlandareaal mag bestrijken, maar het voor het hoofdgewas geconstateerde areaal meer dan 75 % van het totale geconstateerde bouwlandareaal bestrijkt, wordt het areaal op basis waarvan de vergroeningsbetaling overeenkomstig artikel 23 van de onderhavige verordening wordt berekend, verlaagd met tweemaal het areaal van het hoofdgewas boven de 75 % van het totale geconstateerde bouwlandareaal.

2.   Wanneer op grond van artikel 44, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 ten minste drie verschillende gewassen op bouwland moeten worden geteeld en het hoofdgewas niet meer dan 75 % van het totale bouwlandareaal mag bestrijken, maar het voor het hoofdgewas geconstateerde areaal meer dan 75 % van het totale geconstateerde bouwlandareaal bestrijkt, wordt het areaal op basis waarvan de vergroeningsbetaling overeenkomstig artikel 23 van de onderhavige verordening wordt berekend, verlaagd met het areaal van het hoofdgewas boven de 75 % van het totale geconstateerde bouwlandareaal.

3.   Wanneer op grond van artikel 44, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 ten minste drie verschillende gewassen op bouwland moeten worden geteeld en de twee hoofdgewassen niet meer dan 95 % van het totale bouwlandareaal mogen bestrijken, maar het voor de twee hoofdgewassen geconstateerde areaal meer dan 95 % van het totale geconstateerde bouwlandareaal bestrijkt, wordt het areaal op basis waarvan de vergroeningsbetaling overeenkomstig artikel 23 van de onderhavige verordening wordt berekend, verlaagd met vijfmaal het areaal van de twee hoofdgewassen boven de 95 % van het totale geconstateerde bouwlandareaal.

4.   Wanneer op grond van artikel 44, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 het hoofdgewas op het overblijvende bouwland van bedrijven niet meer dan 75 % van dat overblijvende bouwlandareaal mag bestrijken, maar het voor het hoofdgewas geconstateerde areaal op het geconstateerde overblijvende bouwlandareaal meer dan 75 % bestrijkt, wordt het areaal op basis waarvan de vergroeningsbetaling overeenkomstig artikel 23 van de onderhavige verordening wordt berekend, verlaagd met tweemaal het areaal van het hoofdgewas boven de 75 % van dat geconstateerde overblijvende bouwlandareaal.

5.   Wanneer is vastgesteld dat een begunstigde zich drie jaar lang niet heeft gehouden aan de eisen inzake gewasdiversificatie zoals omschreven in het onderhavige artikel, wordt de oppervlakte waarmee het voor de berekening van de vergroeningsbetaling te gebruiken areaal overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 voor de daaropvolgende jaren moet worden verlaagd, vermenigvuldigd met twee.”.

4)

In artikel 26 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

„2.   Indien het vereiste ecologische aandachtsgebied, rekening houdend met de weging van ecologische aandachtsgebieden waarin artikel 46, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 voorziet, groter is dan het geconstateerde ecologische aandachtsgebied, wordt het areaal op basis waarvan de vergroeningsbetaling overeenkomstig artikel 23 van de onderhavige verordening wordt berekend, verlaagd met tienmaal het niet-gevonden ecologische aandachtsgebied.

Voor de toepassing van de eerste alinea mag het geconstateerde ecologische aandachtsgebied niet groter zijn dan het aandeel van de aangegeven ecologische aandachtsgebieden in het totale aangegeven bouwlandareaal.

3.   Wanneer is vastgesteld dat een begunstigde zich drie jaar lang niet heeft gehouden aan de eisen inzake het ecologische aandachtsgebied zoals omschreven in het onderhavige artikel, wordt de oppervlakte waarmee het voor de berekening van de vergroeningsbetaling te gebruiken areaal overeenkomstig lid 2 voor de daaropvolgende jaren moet worden verlaagd, vermenigvuldigd met twee.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is met ingang van 16 oktober 2017 van toepassing op steunaanvragen voor de vergroeningsbetaling en op verzamelaanvragen voor de aanvraagjaren vanaf 1 januari 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 februari 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549.

(2)  Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden (PB L 181 van 20.6.2014, blz. 48).


Top