Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0864

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/864 van de Commissie van 31 mei 2016 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof triasulfuron overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)

C/2016/3185

OJ L 144, 1.6.2016, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/864/oj

1.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 144/32


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/864 VAN DE COMMISSIE

van 31 mei 2016

tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof triasulfuron overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 20, lid 1, en artikel 78, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Richtlijn 2000/66/EG van de Commissie (2) is triasulfuron als werkzame stof opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (3).

(2)

De in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen worden geacht te zijn goedgekeurd krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009 en zijn opgenomen in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (4).

(3)

De goedkeuring van de werkzame stof triasulfuron, zoals vermeld in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011, vervalt op 30 juni 2016.

(4)

Er is een aanvraag ingediend voor verlenging van de opneming van triasulfuron in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG; deze aanvraag is in overeenstemming met artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1141/2010 van de Commissie (5) en is binnen de in dat artikel vermelde termijn ingediend.

(5)

De aanvrager heeft de vereiste aanvullende dossiers overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1141/2010 ingediend. De lidstaat-rapporteur heeft vastgesteld dat de aanvraag als volledig kan worden beschouwd.

(6)

De lidstaat-rapporteur heeft in overleg met de lidstaat-corapporteur een beoordelingsverslag over de verlenging opgesteld en dit op 14 oktober 2013 bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de Commissie ingediend.

(7)

De EFSA heeft het beoordelingsverslag over de verlenging voor opmerkingen aan de aanvrager en de lidstaten toegezonden en de ontvangen opmerkingen naar de Commissie doorgestuurd. De EFSA heeft het aanvullende beknopte dossier tevens toegankelijk gemaakt voor het publiek.

(8)

Op 8 januari 2015 heeft de EFSA aan de Commissie haar conclusie (6) meegedeeld met betrekking tot de vraag of triasulfuron naar verwachting zal voldoen aan de goedkeuringscriteria zoals vermeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009. De EFSA heeft geconcludeerd dat het wegens een onvolledige beoordeling van de genotoxiciteit van triasulfuron en de bij de vervaardiging van triasulfuron gevormde onzuiverheid CGA 150829 niet mogelijk is gebleken de gezondheidsgebaseerde toxicologische referentiewaarden vast te stellen. Bijgevolg kon de beoordeling van het risico voor consumenten, toedieners, werknemers en omstanders niet worden uitgevoerd. De EFSA heeft verder geconcludeerd dat er in specifieke geografische en klimatologische omstandigheden een groot risico bestaat dat de beoordeelde representatieve gebruiksdoeleinden leiden tot blootstelling van het grondwater aan triasulfuron zelf of aan zijn bodemmetaboliet CGA 150829 boven de parametrische grenswaarde voor drinkwater van 0,1 μg/l. Voorts werd een groot risico voor waterplanten vastgesteld.

(9)

De Commissie heeft de aanvrager verzocht zijn opmerkingen in te dienen over de conclusie van de EFSA en, overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1141/2010, over het ontwerpevaluatieverslag. De aanvrager heeft zijn opmerkingen ingediend en deze zijn zorgvuldig onderzocht.

(10)

Ondanks de argumenten van de aanvrager blijven de in overweging 8 vermelde problemen echter bestaan.

(11)

Er is dan ook niet aangetoond dat er mag worden verwacht dat er voor een of meer representatieve gebruiksdoeleinden van minstens één gewasbeschermingsmiddel dat triasulfuron bevat, aan de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 bepaalde goedkeuringscriteria is voldaan. De goedkeuring van de werkzame stof triasulfuron mag daarom niet worden verlengd.

(12)

De lidstaten moet voldoende tijd worden gegund om de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die triasulfuron bevatten, in te trekken.

(13)

Indien de lidstaten overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 een respijtperiode toekennen voor gewasbeschermingsmiddelen die triasulfuron bevatten, moet deze periode uiterlijk op 30 september 2017 aflopen.

(14)

Deze verordening laat de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor triasulfuron in te dienen overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1107/2009, onverlet.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Niet-verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof

De goedkeuring van de werkzame stof triasulfuron wordt niet verlengd.

Artikel 2

Overgangsmaatregelen

De lidstaten trekken alle toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof triasulfuron bevatten uiterlijk op 30 september 2016 in.

Artikel 3

Respijtperioden

Door de lidstaten overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 toegekende respijtperioden zijn zo kort mogelijk en lopen uiterlijk op 30 september 2017 af.

Artikel 4

Wijzigingen van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

In deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt de vermelding over triasulfuron in rij 9 geschrapt.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 mei 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

(2)  Richtlijn 2000/66/EG van de Commissie van 23 oktober 2000 houdende opneming van een werkzame stof (triasulfuron) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 276 van 28.10.2000, blz. 35).

(3)  Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) nr. 1141/2010 van de Commissie van 7 december 2010 tot vaststelling van de procedure voor de verlenging van de opneming van een tweede groep werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en tot opstelling van de lijst van die stoffen (PB L 322 van 8.12.2010, blz. 10).

(6)  EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triasulfuron. EFSA Journal 2015; 13(1):3958, 78 blz., doi:10.2903/j.efsa.2015.3958.


Top