EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0805(01)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 3 augustus 2017 inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de aanvraag tot wijziging van het productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad (Montravel (BOB))

C/2017/5348

OJ C 255, 5.8.2017, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

5.8.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 255/10


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 3 augustus 2017

inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de aanvraag tot wijziging van het productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad

(Montravel (BOB))

(2017/C 255/12)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 97, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Frankrijk heeft een aanvraag tot wijziging van het productdossier van de naam „Montravel” ingediend overeenkomstig artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

(2)

De Commissie heeft die aanvraag onderzocht en bevonden dat aan de in de artikelen 93 tot en met 96, artikel 97, lid 1, en de artikelen 100, 101 en 102 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 vastgestelde voorwaarden is voldaan.

(3)

Met het oog op de indiening van bezwaarschriften overeenkomstig artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013, moet de aanvraag tot wijziging van het productdossier voor de naam „Montravel” derhalve worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie,

BESLUIT:

Enig artikel

De aanvraag tot wijziging van het productdossier voor de naam „Montravel” (BOB) overeenkomstig artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Overeenkomstig artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 geeft de bekendmaking van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie het recht om gedurende twee maanden vanaf de datum van de bekendmaking bezwaar aan te tekenen tegen de in de eerste alinea bedoelde wijziging van het productdossier.

Gedaan te Brussel, 3 augustus 2017.

Voor de Commissie

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.


BIJLAGE

„MONTRAVEL”

AOP-FR-A0923-AM01

Datum waarop de aanvraag is ingediend: 22 december 2014

AANVRAAG TOT WIJZIGING VAN HET PRODUCTDOSSIER

1.   Regels die op de wijziging van toepassing zijn

Artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 — Niet-minimale wijziging

2.   Beschrijving en motivering van de wijziging

2.1.   Geografisch gebied

In hoofdstuk I, punt IV, onder 1o, van het productdossier wordt het geografische productiegebied als volgt aangepast: de gemeente „Saint-Seurin de Prats” wordt uit de lijst geschrapt en de gemeenten „Le Fleix” en „Monfaucon” worden eraan toegevoegd. Deze twee gemeenten vertonen met hun hellingen een continuïteit ten aanzien van het oorspronkelijke geografische gebied, evenals eenzelfde geologisch profiel. Dit geldt niet voor de gemeente „Saint-Seurin-de-Prats”, die zich volledig in de alluviale vlakte van de rivier de Dordogne bevindt.

Punt 6 van het enig document wordt gewijzigd.

2.2.   Afgebakend perceelgebied

In het productdossier wordt in hoofdstuk I, punt IV, onder 2o, over de afbakening van het perceelgebied de datum toegevoegd waarop de bevoegde nationale autoriteit het afgebakende perceelgebied binnen het geherdefinieerde geografische productiegebied heeft gewijzigd, evenals de datum waarop het nationaal comité die wijziging heeft vastgelegd. Opgemerkt zij dat de afbakening van het perceelgebied erin bestaat te bepalen welke percelen binnen het geografische productiegebied geschikt zijn voor de productie van de betreffende gecontroleerde oorsprongsbenaming.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

2.3.   Gebied in de onmiddellijke nabijheid

Als gevolg van de wijziging van het geografische gebied, wordt hoofdstuk I, punt IV, onder 3o, betreffende het gebied in de onmiddellijke nabijheid waarbinnen de bereiding en de rijping van de wijnen plaats mogen vinden, gewijzigd. De toevoeging van de twee nieuwe gemeenten „Le Fleix” en „Monfaucon” aan het geografische gebied houdt in dat zij geschrapt worden uit het gebied in de onmiddellijke nabijheid.

Omgekeerd geldt dat de gemeente „Saint-Seurin-de-Prats”, die niet meer tot het geografische gebied behoort, wordt opgenomen in het gebied in de onmiddellijke nabijheid en toegevoegd aan de lijst van gemeenten, gezien de bestaande wijnbereidingspraktijken.

Punt 9 van het enig document wordt gewijzigd.

2.4.   Verband met het geografische gebied

In overeenstemming met de wijziging van het geografische gebied wordt in het productdossier het aantal gemeenten in het productiegebied aangepast in hoofdstuk I, punt X „Verband met het geografische gebied”, onder 1o„Informatie over het geografische gebied”: het cijfer „14” wordt vervangen door het cijfer „15”.

Omdat de aan het geografische gebied toegevoegde gemeenten eenzelfde geologisch profiel als beschreven in het punt over het verband met de oorsprong vertonen, wordt dat punt overigens niet gewijzigd.

ENIG DOCUMENT

1.   Naam/namen

Montravel

2.   Type geografische aanduiding

BOB — beschermde oorsprongsbenaming

3.   Categorieën van wijnbouwproducten

1.

Wijn

4.   Beschrijving van de wijn(en)

Witte wijnen

De witte wijnen worden verkregen door de samenstelling van druiven of wijnen van ten minste twee belangrijke variëteiten. Over het algemeen zorgen de wittedruivenrassen, in hun uiteenlopende samenstellingen, voor exotische aroma’s, levendigheid, mineraliteit en een mooie, lange afdronk. Deze droge witten wijnen rijpen op de fijne droesem, soms in eiken vaten, en worden erg gewaardeerd voor hun kracht, hun rondheid en vooral hun grote minerale frisheid, die ze jarenlang behouden.

Minimaal natuurlijk alcohol-volumegehalte: 10,5 %

Totaal alcohol-volumegehalte: 13 % na verrijking

Gehalte fermenteerbare suikers (glucose en fructose): minder dan 3 g per liter

Rode wijnen

De rode wijnen worden samengesteld uit verschillende druivenrassen of wijnen. Ze hebben een intense, diepe kleur. De zeer licht gebrande neus bevat toetsen van zwarte bessen, die mettertijd overgaan in plantaardige en gekruide toetsen. In de mond zijn de wijnen over het algemeen zowel krachtig als elegant. De tannines zijn volrijp en getuigen van een opmerkelijke finesse. Het zijn klassewijnen die na een aantal jaren pas echt tot hun recht komen.

Minimaal natuurlijk alcohol-volumegehalte: 11 %

Totaal alcohol-volumegehalte: 13,5 % na verrijking

Maximaal appelzuurgehalte: 0,4 g per liter

Gehalte fermenteerbare suikers (glucose en fructose): minder dan 3 g per liter

5.   Wijnbouwpraktijken

a.   Essentiële oenologische procedés

Teeltwijze

De minimale beplantingsdichtheid bedraagt 5 000 wijnstokken per hectare. De afstand tussen de rijen mag niet meer dan 2 m bedragen en de ruimte tussen de wijnstokken binnen eenzelfde rij niet meer dan 0,80 m.

De toegestane snoeimethoden zijn Guyot-snoei, „cordon de Royat”-snoei en korte snoei, met maximaal tien ogen per wijnstok.

Irrigatie is verboden.

Specifiek oenologisch procedé

Elke warmtebehandeling van de geoogste druiven bij een temperatuur van meer dan 40 °C is verboden. Het gebruik van stukken hout bij de rijping is verboden. De toevoeging van tannines is verboden. Het totale alcohol-volumegehalte mag niet meer dan 13,5 % bedragen bij de rode wijnen, en niet meer dan 13 % bij de witte wijnen. Naast de bovenvermelde bepalingen moeten de wijnen met betrekking tot de oenologische procedés ook voldoen aan de verplichtingen op communautair niveau en aan de verplichtingen uit de landbouwwet.

b.   Maximale opbrengsten

Rode wijn

60 hectoliter per hectare

Witte wijn

70 hectoliter per hectare

6.   Afgebakend gebied

De oogst van de druiven, de bereiding, de rijping en (alleen voor de rode wijnen) de verpakking gebeuren op het grondgebied van de volgende gemeenten in het departement Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien en Vélines.

7.   Voornaamste wijndruiven

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

 

Cot N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Sémillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   Beschrijving van het (de) verband(en)

Het geografische gebied van de gecontroleerde oorsprongsbenaming „Montravel” onderscheidt zich van de rest van de streek van Bergerac door de geomorfologische samenstelling van zijn hellingen waar kalksteen met fossielen van zeesterren (calcaire à Astéries) aan de oppervlakte komt. Het afgebakende perceelgebied bestaat voornamelijk uit kleiachtige, kalkhoudende, goed gedraineerde percelen op de hoogvlakte, alsook uit pal op het zuiden gerichte hellingen.

Het verlangen om dit erfgoed te doen floreren, uit zich in een hogere beplantingsdichtheid in vergelijking met andere gebieden in Bergerac, evenals in de karakteristieke samenstelling die door het druivenras merlot N wordt gedomineerd, en in de wil om bewaarwijnen te bereiden met een lange rijptijd. Tegelijkertijd weigeren de wijnbouwers stukken hout te gebruiken tijdens de rijping, tannines toe te voegen, en de oogst aan warmtebehandelingen van meer dan 40 °C bloot te stellen, maar ook de continupers en de druivenmand met schottenpomp te gebruiken.

De rode wijnen worden ten minste achttien maanden gerijpt, waarvan minstens drie maanden op fles. Ze hebben een intense, diepe kleur. De zeer licht gebrande neus bevat toetsen van zwarte bessen, die mettertijd overgaan in plantaardige en gekruide toetsen. In de mond zijn de wijnen over het algemeen zowel krachtig als elegant. De tannines zijn volrijp en getuigen van een opmerkelijke finesse. Deze rode wijnen kunnen de eerste jaren al worden gedronken dankzij hun frisheid en fruitigheid, maar het zijn klassewijnen die na een aantal jaren pas echt mooi tot ontwikkeling komen. Door in de productievoorwaarden een rijpingstijd op fles voor te schrijven in het afgebakende geografische gebied of in het gebied in de onmiddellijke nabijheid, wordt beoogd de kwaliteit en de specificiteit van het product en bijgevolg ook de reputatie van deze gecontroleerde oorsprongsbenaming beter te beschermen.

Wat de droge witte wijnen betreft, helpen het zeeklimaat, de aanhoudend hoge luchtvochtigheid die daarmee gepaard gaat en het hoge kleigehalte van de bodem waterstress of perioden van overmatige hitte in de zomer te vermijden zodat de druif optimaal kan rijpen. De wijnen worden verkregen door de samenstelling van verschillende druivenrassen, met als belangrijkste rassen sémillon B en sauvignon B of sauvignon gris G. Over het algemeen zorgen deze wittedruivenrassen, in hun uiteenlopende samenstellingen, voor exotische aroma’s, levendigheid, mineraliteit en een mooie, lange afdronk. Deze droge witten wijnen rijpen op de fijne droesem, soms in eiken vaten, en worden erg gewaardeerd voor hun kracht, hun rondheid en vooral hun grote minerale frisheid, die ze jarenlang behouden.

De vroegste verwijzing naar de wijnbouwtraditie in Montravel dateert uit 1080, toen de benedictijnen van het klooster van Saint-Florent de Saumur zich kwamen vestigen in Montcaret, Breuilh, Bonneville en Montravel. Ze ontginnen er de ongecultiveerde grond om er wijndruiven en graan te verbouwen — de twee „heilige gedaanten” van de communie.

De bekendste „Montravel”-wijnbouwer is ongetwijfeld de filosoof Michel Eyquem de Montaigne, ooit burgemeester van Bordeaux. Zijn wijngaarden strekten zich uit tot aan de voet van de toren waar hij zich graag terugtrok om te schrijven: „De wijngaarden zijn er als tuinen en lusthoven en zijn van een uitzonderlijke schoonheid; daar heb ik geleerd in welke mate kunde kan gedijen in een glooiend, heuvelachtig, oneffen landschap.”

In 1903 schrijft Edouard Féret, uitgever van „Bergerac en zijn wijnen”, het volgende neer over het geografische gebied „Montravel”: „De rode wijnen zijn pittig, intens van kleur en rechttoe rechtaan van smaak, en bepaalde cru’s lijken sterk op de uitstekende wijnen van Castillon.”

Aldus getuigen het historische kapitaal en de uiterst geschikte domeinen van de gecontroleerde oorsprongsbenaming „Montravel” van een sterke verknochtheid aan de verbouwing van de wingerd die geworteld is in een gebied waar de mens met zwoegen en knowhow een oorspronkelijk en exclusief product heeft vervaardigd dat een terechte naamsbekendheid geniet en hoofdzakelijk in flessen wordt verkocht. Dat geldt zowel voor de witte als voor de rode wijnen.

9.   Andere essentiële voorwaarden

Gebied in de onmiddellijke nabijheid

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Type aanvullende voorwaarde:

Afwijking betreffende de productie in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

Het gebied in de onmiddellijke nabijheid waarin de wijnen bij wijze van uitzondering mogen worden bereid, gerijpt en (enkel voor de rode wijnen) verpakt, bestaat uit het grondgebied van de volgende gemeenten:

Departement Dordogne: Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats

Departement Gironde: Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèveset-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire en Saint-Emilion.

Grotere geografische eenheid

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Type aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Op het etiket van wijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming „Montravel” mag de grotere geografische eenheid „Sud-Ouest” worden vermeld. Deze grotere geografische eenheid kan eveneens worden vermeld in reclamefolders en op alle soorten verpakkingen. De lettertekens van vermelding van de grotere geografische eenheid mogen niet hoger noch breder zijn dan de lettertekens van de naam van de gecontroleerde oorsprongsbenaming.

Verpakking

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Type aanvullende voorwaarde:

Verpakking in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

De rode wijnen worden ten minste gerijpt tot 31 maart van het tweede jaar volgend op de oogst, waarvan minstens drie maanden op fles.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d52a671-4b5e-4158-ab9f-a37fc2394688


Top