Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0214

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/214 van de Commissie van 30 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van aluminiumpoeder aan de in bijlage II opgenomen lijst van precursoren voor explosieven (Voor de EER relevante tekst. )

C/2016/7647

OJ L 34, 9.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/214/oj

9.2.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 34/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/214 VAN DE COMMISSIE

van 30 november 2016

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van aluminiumpoeder aan de in bijlage II opgenomen lijst van precursoren voor explosieven

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (1), en met name artikel 12,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 98/2013 bevat een lijst van precursoren voor explosieven waarvoor geharmoniseerde voorschriften gelden die betrekking hebben op de beschikbaarheid voor particulieren en die moeten garanderen dat verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen in de gehele toeleveringsketen adequaat worden gemeld.

(2)

De in bijlage II opgenomen stoffen zijn beschikbaar voor particulieren, maar vallen onder een meldingsplicht die geldt voor professionele gebruikers in de gehele toeleveringsketen en voor particulieren.

(3)

De lidstaten hebben aangetoond dat aluminiumpoeder is gebruikt bij en aangekocht voor de vervaardiging van zelfgemaakte explosieven in Europa.

(4)

Het op de markt brengen en het gebruik van aluminiumpoeder is momenteel niet geharmoniseerd op Unieniveau. Op zijn minst één lidstaat beperkt de toegang van particulieren tot deze stof nu al en de Werelddouaneorganisatie monitort zendingen over de hele wereld om gevallen op te sporen waarin de stof illegaal wordt verhandeld om er precursoren voor geïmproviseerde explosieven mee te vervaardigen.

(5)

Gezien het dreigingsniveau en de omvang van de handel is het momenteel niet gerechtvaardigd de toegang van particulieren tot aluminiumpoeder te beperken op grond van ontwikkelingen in het misbruik van deze stof.

(6)

Om de nationale autoriteiten in staat te stellen mogelijk illegaal gebruik van deze stof als precursor voor explosieven te voorkomen of op te sporen, moet de controle worden opgevoerd en dit doel kan worden bereikt met het meldingsmechanisme dat is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 98/2013.

(7)

Rekening houdend met het risico dat verbonden is aan de beschikbaarheid van aluminiumpoeder, en met de geringe impact van de meldingsplicht op de marktdeelnemers en de consumenten, is het gerechtvaardigd en evenredig deze stof toe te voegen aan bijlage II bij Verordening (EU) nr. 98/2013,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De tabel in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 98/2013 wordt als volgt gewijzigd:

a)

het kopje van de tweede kolom wordt vervangen door:

„Code van de gecombineerde nomenclatuur (GN) (1)”;

b)

de volgende stof wordt toegevoegd:

„Aluminium, poeders

(CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 november 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 39 van 9.2.2013, blz. 1.

(2)  Met een deeltjesgrootte van minder dan 200 μm.

(3)  Als stof of in mengsels met minimaal 70 gewichtspercenten aluminium en/of magnesium.”.


Top