Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2035

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2035 van de Commissie van 21 november 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de goedkeuringsperiode voor de werkzame stoffen fipronil en maneb (Voor de EER relevante tekst )

C/2016/7374

OJ L 314, 22.11.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2035/oj

22.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 314/7


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/2035 VAN DE COMMISSIE

van 21 november 2016

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de goedkeuringsperiode voor de werkzame stoffen fipronil en maneb

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 17, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (2) zijn de werkzame stoffen opgenomen die geacht worden te zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

(2)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 762/2013 van de Commissie (3) is de goedkeuringsperiode van de werkzame stof maneb verlengd van 30 juni 2016 tot 31 januari 2018.

(3)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/404 van de Commissie (4) is de goedkeuringsperiode van de werkzame stof fipronil verlengd van 30 september 2017 tot 31 juli 2018.

(4)

De aanvragen voor de verlenging van de goedkeuring van maneb en fipronil zijn ingediend overeenkomstig artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie (5). Er zijn echter geen aanvullende dossiers ingediend ter ondersteuning van de verlenging van die werkzame stoffen overeenkomstig artikel 6 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012.

(5)

Gezien het doel van artikel 17, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 zijn de bij de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 762/2013 en (EU) 2015/404 vastgestelde verlengingen niet langer gerechtvaardigd. Daarom moet worden vastgesteld dat de goedkeuring van fipronil verstrijkt op de datum waarop deze zonder de verlenging zou verstrijken, en moet de vervaldatum voor de goedkeuringsperiode van maneb op de vroegst mogelijke datum worden vastgesteld, rekening houdend met de tijd die de lidstaten nodig hebben om te voldoen aan de voorschriften die voortvloeien uit het verstrijken van de goedkeuring van de werkzame stof maneb.

(6)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 november 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 762/2013 van de Commissie van 7 augustus 2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB en metiram (PB L 213 van 8.8.2013, blz. 14).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/404 van de Commissie van 11 maart 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen beflubutamide, captan, dimethoaat, dimethomorf, ethoprofos, fipronil, folpet, formetanaat, glufosinaat, methiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-methyl en propamocarb (PB L 67 van 12.3.2015, blz. 6).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie van 18 september 2012 tot vaststelling van de nodige bepalingen voor de uitvoering van de verlengingsprocedure voor werkzame stoffen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 252 van 19.9.2012, blz. 26).


BIJLAGE

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 113, maneb, wordt de datum „31 januari 2018” vervangen door „31 januari 2017”.

2)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 157, fipronil, wordt de datum „31 juli 2018” vervangen door „30 september 2017”.


Top