Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0568

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/568 van de Commissie van 24 mei 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor de toelating van financiële instrumenten tot de handel op gereglementeerde markten (Voor de EER relevante tekst. )

C/2016/3017

OJ L 87, 31.3.2017, p. 117–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/568/oj

31.3.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 87/117


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/568 VAN DE COMMISSIE

van 24 mei 2016

tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor de toelating van financiële instrumenten tot de handel op gereglementeerde markten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (1), en met name artikel 51, lid 6, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Effecten mogen alleen als vrij verhandelbaar worden beschouwd als vóór toelating tot de handel geen beperkingen bestaan die de overdracht van die effecten verhinderen op een wijze die het creëren van een billijke, ordelijke en efficiënte markt zou verstoren.

(2)

Voor de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt van een effect als omschreven in Richtlijn 2014/65/EU moet er, in geval van een effect in de zin van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), voldoende informatie publiek beschikbaar zijn dan dat dat financieel instrument kan worden gewaardeerd opdat het op een eerlijke, ordelijke en efficiënte wijze kan worden verhandeld. Bovendien moet er in geval van aandelen een voldoende aantal van beschikbaar zijn voor verspreiding onder het publiek, en moeten voor gesecuritiseerde producten geschikte afwikkelings- en leveringsregelingen in werking zijn gesteld.

(3)

Effecten die voldoen aan de vereisten om te worden toegelaten tot een officiële notering overeenkomstig Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) moeten worden geacht vrij verhandelbaar te zijn en op een billijke, ordelijke en efficiënte wijze te kunnen worden verhandeld.

(4)

De toelating tot de handel op een gereglementeerde markt van rechten van deelneming uitgegeven door instellingen voor collectieve belegging in effecten of alternatieve beleggingsfondsen mag het niet mogelijk maken dat de relevante bepalingen van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (4) of van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad (5) worden ontweken. Derhalve moet een exploitant van een gereglementeerde markt nagaan of de rechten van deelneming die tot de handel worden toegelaten afkomstig zijn van een collectieve beleggingsregeling die voldoet aan de relevante sectorale wetgeving. In geval van beursverhandelde fondsen moet de exploitant van een gereglementeerde markt ervoor zorgen dat te allen tijde voldoende terugbetalingsregelingen voor de beleggers in werking zijn gesteld.

(5)

In verband met de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt van afgeleide instrumenten als bedoeld in de punten 4 t/m 10 van deel C van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU moet rekening worden gehouden met het feit of er voldoende informatie beschikbaar is voor de waardering van het derivaat alsook de onderliggende waarde en, in geval van door materiële levering afgewikkelde contracten, of toereikende afwikkelings- en leveringsprocedures bestaan.

(6)

Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (6) legt bepaalde voorwaarden op voor emissierechten om te waarborgen dat zij vrij verhandelbaar zijn en op billijke, ordelijke en efficiënte wijze worden verhandeld. Een emissierecht in de zin van punt 11 van deel C van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU waarvan is vastgesteld dat het in overeenstemming is met de vereisten van Richtlijn 2003/87/EG moet derhalve toegelaten zijn tot de handel op een gereglementeerde markt zonder dat in deze verordening verdere vereisten worden opgelegd.

(7)

Door gereglementeerde markten getroffen regelingen om na te gaan of uitgevende instellingen de verplichtingen naleven krachtens het Unierecht en om de toegang te vergemakkelijken tot informatie die openbaar is gemaakt krachtens het recht van de Unie moeten voor de verplichtingen vastgesteld in Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad (7), Richtlijn 2003/71/EG en Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad (8) gelden omdat die wetgevingshandelingen de kern- en belangrijkste verplichtingen voor emittenten bevatten na de initiële toelating tot de handel op een gereglementeerde markt.

(8)

Gereglementeerde markten moeten voor emittenten en het publiek toegankelijke procedures instellen om na te gaan of emittenten van effecten de verplichtingen op grond van het recht van de Unie naleven. De gedragslijn moet waarborgen dat nalevingscontroles efficiënt zijn, en emittenten moeten door de gereglementeerde markt op de hoogte worden gebracht van hun verplichtingen.

(9)

Gereglementeerde markten moeten de toegang vergemakkelijken tot informatie gepubliceerd onder de voorwaarden ingesteld bij het recht van de Unie en beschikbaar voor leden en deelnemers via regelingen die voorzien in eenvoudige, billijke en niet-discriminerende toegang voor alle leden en deelnemers. Het relevante recht van de Unie in dat verband omvat Richtlijn 2003/71/EG, Richtlijn 2004/109/EG, Verordening (EU) nr. 596/2014 alsook Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad (9). De toegangsregelingen moeten waarborgen dat leden en deelnemers op gelijke voorwaarden toegang hebben tot de relevante informatie die van invloed kan zijn op de waardering van een financieel instrument.

(10)

Om redenen van consistentie en om de soepele werking van de financiële markten te waarborgen, is het noodzakelijk dat de in deze verordening vastgestelde bepalingen en de gerelateerde nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn 2014/65/EU vanaf dezelfde datum van toepassing zijn.

(11)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(12)

De ESMA heeft openbare publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de eventuele daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (10) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Effecten — vrij verhandelbaar

1.   Effecten worden als vrij verhandelbaar aangemerkt indien zij tussen de partijen bij een transactie kunnen worden verhandeld en vervolgens zonder enige beperking kunnen worden overgedragen, en indien alle effecten die tot dezelfde klasse als het effect in kwestie behoren, fungibel zijn.

2.   Effecten waarvan de overdracht aan een beperking is onderworpen, worden niet als vrij verhandelbaar overeenkomstig lid 1 aangemerkt, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de beperking de markt verstoort. Effecten die niet volgestort zijn, mogen als vrij verhandelbaar worden aangemerkt indien regelingen zijn getroffen om te vermijden dat de verhandelbaarheid van deze effecten beperkt is en om ervoor te zorgen dat voldoende informatie voor het publiek beschikbaar is gesteld over het feit dat de effecten niet volgestort zijn, alsook over de gevolgen daarvan voor de aandeelhouders.

Artikel 2

Effecten — billijke, ordelijke en efficiënte verhandeling

1.   Bij de beoordeling of een effect op billijke, ordelijke en efficiënte wijze kan worden verhandeld houdt een gereglementeerde markt rekening met de informatie die in het kader van Richtlijn 2003/71/EG moet worden opgesteld of anderszins publiek beschikbare informatie zoals:

a)

historische financiële informatie;

b)

informatie over de emittent;

c)

informatie met een overzicht van de bedrijfsactiviteiten.

2.   Behalve lid 1 houdt een gereglementeerde markt, bij de beoordeling of een aandeel op billijke, ordelijke en efficiënte wijze kan worden verhandeld, rekening met de verspreiding van die aandelen onder het publiek.

3.   Bij de beoordeling of een effect als bedoeld in artikel 4, lid 1, punt 44, onder c), van Richtlijn 2014/65/EU op billijke, ordelijke en efficiënte wijze kan worden verhandeld, houdt de gereglementeerde markt, al naar gelang van de aard van het toe te laten effect, rekening met het feit of aan de volgende criteria is voldaan:

a)

de aan het effect verbonden voorwaarden zijn duidelijk en ondubbelzinnig en maken het mogelijk een correlatie te maken tussen de prijs van het effect en de prijs of een andere waardemaatstaf van de onderliggende waarde;

b)

de prijs of een andere waardemaatstaf van de onderliggende waarde is betrouwbaar en beschikbaar voor het publiek;

c)

voor het publiek is voldoende informatie beschikbaar die het mogelijk maakt de waarde van het effect te bepalen;

d)

de regelingen voor de bepaling van de afwikkelingsprijs van het effect waarborgen dat deze prijs de prijs of een andere waardemaatstaf van de onderliggende waarde op adequate wijze weerspiegelt;

e)

voor de gevallen waarin de afwikkeling van het effect moet of kan geschieden door middel van de levering van een onderliggend effect of van een onderliggende waarde in plaats van in contanten, bestaan er adequate afwikkelings- en leveringsprocedures voor deze onderliggende waarde, alsook adequate regelingen om relevante informatie over de betrokken onderliggende waarde te verkrijgen.

Artikel 3

Effecten — officiële notering

Een effect dat overeenkomstig Richtlijn 2001/34/EG tot de officiële notering is toegelaten en waarvan de notering niet is opgeschort, wordt aangemerkt als een effect dat vrij verhandelbaar is en dat op billijke, ordelijke en efficiënte wijze kan worden verhandeld.

Artikel 4

Rechten van deelneming en aandelen in instellingen voor collectieve belegging

1.   Een gereglementeerde markt zorgt er bij de toelating tot de handel van rechten van deelneming of aandelen in een instelling voor collectieve belegging voor dat die rechten van deelneming of aandelen in de lidstaat van de gereglementeerde markt mogen worden verhandeld.

2.   Bij de beoordeling of rechten van deelneming of aandelen in een instelling voor collectieve belegging van het open-end-type op billijke, ordelijke en efficiënte wijze kunnen worden verhandeld, houdt een gereglementeerde markt rekening met het volgende:

a)

de verspreiding van die rechten van deelneming of aandelen onder het publiek;

b)

of er adequate market-makingregelingen bestaan, dan wel of de beheermaatschappij van de instelling voor collectieve belegging passende alternatieve regelingen heeft getroffen opdat beleggers de rechten van deelneming of aandelen terugbetaald kunnen krijgen;

c)

in geval van beursverhandelde fondsen, of naast market-makingregelingen passende alternatieve regelingen voor de beleggers zijn getroffen om, ten minste in de gevallen waarin de waarde van de rechten van deelneming of aandelen significant verschilt van de intrinsieke waarde, rechten van deelneming of aandelen terugbetaald te krijgen;

d)

of de waarde van de rechten van deelneming of aandelen transparant genoeg is gemaakt voor de beleggers door middel van de periodieke openbaarmaking van de intrinsieke waarde.

3.   Bij de beoordeling of rechten van deelneming of aandelen in een instelling voor collectieve belegging van het closed-end-type op billijke, ordelijke en efficiënte wijze kunnen worden verhandeld, houdt een gereglementeerde markt rekening met het volgende:

a)

de verspreiding van die rechten van deelneming of aandelen onder het publiek;

b)

of de waarde van de rechten van deelneming of aandelen transparant genoeg is gemaakt voor de beleggers, ofwel door middel van de openbaarmaking van informatie over de beleggingsstrategie van het fonds, ofwel door middel van de periodieke openbaarmaking van de intrinsieke waarde.

Artikel 5

Derivaten

1.   Bij de beoordeling of een financieel instrument als bedoeld in de punten 4 t/m 10 van deel C van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU op billijke, ordelijke en efficiënte wijze kan worden verhandeld, gaat een gereglementeerde markt na of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de voorwaarden van het contract waarbij het financiële instrument in het leven wordt geroepen, zijn duidelijk en ondubbelzinnig en maken het tevens mogelijk om een correlatie te maken tussen de prijs van het financiële instrument en de prijs of een andere waardemaatstaf van de onderliggende waarde;

b)

de prijs of een andere waardemaatstaf van de onderliggende waarde is betrouwbaar en beschikbaar voor het publiek;

c)

voor het publiek is voldoende informatie beschikbaar die het mogelijk maakt de waarde van het derivaat te bepalen;

d)

de regelingen voor de bepaling van de afwikkelingsprijs van het contract zijn van dien aard dat deze prijs de prijs of een andere waardemaatstaf van de onderliggende waarde op adequate wijze weerspiegelt;

e)

voor de gevallen waarin de afwikkeling van het derivaat moet of kan geschieden door middel van de levering van een onderliggend effect of van een onderliggende waarde in plaats van in contanten, bestaan er adequate regelingen om de marktdeelnemers in staat te stellen relevante informatie over de betrokken onderliggende waarde te verkrijgen, en zijn er ook adequate afwikkelings- en leveringsprocedures voor de onderliggende waarde voorhanden.

2.   Lid 1, onder b), van dit artikel is niet op financiële instrumenten als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 10 van deel C van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU van toepassing indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a)

het contract waarbij het instrument in kwestie in het leven wordt geroepen, biedt de mogelijkheid om de markt in te lichten over, dan wel in staat te stellen zich een oordeel te vormen van de prijs of een andere waardemaatstaf van de onderliggende waarde wanneer deze prijs of waardemaatstaf niet anderszins beschikbaar is voor het publiek;

b)

de gereglementeerde markt zorgt ervoor dat er passende regelingen bestaan om toezicht uit te oefenen op de handel in en de afwikkeling van dergelijke financiële instrumenten;

c)

de gereglementeerde markt zorgt ervoor dat afwikkeling en levering, ongeacht of het daarbij om materiële levering dan wel om afwikkeling in contanten gaat, kunnen worden verricht in overeenstemming met de contractvoorwaarden van de betrokken financiële instrumenten.

Artikel 6

Emissierechten

Een emissierecht als bedoeld in punt 11 van deel C van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU waarvan is vastgesteld dat dit in overeenstemming is met de vereisten van Richtlijn 2003/87/EG is zonder verdere vereisten toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

Artikel 7

Verificatie van de verplichtingen van de emittent

1.   Gereglementeerde markten belasten zich met het vaststellen en publiceren op hun website van procedures om na te gaan of een emittent van een effect zijn verplichtingen op grond van het recht van de Unie naleeft.

2.   Gereglementeerde markten zorgen ervoor dat naleving van de verplichtingen als bedoeld in lid 1 daadwerkelijk wordt gecontroleerd overeenkomstig de aard van de te toetsen verplichting rekening houdend met de toezichtstaken die door de relevante bevoegde autoriteiten worden verricht.

3.   Gereglementeerde markten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde procedures beschrijven:

a)

de processen die de gereglementeerde markten gebruiken voor het bereiken van het resultaat als vermeld in punt 1;

b)

hoe een emittent het best kan aantonen dat hij de in lid 1 bedoelde verplichtingen voor de gereglementeerde markt naleeft.

4.   Gereglementeerde markten zorgen ervoor dat een emittent, na toelating tot de handel van het effect van die emittent en op verzoek van de emittent, in kennis wordt gesteld van de in lid 1 bedoelde verplichtingen.

Artikel 8

Vergemakkelijken van toegang tot informatie

Gereglementeerde markten beschikken over regelingen die gemakkelijk toegankelijk zijn, kosteloos zijn en op hun website zijn gepubliceerd om de toegang van hun leden of deelnemers tot overeenkomstig het recht van de Unie openbaar gemaakte informatie te vergemakkelijken.

Artikel 9

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf de datum die voorkomt in artikel 93, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2014/65/EU.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 mei 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349.

(2)  Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64).

(3)  Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd (PB L 184 van 6.7.2001, blz. 1).

(4)  Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).

(5)  Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1).

(6)  Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).

(7)  Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1).

(8)  Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38).

(9)  Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84).

(10)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


Top