EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1330

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1330 van de Commissie van 2 augustus 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (Voor de EER relevante tekst)

C/2016/4938

OJ L 210, 4.8.2016, p. 43–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1330/oj

4.8.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 210/43


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1330 VAN DE COMMISSIE

van 2 augustus 2016

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat de lijst van derde landen die beschikken over productiesystemen en controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten die als gelijkwaardig met die van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend.

(2)

Volgens door Australië verstrekte informatie is het internetadres van het controleorgaan „Australian Certified Organic Pty. Ltd” gewijzigd.

(3)

Volgens door Canada verstrekte informatie is de erkenning van één controleorgaan ingetrokken.

(4)

Het controleorgaan „SGS India Pvt. Ltd” was in 2014 uit de tekst met betrekking tot India in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 verwijderd omdat het het toepassingsgebied van de erkenning van India wat betreft de producten die mochten worden ingevoerd, niet in acht had genomen. Op basis van de resultaten van het door India uitgeoefende toezicht kan dit controleorgaan nu opnieuw worden opgenomen in de tekst met betrekking tot India in bijlage III bij die verordening.

(5)

De Commissie heeft informatie ontvangen betreffende het gewijzigde internetadres van het controleorgaan „IMO Control Private Limited” in India.

(6)

Volgens door de Verenigde Staten verstrekte informatie is de erkenning van één controleorgaan ingetrokken en is één controleorgaan toegevoegd aan de lijst van controleorganen die door de Verenigde Staten worden erkend.

(7)

De Commissie heeft informatie ontvangen betreffende het gewijzigde internetadres van het controleorgaan „AsureQuality Limited” in Nieuw-Zeeland.

(8)

Vanwege een administratieve vergissing is „Doalnara Organic Certificated Korea” bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2345 van de Commissie (3) geschrapt in bijlage III. Aangezien het nooit de bedoeling is geweest dit orgaan te schrappen, dient het opnieuw te worden opgenomen in de lijst van controleorganen die door de Republiek Korea zijn gecertificeerd.

(9)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat de lijst van controleorganen en controlerende autoriteiten die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven.

(10)

„Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)”, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, „Letis SA”, „Oregon Tilth” en „Organic Standard” hebben de Commissie laten weten dat hun adres gewijzigd is.

(11)

In artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 is bepaald dat de Commissie voor producten die niet worden ingevoerd krachtens artikel 32 van die verordening noch uit een op grond van artikel 33, lid 2, van die verordening erkend derde land, controlerende autoriteiten en controleorganen kan erkennen die bevoegd zijn om de taken uit te voeren die nodig zijn voor de invoer van producten van gegarandeerde gelijkwaardigheid. In artikel 10, lid 2, onder b), en lid 3, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 is dan ook bepaald dat een controlerende autoriteit of een controleorgaan niet kan worden erkend voor een product dat van oorsprong is uit een in bijlage III bij die verordening opgenomen derde land en dat behoort tot een productcategorie waarvoor dat derde land is erkend.

(12)

Aangezien Australië een erkend derde land is in de zin van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 en in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 in de lijst voor productcategorie F is opgenomen, blijkt dat deze bepalingen in het verleden onvoldoende in acht zijn genomen wat betreft de erkenning van „Australian Certified Organic”, dat in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 is erkend voor producten van oorsprong uit Australië die tot productcategorie F behoren. Die erkenning moet bijgevolg worden geschrapt.

(13)

„AsureQuality Limited” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in alle derde landen waarvoor het was erkend, heeft stopgezet; bijgevolg mag „AsureQuality Limited” niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(14)

De Commissie heeft een verzoek van „Bio.inspecta AG” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Ivoorkust.

(15)

De Commissie heeft een verzoek van „CCPB Srl” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie D uit te breiden met wijn.

(16)

De Commissie heeft een verzoek van „Certisys” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Burundi, Kameroen, Rwanda, Tanzania en Uganda.

(17)

Voorts heeft de Commissie van „Certisys” vernomen dat het zijn certificeringsactiviteit in Vietnam heeft stopgezet; bijgevolg mag „Certisys” niet langer voor dat land op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(18)

De Commissie heeft een verzoek van „Control Union Certifications” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën B, C, D, E en F uit te breiden met Bangladesh, voor de productcategorieën A en D met Kaapverdië en voor de productcategorieën A, C en D met de Maldiven.

(19)

De Commissie heeft een verzoek van „Ecocert SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Liechtenstein, voor de productcategorieën A en D met Albanië, de Bahama's, Belarus, Frans-Polynesië, Gambia, Jordanië, Lesotho, Montenegro, de bezette Palestijnse gebieden en Oman, voor de productcategorieën A, D en E met Bangladesh, voor de productcategorieën A, B en F met Chili, voor productcategorie B met Ethiopië, voor de productcategorieën B en E met Namibië, voor productcategorie D met Botswana en voor productcategorie E met de Verenigde Arabische Emiraten en Zambia.

(20)

„Ecocert SA” heeft de Commissie ook meegedeeld dat het een aantal entiteiten van de IMO-groep heeft verworven, waaronder „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști”. Het heeft er ook op gewezen dat die entiteit en een dochteronderneming van Ecocert SA in Turkije, d.i. „Ecocert Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști”, zijn gefuseerd. De uit de fusie ontstane entiteit, „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști”, zal de activiteiten van „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști” overnemen. Daarom is het passend „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști” uit bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 te schrappen en in plaats daarvan „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști” in te voegen, met de nodige wijzigingen wat adres en internetadres betreft.

(21)

„IBD Certifications Ltd” heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat het officieel is ingeschreven onder de naam „IBD Certificações Ltda.”.

(22)

De Commissie heeft een verzoek van „IMO Control Latinoamérica Ltda.” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Brazilië, Chili, Cuba, Trinidad en Tobago en Uruguay. Voorts heeft „IMO Control Latinoamérica Ltda.” meegedeeld dat zijn bedrijfsnaam „IMOcert Latinoámerica Ltda.” is geworden en dat zijn internetadres gewijzigd is.

(23)

De Commissie heeft een verzoek van „IMO Control Private Limited” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Laos, de Maldiven en Papoea-Nieuw-Guinea.

(24)

„IMOswiss AG” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteit in Oekraïne heeft stopgezet; bijgevolg mag „IMOswiss AG” niet langer voor dat land op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(25)

„International Certification Services, Inc.” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in alle derde landen waarvoor het was erkend, heeft stopgezet; bijgevolg mag „International Certification Services, Inc.” niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(26)

De Commissie heeft een verzoek van „OneCert International PVT Ltd” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Ethiopië, Mozambique, Tanzania en Sri Lanka en voor productcategorie D met Singapore.

(27)

De Commissie heeft een verzoek van „Organización Internacional Agropecuaria” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie C uit te breiden met Chili.

(28)

„Quality Assurance International” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteit in Paraguay heeft stopgezet; bijgevolg mag „Quality Assurance International” niet langer voor dat land op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(29)

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 kan de Commissie, in het licht van de ontvangen informatie of omdat de vereiste informatie niet is verstrekt, te allen tijde de specifieke gegevens wijzigen of de opneming van een controleorgaan in bijlage IV bij die verordening schorsen. Op grond daarvan moeten de specifieke gegevens van de controleorganen waarvoor uit het onderzoek van alle ontvangen informatie blijkt dat niet meer aan de betrokken eisen wordt voldaan, worden gewijzigd.

(30)

„Uganda Organic Certification Ltd”, dat in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 is opgenomen, heeft op 18 maart 2016 zijn jaarverslag ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder b), van diezelfde verordening. In het jaarverslag heeft het accreditatieorgaan IOAS meegedeeld dat het de accreditatie van „Uganda Organic Certification Ltd” heeft geschorst. Het controleorgaan werd door de Commissie verzocht een geldig accreditatiecertificaat voor te leggen, vergezeld van een positief evaluatierapport overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007, maar heeft niet binnen de gestelde termijn geantwoord. De tekst met betrekking tot „Uganda Organic Certification Ltd” moet bijgevolg uit bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 worden geschorst totdat voldoende informatie zal zijn verstrekt.

(31)

Duidelijkheidshalve, en met name om ervoor te zorgen dat de derde landen waarvoor de controlerende autoriteiten of controleorganen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 zijn opgenomen, in alle taalversies in dezelfde volgorde staan, is het passend de landennamen te herschikken op basis van de codenummers en die bijlage in haar geheel te vervangen.

(32)

De bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(33)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij de onderhavige verordening.

2)

Bijlage IV wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 augustus 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2345 van de Commissie van 15 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 330 van 16.12.2015, blz. 29).


BIJLAGE I

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

In de tekst met betrekking tot Australië wordt in punt 5 het internetadres van het controleorgaan „Australian Certified Organic Pty. Ltd” vervangen door „www.aco.net.au”;

(2)

In de tekst met betrekking tot Canada wordt in punt 5 de rij betreffende codenummer CA-ORG-001 geschrapt;

(3)

In de tekst met betrekking tot India wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a.

de rij betreffende codenummer IN-ORG-007 wordt vervangen door:

„IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imocontrol.in”,

b.

de volgende rij wordt toegevoegd na de rij voor IN-ORG-012:

„IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in”.

(4)

In de tekst met betrekking tot de Verenigde Staten wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a.

de rij betreffende codenummer US-ORG-032 wordt geschrapt;

b.

de volgende rij wordt toegevoegd:

„US-ORG-061

Basin and Range Organics (BARO)

www.basinandrangeorganics.org”.

(5)

In de tekst met betrekking tot Nieuw-Zeeland wordt in punt 5 het internetadres van het controleorgaan „AsureQuality Limited” vervangen door „http://www.asurequality.com”.

(6)

In de tekst met betrekking tot de Republiek Korea wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a.

de volgende rij wordt toegevoegd:

„KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr”.


BIJLAGE II

„BIJLAGE IV

LIJST VAN DE VOOR GELIJKWAARDIGHEIDSDOELEINDEN ERKENDE CONTROLEORGANEN EN CONTROLERENDE AUTORITEITEN MET DE DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10

Voor de toepassing van deze bijlage worden de productcategorieën aangeduid met de volgende codes:

A: Onverwerkte plantaardige producten

B: Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

C: Aquacultuurproducten en zeewieren

D: Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (*)

E: Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder (*)

F: Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

Tenzij anders vermeld, wordt bij elk controleorgaan en elke controlerende autoriteit onder punt 2 een internetadres opgegeven waarop de in artikel 10, lid 2, onder e), bedoelde internetsite met de lijst van aan het controlesysteem onderworpen marktdeelnemers te vinden is, alsmede een contactpunt waar gemakkelijk informatie kan worden verkregen over de certificeringsstatus van de marktdeelnemers, de betrokken productcategorieën en de geschorste en gedecertificeerde marktdeelnemers en producten.

”Abcert AG”

1.

Adres: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Duitsland

2.

Internetadres: http://www.abcert.de

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-137

Albanië

x

x

AM-BIO-137

Armenië

x

x

AZ-BIO-137

Azerbeidzjan

x

x

BA-BIO-137

Bosnië en Herzegovina

x

x

BY-BIO-137

Belarus

x

x

GE-BIO-137

Georgië

x

x

IR-BIO-137

Iran

x

x

KG-BIO-137

Kirgizië

x

x

KZ-BIO-137

Kazachstan

x

MD-BIO-137

Moldavië

x

x

ME-BIO-137

Montenegro

x

x

MK-BIO-137

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

RS-BIO-137

Servië

x

x

RU-BIO-137

Rusland

x

x

x

TJ-BIO-137

Tadzjikistan

x

x

TM-BIO-137

Turkmenistan

x

x

UA-BIO-137

Oekraïne

x

x

UZ-BIO-137

Oezbekistan

x

x

XK-BIO-137

Kosovo (**)

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Agreco R.F. Göderz GmbH”

1.

Adres: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Duitsland

2.

Internetadres: http://agrecogmbh.de

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbeidzjan

x

x

BA-BIO-151

Bosnië en Herzegovina

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

BO-BIO-151

Bolivia

x

x

CM-BIO-151

Kameroen

x

x

CO-BIO-151

Colombia

x

x

CU-BIO-151

Cuba

x

x

CV-BIO-151

Kaapverdië

x

DO-BIO-151

Dominicaanse Republiek

x

x

EC-BIO-151

Ecuador

x

x

EG-BIO-151

Egypte

x

x

ET-BIO-151

Ethiopië

x

x

FJ-BIO-151

Fiji

x

GE-BIO-151

Georgië

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

ID-BIO-151

Indonesië

x

x

IR-BIO-151

Iran

x

KE-BIO-151

Kenia

x

x

KG-BIO-151

Kirgizië

x

x

KH-BIO-151

Cambodja

x

KZ-BIO-151

Kazachstan

x

x

LK-BIO-151

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-151

Marokko

x

x

MD-BIO-151

Moldavië

x

x

ME-BIO-151

Montenegro

x

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

x

MK-BIO-151

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

MX-BIO-151

Mexico

x

NG-BIO-151

Nigeria

x

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

x

NP-BIO-151

Nepal

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

PG-BIO-151

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

PH-BIO-151

Filipijnen

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

RS-BIO-151

Servië

x

x

RU-BIO-151

Rusland

x

x

SB-BIO-151

Salomonseilanden

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

SR-BIO-151

Suriname

x

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

TH-BIO-151

Thailand

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistan

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

TZ-BIO-151

Tanzania

x

x

UA-BIO-151

Oekraïne

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

UZ-BIO-151

Oezbekistan

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

ZA-BIO-151

Zuid-Afrika

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Albinspekt”

1.

Adres: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albanië

2.

Internetadres: http://www.albinspekt.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albanië

x

x

x

XK-BIO-139

Kosovo (***)

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”ARGENCERT SA”

1.

Adres: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso ‘B’, C1072AAT Buenos Aires, Argentinië

2.

Internetadres: www.argencert.com.ar

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-138

Argentinië

x

CL-BIO-138

Chili

x

x

PY-BIO-138

Paraguay

x

x

UY-BIO-138

Uruguay

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Australian Certified Organic”

1.

Adres: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australië

2.

Internetadres: http://www.aco.net.au

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Australië

x

x

CK-BIO-107

Cookeilanden

x

x

CN-BIO-107

China

x

x

x

FJ-BIO-107

Fiji

x

x

FK-BIO-107

Falklandeilanden

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonesië

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar/Birma

x

x

MY-BIO-107

Maleisië

x

x

PG-BIO-107

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

SG-BIO-107

Singapore

x

x

TH-BIO-107

Thailand

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taiwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Balkan Biocert Skopje”

1.

Adres: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

2.

Internetadres: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Bioagricert S.r.l.”

1.

Adres: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italië

2.

Internetadres: http://www.bioagricert.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BR-BIO-132

Brazilië

x

x

CN-BIO-132

China

x

x

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

IN-BIO-132

India

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KH-BIO-132

Cambodja

x

x

KR-BIO-132

Republiek Korea

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

MA-BIO-132

Marokko

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Birma

x

x

MX-BIO-132

Mexico

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

PF-BIO-132

Frans-Polynesië

x

x

RS-BIO-132

Servië

x

x

SM-BIO-132

San Marino

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

TH-BIO-132

Thailand

x

x

x

TR-BIO-132

Turkije

x

x

UA-BIO-132

Oekraïne

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”BioGro New Zealand Limited”

1.

Adres: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nieuw- Zeeland

2.

Internetadres: http://www.biogro.co.nz

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fiji

x

x

MY-BIO-130

Maleisië

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Bio.inspecta AG”

1.

Adres: Ackerstrasse, 5070 Frick, Zwitserland

2.

Internetadres: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

AL-BIO-161

Albanië

x

x

AM-BIO-161

Armenië

x

x

AZ-BIO-161

Azerbeidzjan

x

x

BA-BIO-161

Bosnië en Herzegovina

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

BR-BIO-161

Brazilië

x

x

CI-BIO-161

Ivoorkust

x

x

CU-BIO-161

Cuba

x

x

DO-BIO-161

Dominicaanse Republiek

x

x

ET-BIO-161

Ethiopië

x

x

GE-BIO-161

Georgië

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonesië

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

KE-BIO-161

Kenia

x

x

KG-BIO-161

Kirgizië

x

x

KR-BIO-161

Republiek Korea

x

KZ-BIO-161

Kazachstan

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

MA-BIO-161

Marokko

x

x

MD-BIO-161

Moldavië

x

x

PH-BIO-161

Filipijnen

x

x

RU-BIO-161

Rusland

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TJ-BIO-161

Tadzjikistan

x

x

TR-BIO-161

Turkije

x

x

TZ-BIO-161

Tanzania

x

x

UA-BIO-161

Oekraïne

x

x

UZ-BIO-161

Oezbekistan

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (****)

x

x

ZA-BIO-161

Zuid-Afrika

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Bio Latina Certificadora”

1.

Adres: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2.

Internetadres: http://www.biolatina.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolivia

x

x

x

CO-BIO-118

Colombia

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mexico

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Bolicert Ltd”

1.

Adres: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2.

Internetadres: http://www.bolicert.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolivia

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Bureau Veritas Certification France SAS”

1.

Adres: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, Frankrijk

2.

Internetadres: http://www.qualite-france.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

MA-BIO-165

Marokko

x

x

MC-BIO-165

Monaco

x

x

MG-BIO-165

Madagaskar

x

x

x

MU-BIO-165

Mauritius

x

x

x

NI-BIO-165

Nicaragua

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Caucacert Ltd”

1.

Adres: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgië

2.

Internetadres: http://www.caucascert.ge

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Georgië

x

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”CCOF Certification Services”

1.

Adres: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://www.ccof.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mexico

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”CCPB Srl”

1.

Adres: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italië

2.

Internetadres: http://www.ccpb.it

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-102

China

x

x

EG-BIO-102

Egypte

x

x

x

IQ-BIO-102

Irak

x

x

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

MA-BIO-102

Marokko

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

PH-BIO-102

Filipijnen

x

x

SM-BIO-102

San Marino

x

x

x

SY-BIO-102

Syrië

x

x

TN-BIO-102

Tunesië

x

TR-BIO-102

Turkije

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1.

Adres: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Duitsland

2.

Internetadres: http://www.ceres-cert.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Verenigde Arabische Emiraten

x

AL-BIO-140

Albanië

x

x

x

AZ-BIO-140

Azerbeidzjan

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-140

Brazilië

x

x

x

BT-BIO-140

Bhutan

x

x

CD-BIO-140

Democratische Republiek Congo

x

x

CL-BIO-140

Chili

x

x

x

CM-BIO-140

Kameroen

x

x

x

CN-BIO-140

China

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Colombia

x

x

x

DO-BIO-140

Dominicaanse Republiek

x

x

x

EC-BIO-140

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-140

Egypte

x

x

x

ET-BIO-140

Ethiopië

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

ID-BIO-140

Indonesië

x

x

x

IR-BIO-140

Iran

x

x

JM-BIO-140

Jamaica

x

x

x

KE-BIO-140

Kenia

x

x

x

KG-BIO-140

Kirgizië

x

x

KH-BIO-140

Cambodja

x

x

KZ-BIO-140

Kazachstan

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Saint Lucia

x

x

x

MA-BIO-140

Marokko

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavië

x

x

x

ME-BIO-140

Montenegro

x

x

MG-BIO-140

Madagaskar

x

x

MK-BIO-140

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Myanmar/Birma

x

x

x

MX-BIO-140

Mexico

x

x

x

MY-BIO-140

Maleisië

x

x

MZ-BIO-140

Mozambique

x

x

NA-BIO-140

Namibië

x

x

NG-BIO-140

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-140

Nicaragua

x

x

NP-BIO-140

Nepal

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

PG-BIO-140

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

x

PH-BIO-140

Filipijnen

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistan

x

x

PS-BIO-140

bezette Palestijnse gebieden

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-140

Servië

x

x

x

x

RU-BIO-140

Rusland

x

x

x

RW-BIO-140

Rwanda

x

x

x

SA-BIO-140

Saudi-Arabië

x

x

x

SG-BIO-140

Singapore

x

x

x

SN-BIO-140

Senegal

x

x

SV-BIO-140

El Salvador

x

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

TH-BIO-140

Thailand

x

x

x

TL-BIO-140

Oost-Timor

x

x

TR-BIO-140

Turkije

x

x

x

TW-BIO-140

Taiwan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tanzania

x

x

x

UA-BIO-140

Oekraïne

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

UY-BIO-140

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-140

Oezbekistan

x

x

x

VE-BIO-140

Venezuela

x

x

VN-BIO-140

Vietnam

x

x

x

WS- BIO-140

Samoa

x

x

ZA-BIO-140

Zuid-Afrika

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabwe

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1.

Adres: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026

2.

Internetadres: http://www.certimexsc.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Colombia

x

x

DO-BIO-104

Dominicaanse Republiek

x

GT-BIO-104

Guatemala

x

MX-BIO-104

Mexico

x

x

x

SV-BIO-104

El Salvador

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Certisys”

1.

Adres: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, België

2.

Internetadres: http://www.certisys.eu

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Benin

x

x

CI-BIO-128

Ivoorkust

x

x

CM-BIO-128

Kameroen

x

x

GH-BIO-128

Ghana

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Rwanda

x

x

SN-BIO-128

Senegal

x

x

TG-BIO-128

Togo

x

x

TZ-BIO-128

Tanzania

x

x

UG-BIO-128

Uganda

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

Company of Organic Agriculture in Palestine (*)”

1.

Adres: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina (*)

2.

Internetadres: http://coap.org.ps

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

PS-BIO-163

bezette Palestijnse gebieden

x

x

(*)

Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van de staat Palestina en laat de afzonderlijke standpunten van de lidstaten ter zake onverlet.

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Control Union Certifications”

1.

Adres: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle, Nederland

2.

Internetadres: http://certification.controlunion.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-149

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

x

x

x

AF-BIO-149

Afghanistan

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-149

Albanië

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-149

Armenië

x

x

x

x

x

x

AZ-BIO-149

Azerbeidzjan

x

x

x

x

x

x

BD-BIO-149

Bangladesh

x

x

x

x

x

BF-BIO-149

Burkina Faso

x

x

x

x

x

x

BJ-BIO-149

Benin

x

x

x

BM-BIO-149

Bermuda

x

x

x

x

x

x

BO-BIO-149

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-149

Brazilië

x

x

x

x

x

x

BT-BIO-149

Bhutan

x

x

x

x

x

x

BW-BIO-149

Botswana

x

x

x

CA-BIO-149

Canada

x

CH-BIO-149

Zwitserland

x

CI-BIO-149

Ivoorkust

x

x

x

x

x

x

CL-BIO-149

Chili

x

x

x

CM-BIO-149

Kameroen

x

x

x

CN-BIO-149

China

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-149

Colombia

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-149

Costa Rica

x

x

x

CU-BIO-149

Cuba

x

x

x

CV-BIO-149

Kaapverdië

x

x

CW-BIO-149

Curaçao

x

x

x

DO-BIO-149

Dominicaanse Republiek

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-149

Algerije

x

x

x

EC-BIO-149

Ecuador

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-149

Egypte

x

x

x

x

x

x

ET-BIO-149

Ethiopië

x

x

x

x

x

x

GH-BIO-149

Ghana

x

x

x

x

x

x

GM-BIO-149

Gambia

x

x

x

GN-BIO-149

Guinee

x

x

x

x

x

x

GT-BIO-149

Guatemala

x

x

x

HK-BIO-149

Hongkong

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-149

Honduras

x

x

x

x

x

x

HT-BIO-149

Haïti

x

x

x

ID-BIO-149

Indonesië

x

x

x

x

x

x

IL-BIO-149

Israel (*****)

x

x

x

IN-BIO-149

India

x

x

x

x

IQ-BIO-149

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-149

Iran

x

x

x

x

x

x

JP-BIO-149

Japan

x

x

x

KE-BIO-149

Kenia

x

x

x

KG-BIO-149

Kirgizië

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-149

Cambodja

x

x

x

x

x

x

KR-BIO-149

Republiek Korea

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazachstan

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-149

Laos

x

x

x

x

x

x

LK-BIO-149

Sri Lanka

x

x

x

x

x

x

LS-BIO-149

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-149

Marokko

x

x

x

MD-BIO-149

Moldavië

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-149

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

x

x

x

x

ML-BIO-149

Mali

x

x

x

x

x

x

MM-BIO-149

Myanmar/Birma

x

x

x

x

x

x

MN-BIO-149

Mongolië

x

x

x

MU-BIO-149

Mauritius

x

x

x

x

x

x

MV-BIO-149

Maldiven

x

x

x

MW-BIO-149

Malawi

x

x

x

MX-BIO-149

Mexico

x

x

x

x

x

x

MY-BIO-149

Maleisië

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-149

Mozambique

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-149

Namibië

x

x

x

NG-BIO-149

Nigeria

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-149

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-149

Nepal

x

x

x

x

x

x

PA-BIO-149

Panama

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-149

Peru

x

x

x

x

x

x

PH-BIO-149

Filipijnen

x

x

x

x

x

x

PK-BIO-149

Pakistan

x

x

x

x

x

x

PS-BIO-149

bezette Palestijnse gebieden

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-149

Paraguay

x

x

x

x

x

x

RS-BIO-149

Servië

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rusland

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-149

Rwanda

x

x

x

x

x

x

SD-BIO-149

Sudan

x

x

x

SG-BIO-149

Singapore

x

x

x

x

x

x

SL-BIO-149

Sierra Leone

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-149

Senegal

x

x

x

SR-BIO-149

Suriname

x

x

x

SV-BIO-149

El Salvador

x

x

x

SY-BIO-149

Syrië

x

x

x

x

x

x

SZ-BIO-149

Swaziland

x

x

x

TG-BIO-149

Togo

x

x

x

TH-BIO-149

Thailand

x

x

x

x

x

x

TL-BIO-149

Oost-Timor

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turkije

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-149

Taiwan

x

x

x

TZ-BIO-149

Tanzania

x

x

x

x

x

x

UA-BIO-149

Oekraïne

x

x

x

x

x

x

UG-BIO-149

Uganda

x

x

x

x

x

x

US-BIO-149

Verenigde Staten

x

UY-BIO-149

Uruguay

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-149

Oezbekistan

x

x

x

x

x

x

VN-BIO-149

Vietnam

x

x

x

x

x

x

ZA-BIO-149

Zuid-Afrika

x

x

x

x

x

x

ZM-BIO-149

Zambia

x

x

x

x

x

x

ZW-BIO-149

Zimbabwe

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Ecocert SA”

1.

Adres: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Frankrijk

2.

Internetadres: http://www.ecocert.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AD-BIO-154

Andorra

x

x

AE-BIO-154

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

AF-BIO-154

Afghanistan

x