EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0217

Verordening (EU) 2016/217 van de Commissie van 16 februari 2016 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft cadmium (Voor de EER relevante tekst)

C/2016/834

OJ L 40, 17.2.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/217/oj

17.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 40/5


VERORDENING (EU) 2016/217 VAN DE COMMISSIE

van 16 februari 2016

tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft cadmium

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name artikel 68, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens vermelding 23 in bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 mogen cadmium en cadmiumverbindingen niet worden gebruikt in verf met de codes [3208] [3209], behalve in verf op basis van zink. Deze beperking geldt evenwel niet voor het in de handel brengen van verf die cadmium bevat.

(2)

In november 2012 heeft de Commissie het Europees Agentschap voor chemische stoffen („het Agentschap”) gevraagd een dossier overeenkomstig bijlage XV op te stellen met het oog op de uitbreiding van de bestaande beperking tot het in de handel brengen van dergelijke verf die cadmium boven een bepaalde concentratie bevat.

(3)

Op 9 september 2014 heeft het Comité risicobeoordeling (RAC) van het Agentschap bij consensus een advies uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat een dergelijke wijziging van de bestaande vermelding de handhaving zou vergemakkelijken en waarin wordt bevestigd dat geen aanvullende beoordeling noodzakelijk is van de risico's die aan de aanwezigheid van cadmium in verf verbonden zijn.

(4)

Op 25 november 2014 heeft het Comité sociaal-economische analyse (SEAC) van het Agentschap bij consensus een advies uitgebracht volgens hetwelk de voorgestelde wijziging van de bestaande beperking evenredig is, omdat door die wijziging geen extra nalevingskosten voor de fabrikanten, importeurs of consumenten zouden ontstaan, maar de handhaafbaarheid van de beperking zou worden verbeterd.

(5)

Het is voor de handhavingsinstanties gemakkelijker toezicht en controle uit te oefenen op het in de handel brengen dan op het gebruik. Bovendien maakt de invoering van een concentratiegrens duidelijk dat de onbedoelde aanwezigheid van cadmium als onzuiverheid in verf beneden die grens niet in strijd is met de beperking.

(6)

Het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie werd geraadpleegd en met de aanbevelingen daarvan is rekening gehouden.

(7)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 februari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.


BIJLAGE

In kolom 2 van vermelding 23 in bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt punt 2 vervangen door:

„Cadmium

CAS-nr. 7440-43-9

EC-nr. 231-152-8 en cadmiumverbindingen

2.

Mogen in verf met de codes [3208] [3209] niet worden gebruikt of in de handel worden gebracht in een concentratie (uitgedrukt in Cd metaal) van 0,01 gewichtsprocent of meer.

Voor verf met de codes [3208] [3209] met een zinkgehalte van meer dan 10 gewichtsprocent van de verf mag de cadmiumconcentratie (uitgedrukt in Cd metaal) geen 0,1 gewichtsprocent of meer bedragen.

Het is verboden geverfde voorwerpen in de handel te brengen met een cadmiumconcentratie (uitgedrukt in Cd metaal) van 0,1 gewichtsprocent of meer van de verf op het geverfde voorwerp.”


Top