EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2033

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2033 van de Commissie van 17 november 2016 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

C/2016/7565

OJ L 314, 22.11.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2033/oj

22.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 314/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/2033 VAN DE COMMISSIE

van 17 november 2016

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (1), en met name artikel 57, lid 4, en artikel 58, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013. Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 november 2016.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Stephen QUEST

Directeur-generaal Belastingen en Douane-Unie


(1)  PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling (GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een product bestaande uit glitter voor tandpasta in de vorm van donkerblauwe deeltjes die oplossen bij het tandenpoetsen en een blauwe kleur geven aan het schuim dat door de tandpasta wordt gevormd. De kleurstof hecht zich aan de gepoetste tanden en zorgt voor een weerkaatsing van blauw licht op het tandglazuur, waardoor de tanden voor een beperkte periode witter lijken.

Het product bestaat uit de volgende bestanddelen (in gewichtspercenten):

hydroxypropylmethylcellulose

ca. 55,

propyleenglycol

ca. 21,

blauw pigment

ca. 17,

polysorbaat 80

ca. 4,

rode verfstof

ca. 3.

Het blauwe pigment en de rode verfstof fungeren als kleurstoffen.

Het product wordt in bulk aangeboden.

3204 19 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3 b), en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 3204 en 3204 19 00 .

Indeling onder post 3912 als cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen, is uitgesloten, omdat de hydroxypropylmethylcellulose, hoewel deze het hoogste gewicht heeft, alleen als drager van de kleurstoffen fungeert, maar het product niet zijn wezenlijke karakter verleent.

Het blauwe pigment en de rode verfstof, die als kleurstoffen fungeren, verlenen het product zijn wezenlijke karakter.

Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 3204 19 00 als preparaten op basis van mengsels van kleurstoffen bedoeld bij twee of meer van de onderverdelingen 3204 11 tot en met 3204 19 .


Top