Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0704(01)

Besluit van de Commissie van 8 mei 2017 betreffende de verenigbaarheid met de EU-wetgeving van de door Hongarije genomen maatregelen ingevolge artikel 14 van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten)

OJ C 214, 4.7.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

4.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 214/3


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 8 mei 2017

betreffende de verenigbaarheid met de EU-wetgeving van de door Hongarije genomen maatregelen ingevolge artikel 14 van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten)

(2017/C 214/04)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) (1), en met name artikel 14, lid 2,

Gezien het advies van het bij artikel 29 van Richtlijn 2010/13/EU ingestelde comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij brief van 20 februari 2017 heeft Hongarije de Commissie in kennis gesteld van ingevolge artikel 14, lid 1, van Richtlijn 2010/13/EU genomen maatregelen.

(2)

De Commissie heeft zich er binnen een periode van drie maanden na ontvangst van deze kennisgeving van vergewist dat deze maatregelen, met name de evenredigheid ervan en de transparantie van de nationale raadplegingsprocedure, verenigbaar zijn met het recht van de Unie.

(3)

Bij het onderzoek naar de maatregelen heeft de Commissie rekening gehouden met de beschikbare gegevens over de audiovisuele markt in Hongarije, in het bijzonder wat betreft de impact op de televisiemarkt.

(4)

Hongarije heeft na een brede openbare raadpleging op duidelijke en transparante wijze een lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving opgesteld.

(5)

Op basis van door de Hongaarse autoriteiten verstrekte gedetailleerde gegevens en kijkcijfers heeft de Commissie zich ervan vergewist dat de overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Richtlijn 2010/13/EU opgestelde lijst van aangewezen evenementen voldoet aan ten minste twee van de onderstaande criteria die worden beschouwd als betrouwbare indicatoren voor het belang dat evenementen voor de samenleving hebben: i) een bijzondere algemene weerklank binnen de lidstaat en niet alleen van belang voor diegenen die de sport of activiteit in kwestie gewoonlijk volgen; ii) een algemeen erkend, onmiskenbaar cultureel belang voor de bevolking in de lidstaat, met name als katalysator van culturele identiteit; iii) deelname van de nationale ploeg aan het betrokken evenement in de context van een wedstrijd of toernooi van internationaal belang, en iv) het feit dat het evenement traditioneel op de kosteloze televisie wordt uitgezonden en hoge kijkcijfers haalt.

(6)

De meegedeelde lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving bevat een aantal evenementen die worden beschouwd als evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving, zoals de Olympische Zomer- en Winterspelen, waaraan het Hongaarse nationale team of een of meer Hongaarse atleten deelnemen. Zoals de Hongaarse autoriteiten hebben aangetoond, zijn de Olympische Zomer- en Winterspelen bijzonder populair bij het grote publiek en niet alleen bij diegenen die gewoonlijk sportevenementen volgen. De wedstrijden halen ook hoge kijkcijfers en worden traditioneel op de kosteloze televisie uitgezonden.

(7)

Ook de openingswedstrijden, de kwartfinales, de halve finales en de finale van de FIFA-wereldbeker en van het Europees kampioenschap van de UEFA worden beschouwd als evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving. Zoals de Hongaarse autoriteiten hebben aangetoond, vinden deze evenementen een bijzondere algemene weerklank in Hongarije, omdat zij bijzonder populair zijn bij het grote publiek en niet alleen bij diegenen die gewoonlijk sportevenementen volgen. Bij deze evenementen neemt een nationale ploeg deel aan een internationaal toernooi van aanzienlijk belang. De wedstrijden halen ook hoge kijkcijfers en worden traditioneel op de kosteloze televisie uitgezonden.

(8)

De lijst bevat ook alle voetbalwedstrijden van de Hongaarse nationale mannenploeg in het kader van de FIFA-wereldbeker en het Europees kampioenschap van de UEFA, alsook de kwalificatiewedstrijden voor deze evenementen en officiële oefenwedstrijden. Zoals de Hongaarse autoriteiten hebben aangetoond, vinden deze evenementen een bijzondere algemene weerklank in de Hongaarse samenleving en niet alleen bij diegenen die sportevenementen gewoonlijk volgen. Bij deze evenementen neemt een nationale ploeg deel aan een internationaal toernooi van aanzienlijk belang. De wedstrijden halen ook hoge kijkcijfers en worden traditioneel op de kosteloze televisie uitgezonden.

(9)

De finale van de UEFA Champions League en de wedstrijden van de UEFA Champions League en van de UEFA Europa League waaraan een Hongaars clubteam deelneemt, worden eveneens beschouwd als evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving. Deze wedstrijden vinden een bijzondere algemene weerklank in de Hongaarse samenleving, omdat ze populair zijn bij het grote publiek en niet alleen bij de traditionele doelgroepen van voetbalwedstrijden. Bij deze wedstrijden nemen Hongaarse clubteams ook deel aan een internationaal toernooi van groot belang. De wedstrijden halen hoge kijkcijfers en worden traditioneel op de kosteloze televisie uitgezonden.

(10)

De wedstrijden van het Europees kampioenschap handbal voor heren en voor dames van de EHF waaraan de Hongaarse nationale ploeg deelneemt, worden ook beschouwd als evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving. De Hongaarse autoriteiten wijzen erop dat deze in Hongarije een bijzondere algemene weerklank vinden en niet alleen bij de fans van deze sportdiscipline. Aan deze wedstrijden neemt gewoonlijk een Hongaarse nationale ploeg deel. De evenementen halen hoge kijkcijfers en worden traditioneel op de kosteloze televisie uitgezonden.

(11)

De lijst bevat ook alle wedstrijden van de EHF Champions League voor heren en de EHF Champions League voor dames waaraan Hongaarse clubteams deelnemen. De Hongaarse autoriteiten hebben aangetoond dat deze evenementen een bijzondere algemene weerklank vinden in de Hongaarse samenleving en niet alleen bij diegenen die het handbal gewoonlijk volgen. Bij deze evenementen nemen Hongaarse clubteams deel aan een internationaal toernooi. De wedstrijden halen ook hoge kijkcijfers en worden traditioneel op de kosteloze televisie uitgezonden.

(12)

De wedstrijden van de FINA Water Polo World League voor heren en van de LEN Champions League waaraan de Hongaarse nationale ploeg deelneemt, worden ook beschouwd als evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving. De Hongaarse autoriteiten hebben aangetoond dat deze evenementen in Hongarije een bijzondere algemene weerklank vinden en niet alleen bij diegenen die deze sport gewoonlijk volgen. De belangstelling hiervoor is toegenomen doordat de Hongaarse nationale ploeg op deze toernooien goede resultaten heeft behaald. Bij deze evenementen neemt de nationale ploeg deel aan een internationaal toernooi. De wedstrijden halen hoge kijkcijfers en worden traditioneel op de kosteloze televisie uitgezonden.

(13)

De lijst bevat ook de Hongaarse formule 1 grand-prixwedstrijd die wordt beschouwd als een evenement van aanzienlijk belang voor de samenleving. Zoals de Hongaarse autoriteiten hebben aangetoond, vindt dit evenement een bijzondere algemene weerklank in de Hongaarse samenleving en niet alleen bij diegenen die deze sport gewoonlijk volgen. Deze wedstrijd haalt ook hoge kijkcijfers en wordt traditioneel op de kosteloze televisie uitgezonden.

(14)

De voorziene maatregelen gaan niet verder dan nodig is om het beoogde doel te bereiken, namelijk de bescherming van het recht op informatie en de brede toegang van het publiek tot televisie-uitzendingen van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving. Bij deze conclusie is rekening gehouden met de methoden volgens welke de desbetreffende evenementen zullen worden uitgezonden, met de definitie van „bevoegde omroeporganisatie”, met de rol van de Hongaarse Mediaraad bij de beslechting van geschillen die zich voordoen bij de tenuitvoerlegging van de maatregelen en met het feit dat het besluit tot vaststelling van de lijst van evenementen van toepassing zal zijn op evenementen waarvoor contracten betreffende exclusieve rechten pas worden gesloten nadat het besluit in werking is getreden. Daarom kan worden geconcludeerd dat de effecten op het recht op eigendom, zoals bepaald in artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, niet verder gaan dan de effecten die onlosmakelijk verbonden zijn met het opnemen van de evenementen in de in artikel 14, lid 1, van Richtlijn 2010/13/EU bedoelde lijst.

(15)

Om dezelfde redenen blijken de maatregelen van Hongarije evenredig te zijn en rechtvaardigen deze dat wordt afgeweken van de fundamentele vrijheid van dienstverlening die in artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is vastgelegd. Het doorslaggevende publieke belang is te zorgen voor brede toegang van het publiek tot uitzendingen van evenementen die van aanzienlijk belang zijn voor de samenleving. Bovendien behelzen de maatregelen van Hongarije geen discriminatie of marktafscherming ten nadele van de omroeporganisaties van andere lidstaten, rechthebbenden of andere economische actoren.

(16)

De aangemelde maatregelen zijn tevens verenigbaar met het recht van de Unie. De aanwijzing van omroeporganisaties die bevoegd zijn voor het uitzenden van in de lijst opgenomen evenementen steunt op objectieve criteria die werkelijke en potentiële mededinging mogelijk maken bij de verwerving van de rechten om deze evenementen uit te zenden. Bovendien is het aantal aangewezen evenementen niet onevenredig in de zin dat mededinging op de downstreammarkt voor kosteloze en betaaltelevisie erdoor zou worden verstoord. Derhalve kan worden gesteld dat de effecten op het recht op eigendom niet verder gaan dan de effecten die onlosmakelijk verbonden zijn met het opnemen van de evenementen in de in artikel 14, lid 1, van Richtlijn 2010/13/EU bedoelde lijst.

(17)

De Commissie heeft de door Hongarije genomen maatregelen meegedeeld aan de andere lidstaten en de resultaten van haar toetsing gepresenteerd aan het overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 2010/13/EU ingestelde comité. Dit comité heeft een gunstig advies uitgebracht,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

1.   De door Hongarije genomen maatregelen ingevolge artikel 14, lid 1, van Richtlijn 2010/13/EU, waarvan de Commissie ingevolge artikel 14, lid 2, van die richtlijn in kennis is gesteld, zijn verenigbaar met het recht van de Unie.

2.   De door Hongarije genomen maatregelen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2017.

Voor de Commissie

Andrus ANSIP

Vicevoorzitter


(1)  PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1.


Top