EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0185

Verordening (EU) 2017/185 van de Commissie van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van een aantal bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst. )

C/2017/0470

OJ L 29, 3.2.2017, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/185/oj

3.2.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 29/21


VERORDENING (EU) 2017/185 VAN DE COMMISSIE

van 2 februari 2017

tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van een aantal bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 9, eerste alinea,

Gezien Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (2), en met name artikel 16, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 houden aanzienlijke wijzigingen in voor de voorschriften en procedures voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Aangezien de onmiddellijke toepassing van een aantal van die voorschriften en procedures in bepaalde gevallen praktische problemen zou hebben veroorzaakt, was het noodzakelijk overgangsmaatregelen vast te stellen.

(2)

Het verslag van 28 juli 2009 van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de bij de toepassing van de hygiëneverordeningen (EG) nr. 852/2004, (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad (3) opgedane ervaring (hierna het „verslag” genoemd) geeft een op feiten gebaseerd overzicht van de ervaring die alle betrokken partijen in 2006, 2007 en 2008 hebben opgedaan bij de uitvoering van die verordeningen, met inbegrip van de moeilijkheden die zij ondervonden hebben.

(3)

Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag wordt ook verwezen naar moeilijkheden die zijn geconstateerd in verband met de plaatselijke levering van kleine hoeveelheden van bepaalde levensmiddelen. Er wordt vermeld dat verdere verduidelijking van de invoervoorwaarden nodig is in situaties waarbij de nationale invoerregels van toepassing zijn omdat regels op Unie-niveau ontbreken, en dat crises in verband met ingevoerde levensmiddelen die zowel plantaardige producten als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten (samengestelde producten), de behoefte aan meer controle van dergelijke producten hebben bevestigd.

(4)

Bij Verordening (EU) nr. 1079/2013 van de Commissie (5) zijn overgangsmaatregelen vastgesteld voor een overgangsperiode die op 31 december 2016 afloopt, om een soepele overgang naar de volledige toepassing van de nieuwe voorschriften en procedures mogelijk te maken. Bij de vaststelling van de duur van de overgangsperiode is rekening gehouden met de evaluatie van het regelgevingskader inzake hygiëne dat in de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 is vastgelegd.

(5)

Bovendien blijkt uit de informatie die door de inspecteurs van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Commissie is verzameld, uit informatie van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten en van relevante levensmiddelensectoren in de Unie dat bepaalde overgangsmaatregelen die in Verordening (EU) nr. 1079/2013 zijn vastgelegd, moeten worden gehandhaafd tot definitieve voorschriften worden vastgesteld zoals vermeld in de preambule van deze verordening.

(6)

De rechtstreekse levering, door de producent, van kleine hoeveelheden vlees van op het bedrijf geslacht(e) pluimvee en lagomorfen aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die dergelijk vlees rechtstreeks als vers vlees aan de eindverbruiker levert, valt buiten het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 853/2004. Die bepaling beperken tot vers vlees zou een extra last betekenen voor kleine producenten. Verordening (EU) nr. 1079/2013 voorziet dan ook in een afwijking van de toepassing van Verordening (EG) nr. 853/2004 voor de rechtstreekse levering van dergelijke producten onder bepaalde voorwaarden, zonder beperking tot vers vlees. Die uitsluiting moet behouden blijven tijdens een extra overgangsperiode waarin deze verordening voorziet terwijl een mogelijke permanente afwijking wordt overwogen.

(7)

Bij de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 zijn bepaalde voorschriften vastgesteld voor de invoer in de Unie van producten van dierlijke oorsprong en van samengestelde producten. Bij Verordening (EU) nr. 1079/2013 zijn overgangsmaatregelen vastgesteld die van een aantal van die voorschriften afwijken voor bepaalde samengestelde producten waarvoor op Unieniveau nog geen gezondheidsvoorschriften voor invoer in de Unie zijn vastgesteld, b.v. voor andere samengestelde producten dan die bedoeld in artikel 3, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 28/2012 van de Commissie (6).

(8)

Een voorstel van de Commissie voor een verordening inzake officiële controles in de voedselketen is momenteel bijna goedgekeurd in de gewone wetgevingsprocedure. Zodra die verordening vastgesteld en van toepassing is, zal zij de juridische grondslag vormen voor een op risico's berekende aanpak om samengestelde producten bij invoer te controleren. Het is noodzakelijk in afwijkingen te voorzien gedurende een extra overgangsperiode van vier jaar tot de nieuwe verordening naar verwachting van toepassing zal zijn.

(9)

De Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 laten de invoer toe van levensmiddelen van dierlijke oorsprong uit bedrijven die producten van dierlijke oorsprong verwerken waarvoor in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 geen specifieke voorschriften zijn vastgesteld tenzij een geharmoniseerde lijst van toegelaten niet-EU-lidstaten is opgesteld en een gemeenschappelijk model van een invoercertificaat is vastgesteld. Rekening houdend met de mogelijke gevolgen die het opstellen van een dergelijke lijst en een model van een invoercertificaat voor de invoer van die levensmiddelen zal hebben, is er meer tijd nodig om belanghebbenden en bevoegde autoriteiten van lidstaten en niet-EU-lidstaten te raadplegen.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden overgangsmaatregelen vastgesteld voor de toepassing van een aantal bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 voor een overgangsperiode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.

Artikel 2

Afwijking in verband met de rechtstreekse levering van kleine hoeveelheden vlees van pluimvee en lagomorfen

In afwijking van artikel 1, lid 3, onder d), van Verordening (EG) nr. 853/2004 gelden de bepalingen van die verordening niet voor de rechtstreekse levering, door de producent, van kleine hoeveelheden vlees van op het bedrijf geslacht(e) pluimvee en lagomorfen aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert.

Artikel 3

Afwijking in verband met gezondheidsvoorschriften voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong en levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten

1.   Artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 853/2004 is niet van toepassing op de invoer van producten van dierlijke oorsprong waarvoor op het niveau van de Unie geen geharmoniseerde gezondheidsvoorschriften voor de invoer zijn vastgesteld.

De invoer van dergelijke producten moet voldoen aan de gezondheidsvoorschriften van de lidstaat van invoer.

2.   In afwijking van artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr. 853/2004 zijn exploitanten van levensmiddelenbedrijven die levensmiddelen invoeren die zowel producten van plantaardige oorsprong bevatten als andere dan de in artikel 3, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 28/2012 bedoelde verwerkte producten van dierlijke oorsprong, vrijgesteld van de verplichtingen van artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr. 853/2004.

De invoer van dergelijke producten moet voldoen aan de gezondheidsvoorschriften van de lidstaat van invoer.

Artikel 4

Afwijking in verband met gezondheidsvoorschriften voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong

Hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 854/2004 is niet van toepassing op de invoer van producten van dierlijke oorsprong waarvoor op het niveau van de Unie geen geharmoniseerde gezondheidsvoorschriften voor de invoer zijn vastgesteld.

De invoer van dergelijke producten moet voldoen aan de gezondheidsvoorschriften van de lidstaat van invoer.

Artikel 5

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 februari 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206.

(3)  COM(2009) 403 definitief.

(4)  Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004, (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 83).

(5)  Verordening (EU) nr. 1079/2013 van de Commissie van 31 oktober 2013 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 292 van 1.11.2013, blz. 10).

(6)  Verordening (EU) nr. 28/2012 van de Commissie van 11 januari 2012 tot vaststelling van voorschriften voor de certificering van de invoer in en de doorvoer door de Unie van bepaalde samengestelde producten en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG en Verordening (EG) nr. 1162/2009 (PB L 12 van 14.1.2012, blz. 1).


Top