EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1823

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1823 van de Commissie van 10 oktober 2016 tot vaststelling van de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken

C/2016/6339

OJ L 283, 19.10.2016, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1823/oj

19.10.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 283/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1823 VAN DE COMMISSIE

van 10 oktober 2016

tot vaststelling van de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (1), en met name artikel 51,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de correcte toepassing van Verordening (EU) nr. 655/2014 te garanderen, moeten diverse formulieren worden vastgesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 3 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft Ierland deelgenomen aan de vaststelling van Verordening (EU) nr. 655/2014. Bijgevolg neemt Ierland deel aan de vaststelling van deze verordening.

(3)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en onverminderd artikel 4 van dat protocol, heeft het Verenigd Koninkrijk niet deelgenomen aan de vaststelling van Verordening (EU) nr. 655/2014. Bijgevolg neemt het Verenigd Koninkrijk niet deel aan de vaststelling van deze verordening.

(4)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft Denemarken niet deelgenomen aan de vaststelling van Verordening (EU) nr. 655/2014. Bijgevolg neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze verordening.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij Verordening (EU) nr. 655/2014 ingestelde comité voor het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Het formulier dat moet worden gebruikt voor het indienen van een verzoek om een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen, als bedoeld in artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014, is opgenomen in bijlage I bij deze verordening.

2.   Het formulier dat moet worden gebruikt voor het uitvaardigen van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen, als bedoeld in artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014, is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

3.   Het formulier dat moet worden gebruikt voor het intrekken van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen, als bedoeld in artikel 10, lid 2, van Verordening (EU) nr. 655/2014, is opgenomen in bijlage III bij deze verordening.

4.   Het formulier dat moet worden gebruikt voor het afgeven van een verklaring betreffende de tegoeden waarop beslag wordt gelegd, als bedoeld in artikel 25, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014, is opgenomen in bijlage IV bij deze verordening.

5.   Het formulier dat moet worden gebruikt voor het indienen van een verzoek om vrijgave van het teveel waarop beslag is gelegd, als bedoeld in artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) nr. 655/2014, is opgenomen in bijlage V bij deze verordening.

6.   Het formulier dat moet worden gebruikt voor de ontvangstbevestiging, als bedoeld in artikel 29, lid 2, van Verordening (EU) nr. 655/2014, is opgenomen in bijlage VI bij deze verordening.

7.   Het formulier dat moet worden gebruikt voor het instellen van een rechtsmiddel, als bedoeld in artikel 36, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014, is opgenomen in bijlage VII bij deze verordening.

8.   Het formulier dat moet worden gebruikt voor het toezenden van een beslissing over een rechtsmiddel aan de bevoegde instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging, als bedoeld in artikel 36, lid 5, van Verordening (EU) nr. 655/2014, is opgenomen in bijlage VIII bij deze verordening.

9.   Het formulier dat moet worden gebruikt voor het instellen van hoger beroep tegen een beslissing over een rechtsmiddel, als bedoeld in artikel 37 van Verordening (EU) nr. 655/2014, is opgenomen in bijlage IX bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 januari 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 10 oktober 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 189 van 27.6.2014, blz. 59.


BIJLAGE I

Verzoek om een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

(Artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken)

In te vullen door het gerecht

 

Zaaknummer:

 

Door het gerecht ontvangen op:

(dd/mm/jjjj)

BELANGRIJKE INFORMATIE

GELIEVE DE AANWIJZINGEN AAN HET BEGIN VAN ELK ONDERDEEL TE LEZEN — DIT ZAL HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER VERGEMAKKELIJKEN

Taal

Vul dit formulier in in de taal van het gerecht van de lidstaat waaraan u het verzoek richt. Het formulier is beschikbaar in 23 officiële talen van de Europese Unie op het Europese e-justitieportaal — https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-nl.do — en kan ook online worden ingevuld. De versie die is opgesteld in de taal die u beheerst, kan u behulpzaam zijn bij het invullen van het formulier in de vereiste taal van het gerecht van de betrokken lidstaat. Op het Europese e-justitieportaal wordt ook aangegeven of de betrokken lidstaat aan het gerecht toegezonden stukken ook aanvaardt indien zij zijn gesteld in een andere officiële taal van de Europese Unie (artikel 50, lid 1, onder o), van Verordening (EU) nr. 655/2014).

Bewijsstukken

Het verzoek moet vergezeld gaan van alle relevante (bewijs)stukken. Indien u reeds een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte hebt verkregen, voegt u daarvan een afschrift bij dat voldoet aan de voorwaarden om de echtheid ervan te kunnen vaststellen.

Landencodes

Gelieve bij het invullen van dit formulier de volgende landencodes te gebruiken om een lidstaat aan te duiden:

AT

Oostenrijk

EL

Griekenland

IT

Italië

PT

Portugal

BE

België

ES

Spanje

LT

Litouwen

RO

Roemenië

BG

Bulgarije

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Zweden

CY

Cyprus

FR

Frankrijk

LV

Letland

SI

Slovenië

CZ

Tsjechië

HR

Kroatië

MT

Malta

SK

Slowakije

DE

Duitsland

HU

Hongarije

NL

Nederland

 

 

EE

Estland

IE

Ierland

PL

Polen

 

 

Wanneer dit formulier de mogelijkheid biedt vrije tekst in te voeren en u dit formulier op papier invult, wordt u verzocht indien nodig extra bladen te gebruiken en elke bladzijde te nummeren.

1.   Gerecht

U kunt alleen om een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen („bevel tot conservatoir beslag” of „bevel”) verzoeken indien het gerecht zich bevindt in een lidstaat waarop Verordening (EU) nr. 655/2014 van toepassing is. Dit is op dit ogenblik niet het geval voor Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Gelieve hier het gerecht te vermelden waarbij u het verzoek om een bevel tot conservatoir beslag wilt indienen. U dient bij de keuze van het gerecht rekening te houden met de gronden voor de bevoegdheid van dat gerecht.

Indien u nog geen rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte hebt verkregen op grond waarvan de schuldenaar uw vordering moet voldoen, zijn de gerechten van de lidstaat die voor het bodemgeschil bevoegd zijn, ook bevoegd het bevel tot conservatoir beslag uit te vaardigen. Het betreft hier meer in het bijzonder Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken en Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen. Meer informatie over de bevoegdheidsregeling is te vinden op het Europese e-justitieportaal https://e-justice.europa.eu. In onderdeel 5 van dit formulier is een lijst van mogelijke gronden voor bevoegdheid opgenomen.

Voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 655/2014 wordt onder de procedure betreffende het bodemgeschil verstaan elke procedure tot het verkrijgen van een uitvoerbare titel betreffende de onderliggende vordering, waaronder bijvoorbeeld ook de summiere procedure betreffende een aanmaning tot betaling en de procedure in kort geding.

Indien de schuldenaar een consument is die met u een overeenkomst heeft gesloten voor een gebruik dat niet als bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd, zijn de gerechten van de lidstaat waar de schuldenaar zijn woonplaats heeft bij uitsluiting bevoegd om een bevel tot conservatoir beslag uit te vaardigen.

Indien u reeds een rechterlijke beslissing of gerechtelijke schikking hebt verkregen op grond waarvan de schuldenaar uw vordering moet voldoen, zijn de gerechten van de lidstaat waar de rechterlijke beslissing is gegeven of de gerechtelijke schikking is goedgekeurd of getroffen, bevoegd een bevel tot conservatoir beslag uit te vaardigen.

Indien u reeds een authentieke akte hebt verkregen, zijn de gerechten die daartoe zijn aangewezen in de lidstaat waar die akte is opgesteld, bevoegd een bevel tot conservatoir beslag betreffende de in die akte bedoelde vordering uit te vaardigen.

Zodra u hebt bepaald in welke lidstaat u de vordering aanhangig dient te maken, kunt u naar het Europese e-justitieportaal gaan op https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-nl.do en daar de namen en adressen opzoeken van de gerechten die bevoegd zijn voor het bevel tot conservatoir beslag. Op deze portaalsite vindt u ook bepaalde informatie over de betaling van gerechtskosten voor het verkrijgen van een bevel tot conservatoir beslag in de betrokken lidstaat.

1.   Gerecht waarbij u het verzoek indient

1.1   Naam:

1.2   Adres

1.2.1

Straat en nummer/postbus:

1.2.2

Plaats en postcode:

1.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

2.   Schuldeiser

U kunt alleen om een bevel tot conservatoir beslag verzoeken indien uw woonplaats is gelegen in een lidstaat waarop Verordening (EU) nr. 655/2014 van toepassing is. Dit is op dit ogenblik niet het geval voor Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

In dit vak moet u als schuldeiser uw gegevens alsook de gegevens van uw eventuele wettelijke vertegenwoordiger vermelden. U bent niet verplicht zich door een advocaat of een andere beoefenaar van een juridisch beroep te laten vertegenwoordigen.

In sommige landen volstaat het wellicht niet indien u als adres alleen een postbus opgeeft en daarom dient u ook straatnaam, nummer en postcode in te vullen.

2.   Gegevens betreffende de schuldeiser

2.1   Naam en voorna(a)m(en)/naam van bedrijf of organisatie:

2.2   Adres

2.2.1

Straat en nummer/postbus:

2.2.2

Plaats en postcode:

2.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

2.3   Telefoonnummer: (*)

2.4   Fax (*)

2.5   E-mail: (indien beschikbaar):

2.6   Naam en contactgegevens van de eventuele vertegenwoordiger van de schuldeiser

2.6.1

Naam en voorna(a)m(en):

2.6.2

Adres

2.6.2.1

Straat en nummer/postbus:

2.6.2.2

Plaats en postcode:

2.6.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

2.6.3

E-mail: (indien beschikbaar):

2.7   Indien de schuldeiser een natuurlijke persoon is:

2.7.1

Geboortedatum:

2.7.2

Nummer van identiteitskaart of paspoort (indien van toepassing en beschikbaar):

2.7   Indien de schuldeiser een rechtspersoon is of een andere entiteit die volgens het recht van een lidstaat bevoegd is om als eiser of verweerder in rechte op te treden:

2.8.1

Land van de statutaire zetel (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

2.8.2

Identificatie- of registratienummer of, bij gebreke hiervan, datum en plaats van oprichting, vestiging of registratie:

3.   Schuldenaar

In dit vak moet u de gegevens van de schuldenaar en, voor zover bekend, de gegevens van zijn wettelijke vertegenwoordiger vermelden. De schuldenaar is niet verplicht zich door een advocaat of een andere beoefenaar van een juridisch beroep te laten vertegenwoordigen.

In sommige landen volstaat het wellicht niet indien u als adres alleen een postbus opgeeft en daarom dient u ook straatnaam, nummer en postcode in te vullen.

3.   Gegevens betreffende de schuldenaar

3.1   Naam en voorna(a)m(en) (eventuele andere na(a)m(en), indien bekend)/naam van bedrijf of organisatie:

3.2   Adres

3.2.1

Straat en nummer/postbus:

3.2.2

Plaats en postcode:

3.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

3.3   Telefoonnummer: (*)

3.4   Fax (*)

3.5   E-mail: (indien beschikbaar):

3.6   Naam (indien bekend) en contactgegevens (indien beschikbaar) van de eventuele vertegenwoordiger van de schuldenaar

3.6.1

Naam en voorna(a)m(en):

3.6.2

Adres

3.6.2.1

Straat en nummer/postbus:

3.6.2.2

Plaats en postcode:

3.6.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

3.6.3

E-mail:

3.7   Indien de schuldenaar een natuurlijke persoon is en voor zover deze informatie beschikbaar is:

3.7.1

Geboortedatum:

3.7.2

Nummer van identiteitskaart of paspoort:

3.7   Indien de schuldenaar een rechtspersoon is of een andere entiteit die volgens het recht van een lidstaat bevoegd is om als eiser of verweerder in rechte op te treden:

3.8.1

Land van de statutaire zetel (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

3.8.2

Identificatie- of registratienummer of, bij gebreke hiervan, datum en plaats van oprichting, vestiging of registratie:

4.   Grensoverschrijdend karakter van de zaak

Indien u gebruik wilt maken van de procedure betreffende het bevel tot conservatoir beslag, moet de zaak grensoverschrijdend zijn. Voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 655/2014 is een zaak grensoverschrijdend in de zin van artikel 3 van die verordening als de bankrekening(en) waarop het bevel tot conservatoir beslag betrekking heeft, wordt (worden) aangehouden in een andere lidstaat dan: a) de lidstaat van het gerecht waarbij het verzoek om het bevel tot conservatoir beslag is ingediend; of b) de lidstaat waar de schuldeiser zijn woonplaats heeft.

4.   Grensoverschrijdend karakter van de zaak

4.1   lidstaat waar de schuldeiser zijn woonplaats heeft (gelieve de landencode te vermelden):

4.2.   Lidsta(a)t(en) waar de bankrekening(en) wordt (worden) aangehouden (gelieve de landencode(s) te vermelden):

4.3   lidstaat van het gerecht waar het verzoek om het bevel tot conservatoir beslag wordt ingediend (gelieve de landencode te vermelden):

5.   Rechterlijke bevoegdheid

Vul dit onderdeel alleen in indien u nog geen rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte tegen de schuldenaar hebt verkregen op grond waarvan de schuldenaar uw vordering moet voldoen. Indien u reeds een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte hebt verkregen, gaat u verder met onderdeel 6.

Geef hier duidelijk aan waarom u van mening bent dat het gerecht waarbij u het verzoek om een bevel tot conservatoir beslag indient, bevoegd is om kennis te nemen van de zaak. Zoals uiteengezet in onderdeel 1, is een gerecht bevoegd om een bevel tot conservatoir beslag uit te vaardigen indien het bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen. Hieronder is een lijst van mogelijke gronden voor bevoegdheid opgenomen.

5.   Op welke grond acht u het gerecht bevoegd?

Woonplaats van de schuldenaar of, indien meerdere schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, van een van die schuldenaren

Plaats waar de verbintenis moet worden uitgevoerd

Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan

Door de partijen overeengekomen keuze van het gerecht

Woonplaats van de onderhoudsgerechtigde

Indien de vordering voortvloeit uit de exploitatie van een filiaal, van een agentschap of enige andere vestiging: de plaats waar het filiaal, het agentschap of de andere vestiging gelegen is

Woonplaats van de trust

Ten aanzien van een geschil betreffende de betaling van de beloning wegens de hulp en berging die aan een lading of vracht ten goede is gekomen, het gerecht in het rechtsgebied waarvan op deze lading of de daarop betrekking hebbende vracht beslag is gelegd tot zekerheid van deze betaling, of daartoe beslag had kunnen worden gelegd

Woonplaats van de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde in verzekeringszaken

Woonplaats van de consument

Plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt

Plaats waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen

Plaats waar het onroerend goed gelegen is

Andere gronden

Gelieve een beschrijving te geven van alle relevante elementen ter staving van de forumkeuze in de punten 5.1. tot en met 5.14:

Hebt u reeds een procedure betreffende het bodemgeschil ingesteld tegen de schuldenaar?

Ja. Vermeld de naam en het adres van het gerecht (straat en nummer/postbus, plaats en postcode, lidstaat) en, indien beschikbaar, het telefoonnummer en het e-mailadres van het gerecht alsook het zaaknummer:

Nee

Indien u een verzoek om een bevel tot conservatoir beslag indient voordat u een procedure betreffende het bodemgeschil hebt ingesteld, moet u deze procedure instellen en het gerecht waar het verzoek om het bevel is ingediend daarvan het bewijs leveren, uiterlijk dertig dagen na de datum waarop u het verzoek hebt ingediend of, indien dit later is, binnen veertien dagen na de datum waarop het bevel tot conservatoir beslag is uitgevaardigd.

6.   Gegevens betreffende de bankrekening van de schuldenaar

Om tijd en kosten te besparen, is het van belang dat u zo veel mogelijk informatie over de bankrekening van de schuldenaar verstrekt. Indien u het nummer van de bankrekening(en) van de schuldenaar niet kent, kunt u volstaan met de naam en het adres van de bank waarbij de schuldenaar een of meer rekeningen heeft of met een nummer, zoals de bankidentificatiecode (BIC), aan de hand waarvan de bank kan worden geïdentificeerd. Indien u wel beschikt over nadere gegevens betreffende de bankrekening(en) van de schuldenaar (bijvoorbeeld het rekeningnummer of het internationale bankrekeningnummer (IBAN)), moet u deze gegevens verstrekken. Daarmee wordt voorkomen dat de bank het bevel tot conservatoir beslag niet kan uitvoeren omdat zij niet met zekerheid kan vaststellen dat het gaat om de rekening(en) van de schuldenaar. Indien u slechts het nummer van één rekening van de schuldenaar kunt verstrekken, maar ook conservatoir beslag wilt laten leggen op andere rekeningen die de schuldenaar bij dezelfde bank heeft (bijvoorbeeld wanneer u alleen het nummer van de lopende rekening van de schuldenaar kent, maar ook conservatoir beslag wilt laten leggen op spaarrekeningen van de schuldenaar bij dezelfde bank), kruist u in punt 6.7 het vakje „Ja” aan.

Indien u niet weet bij welke bank de schuldenaar een rekening aanhoudt, maar redenen hebt om aan te nemen dat de schuldenaar een of meer rekeningen bij een bank in een specifieke lidstaat heeft en u reeds een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte hebt verkregen op grond waarvan de schuldenaar uw vordering moet voldoen, kunt u het gerecht waar het verzoek om een bevel tot conservatoir beslag wordt ingediend vragen de informatie-instantie van de lidsta(a)t(en) waar de rekening wordt aangehouden de gegevens te laten inwinnen aan de hand waarvan de bank en de rekening(en) van de schuldenaar kunnen worden geïdentificeerd. Ga in dit geval naar onderdeel 7 voor nadere informatie over de voorwaarden om een dergelijk verzoek in te dienen.

Indien u reeds beschikt over nadere gegevens betreffende een of meer bankrekeningen van de schuldenaar, maar redenen hebt om aan te nemen dat de schuldenaar in een specifieke lidstaat een of meer andere rekeningen aanhoudt waarvan de nadere gegevens u niet bekend zijn, kunt u in onderdeel 6 de gegevens over de bankrekening van de schuldenaar verstrekken die u bekend zijn, en tegelijk — via hetzelfde verzoek om een bevel tot conservatoir beslag — rekeninginformatie opvragen over andere rekeningen in een specifieke lidstaat door onderdeel 7 in te vullen.

N.B.: Verordening (EU) nr. 655/2014 is niet van toepassing op conservatoir beslag op bankrekeningen met financiële instrumenten (artikel 4, punt 3, van de verordening).

Indien u op rekeningen bij meerdere banken conservatoir beslag wilt laten leggen, verstrekt u de onderstaande informatie voor elke betrokken bank. Wanneer u het formulier op papier invult, wordt u verzocht per bankrekening afzonderlijke bladen te gebruiken en elke bladzijde te nummeren.

6.   Gegevens betreffende de bankrekening van de schuldenaar

6.1   lidstaat waar de rekening wordt aangehouden (gelieve de landencode te vermelden):

6.2   Nummer aan de hand waarvan de bank kan worden geïdentificeerd, zoals

IBAN:

of

BIC:

en/of naam en adres van de bank (straat en nummer/postbus, plaats en postcode):

6.3   Telefoonnummer van de bank: (**)

6.4   Fax van de bank: (**)

6.5.   E-mail: van de bank (indien beschikbaar):

6.6   Nummer van de rekening(en) waarop conservatoir beslag moet worden gelegd (indien beschikbaar):

6.7   Wilt u conservatoir beslag laten leggen op andere rekeningen van de schuldenaar bij dezelfde bank?

Ja

Nee

6.7   Indien beschikbaar, andere gegevens betreffende het soort rekening:

7.   Verzoek tot het inwinnen van rekeninginformatie

Indien u in een lidstaat reeds een uitvoerbare rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte hebt verkregen op grond waarvan de schuldenaar uw vordering moet voldoen, maar u niet beschikt over informatie betreffende de bank waarbij de schuldenaar een of meer rekeningen heeft en u ook geen rekeningnummer(s) kent, kunt u het gerecht verzoeken zich te wenden tot de informatie-instantie van de lidstaat waarvan u vermoedt dat de schuldenaar er een of meer rekeningen heeft, om de nodige informatie in te winnen.

N.B.: U kunt alleen om het inwinnen van rekeninginformatie verzoeken voor rekeningen die worden aangehouden in een lidstaat waarop Verordening (EU) nr. 655/2014 van toepassing is. Dit is op dit ogenblik niet het geval voor Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

In het algemeen kan een verzoek tot het inwinnen van rekeninginformatie worden ingediend voor reeds uitvoerbare rechterlijke beslissingen, gerechtelijke schikkingen of authentieke akten.

Wanneer de rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte nog niet uitvoerbaar is, kan een verzoek tot het inwinnen van rekeninginformatie alleen worden ingediend indien aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan. Zo wordt in artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014 als extra voorwaarde gesteld dat het bedrag waarop conservatoir beslag moet worden gelegd gezien de omstandigheden aanzienlijk is en dat de schuldeiser voldoende bewijsmateriaal heeft verstrekt om het gerecht ervan te overtuigen dat de rekeninginformatie dringend moet worden verstrekt omdat anders de latere inning van de vordering van de schuldeiser jegens de schuldenaar in het gedrang dreigt te komen, waardoor de financiële situatie van de schuldeiser aanzienlijk zou kunnen verslechteren. Indien u aan die voorwaarden voldoet, wordt u verzocht de relevante informatie te vermelden in punt 10.2.

Het is van belang dat u in het verzoek aannemelijk maakt waarom volgens u de schuldenaar een of meer rekeningen bij een bank in een bepaalde lidstaat aanhoudt, en dat u het gerecht alle beschikbare en relevante informatie verstrekt omtrent de schuldenaar en de rekening(en) waarop conservatoir beslag moet worden gelegd. U dient voor ogen te houden dat deze procedure enige tijd kan vergen en dat voor het verstrekken van informatie een vergoeding in rekening kan worden gebracht.

Indien u op rekeningen in meer dan één lidstaat conservatoir beslag wilt laten leggen, verstrekt u de onderstaande informatie voor elke betrokken lidstaat (wanneer u het formulier op papier invult, wordt u verzocht afzonderlijke bladen te gebruiken en elke bladzijde te nummeren).

7.   Verzoek tot het inwinnen van rekeninginformatie

Ik heb een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte verkregen op grond waarvan de schuldenaar mijn vordering moet voldoen, en ik verzoek het gerecht zich te wenden tot de informatie-instantie van de lidstaat waar de bankrekening wordt aangehouden om de informatie in te winnen die nodig is om de bank(en) en rekening(en) van de schuldenaar te identificeren.

7.2   lidstaat waarvan u vermoedt dat de schuldenaar er een of meer bankrekening aanhoudt (gelieve de landencode te vermelden):

7.3   Zet de redenen uiteen waarom u van mening bent dat de schuldenaar een of meer rekeningen in die lidstaat aanhoudt (gelieve het (de) toepasselijke vakje(s) aan te kruisen):

De schuldenaar heeft zijn gewone verblijfplaats in die lidstaat. Gelieve nadere bijzonderheden te geven:

De schuldenaar werkt in die lidstaat of oefent er een beroepsactiviteit uit. Gelieve nadere bijzonderheden te geven.

De schuldenaar bezit goederen in die lidstaat. Gelieve nadere bijzonderheden te geven:

Andere redenen. Gelieve nader te omschrijven:

7.4   De rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte op grond waarvan de schuldenaar mijn vordering moet voldoen is uitvoerbaar:

Ja

Nee. Vermeld in punt 10.2 aanvullende informatie om te rechtvaardigen dat de rekeninginformatie dringend moet worden verstrekt.

8.   Bestaande rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte

Vul dit onderdeel alleen in indien u reeds een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte hebt verkregen op grond waarvan de schuldenaar uw vordering moet voldoen. Zo niet, gaat u verder met onderdeel 9.

N.B.: Het in punt 8.8 vermelde bedrag stemt doorgaans overeen met het bedrag dat in de rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte is vastgesteld. Indien de schuldenaar zijn schuld echter gedeeltelijk heeft afgelost en u alleen het resterende schuldbedrag vordert, moet u dit bedrag en, indien van toepassing, de rente daarop vermelden in punt 8.8. Indien de schuldenaar zijn schuld reeds gedeeltelijk heeft afgelost en u alleen het resterende schuldbedrag vordert, moet u — door het toepasselijke vakje in punt 8.9.2.1 aan te kruisen — bevestigen of u ook de niet-betaalde rente op het reeds door de schuldenaar afgeloste schuldbedrag vordert (wanneer u het formulier op papier invult, wordt u in dit geval verzocht een afzonderlijk blad te gebruiken voor de rente die wordt gevorderd op het reeds door de schuldenaar afgeloste schuldbedrag (punt 8.8.1) en elke bladzijde te nummeren).

Gelieve van de rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte een afschrift bij te voegen dat voldoet aan de voorwaarden om de echtheid ervan te kunnen vaststellen.

8.   Gegevens betreffende een bestaande rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte

8.1   Naam van het gerecht/andere instantie:

8.2   Adres

8.2.1

Straat en nummer/postbus:

8.2.2

Plaats en postcode:

8.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

8.3   Telefoonnummer: (***)

8.4   Fax (***)

8.5   E-mail: (***)

8.6   Datum van de rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte:

(dd/mm/jjjj)

8.7   Valuta van het in de rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte toegekende bedrag:

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

8.7   Bedrag:

8.8.1

In de rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte toegekende hoofdsom:

8.8.1.1

Vermeld, indien van toepassing (1), het openstaande bedrag van de toegekende hoofdsom:

8.8.1.2

Vermeld, indien van toepassing (1), het betaalde gedeelte van de toegekende hoofdsom:

8.8.2

Rente (indien van toepassing):

8.8.2.1

Rente:

8.8.2.1.1

Niet gespecificeerd in de rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte

8.8.2.1.2

Als volgt gespecificeerd in de rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte:

8.8.2.1.2.1

Rente te betalen vanaf:

(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) tot en met

(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) (2)

8.8.2.1.2.2

Definitief bedrag:

of

8.8.2.1.2.3

Renteberekeningsmethode (3)

8.8.2.1.2.3.1

Percentage: … %, berekend met (kruis het toepasselijke vakje aan) ☐ dagelijkse ☐ maandelijkse ☐ jaarlijkse ☐ andere frequentie (gelieve te specificeren):

8.8.2.1.2.3.2

Percentage: … % boven de referentierente (van de Europese Centrale Bank (ECB)/nationale centrale bank: …), berekend met (kruis het toepasselijke vakje aan) ☐ dagelijkse ☐ maandelijkse ☐ jaarlijkse ☐ andere frequentie (gelieve te specificeren):

geldend op:

(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)

8.8.2.2

Wettelijke rente (indien van toepassing), te berekenen overeenkomstig (gelieve de desbetreffende wet te vermelden):

8.8.2.2.1

Rente te betalen vanaf:

(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) tot en met

(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) (4)

8.8.2.2.2

Renteberekeningsmethode (5)

8.8.2.2.2.1

Percentage: … %

8.8.2.2.2.2

Percentage: … % boven de referentierente (van de Europese Centrale Bank (ECB)/nationale centrale bank: …)

geldend op:

(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)

8.8.2.2.2.2.1

Eerste datum van het desbetreffende halfjaar waarin de schuldenaar achterstallig is met betalen

8.8.2.2.2.2.2

Andere gebeurtenis (gelieve te specificeren)

8.8.2.3

Kapitalisatie van rente (indien de rente wordt gekapitaliseerd, vermeldt u hier nadere gegevens):

8.8.3

Kosten ter verkrijging van de rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte, voor zover is bepaald dat deze kosten ten laste van de schuldenaar komen:

Nee

Ja. Gelieve de kostensoort en het bedrag te vermelden:

Gerechtskosten:

Honoraria van advocaten:

Kosten van betekening of kennisgeving van stukken:

Andere kosten. Gelieve nader te omschrijven:

8.8.3.1

Valuta:

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

8.9   Ik bevestig dat aan de rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte:

8.9.1

nog niet is voldaan door de schuldenaar

8.9.2

slechts gedeeltelijk is voldaan door de schuldenaar en dat het in punt 8.8 vermelde bedrag het openstaande schuldbedrag is (gelieve in dit geval ook punt 8.9.2.1 hieronder in te vullen).

8.9.2.1

Indien de schuldenaar zijn schuld gedeeltelijk heeft afgelost en u alleen het resterende schuldbedrag vordert, wordt u verzocht te bevestigen of u ook de niet-betaalde rente op het reeds door de schuldenaar afgeloste schuldbedrag vordert:

Nee, ik vorder niet de rente op het reeds door de schuldenaar afgeloste schuldbedrag.

Ja, ik vorder ook de niet-betaalde rente op het reeds door de schuldenaar afgeloste schuldbedrag. Wanneer u het formulier op papier invult, wordt u in dit geval verzocht een afzonderlijk blad te gebruiken voor de rente die wordt gevorderd op het reeds door de schuldenaar afgeloste schuldbedrag (punt 8.8.1) en elke bladzijde te nummeren.

9.   Bedrag van de vordering en gronden voor de vordering (niet in te vullen indien u onderdeel 8 hebt ingevuld)

Indien u nog geen rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte hebt verkregen op grond waarvan de schuldenaar uw vordering moet voldoen, kan het bevel tot conservatoir beslag alleen worden uitgevaardigd wanneer u relevante feiten aanvoert die redelijkerwijs met bewijzen worden gestaafd, zodat het gerecht uw vordering jegens de schuldenaar gegrond kan achten wat betreft het bedrag waarvoor een bevel tot conservatoir beslag wordt gevraagd (artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 655/2014). Gelieve het bewijsmateriaal op te sommen in onderdeel 12 van dit formulier.

Indien u om een bevel tot conservatoir beslag verzoekt voor een lager bedrag dan dat van de hoofdvordering (bijvoorbeeld omdat u voor een deel van uw vordering al een andere zekerheid hebt), dient u dit lagere bedrag (en, indien van toepassing, de rente daarop) te vermelden in punt 9.1.

9.   Bedrag van de vordering en gronden voor de vordering

9.1   Bedrag van de hoofdvordering:

9.2   Wordt rente gevorderd?

Nee

Ja

Zo ja, is de rente:

Contractueel bedongen (ga in dit geval verder met punt 9.2.1)

Wettelijk voorgeschreven (ga in dit geval verder met punt 9.2.2)

9.2.1   Contractuele rente

1.

Percentage

… %, berekend met (kruis het toepasselijke vakje aan) ☐ dagelijkse ☐ maandelijkse ☐ jaarlijkse ☐ andere frequentie (gelieve te specificeren):

… % boven de referentierente (van de Europese Centrale Bank (ECB)/nationale centrale bank: …), berekend met (kruis het toepasselijke vakje aan) ☐ dagelijkse ☐ maandelijkse ☐ jaarlijkse ☐ andere frequentie (gelieve te specificeren):

Ander percentage. Gelieve te specificeren:

2.

Rente te betalen vanaf

(datum (dd/mm/jjjj))

9.2.2   Wettelijke rente

Rente te betalen vanaf

(datum (dd/mm/jjjj))

Te berekenen overeenkomstig (gelieve de desbetreffende wet te vermelden):

9.3   Bedrag van contractuele boeten:

9.4   Valuta:

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

9.5   Geef een beschrijving van alle relevante omstandigheden die aan de vordering op de schuldenaar en, indien van toepassing, de gevorderde rente ten grondslag liggen:

10.   Redenen waarom een bevel tot conservatoir beslag nodig is

Een bevel tot conservatoir beslag kan alleen worden uitgevaardigd indien u relevante feiten aanvoert om het gerecht ervan te overtuigen dat uw vordering dringend gerechtelijk moet worden beschermd en dat de tenuitvoerlegging van een bestaande of toekomstige rechterlijke beslissing of andere tegen de schuldenaar uitvoerbare titel zonder het bevel waarschijnlijk verhinderd of ernstig bemoeilijkt zou worden wegens het reële risico dat de schuldenaar, tegen de tijd dat u een bestaande of een toekomstige rechterlijke beslissing of andere uitvoerbare titel ten uitvoer kunt doen leggen, zijn tegoeden op de bankrekening(en) waarop conservatoir beslag moet worden gelegd, zal hebben verbruikt, verborgen of vernietigd, dan wel onder de waarde, in ongebruikelijke mate of door ongebruikelijke handelingen zal hebben vervreemd (overweging 14, gelezen in samenhang met artikel 7 van Verordening (EU) nr. 655/2014).

10.   Redenen waarom een bevel tot conservatoir beslag nodig is

10.1   Leg uit waarom er dringend behoefte bestaat aan het bevel tot conservatoir beslag, met name gelet op het reële risico dat, zonder het bevel, de latere inning van uw vordering jegens de schuldenaar onmogelijk wordt gemaakt of ernstig wordt bemoeilijkt (artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014):

10.2   Wanneer u om het inwinnen van rekeninginformatie verzoekt (onderdeel 7) in het geval dat de rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte nog niet uitvoerbaar is en het bedrag waarop conservatoir beslag moet worden gelegd gezien de omstandigheden aanzienlijk is, legt u hier uit waarom het ontbreken van rekeninginformatie het risico doet ontstaan dat de latere inning van uw vordering jegens de schuldenaar in het gedrang komt, waardoor uw financiële situatie aanzienlijk zou kunnen verslechteren (artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014):

11.   Zekerheidstelling

Vul dit onderdeel in indien u nog geen rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte hebt verkregen op grond waarvan de schuldenaar uw vordering moet voldoen, en zet de redenen uiteen waarom u meent te moeten worden vrijgesteld van zekerheidstelling.

Wanneer de schuldeiser nog geen rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte heeft verkregen, verlangt het gerecht, voordat het een bevel tot conservatoir beslag uitvaardigt, dat de schuldeiser een zekerheid stelt ten belope van een bedrag dat volstaat om misbruik van de procedure te voorkomen en de door de schuldenaar als gevolg van het bevel geleden schade te vergoeden. Het gerecht kan bij wijze van uitzondering van deze regel afwijken indien het de zekerheidstelling in het licht van de omstandigheden niet passend acht (artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014).

Wanneer de schuldeiser reeds een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte heeft verkregen, kan het gerecht, alvorens het bevel tot conservatoir beslag uit te vaardigen, van de schuldeiser verlangen dat hij een zekerheid stelt, indien het dat in de omstandigheden van het geval noodzakelijk en passend acht, bijvoorbeeld indien die rechterlijke beslissing nog niet uitvoerbaar is of alleen voorlopig uitvoerbaar is hangende een hoger beroep (artikel 12, lid 2, van Verordening (EU) nr. 655/2014).

11.   Redenen om te worden vrijgesteld van zekerheidstelling

Zet de redenen uiteen waarom u meent te moeten worden vrijgesteld van zekerheidstelling krachtens artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014:

12.   Bewijsmateriaal

Vermeld hier al het bewijsmateriaal dat u verstrekt ter staving van uw verzoek om een bevel tot conservatoir beslag.

Denk erom dat u voldoende bewijsmateriaal moet verstrekken om het gerecht waarbij u het verzoek om een bevel tot conservatoir beslag indient ervan te overtuigen dat er dringend behoefte bestaat aan een bewarende maatregel in de vorm van een bevel tot conservatoir beslag, gelet op het reële risico dat, zonder een dergelijke maatregel, de latere inning van uw vordering jegens de schuldenaar onmogelijk wordt gemaakt of ernstig wordt bemoeilijkt (artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014).

Houd er verder ook rekening mee, indien u nog geen rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte hebt verkregen op grond waarvan de schuldenaar uw vordering moet voldoen, dat u overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 655/2014 voldoende bewijsmateriaal moet verstrekken om het gerecht ervan te overtuigen dat uw vordering tegen de schuldenaar waarschijnlijk gegrond wordt verklaard (zie onderdeel 9 van dit formulier).

12.   Lijst van bewijsmateriaal

Geef een opsomming van al het bewijsmateriaal dat u verstrekt ter staving van het verzoek om een bevel tot conservatoir beslag, met inbegrip van bewijsmateriaal ter staving van uw vordering op de schuldenaar (indien u nog geen rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte hebt verkregen op grond waarvan de schuldenaar uw vordering moet voldoen) en om het gerecht ervan te overtuigen dat er dringend behoefte bestaat aan het bevel tot conservatoir beslag:

13.   Andere gerechten waar een verzoek om bewarende maatregelen aanhangig is gemaakt

Vermeld hier of u om een bewarende maatregel hebt verzocht dan wel reeds een dergelijke maatregel hebt verkregen op grond van het nationale recht die gelijkwaardige gevolgen heeft als het bevel tot conservatoir beslag. Overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 655/2014 moet u het gerecht waar het verzoek om een bevel tot conservatoir beslag is ingediend, op de hoogte moet brengen van gelijkwaardige nationale bevelen die u op een later tijdstip tijdens de bevelprocedure verkrijgt.

13.   Gegevens over nationale bewarende maatregelen die zijn verkregen of waarom is verzocht

13.1   Hebt u een verzoek om een gelijkwaardig nationaal bevel met betrekking tot dezelfde schuldenaar en dezelfde vordering ingediend?

Nee

Ja. Gelieve nadere gegevens over het verzoek en over de status ervan te vermelden in de punten 13.2 tot en met 13.6.

13.2   Naam van het gerecht of de andere instantie:

13.3   Adres van het gerecht of de andere instantie

13.3.1

Straat en nummer/postbus:

13.3.2

Plaats en postcode:

13.3.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

13.4   Referentienummer van het verzoek:

13.5   Hebt u het nationale bevel reeds verkregen?

Ja. Geef aan in welke mate aan het bevel uitvoering is gegeven:

Nee

13.6   Is uw verzoek als niet-ontvankelijk of ongegrond afgewezen?

Ja. Gelieve nadere bijzonderheden te geven:

Nee

14.   Bankrekening van de schuldeiser

Vermeld facultatief uw bankrekening waarop de schuldenaar de vordering vrijwillig kan voldoen (artikel 8, lid 2, onder n), van Verordening (EU) nr. 655/2014).

14.   Gegevens betreffende de bankrekening van de schuldeiser

14.1   Bankrekeningnummer van de schuldeiser:

14.2   Naam en adres van de bank (straat en nummer/postbus, plaats en postcode, land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

15.   Datum en handtekening

Vergeet u niet om aan het einde duidelijk uw naam te vermelden en het verzoek te dateren en te ondertekenen.

Hierbij verzoek ik het gerecht om op basis van mijn verzoek een bevel tot conservatoir beslag jegens de schuldenaar uit te vaardigen.

Ik verklaar dat de informatie in dit verzoek naar mijn beste weten juist en volledig is en dat ik mij ervan bewust ben dat opzettelijk onjuiste of onvolledige verklaringen juridische gevolgen kunnen hebben krachtens het recht van de lidstaat waar het verzoek wordt ingediend, of tot aansprakelijkheid in de zin van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 655/2014 kunnen leiden.

Hierbij verzoek ik om het inwinnen van informatie omtrent de bankrekening(en) van de schuldenaar (kruis dit vakje alleen aan indien u om het inwinnen van rekeninginformatie verzoekt en bijgevolg onderdeel 7 van dit formulier hebt ingevuld).

Wanneer extra bladen zijn toegevoegd, wordt u verzocht het totale aantal bladzijden te vermelden en elke bladzijde te nummeren:

Gedaan te:

Datum:

(dd/mm/jjjj)

Naam, handtekening en/of stempel:


(*)  Facultatief.

(**)  Facultatief.

(***)  Facultatief.

(1)  Alleen in te vullen indien de schuldenaar zijn schuld reeds gedeeltelijk heeft afgelost en de schuldeiser naast het resterende schuldbedrag ook de niet-betaalde rente op het reeds door de schuldenaar afgeloste schuldbedrag vordert.

(2)  Indien er meerdere perioden zijn, vult u de informatie voor alle perioden in.

(3)  Wanneer u het formulier op papier invult en er verschillende rentepercentages voor verschillende perioden zijn, wordt u verzocht afzonderlijke bladen te gebruiken en elke bladzijde te nummeren.

(4)  Indien er meerdere perioden zijn, vult u de informatie voor alle perioden in.

(5)  Wanneer u het formulier op papier invult en er verschillende rentepercentages voor verschillende perioden zijn, wordt u verzocht afzonderlijke bladen te gebruiken en elke bladzijde te nummeren.


BIJLAGE II

Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen — Deel A

(Artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken)

Landencodes

Gelieve bij het invullen van dit formulier de volgende landencodes te gebruiken om een lidstaat aan te duiden:

AT

Oostenrijk

EL

Griekenland

IT

Italië

PT

Portugal

BE

België

ES

Spanje

LT

Litouwen

RO

Roemenië

BG

Bulgarije

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Zweden

CY

Cyprus

FR

Frankrijk

LV

Letland

SI

Slovenië

CZ

Tsjechië

HR

Kroatië

MT

Malta

SK

Slowakije

DE

Duitsland

HU

Hongarije

NL

Nederland

 

 

EE

Estland

IE

Ierland

PL

Polen

 

 

NB: dit deel van het formulier moet worden toegezonden aan de bank(en), de schuldenaar en de schuldeiser.

Indien het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen („bevel tot conservatoir beslag” of „bevel”) betrekking heeft op rekeningen bij meer dan één bank, moet u voor elke bank een afzonderlijk exemplaar van deel A van het bevel invullen. In dit geval moet u de gegevens betreffende alle betrokken banken vermelden in onderdeel 5 van de voor de schuldenaar en de schuldeiser bestemde exemplaren van deel A van het bevel tot conservatoir beslag.

1.   Gerecht van herkomst

1.1   Naam:

1.2   Adres

1.2.1

Straat en nummer/postbus:

1.2.2

Plaats en postcode:

1.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

1.3   Telefoonnummer:

1.4   Fax

1.5   E-mail:

2.   Schuldeiser

2.1   Naam en voorna(a)m(en)/naam van bedrijf of organisatie:

2.2   Adres

2.2.1

Straat en nummer/postbus:

2.2.2

Plaats en postcode:

2.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

2.3   Telefoonnummer (indien beschikbaar):

2.4   Fax (indien beschikbaar):

2.5   E-mail: (indien beschikbaar):

2.6   Naam (indien bekend) en contactgegevens (indien beschikbaar) van de eventuele vertegenwoordiger van de schuldeiser

2.6.1

Naam en voorna(a)m(en):

2.6.2

Adres

2.6.2.1

Straat en nummer/postbus:

2.6.2.2

Plaats en postcode:

2.6.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

2.6.3

E-mail:

2.7   Indien de schuldeiser een natuurlijke persoon is:

2.7.1

Geboortedatum:

2.7.2

Nummer van identiteitskaart of paspoort (indien van toepassing en beschikbaar):

2.7   Indien de schuldeiser een rechtspersoon is of een andere entiteit die volgens het recht van een lidstaat bevoegd is om als eiser of verweerder in rechte op te treden:

2.8.1

Land van de statutaire zetel (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

2.8.2

Identificatie- of registratienummer of, bij gebreke hiervan, datum en plaats van oprichting, vestiging of registratie:

3.   Schuldenaar

3.1   Naam en voorna(a)m(en) (eventuele andere na(a)m(en), indien bekend)/naam van bedrijf of organisatie:

3.2   Adres

3.2.1

Straat en nummer/postbus:

3.2.2

Plaats en postcode:

3.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

3.3   Telefoonnummer (indien beschikbaar):

3.4   Fax (indien beschikbaar):

3.5   E-mail: (indien beschikbaar):

3.6   Naam (indien bekend) en contactgegevens (indien beschikbaar) van de eventuele vertegenwoordiger van de schuldenaar

3.6.1

Naam en voorna(a)m(en):

3.6.2

Adres

3.6.2.1

Straat en nummer/postbus:

3.6.2.2

Plaats en postcode:

3.6.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

3.6.3

E-mail:

3.7   Indien de schuldenaar een natuurlijke persoon is en voor zover deze informatie beschikbaar is:

3.7.1

Geboortedatum:

3.7.2

Nummer van identiteitskaart of paspoort:

3.7   Indien de schuldenaar een rechtspersoon is of een andere entiteit die krachtens het recht van een lidstaat bevoegd is om als eiser of verweerder in rechte op te treden en voor zover deze informatie beschikbaar is:

3.8.1

Land van de statutaire zetel (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

3.8.2

Identificatie- of registratienummer of, bij gebreke hiervan, datum en plaats van oprichting, vestiging of registratie:

4.   Datum en referentienummer van het bevel tot conservatoir beslag

4.1   Datum (dd/mm/jjjj) van het bevel tot conservatoir beslag:

4.2   Referentienummer van het bevel tot conservatoir beslag:

5.   Bankrekening(en) waarop conservatoir beslag moet worden gelegd  (1)

5.1   Naam van de bank waarop dit bevel betrekking heeft:

5.2   Adres van de bank

5.2.1

Straat en nummer/postbus:

5.2.2

Plaats en postcode:

5.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

5.3   Rekeningnummer(s) (gelieve het IBAN te vermelden, indien beschikbaar):

5.3.1

Heeft de schuldeiser het nummer van de rekening(en) in zijn verzoek meegedeeld?

Ja, de schuldeiser heeft het (de) volgende rekeningnummer(s) meegedeeld:

Nee

5.3.1.1

Indien de schuldeiser het nummer van de rekening(en) in zijn verzoek heeft meegedeeld, moet er dan ook conservatoir beslag worden gelegd op eventuele andere rekeningen van de schuldenaar bij dezelfde bank?

Ja

Nee

5.3.2

Is het rekeningnummer verkregen door middel van een informatieverzoek in de zin van artikel 14 van Verordening (EU) nr. 655/2014 en kan dit zo nodig worden verkregen van de informatie-instantie in de lidstaat van tenuitvoerlegging overeenkomstig artikel 24, lid 4, onder a), van die verordening?

Ja. De contactgegevens van de informatie-instantie zijn:

Nee

6.   Bedrag waarop conservatoir beslag moet worden gelegd

6.1   Totaal bedrag waarop conservatoir beslag moet worden gelegd:

6.2   Valuta:

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

Hierbij wordt de in onderdeel 5 hierboven genoemde bank gelast uitvoering te geven aan het bevel tot conservatoir beslag overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EU) nr. 655/2014.

De elektronische versie van het formulier dat moet worden gebruikt voor de na uitvoering van het bevel tot conservatoir beslag af te geven verklaring betreffende de tegoeden waarop beslag wordt gelegd (artikel 25 van Verordening (EU) nr. 655/2014) is te vinden op het Europese e-justitieportaal — https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-nl.do — en kan ook online worden ingevuld. In dat formulier worden nadere aanwijzingen gegeven met betrekking tot de verklaring betreffende de tegoeden waarop beslag wordt gelegd.

(Alleen in te vullen indien van toepassing) Op verzoek van de schuldenaar en indien het recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging dergelijke vrijgave en overmaking toestaat en er geen tegenstrijdige bevelen met betrekking tot de bedoelde rekening zijn (artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) nr. 655/2014), wordt hierbij aan de bank machtiging verleend om de tegoeden waarop beslag is gelegd tot het in onderdeel 6 hierboven genoemde bedrag vrij te geven en deze over te maken op de volgende door de schuldeiser vermelde rekening:

Gedaan te:

Datum:

(dd/mm/jjjj)

Stempel, handtekening en/of andere vorm van legalisatie door het gerecht:

Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen — Deel B

(Artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken)

NB: dit deel B van het formulier moet niet aan de bank(en) worden verstrekt, maar dient te worden gevoegd bij het exemplaar van het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen („bevel tot conservatoir beslag” of „bevel”) dat aan de schuldenaar en de schuldeiser wordt toegezonden. Slechts één exemplaar van deel B dient te worden ingevuld, ongeacht het aantal betrokken banken.

7.   Beschrijving van de zaak en van de motivering van het gerecht om het bevel tot conservatoir beslag uit te vaardigen:

8.   Gegevens betreffende het bedrag waarop conservatoir beslag moet worden gelegd (aanvulling op onderdeel 6 van deel A van het formulier voor het bevel tot conservatoir beslag)

8.1   Totaal bedrag waarop conservatoir beslag moet worden gelegd:

8.1.1

Hoofdsom:

8.1.2

Rente:

8.1.3

Kosten ter verkrijging van een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte, voor zover is bepaald dat deze kosten ten laste van de schuldenaar komen (artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 655/2014):

8.2   Valuta:

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

9.   Door de schuldeiser gestelde zekerheid

9.1   Is de schuldeiser door het gerecht verzocht om een zekerheid te stellen?

Ja. Gelieve het bedrag te vermelden en een beschrijving te geven van de door de schuldeiser gestelde zekerheid:

Valuta:

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

Nee. Indien het bevel tot conservatoir beslag niet wordt uitgevaardigd op grond van een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte, wordt u verzocht hier de redenen aan te geven waarom de schuldeiser van zekerheidstelling is vrijgesteld:

10.   instelling van een procedure betreffende het bodemgeschil (alleen in te vullen indien van toepassing)

De schuldeiser heeft een verzoek om een bevel tot conservatoir beslag ingediend voordat hij een procedure betreffende het bodemgeschil heeft ingesteld. Overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU) nr. 655/2014 wordt het bevel tot conservatoir beslag ingetrokken of eindigt het, tenzij de schuldeiser een procedure betreffende het bodemgeschil inleidt en het gerecht waar het verzoek is ingediend het bewijs daarvan levert uiterlijk op

(dd/mm/jjjj).

Op verzoek van de schuldenaar kan die termijn worden verlengd, bijvoorbeeld om de partijen de gelegenheid te bieden de zaak te schikken.

11.   Vertalingen (alleen in te vullen indien van toepassing)

Geef een opsomming van de stukken die de schuldeiser bij het gerecht heeft ingediend ter verkrijging van het bevel tot conservatoir beslag en die bij betekening of kennisgeving aan de schuldenaar vergezeld moeten gaan van een vertaling of transliteratie overeenkomstig artikel 49, lid 1, tweede zin, van Verordening (EU) nr. 655/2014:

12.   Kosten  (*)

12.1   De volgende kosten ter verkrijging van het bevel tot conservatoir beslag komen ten laste van de schuldenaar:

Valuta:

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

13.   Belangrijke informatie voor de schuldeiser (gelieve het (de) toepasselijke vakje(s) aan te kruisen)

Krachtens het recht van het uitvaardigende gerecht draagt de schuldeiser zorg voor:

de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag;

de toezending van het bevel tot conservatoir beslag (deel A), samen met een blanco standaardformulier voor de in artikel 25 van Verordening (EU) nr. 655/2014 bedoelde verklaring betreffende de tegoeden waarop beslag wordt gelegd, aan de bevoegde instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging overeenkomstig artikel 23, lid 3, van die verordening;

de betekening of kennisgeving van het bevel tot conservatoir beslag aan de schuldenaar overeenkomstig artikel 28, leden 2, 3 en 4, van Verordening (EU) nr. 655/2014.

14.   Belangrijke informatie voor de schuldenaar

Indien u van mening bent dat dit bevel tot conservatoir beslag of de tenuitvoerlegging daarvan niet gerechtvaardigd is, staan diverse rechtsmiddelen voor u open (zie de opsomming in de punten 14.1 tot en met 14.5). Het formulier dat moet worden gebruikt voor het instellen van een rechtsmiddel is beschikbaar in 23 officiële talen van de Europese Unie op het Europese e-justitieportaal — https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-nl.do — en kan ook online worden ingevuld. In dat formulier worden nadere aanwijzingen gegeven met betrekking tot de beschikbare rechtsmiddelen.

Overeenkomstig artikel 38, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 655/2014 hebt u het recht te verzoeken om vrijgave van de tegoeden waarop conservatoir beslag is gelegd, indien u een passende andere zekerheid stelt die de vorm kan hebben van een borgsom of een andere waarborg, zoals een bankgarantie of hypotheek. Overeenkomstig artikel 38, lid 1, onder b), van die verordening hebt u tevens het recht te verzoeken om beëindiging van de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag, indien u een passende andere zekerheid stelt.

Ook kunt u overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EU) nr. 655/2014 het gerecht van de lidstaat waar het bevel tot conservatoir beslag werd uitgevaardigd verzoeken de in artikel 12 van die verordening bedoelde beslissing betreffende de zekerheidstelling door de schuldeiser te herzien indien niet aan de voorwaarden en vereisten van dat artikel is voldaan.

14.1   U kunt het bevoegde gerecht van de lidstaat waar het bevel tot conservatoir beslag werd uitgevaardigd verzoeken het bevel in te trekken of te wijzigen indien u van mening bent dat:

niet is voldaan aan de in de verordening gestelde voorwaarden of vereisten voor de uitvaardiging van het bevel (artikel 33, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 655/2014).

14.2   U kunt het bevoegde gerecht van de lidstaat waar het bevel tot conservatoir beslag werd uitgevaardigd verzoeken het bevel in te trekken of te wijzigen, of u kunt bevoegde gerecht of, indien het nationale recht daarin voorziet, de bevoegde tenuitvoerleggingsinstantie in de lidstaat waar conservatoir beslag op uw bankrekening is gelegd verzoeken de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag te beëindigen indien u van mening bent dat één van de volgende omstandigheden van toepassing is (artikelen 33 en 34 van Verordening (EU) nr. 655/2014):

de betekening of kennisgeving van het bevel tot conservatoir beslag, van de in artikel 25 van Verordening (EU) nr. 655/2014 bedoelde verklaring betreffende de tegoeden waarop beslag wordt gelegd en/of de andere in artikel 28, lid 5, van die verordening bedoelde stukken is niet aan u geschied binnen veertien dagen na het conservatoir beslag op uw rekening of rekeningen;

die stukken waarvan overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EU) nr. 655/2014 betekening of kennisgeving aan u is geschied, voldoen niet aan de in artikel 49, lid 1, van die verordening opgelegde taalvereisten;

het gedeelte boven het in het bevel bepaalde bedrag („het teveel waarop beslag is gelegd”) is niet vrijgegeven overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 655/2014;

de vordering waarvan de schuldeiser de inning door middel van het bevel wilde beschermen, is geheel of gedeeltelijk voldaan;

de vordering waarvan de schuldeiser de inning door middel van het bevel wilde beschermen, is bij een rechterlijke beslissing over het bodemgeschil afgewezen; of

de rechterlijke beslissing over het bodemgeschil, of de gerechtelijke schikking of de authentieke akte, waarvan de schuldeiser met het bevel de tenuitvoerlegging wilde verzekeren, is vernietigd, respectievelijk nietig verklaard.

14.3   U kunt het gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd verzoeken dit bevel in te trekken of te wijzigen indien u van mening bent dat de omstandigheden op grond waarvan het bevel is uitgevaardigd, zijn veranderd (artikel 35, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014).

14.4   U kunt een verzoek richten aan het bevoegde gerecht of, indien het nationale recht daarin voorziet, de bevoegde tenuitvoerleggingsinstantie in de lidstaat waar conservatoir beslag op uw bankrekening is gelegd indien u van mening bent dat één van de volgende omstandigheden van toepassing is (artikel 34 van Verordening (EU) nr. 655/2014):

de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag moet worden beperkt op grond dat bepaalde op uw rekening aangehouden bedragen overeenkomstig artikel 31, lid 3, van Verordening (EU) nr. 655/2014 niet voor beslag vatbaar behoren te zijn, of dat bij de uitvoering van het bevel overeenkomstig artikel 31, lid 2, van die verordening niet of niet correct rekening is gehouden met de bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn;

de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag moet worden beëindigd op grond dat de rekening waarop conservatoir beslag is gelegd buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 655/2014 valt;

de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag moet worden beëindigd op grond dat de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing, de gerechtelijke schikking of de authentieke akte, die de schuldeiser met het bevel beoogde te beschermen, werd geweigerd in de lidstaat van tenuitvoerlegging;

de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag moet worden beëindigd op grond dat de uitvoerbaarheid van de rechterlijke beslissing, die de schuldeiser met het bevel beoogde te beschermen, is opgeschort in de lidstaat waar die beslissing is gegeven;

de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag moet worden beëindigd op grond dat zij kennelijk strijdig is met de openbare orde van de lidstaat van tenuitvoerlegging (N.B.: dit rechtsmiddel kunt u alleen instellen door een daartoe strekkend verzoek te richten aan het gerecht).

14.5   U kunt samen met de schuldeiser het uitvaardigende gerecht verzoeken het bevel tot conservatoir beslag in te trekken of te wijzigen, of het bevoegde gerecht van de lidstaat van tenuitvoerlegging of, indien het nationale recht daarin voorziet, de bevoegde tenuitvoerleggingsinstantie in die lidstaat verzoeken de tenuitvoerlegging van het bevel te beperken of te beëindigen indien u samen met de schuldeiser bent overeengekomen de zaak te schikken (artikel 35, lid 3, van Verordening (EU) nr. 655/2014).

Gedaan te:

Datum:

(dd/mm/jjjj)

Stempel, handtekening en/of andere vorm van legalisatie door het gerecht:


(1)  Indien het bevel tot conservatoir beslag betrekking heeft op rekeningen bij meer dan één bank, vermeldt u hier de gegevens betreffende alle betrokken banken in de voor de schuldenaar en de schuldeiser bestemde exemplaren van deel A van het bevel. Wanneer u het formulier op papier invult, wordt u verzocht afzonderlijke bladen te gebruiken en elke bladzijde te nummeren.

(*)  Facultatief.


BIJLAGE III

Intrekking van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

(Artikel 10, lid 2, van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken)

Landencodes

Gelieve bij het invullen van dit formulier de volgende landencodes te gebruiken om een lidstaat aan te duiden:

AT

Oostenrijk

EL

Griekenland

IT

Italië

PT

Portugal

BE

België

ES

Spanje

LT

Litouwen

RO

Roemenië

BG

Bulgarije

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Zweden

CY

Cyprus

FR

Frankrijk

LV

Letland

SI

Slovenië

CZ

Tsjechië

HR

Kroatië

MT

Malta

SK

Slowakije

DE

Duitsland

HU

Hongarije

NL

Nederland

 

 

EE

Estland

IE

Ierland

PL

Polen

 

 

Zaaknummer:

Gelieve een afschrift bij te voegen van het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen („bevel tot conservatoir beslag” of „bevel”) dat wordt ingetrokken.

1.   Gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag intrekt

1.1   Naam:

1.2   Adres

1.2.1

Straat en nummer/postbus:

1.2.2

Plaats en postcode:

1.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

1.3   Telefoonnummer:

1.4   Fax

1.5   E-mail:

2.   Datum en referentienummer van het bevel tot conservatoir beslag

2.1   Datum (dd/mm/jjjj) van het bevel tot conservatoir beslag:

2.2   Referentienummer van het bevel tot conservatoir beslag:

3.   Schuldeiser

3.1   Naam en voorna(a)m(en)/naam van bedrijf of organisatie:

3.2   Adres

3.2.1

Straat en nummer/postbus:

3.2.2

Plaats en postcode:

3.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

3.3   Telefoonnummer (indien beschikbaar):

3.4   Fax (indien beschikbaar):

3.5   E-mail: (indien beschikbaar):

3.6   Naam (indien bekend) en contactgegevens (indien beschikbaar) van de eventuele vertegenwoordiger van de schuldeiser

3.6.1

Naam en voorna(a)m(en):

3.6.2

Adres

3.6.2.1

Straat en nummer/postbus:

3.6.2.2

Plaats en postcode:

3.6.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

3.6.3

E-mail:

4.   Schuldenaar

4.1   Naam en voorna(a)m(en) (eventuele andere na(a)m(en), indien bekend)/naam van bedrijf of organisatie:

4.2   Adres

4.2.1

Straat en nummer/postbus:

4.2.2

Plaats en postcode:

4.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

4.3   Telefoonnummer (indien beschikbaar):

4.4   Fax (indien beschikbaar):

4.5   E-mail: (indien beschikbaar):

4.6   Naam (indien bekend) en contactgegevens (indien beschikbaar) van de eventuele vertegenwoordiger van de schuldenaar

4.6.1

Naam en voorna(a)m(en):

4.6.2

Adres

4.6.2.1

Straat en nummer/postbus:

4.6.2.2

Plaats en postcode:

4.6.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

4.6.3

E-mail:

5.   Intrekking of verval van het bevel tot conservatoir beslag

Het gerecht verklaart hierbij dat het bijgevoegde bevel tot conservatoir beslag wordt ingetrokken (eindigt) overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU) nr. 655/2014 op grond dat het gerecht niet het bewijs heeft ontvangen dat de procedure betreffende het bodemgeschil is ingeleid binnen de volgende door het gerecht aangegeven termijn:

(dd/mm/jjjj).

Hierbij wordt het bevel tot conservatoir beslag ingetrokken (eindigt het bevel) met ingang van

(dd/mm/jjjj).

De bevoegde instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag wordt hierbij verzocht de nodige stappen te ondernemen om uitvoering te geven aan de intrekking (het verval) van het bevel.

Gedaan te:

Datum:

(dd/mm/jjjj)

Stempel, handtekening en/of andere vorm van legalisatie door het gerecht:


BIJLAGE IV

Verklaring betreffende de tegoeden waarop beslag wordt gelegd

(Artikel 25, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken)

BELANGRIJKE INFORMATIE

Overeenkomstig artikel 25, lid 2, van Verordening (EU) nr. 655/2014 moet deze verklaring worden toegezonden aan het uitvaardigende gerecht en aan de schuldeiser of, overeenkomstig artikel 25, lid 3, van die verordening, aan de bevoegde instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging (tenzij de verklaring door die instantie zelf is afgegeven). De verklaring moet worden afgegeven vóór het einde van de derde werkdag na de uitvoering van het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen („bevel tot conservatoir beslag” of „bevel”). Wanneer de bank of andere entiteit in uitzonderlijke gevallen de verklaring niet binnen drie werkdagen kan afgeven, moet zij de verklaring zo spoedig mogelijk afgeven, doch uiterlijk op de achtste werkdag na de uitvoering van het bevel.

Overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 655/2014 heeft de schuldeiser de plicht het nodige te doen opdat, na de uitvoering van het bevel tot conservatoir beslag, het gedeelte boven het in het bevel bepaalde bedrag („het teveel waarop beslag is gelegd”) wordt vrijgegeven. De elektronische versie van het formulier dat moet worden gebruikt voor het verzoek om vrijgave van het teveel waarop beslag is gelegd, is te vinden op het Europese e-justitieportaal — https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-nl.do — en kan ook online worden ingevuld.

Indien deze verklaring niet door de bank wordt afgegeven, maar door de entiteit die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag, moet u de naam, het adres en andere contactgegevens van die entiteit vermelden in punt 5.11 aan het einde van het formulier.

Landencodes

Gelieve bij het invullen van dit formulier de volgende landencodes te gebruiken om een lidstaat aan te duiden:

AT

Oostenrijk

EL

Griekenland

IT

Italië

PT

Portugal

BE

België

ES

Spanje

LT

Litouwen

RO

Roemenië

BG

Bulgarije

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Zweden

CY

Cyprus

FR

Frankrijk

LV

Letland

SI

Slovenië

CZ

Tsjechië

HR

Kroatië

MT

Malta

SK

Slowakije

DE

Duitsland

HU

Hongarije

NL

Nederland

 

 

EE

Estland

IE

Ierland

PL

Polen

 

 

Wanneer dit formulier de mogelijkheid biedt vrije tekst in te voeren en u dit formulier op papier invult, wordt u verzocht indien nodig extra bladen te gebruiken en elke bladzijde te nummeren.

1.   Gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd

1.1   Naam:

1.2   Adres

1.2.1

Straat en nummer/postbus:

1.2.2

Plaats en postcode:

1.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

1.3   Telefoonnummer: (*)

1.4   Fax (*)

1.5   E-mail: (indien beschikbaar):

2.   Bevel tot conservatoir beslag

2.1   Datum (dd/mm/jjjj) van het bevel tot conservatoir beslag:

2.2   Referentienummer van het bevel tot conservatoir beslag:

2.3   Totaal bedrag waarop conservatoir beslag moet worden gelegd volgens het bevel:

2.4   Valuta:

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

3.   Schuldeiser

3.1   Naam en voorna(a)m(en)/naam van bedrijf of organisatie:

3.2   Adres

3.2.1

Straat en nummer/postbus:

3.2.2

Plaats en postcode:

3.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

3.3   Telefoonnummer: (*)

3.4   Fax (*)

3.5   E-mail: (indien beschikbaar):

4.   Schuldenaar

4.1   Naam en voorna(a)m(en) (eventuele andere na(a)m(en), indien bekend)/naam van bedrijf of organisatie:

4.2   Adres

4.2.1

Straat en nummer/postbus:

4.2.2

Plaats en postcode:

4.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

4.3   Telefoonnummer: (*)

4.4   Fax (*)

4.5   E-mail: (indien beschikbaar):

5.   Tegoeden waarop conservatoir beslag is gelegd

5.1   Naam van de bank:

5.2   Adres van de bank

5.2.1

Straat en nummer/postbus:

5.2.2

Plaats en postcode:

5.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

5.3   Telefoonnummer:

5.4   Fax

5.5   E-mail:

5.6   Is conservatoir beslag op de tegoeden gelegd krachtens het in onderdeel 2 hierboven genoemde bevel tot conservatoir beslag?

Ja. Ga verder met de punten 5.7 tot en met 5.10.

Nee. Leg uit waarom geen conservatoir beslag op de tegoeden is gelegd (gelieve het (de) toepasselijke vakje(s) aan te kruisen):

de rekening kon niet met zekerheid worden vastgesteld

er kon niet worden vastgesteld welke rekening vatbaar is voor conservatoir beslag overeenkomstig Verordening (EU) nr. 655/2014

er zijn geen tegoeden op de rekening(en)

de in het bevel bedoelde rekening is een gezamenlijke rekening of een beleggingsrekening met een gevolmachtigde (nominee account), en is krachtens het recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging niet vatbaar voor conservatoir beslag

de op de rekening aangehouden bedragen zijn krachtens het nationale recht niet vatbaar voor beslag

er is krachtens andere bewarende maatregelen conservatoir beslag gelegd op de op de rekening aangehouden bedragen. Gelieve nader te omschrijven:

andere redenen. Gelieve nader te omschrijven:

5.7   Bedrag waarop conservatoir beslag is gelegd (indien de bedragen in meerdere valuta's luiden, wordt u verzocht het bedrag per valuta te vermelden):

5.7   Valuta (gelieve meerdere vakjes aan te kruisen, indien van toepassing):

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

5.9   Indien bij de uitvoering van het in onderdeel 2 hierboven genoemde bevel tot conservatoir beslag op een lager bedrag beslag is gelegd dan in het bevel vermeld staat, wordt u verzocht hier aan te geven waarom niet op het totale bedrag conservatoir beslag is gelegd (gelieve het (de) toepasselijke vakje(s) aan te kruisen):

de op de rekening(en) aangehouden tegoeden zijn ontoereikend

de in het bevel bedoelde rekening is een gezamenlijke rekening of een beleggingsrekening met een gemachtigde (nominee account), en het recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging beperkt de mate waarin dergelijke rekeningen vatbaar zijn voor conservatoir beslag

bepaalde op de rekening aangehouden bedragen zijn krachtens nationaal recht niet vatbaar voor beslag

er is krachtens andere bewarende maatregelen conservatoir beslag gelegd op bepaalde op de rekening aangehouden bedragen. Gelieve nader te omschrijven:

andere redenen. Gelieve nader te omschrijven:

5.10   Datum van uitvoering van het bevel tot conservatoir beslag:

(dd/mm/jjjj).

5.11   (Alleen in te vullen indien van toepassing) Indien deze verklaring niet door de bank wordt afgegeven, maar door de entiteit die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag, vermeldt u hier de naam en het adres van die entiteit (straat en nummer/postbus, plaats en postcode, lidstaat) alsook het telefoonnummer, fax en e-mailadres:

Gedaan te:

Datum:

(dd/mm/jjjj)

Handtekening en/of stempel:


(*)  Facultatief.


BIJLAGE V

Verzoek om vrijgave van het teveel waarop beslag is gelegd

(Artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken)

BELANGRIJKE INFORMATIE

De schuldeiser moet dit verzoek op de snelst mogelijke wijze toezenden aan de bevoegde instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging waar op het teveel beslag is gelegd. De lijst van de bevoegde instanties in de zin van Verordening (EU) nr. 655/2014 is te vinden op het Europese e-justitieportaal https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-nl.do. Dit verzoek moet worden ingediend uiterlijk op de derde werkdag volgend op de dag van ontvangst van de in artikel 25 van Verordening (EU) nr. 655/2014 bedoelde verklaring waaruit blijkt dat het bedrag waarop beslag is gelegd te hoog is.

Taal

Vul dit formulier in in de taal van de bevoegde instantie waaraan u het verzoek richt. Het formulier is beschikbaar in 23 officiële talen van de Europese Unie op het Europese e-justitieportaal — https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-nl.do — en kan ook online worden ingevuld. De versie die is opgesteld in de taal die u beheerst, kan u behulpzaam zijn bij het invullen van het formulier in de vereiste taal. Op het Europese e-justitieportaal wordt ook aangegeven of de betrokken lidstaat aan de bevoegde instantie toegezonden stukken ook aanvaardt indien zij zijn gesteld in een andere officiële taal van de Europese Unie (artikel 50, lid 1, onder o), van Verordening (EU) nr. 655/2014).

Landencodes

Gelieve bij het invullen van dit formulier de volgende landencodes te gebruiken om een lidstaat aan te duiden:

AT

Oostenrijk

EL

Griekenland

IT

Italië

PT

Portugal

BE

België

ES

Spanje

LT

Litouwen

RO

Roemenië

BG

Bulgarije

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Zweden

CY

Cyprus

FR

Frankrijk

LV

Letland

SI

Slovenië

CZ

Tsjechië

HR

Kroatië

MT

Malta

SK

Slowakije

DE

Duitsland

HU

Hongarije

NL

Nederland

 

 

EE

Estland

IE

Ierland

PL

Polen

 

 

1.   Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

1.1   Gerecht dat het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen („bevel tot conservatoir beslag” of „bevel”) heeft uitgevaardigd

1.1.1

Naam:

1.1.2

Adres

1.1.2.1

Straat en nummer/postbus:

1.1.2.2

Plaats en postcode:

1.1.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

1.2   Datum (dd/mm/jjjj) van het bevel tot conservatoir beslag:

1.3   Referentienummer van het bevel tot conservatoir beslag:

1.4   Totaal bedrag waarop conservatoir beslag moet worden gelegd volgens het bevel:

1.5   Valuta:

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

2.   Schuldeiser

2.1   Naam en voorna(a)m(en)/naam van bedrijf of organisatie:

2.2   Adres

2.2.1

Straat en nummer/postbus:

2.2.2

Plaats en postcode:

2.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

2.3   Telefoonnummer: (*)

2.4   Fax (*)

2.5   E-mail: (indien beschikbaar):

3.   Schuldenaar

3.1   Naam en voorna(a)m(en) (eventuele andere na(a)m(en), indien bekend)/naam van bedrijf of organisatie:

3.2   Adres

3.2.1

Straat en nummer/postbus:

3.2.2

Plaats en postcode:

3.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

3.3   Telefoonnummer: (*)

3.4   Fax (*)

3.5   E-mail: (indien beschikbaar):

4.   Bevoegde instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging waaraan het verzoek wordt gericht

4.1   Naam:

4.2   Adres

4.2.1

Straat en nummer/postbus:

4.2.2

Plaats en postcode:

4.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

5.   Verzoek om vrijgave van het teveel waarop beslag is gelegd

5.1   De verklaring overeenkomstig artikel 25, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014 waaruit blijkt dat beslag is gelegd op een hoger bedrag dan in het bevel tot conservatoir beslag is bepaald (punt 1.4), is ontvangen op

(dd/mm/jjjj).

5.2   Volgens de verklaring is op het teveel beslag gelegd bij de volgende bank

5.2.1

Naam van de in het bevel bedoelde bank:

5.2.2

Adres van de bank

5.2.2.1

Straat en nummer/postbus:

5.2.2.2

Plaats en postcode:

5.2.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

5.2.3

Telefoonnummer: (**)

5.2.4

Fax (**)

5.2.5

E-mail: (indien beschikbaar):

5.3   Hierbij verzoek ik de in onderdeel 4 hierboven genoemde instantie het nodige te doen opdat het volgende bedrag, namelijk het gedeelte boven het in het bevel bepaalde bedrag („het teveel waarop beslag is gelegd”), wordt vrijgegeven:

5.4   Valuta:

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

Gedaan te:

Datum:

(dd/mm/jjjj)

Naam, handtekening en/of stempel:


(*)  Facultatief.

(**)  Facultatief.


BIJLAGE VI

Ontvangstbevestiging

(Artikel 29, lid 2, van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken)

BELANGRIJKE INFORMATIE

Uiterlijk op het einde van de werkdag na de dag van ontvangst moet deze ontvangstbevestiging met gebruikmaking van de snelste communicatiemiddelen worden gestuurd aan de instantie, schuldeiser of bank die de stukken heeft toegezonden.

N.B.: Houdt u rekening met de vereisten die met betrekking tot de taal van de toegezonden stukken zijn vastgesteld in Verordening (EU) nr. 655/2014, onder meer in artikel 10, lid 2, in artikel 23, lid 4, en in artikel 49.

Landencodes

Gelieve bij het invullen van dit formulier de volgende landencodes te gebruiken om een lidstaat aan te duiden:

AT

Oostenrijk

EL

Griekenland

IT

Italië

PT

Portugal

BE

België

ES

Spanje

LT

Litouwen

RO

Roemenië

BG

Bulgarije

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Zweden

CY

Cyprus

FR

Frankrijk

LV

Letland

SI

Slovenië

CZ

Tsjechië

HR

Kroatië

MT

Malta

SK

Slowakije

DE

Duitsland

HU

Hongarije

NL

Nederland

 

 

EE

Estland

IE

Ierland

PL

Polen

 

 

1.   Gerecht dat of instantie die het (de) stuk(ken) heeft ontvangen

1.1   Naam:

1.2   Adres

1.2.1

Straat en nummer/postbus:

1.2.2

Plaats en postcode:

1.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

1.3   Telefoonnummer:

1.4   Fax

1.5   E-mail:

1.6   In voorkomend geval, het door het ontvangende gerecht of de ontvangende instantie toegekend(e) referentienummer(s) van het (de) stuk(ken):

2.   Het in onderdeel 1 hierboven genoemde gerecht of de in onderdeel 1 hierboven genoemde instantie heeft het (de) volgende stuk(ken) overeenkomstig Verordening (EU) nr. 655/2014 ontvangen op

(dd/mm/jjjj) (gelieve het eventuele referentienummer van het ontvangen stuk te vermelden):

het formulier betreffende de intrekking van het bevel (artikel 10, lid 2, van de verordening)

het informatieverzoek (artikel 14, lid 3, van de verordening)

de rekeninginformatie (artikel 14, lid 6, van de verordening)

deel A van het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen („bevel tot conservatoir beslag” of „bevel”) en het blanco standaardformulier voor de verklaring (artikel 23, lid 3, van de verordening)

de verklaring betreffende de tegoeden waarop beslag wordt gelegd (artikel 25, lid 2 of 3, van de verordening)

het bevel tot conservatoir beslag en andere in artikel 28, lid 3, van de verordening genoemde stukken (gelieve te specificeren):

de beslissing over een rechtsmiddel (artikel 36, lid 5, van de verordening)

3.   Instantie, schuldeiser of bank die het (de) stuk(ken) heeft toegezonden

3.1   Naam:

3.2   Adres

3.2.1

Straat en nummer/postbus:

3.2.2

Plaats en postcode:

3.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

4.   (Alleen in te vullen indien van toepassing) Het (de) ontvangen stuk(ken) is (zijn) niet in de juiste taal gesteld.

Het (de) volgende stuk(ken):

moet(en) worden vertaald in de volgende taal:

☐ Bulgaars ☐ Spaans ☐ Tsjechisch ☐ Duits ☐ Ests ☐ Grieks ☐ Engels ☐ Frans ☐ Iers ☐ Kroatisch ☐ Italiaans ☐ Lets ☐ Litouws ☐ Hongaars ☐ Maltees ☐ Nederlands ☐ Pools ☐ Portugees ☐ Roemeens ☐ Slowaaks ☐ Sloveens ☐ Fins ☐ Zweeds

5.   (Alleen in te vullen indien van toepassing) Andere redenen waarom het stuk (de stukken) niet kan (kunnen) worden behandeld (bijvoorbeeld omdat het stuk onleesbaar is). Gelieve nader te omschrijven:

Gedaan te:

Datum:

(dd/mm/jjjj)

Handtekening en/of stempel:


BIJLAGE VII

Instellen van een rechtsmiddel

(Artikel 36, lid 1, van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken)

In te vullen door het gerecht

 

Zaaknummer:

 

Door het gerecht ontvangen op:

(dd/mm/jjjj)

BELANGRIJKE INFORMATIE

Taal

Vul dit formulier in de taal van het gerecht of de instantie waaraan u het verzoekschrift richt in. Het formulier is beschikbaar in 23 officiële talen van de Europese Unie op het Europese e-justitieportaal — https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-nl.do — en kan ook online worden ingevuld. De versie die is opgesteld in de taal die u beheerst, kan u behulpzaam zijn bij het invullen van het formulier in de vereiste taal. Op het Europese e-justitieportaal wordt ook aangegeven of de betrokken lidstaat aan het gerecht of aan de bevoegde instantie toegezonden stukken ook aanvaardt indien zij zijn gesteld in een andere officiële taal van de Europese Unie (artikel 50, lid 1, onder o), van Verordening (EU) nr. 655/2014).

Bewijsstukken

Dit formulier moet vergezeld gaan van alle relevante (bewijs)stukken. Gelieve ook een afschrift van het desbetreffende Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen („bevel tot conservatoir beslag” of „bevel”) bij te voegen.

Landencodes

Gelieve bij het invullen van dit formulier de volgende landencodes te gebruiken om een lidstaat aan te duiden:

AT

Oostenrijk

EL

Griekenland

IT

Italië

PT

Portugal

BE

België

ES

Spanje

LT

Litouwen

RO

Roemenië

BG

Bulgarije

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Zweden

CY

Cyprus

FR

Frankrijk

LV

Letland

SI

Slovenië

CZ

Tsjechië

HR

Kroatië

MT

Malta

SK

Slowakije

DE

Duitsland

HU

Hongarije

NL

Nederland

 

 

EE

Estland

IE

Ierland

PL

Polen

 

 

Instellen van een rechtsmiddel

De rechtsmiddelen die de schuldenaar ter beschikking staan, zijn vastgesteld in artikelen 33 en 34 van Verordening (EU) nr. 655/2014. Artikel 35 van de verordening voorziet in andere rechtsmiddelen die door zowel de schuldenaar als de schuldeiser kunnen worden ingesteld.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de uitvaardiging van het bevel tot conservatoir beslag, moet u daartoe een verzoekschrift richten tot het bevoegde gerecht van de lidstaat waar het bevel is uitgevaardigd.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag, moet u daartoe een verzoekschrift richten aan het gerecht of, indien het nationale recht daarin voorziet, aan de bevoegde tenuitvoerleggingsinstantie in de lidstaat van tenuitvoerlegging waar de rekening waarop conservatoir beslag is gelegd wordt aangehouden.

Op het Europese e-justitieportaal vindt u bepaalde informatie over de betaling van gerechtskosten voor procedures om in de betrokken lidstaat een rechtsmiddel in te stellen tegen het bevel tot conservatoir beslag.

Wanneer dit formulier de mogelijkheid biedt vrije tekst in te voeren en u dit formulier op papier invult, wordt u verzocht indien nodig extra bladen te gebruiken en elke bladzijde te nummeren.

1.   Gerecht of instantie waarbij het rechtsmiddel wordt ingesteld

1.2   Naam:

1.3   Adres

1.3.1

Straat en nummer/postbus:

1.3.2

Plaats en postcode:

1.3.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

2.   Partij die het rechtsmiddel instelt

2.1   De partij(en) door wie het rechtsmiddel wordt ingesteld in de procedure voor de uitvaardiging van het bevel tot conservatoir beslag, is (zijn) (gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen): (1)

Schuldeiser

Schuldenaar

2.2   Naam en voorna(a)m(en)/naam van bedrijf of organisatie:

2.3   Adres

2.3.1

Straat en nummer/postbus:

2.3.2

Plaats en postcode:

2.3.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

2.4   Telefoonnummer: (*)

2.5   Fax (*)

2.6   E-mail: (indien beschikbaar):

2.7   Naam en contactgegevens van de eventuele vertegenwoordiger van de partij

2.7.1

Naam en voorna(a)m(en):

2.7.2

Adres

2.7.2.1

Straat en nummer/postbus:

2.7.2.2

Plaats en postcode:

2.7.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

2.7.3

E-mail: (indien beschikbaar):

3.   Tegenpartij  (2)

3.1   De tegenpartij in de procedure voor de uitvaardiging van het bevel tot conservatoir beslag is (gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen):

Schuldeiser

Schuldenaar

3.2   Naam en voorna(a)m(en)/naam van bedrijf of organisatie:

3.3   Adres

3.3.1

Straat en nummer/postbus:

3.3.2

Plaats en postcode:

3.3.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

3.4   Telefoonnummer: (**)

3.5   Fax (**)

3.6   E-mail: (indien beschikbaar):

3.7   Naam (indien bekend) en contactgegevens (indien beschikbaar) van de eventuele vertegenwoordiger van de tegenpartij

3.7.1

Naam en voorna(a)m(en):

3.7.2

Adres

3.7.2.1

Straat en nummer/postbus:

3.7.2.2

Plaats en postcode:

3.7.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

3.7.3

E-mail:

4.   Gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd (alleen in te vullen indien verschillend van het in onderdeel 1 genoemde gerecht waarbij het rechtsmiddel wordt ingesteld)

4.1   Naam:

4.2   Adres

4.2.1

Straat en nummer/postbus:

4.2.2

Plaats en postcode:

4.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

4.3   Telefoonnummer: (**)

4.4   Fax (**)

4.5   E-mail: (indien beschikbaar):

5.   Bevel tot conservatoir beslag

5.1   Datum (dd/mm/jjjj) van het bevel tot conservatoir beslag:

5.2   Referentienummer van het bevel tot conservatoir beslag:

5.3   Totaal bedrag waarop conservatoir beslag moet worden gelegd volgens het bevel:

5.4   Valuta:

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

6.   Verzoekschrift voor het instellen van een rechtsmiddel in de lidstaat van herkomst

6.1   Hierbij dien ik een verzoekschrift in opdat het bevel tot conservatoir beslag (gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen):

wordt gewijzigd

wordt ingetrokken

op grond dat (gelieve het (de) toepasselijke vakje(s) hieronder aan te kruisen; voor een verzoekschrift tot wijziging van het bevel wordt u ook verzocht in het desbetreffende vak aan te geven wat u precies gewijzigd wilt zien):

6.1.1

niet is voldaan aan de in Verordening (EU) nr. 655/2014 gestelde voorwaarden of vereisten voor de uitvaardiging van het bevel tot conservatoir beslag omdat:

6.1.1.1

Verordening (EU) nr. 655/2014 niet van toepassing is (artikel 2). Gelieve toe te lichten:

6.1.1.2

de zaak niet grensoverschrijdend is (artikel 3). Gelieve toe te lichten:

6.1.1.3

het gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd, niet bevoegd is (artikel 6). Gelieve toe te lichten:

6.1.1.4

er geen dringende behoefte aan het bevel tot conservatoir beslag is aangezien er geen risico bestaat dat de latere inning van de vordering van de schuldeiser jegens mij onmogelijk wordt gemaakt of ernstig wordt bemoeilijkt (artikel 7, lid 1). Gelieve toe te lichten:

6.1.1.5

de schuldeiser onvoldoende bewijsmateriaal heeft verstrekt om het gerecht ervan te overtuigen dat zijn vordering tegen mij waarschijnlijk gegrond wordt verklaard (artikel 7, lid 2). Gelieve toe te lichten:

6.1.1.6

de schuldeiser geen procedure betreffende het bodemgeschil heeft ingesteld binnen de door het gerecht aangegeven termijn (artikel 10).

6.1.1.7

de schuldeiser had moeten worden verplicht een zekerheid te stellen dan wel een hogere zekerheid dan die waartoe het gerecht heeft bevolen (artikel 12). Gelieve toe te lichten:

6.1.2

de betekening of kennisgeving van het bevel tot conservatoir beslag, van de verklaring betreffende de tegoeden waarop beslag wordt gelegd en/of van de andere in artikel 28, lid 5, van Verordening (EU) nr. 655/2014 genoemde stukken (zijnde het door de schuldeiser bij het gerecht ingediende verzoek om een bevel tot conservatoir beslag en een afschrift van alle stukken die de schuldeiser bij het gerecht heeft ingediend ter verkrijging van het bevel) niet aan mij is geschied binnen veertien dagen na het beslag op mijn rekening(en).

Vermeld een adres waaraan de stukken en vertalingen kunnen worden gezonden:

of kruis het volgende vakje aan:

ik ben bereid de bedoelde stukken bij het gerecht van de lidstaat van herkomst in ontvangst te nemen.

6.1.3

de stukken waarvan overeenkomstig artikel 28 betekening of kennisgeving aan mij is geschied, niet voldoen aan de in Verordening (EU) nr. 655/2014 gestelde taalvereisten. In artikel 49, lid 1, van de verordening wordt met name voorgeschreven dat het bevel tot conservatoir beslag en het door de schuldeiser bij het gerecht ingediende verzoek om een bevel tot conservatoir beslag vergezeld gaan van een vertaling in de officiële taal van de lidstaat waar de schuldenaar zijn woonplaats heeft of in een andere taal die hij begrijpt.

Vermeld, indien van toepassing, een andere taal die u begrijpt:

Vermeld een adres waaraan de stukken en vertalingen kunnen worden gezonden:

of kruis het volgende vakje aan:

ik ben bereid de bedoelde stukken bij het gerecht van de lidstaat van herkomst in ontvangst te nemen.

6.1.4

het gedeelte boven het in het bevel bepaalde bedrag („het teveel waarop beslag is gelegd”) niet is vrijgegeven overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 655/2014. Gelieve toe te lichten:

6.1.5

de vordering waarvan de schuldeiser de inning door middel van het bevel wilde beschermen, geheel of gedeeltelijk is voldaan. Gelieve toe te lichten:

6.1.6

de vordering waarvan de schuldeiser de inning door middel van het bevel wilde beschermen, bij een rechterlijke beslissing over het bodemgeschil is afgewezen. Gelieve toe te lichten:

6.1.7

de rechterlijke beslissing over het bodemgeschil, of de gerechtelijke schikking of de authentieke akte, waarvan de schuldeiser met het bevel de tenuitvoerlegging vorderde, is vernietigd, respectievelijk nietig verklaard. Gelieve toe te lichten:

6.1.7

de omstandigheden op grond waarvan het bevel tot conservatoir beslag is uitgevaardigd, zijn veranderd. Gelieve toe te lichten:

6.1.9

wij (de schuldenaar en de schuldeiser) zijn overeengekomen de zaak te schikken. In dit geval moet dit formulier door zowel de schuldeiser als de schuldenaar worden ondertekend.

7.   Verzoekschrift voor het instellen van een rechtsmiddel in de lidstaat van tenuitvoerlegging

7.1   Hierbij dien ik een verzoekschrift in opdat de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag (gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen):

wordt beperkt

wordt gewijzigd

wordt beëindigd

op grond dat (gelieve het (de) toepasselijke vakje(s) hieronder in punt 7.1.1 aan te kruisen; voor een verzoekschrift tot beperking of wijziging wordt u ook verzocht in het desbetreffende vak aan te geven wat u precies beperkt of gewijzigd wilt zien):

7.1.1

het bevel tot conservatoir beslag niet ten uitvoer is gelegd overeenkomstig Verordening (EU) nr. 655/2014 omdat:

7.1.1.1

bepaalde bedragen op de rekening waarop conservatoir beslag is gelegd overeenkomstig artikel 31, lid 3, van Verordening (EU) nr. 655/2014 niet voor beslag vatbaar behoren te zijn, of dat bij de uitvoering van het bevel overeenkomstig artikel 31, lid 2, van die verordening niet of niet correct rekening is gehouden met de bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn. Gelieve toe te lichten:

7.1.1.2

de rekening waarop conservatoir beslag is gelegd buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 655/2014 valt (artikel 2 van die verordening). Gelieve toe te lichten:

7.1.1.3

de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing, de gerechtelijke schikking of de authentieke akte, die de schuldeiser met het bevel beoogde te beschermen, werd geweigerd in de lidstaat van tenuitvoerlegging.

7.1.1.4

de uitvoerbaarheid van de rechterlijke beslissing, die de schuldeiser met het bevel beoogde te beschermen, in de lidstaat van herkomst is opgeschort.

7.1.1.5

de betekening of kennisgeving van het bevel tot conservatoir beslag, de verklaring betreffende de tegoeden waarop beslag wordt gelegd en/of de andere in artikel 28, lid 5, van Verordening (EU) nr. 655/2014 bedoelde stukken niet aan mij is geschied binnen veertien dagen na het conservatoir beslag op mijn rekening(en).

Vermeld een adres waaraan de stukken en vertalingen kunnen worden gezonden:

of kruis het volgende vakje aan:

ik ben bereid de bedoelde stukken bij het gerecht van de lidstaat van herkomst in ontvangst te nemen.

7.1.1.6

de stukken waarvan overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EU) nr. 655/2014 betekening of kennisgeving aan mij is geschied, niet voldoen aan de bij deze verordening opgelegde taalvereisten. In artikel 49, lid 1, van de verordening wordt met name voorgeschreven dat het bevel tot conservatoir beslag en het door de schuldeiser bij het gerecht ingediende verzoek om een bevel tot conservatoir beslag vergezeld gaan van een vertaling in de officiële taal van de lidstaat waar de schuldenaar zijn woonplaats heeft of in een andere taal die hij begrijpt.

Vermeld, indien van toepassing, een andere taal die u begrijpt:

Vermeld een adres waaraan de stukken en vertalingen kunnen worden gezonden:

of kruis het volgende vakje aan:

ik ben bereid de bedoelde stukken bij het gerecht van de lidstaat van herkomst in ontvangst te nemen.

7.1.1.7

het gedeelte boven het in het bevel bepaalde bedrag („het teveel waarop beslag is gelegd”) niet is vrijgegeven overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 655/2014. Gelieve toe te lichten:

7.1.1.7

de vordering waarvan de schuldeiser de inning met het bevel wilde beschermen, geheel of gedeeltelijk is voldaan. Gelieve toe te lichten:

7.1.1.9

de vordering waarvan de schuldeiser de inning met het bevel wilde beschermen, bij een rechterlijke beslissing over het bodemgeschil is afgewezen;

7.1.1.10

de rechterlijke beslissing over het bodemgeschil, of de gerechtelijke schikking of de authentieke akte, waarvan de schuldeiser met het bevel de tenuitvoerlegging vorderde, is vernietigd, respectievelijk nietig verklaard. Gelieve toe te lichten:

7.1.1.11

de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag kennelijk strijdig is met de openbare orde van de lidstaat van tenuitvoerlegging. Gelieve toe te lichten:

7.1.1.12

wij (de schuldenaar en de schuldeiser) zijn overeengekomen de zaak te schikken. In dit geval moet dit formulier door zowel de schuldeiser als de schuldenaar worden ondertekend.

7.1.1.13

de bedragen die niet vatbaar zijn voor conservatoir beslag moeten worden aangepast. Gelieve toe te lichten:

8.   Bewijsmateriaal

Geef aan welk bewijsmateriaal u verstrekt ter staving van het verzoekschrift voor het instellen van een rechtsmiddel:

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en de informatie naar eer en geweten te hebben verstrekt.

In het geval dat extra bladen zijn toegevoegd, wordt u verzocht het totale aantal bladzijden op te geven en elke bladzijde te nummeren:

Gedaan te:

Datum:

(dd/mm/jjjj)

Naam, handtekening en/of stempel:


(1)  Dit onderdeel moet door beide partijen worden ingevuld in het geval dat de schuldeiser en de schuldenaar een gezamenlijk verzoekschrift indienen (tot intrekking of wijziging van het bevel dan wel tot beëindiging of beperking van de tenuitvoerlegging van het bevel) omdat zij zijn overeengekomen de zaak te schikken. Wanneer u het formulier op papier invult, wordt u in dit geval verzocht gebruik te maken van extra bladen en elke bladzijde te nummeren.

(*)  Facultatief.

(2)  Dit onderdeel moet niet worden ingevuld indien de desbetreffende informatie voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar al in onderdeel 2 is vermeld in het geval dat een gezamenlijk verzoekschrift wordt ingediend omdat zij zijn overeengekomen de zaak te schikken.

(**)  Facultatief.


BIJLAGE VIII

Toezending van een beslissing over een rechtsmiddel aan de lidstaat van tenuitvoerlegging

(Artikel 36, lid 5, van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken)

Landencodes

Gelieve bij het invullen van dit formulier de volgende landencodes te gebruiken om een lidstaat aan te duiden:

AT

Oostenrijk

EL

Griekenland

IT

Italië

PT

Portugal

BE

België

ES

Spanje

LT

Litouwen

RO

Roemenië

BG

Bulgarije

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Zweden

CY

Cyprus

FR

Frankrijk

LV

Letland

SI

Slovenië

CZ

Tsjechië

HR

Kroatië

MT

Malta

SK

Slowakije

DE

Duitsland

HU

Hongarije

NL

Nederland

 

 

EE

Estland

IE

Ierland

PL

Polen

 

 

1.   Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen („bevel tot conservatoir beslag” of „bevel”):

1.1   Datum (dd/mm/jjjj) van het bevel tot conservatoir beslag:

1.2   Referentienummer van het bevel tot conservatoir beslag:

1.3   Totaal bedrag waarop conservatoir beslag moet worden gelegd volgens het bevel:

Valuta:

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

2.   Gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd

2.1   Naam:

2.2   Adres

2.2.1

Straat en nummer/postbus:

2.2.2

Plaats en postcode:

2.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

2.3   Telefoonnummer: (*)

2.4   Fax (*)

2.5   E-mail: (indien beschikbaar):

3.   Gerecht dat over het rechtsmiddel heeft beslist (alleen in te vullen indien verschillend van het in onderdeel 2 genoemde gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd)

3.1   Naam:

3.2   Adres

3.2.1

Straat en nummer/postbus:

3.2.2

Plaats en postcode:

3.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

3.3   Telefoonnummer:

3.4   Fax

3.5   E-mail:

4.   Partij die het rechtsmiddel instelt

4.1   De partij(en) door wie het rechtsmiddel wordt ingesteld in de procedure voor de uitvaardiging van het bevel tot conservatoir beslag, is (zijn) (gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen): (1)

Schuldeiser

Schuldenaar

4.2   Naam en voorna(a)m(en)/naam van bedrijf of organisatie:

4.3   Adres

4.3.1

Straat en nummer/postbus:

4.3.2

Plaats en postcode:

4.3.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

4.4   Telefoonnummer (indien beschikbaar):

4.5   Fax (indien beschikbaar):

4.6   E-mail: (indien beschikbaar):

4.7   Naam (indien bekend) en contactgegevens (indien beschikbaar) van de eventuele vertegenwoordiger van de partij

4.7.1

Naam en voorna(a)m(en):

4.7.2

Adres

4.7.2.1

Straat en nummer/postbus:

4.7.2.2

Plaats en postcode:

4.7.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

4.7.3

E-mail:

5.   Tegenpartij  (2)

5.1   De tegenpartij in de procedure voor de uitvaardiging van het bevel tot conservatoir beslag is (gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen):

Schuldeiser

Schuldenaar

5.2   Naam en voorna(a)m(en)/naam van bedrijf of organisatie:

5.3   Adres

5.3.1

Straat en nummer/postbus:

5.3.2

Plaats en postcode:

5.3.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

5.4   Telefoonnummer (indien beschikbaar):

5.5   Fax (indien beschikbaar):

5.6   E-mail: (indien beschikbaar):

5.7   Naam (indien bekend) en contactgegevens (indien beschikbaar) van de eventuele vertegenwoordiger van de tegenpartij

5.7.1

Naam en voorna(a)m(en):

5.7.2

Adres

5.7.2.1

Straat en nummer/postbus:

5.7.2.2

Plaats en postcode:

5.7.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

5.7.3

E-mail:

6.   Beslissing van het gerecht over het rechtsmiddel

6.1   Datum (dd/mm/jjjj) van de beslissing:

6.2   Referentienummer van de beslissing:

6.3   Beslissing:

het bevel tot conservatoir beslag wordt ingetrokken

het bevel tot conservatoir beslag wordt als volgt gewijzigd:

De bevoegde instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag wordt hierbij verzocht de nodige stappen te ondernemen om uitvoering te geven aan de beslissing over het rechtsmiddel.

Gedaan te:

Datum:

(dd/mm/jjjj)

Stempel, handtekening en/of andere vorm van legalisatie door het gerecht:


(*)  Facultatief.

(1)  Dit onderdeel moet voor beide partijen worden ingevuld in het geval dat de beslissing over het rechtsmiddel voortvloeit uit een gezamenlijk verzoekschrift dat door de schuldeiser en de schuldenaar is ingediend (tot intrekking of wijziging van het bevel) omdat zij zijn overeengekomen de zaak te schikken. Wanneer u het formulier op papier invult, wordt u in dit geval verzocht gebruik te maken van extra bladen en elke bladzijde te nummeren.

(2)  Dit onderdeel moet niet worden ingevuld indien de desbetreffende informatie voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar al in onderdeel 4 is vermeld in het geval dat een gezamenlijk verzoekschrift wordt ingediend omdat zij zijn overeengekomen de zaak te schikken.


BIJLAGE IX

Instellen van hoger beroep tegen een beslissing over een rechtsmiddel

(Artikel 37 van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken)

In te vullen door het gerecht

 

Zaaknummer:

 

Door het gerecht ontvangen op:

(dd/mm/jjjj)

BELANGRIJKE INFORMATIE

Taal

Vul dit formulier in in de taal van het gerecht waaraan u het beroepschrift richt. Het formulier is beschikbaar in 23 officiële talen van de Europese Unie op het Europese e-justitieportaal — https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-nl.do — en kan ook online worden ingevuld. De versie die is opgesteld in de taal die u beheerst, kan u behulpzaam zijn bij het invullen van het formulier in de vereiste taal. Op het Europese e-justitieportaal wordt ook aangegeven of de betrokken lidstaat aan de bevoegde instantie toegezonden stukken ook aanvaardt indien zij zijn gesteld in een andere officiële taal van de Europese Unie (artikel 50, lid 1, onder o), van Verordening (EU) nr. 655/2014).

De lijst van de bevoegde gerechten waarbij u krachtens Verordening (EU) nr. 655/2014 hoger beroep kunt instellen, is te vinden op het Europese e-justitieportaal — https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-nl.do.

Bewijsstukken

Dit formulier dient vergezeld te gaan van alle relevante (bewijs)stukken. Gelieve ook een afschrift bij te voegen van de beslissing waartegen hoger beroep wordt ingesteld.

Landencodes

Gelieve bij het invullen van dit formulier de volgende landencodes te gebruiken om een lidstaat aan te duiden:

AT

Oostenrijk

EL

Griekenland

IT

Italië

PT

Portugal

BE

België

ES

Spanje

LT

Litouwen

RO

Roemenië

BG

Bulgarije

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Zweden

CY

Cyprus

FR

Frankrijk

LV

Letland

SI

Slovenië

CZ

Tsjechië

HR

Kroatië

MT

Malta

SK

Slowakije

DE

Duitsland

HU

Hongarije

NL

Nederland

 

 

EE

Estland

IE

Ierland

PL

Polen

 

 

Op het Europese e-justitieportaal vindt u bepaalde informatie over de betaling van gerechtskosten voor de desbetreffende procedures in de betrokken lidstaat.

Wanneer dit formulier de mogelijkheid biedt vrije tekst in te voeren en u dit formulier op papier invult, wordt u verzocht indien nodig extra bladen te gebruiken en elke bladzijde te nummeren.

1.   Gerecht waarbij hoger beroep wordt ingesteld

1.1   Naam:

1.2   Adres

1.2.1

Straat en nummer/postbus:

1.2.2

Plaats en postcode:

1.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

2.   Partij die hoger beroep instelt

2.1   De partij die hoger beroep instelt in de procedure voor de uitvaardiging van het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen („bevel tot conservatoir beslag” of „bevel”), is (gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen):

Schuldeiser

Schuldenaar

2.2   Naam en voorna(a)m(en)/naam van bedrijf of organisatie:

2.3   Adres

2.3.1

Straat en nummer/postbus:

2.3.2

Plaats en postcode:

2.3.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

2.4   Telefoonnummer: (*)

2.5   Fax (*)

2.6   E-mail: (indien beschikbaar):

2.7   Naam en contactgegevens van de eventuele vertegenwoordiger van de partij

2.7.1

Naam en voorna(a)m(en):

2.7.2

Adres

2.7.2.1

Straat en nummer/postbus:

2.7.2.2

Plaats en postcode:

2.7.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

2.7.3

E-mail:

3.   Tegenpartij

3.1   De tegenpartij in de procedure voor de uitvaardiging van het bevel tot conservatoir beslag is (gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen):

Schuldeiser

Schuldenaar

3.2   Naam en voorna(a)m(en)/naam van bedrijf of organisatie:

3.3   Adres

3.3.1

Straat en nummer/postbus:

3.3.2

Plaats en postcode:

3.3.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

3.4   Telefoonnummer: (**)

3.5   Fax (**)

3.6   E-mail: (indien beschikbaar):

3.7   Naam (indien bekend) en contactgegevens (indien beschikbaar) van de eventuele vertegenwoordiger van de tegenpartij

3.7.1

Naam en voorna(a)m(en):

3.7.2

Adres

3.7.2.1

Straat en nummer/postbus:

3.7.2.2

Plaats en postcode:

3.7.2.3

Land (wanneer dit een lidstaat is, gelieve de landencode te vermelden):

3.7.3

E-mail:

4.   Gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd

4.1   Naam:

4.2   Adres

4.2.1

Straat en nummer/postbus:

4.2.2

Plaats en postcode:

4.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

4.3   Telefoonnummer: (**)

4.4   Fax (**)

4.5   E-mail: (indien beschikbaar):

5.   Bevel tot conservatoir beslag

5.1   Datum (dd/mm/jjjj) van het bevel tot conservatoir beslag:

5.2   Referentienummer van het bevel tot conservatoir beslag:

5.3   Totaal bedrag waarop conservatoir beslag moet worden gelegd volgens het bevel:

5.4   Valuta:

☐ Euro (EUR) ☐ Bulgaarse lev (BGN) ☐ Tsjechische kroon (CZK) ☐ Kroatische kuna (HRK) ☐ Hongaarse forint (HUF) ☐ Poolse zloty (PLN) ☐ Roemeense leu (RON) ☐ Zweedse kroon (SEK) ☐ Andere munteenheid (gelieve de ISO-code te vermelden):

6.   Gerecht dat of bevoegde tenuitvoerleggingsinstantie die over het rechtsmiddel heeft beslist (alleen in te vullen indien verschillend van het in onderdeel 4 genoemde gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd)

6.1   Naam:

6.2   Adres

6.2.1

Straat en nummer/postbus:

6.2.2

Plaats en postcode:

6.2.3

lidstaat (gelieve de landencode te vermelden):

6.3   Telefoonnummer: (***)

6.4   Fax (***)

6.5   E-mail: (indien beschikbaar):

7.   Beslissing over het rechtsmiddel:

7.1   Datum (dd/mm/jjjj) van de beslissing:

7.2   Referentienummer van de beslissing:

7.3   De beslissing over het rechtsmiddel is gegeven op verzoek van (gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen):

de schuldeiser in de procedure voor de uitvaardiging van het bevel tot conservatoir beslag

de schuldenaar in de procedure voor de uitvaardiging van het bevel tot conservatoir beslag

8.   Instellen van hoger beroep tegen de beslissing over het rechtsmiddel

Hierbij stel ik hoger beroep in tegen de in onderdeel 7 genoemde beslissing om de volgende redenen:

9.   Bewijsmateriaal

Geef aan welk bewijsmateriaal u verstrekt ter staving van het beroepschrift:

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en de informatie naar eer en geweten te hebben verstrekt.

In het geval dat extra bladen zijn toegevoegd, wordt u verzocht het totale aantal bladzijden op te geven en elke bladzijde te nummeren:

Gedaan te:

Datum:

(dd/mm/jjjj)

Naam, handtekening en/of stempel:


(*)  Facultatief.

(**)  Facultatief.

(***)  Facultatief.


Top