Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0224

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/224 van de Commissie van 17 februari 2016 tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 947/2014 en (EU) nr. 948/2014 wat betreft de laatste dag voor de indiening van aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van boter en mageremelkpoeder

C/2016/0853

OJ L 41, 18.2.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/224/oj

18.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 41/8


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/224 VAN DE COMMISSIE

van 17 februari 2016

tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 947/2014 en (EU) nr. 948/2014 wat betreft de laatste dag voor de indiening van aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van boter en mageremelkpoeder

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 18, lid 2, artikel 20, onder c), f), l), m) en n), en artikel 223, lid 3, onder c),

Gezien Verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 4,

Gezien Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (3), en met name artikel 62, lid 2, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 947/2014 (4) en (EU) nr. 948/2014 (5) van de Commissie is de particuliere opslag voor boter, respectievelijk mageremelkpoeder geopend wegens de bijzonder moeilijke marktsituatie, met name als gevolg van het door Rusland ingestelde verbod op de invoer van zuivelproducten uit de Unie.

(2)

Die regelingen voor de particuliere opslag zijn verlengd bij de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 1337/2014 (6), (EU) 2015/303 (7) en (EU) 2015/1548 (8) van de Commissie. Bijgevolg kunnen steunaanvragen worden ingediend tot en met 29 februari 2016.

(3)

Op 25 juni 2015 heeft Rusland het verbod op de invoer van landbouwproducten en levensmiddelen uit de Unie met een jaar verlengd, tot en met 6 augustus 2016.

(4)

Bovendien is de mondiale vraag naar melk en zuivelproducten gedurende geheel 2015 zwak gebleven, terwijl het melkaanbod in de voornaamste exporterende regio's is toegenomen.

(5)

Dientengevolge zijn de prijzen van boter en mageremelkpoeder in de Unie verder verslechterd en ziet het ernaar uit dat de neerwaartse druk zal aanhouden.

(6)

Gezien de huidige marktsituatie moet ervoor worden gezorgd dat de steunregelingen voor de particuliere opslag van boter en mageremelkpoeder zonder onderbreking beschikbaar blijven door ze te verlengen tot het einde van de interventieperiode van 2016 op 30 september 2016.

(7)

Om ervoor te zorgen dat het zonder enige onderbreking mogelijk blijft om steunaanvragen in het kader van de regelingen in te dienen, dient deze verordening in werking te treden op de dag na die van de bekendmaking ervan.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 947/2014

In artikel 5 van Verordening (EU) nr. 947/2014 wordt „29 februari 2016” vervangen door „30 september 2016”.

Artikel 2

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 948/2014

In artikel 5 van Verordening (EU) nr. 948/2014 wordt „29 februari 2016” vervangen door „30 september 2016”.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 februari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  PB L 346 van 20.12.2013, blz. 12.

(3)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549.

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 947/2014 van de Commissie van 4 september 2014 tot opening van de particuliere opslag voor boter en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag (PB L 265 van 5.9.2014, blz. 15).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 948/2014 van de Commissie van 4 september 2014 tot opening van de particuliere opslag voor mageremelkpoeder en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag (PB L 265 van 5.9.2014, blz. 18).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1337/2014 van de Commissie van 16 december 2014 tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 947/2014 en (EU) nr. 948/2014 wat betreft de laatste dag voor de indiening van de aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van boter en mageremelkpoeder (PB L 360 van 17.12.2014, blz. 15).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/303 van de Commissie van 25 februari 2015 tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 947/2014 en (EU) nr. 948/2014 wat betreft de laatste dag voor de indiening van aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van boter en mageremelkpoeder (PB L 55 van 26.2.2015, blz. 4).

(8)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1548 van de Commissie van 17 september 2015 tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 947/2014 en (EU) nr. 948/2014 wat betreft de laatste dag voor de indiening van aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van boter en mageremelkpoeder (PB L 242 van 18.9.2015, blz. 26).


Top