Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0130

Verordening (EU) 2016/130 van de Commissie van 1 februari 2016 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer

OJ L 25, 2.2.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; stilzwijgende opheffing door 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/130/oj

2.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/46


VERORDENING (EU) 2016/130 VAN DE COMMISSIE

van 1 februari 2016

tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (1), en met name artikel 17,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage IB van Verordening (EEG) nr. 3821/85 beschrijft de technische specificaties voor de constructie, beproeving, installatie en controle van digitale tachografen.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 68/2009 van de Commissie (2) is als tijdelijke oplossing, tot 31 december 2013, een adapter ingevoerd om het mogelijk te maken overeenkomstig bijlage IB bij Verordening (EEG) nr. 3821/85 tachografen te installeren in voertuigen van de types M1 en N1.

(3)

Bij Verordening (EU) nr. 1161/2014 (3) is Verordening (EEG) nr. 3821/85 aangepast teneinde de geldigheidstermijn van de adapter te verlengen tot 31 december 2015.

(4)

Verordening (EEG) nr. 3821/85 is vervangen door Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad (4). Op grond van artikel 46 van Verordening (EU) nr. 165/2014 blijven de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3821/85 en bijlage IB daarvan, als overgangsmaatregel van toepassing, tot de datum waarop de in Verordening (EU) nr. 165/2014 genoemde uitvoeringshandelingen van toepassing worden.

(5)

In overweging 5 van Verordening (EU) nr. 165/2014 is bepaald dat de Commissie zal overwegen om de geldigheidsduur van de adapter voor M1- en N1-voertuigen te verlengen tot 2015 en zich vóór 2015 verder zal beraden over een langetermijnoplossing voor voertuigen van de types M1 en N1.

(6)

In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's „Digitale tachograaf: stappenplan voor toekomstige activiteiten” (5), die samen met Verordening (EU) nr. 165/2014 werd ingediend, is bepaald dat die bijlagen en aanhangsels binnen een termijn van twee jaar na de vaststelling van Verordening (EU) nr. 165/2014 moeten worden opgesteld en aangepast.

(7)

Een definitieve oplossing voor de adapter moet worden vastgesteld in de technische specificaties voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 165/2014. Op basis van het beginsel van gewettigd vertrouwen moet de mogelijkheid om adapters te gebruiken in voertuigen van de types M1 en N1 derhalve minstens worden verlengd tot die uitvoeringsbesluiten met technische specificaties zijn vastgesteld.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 42 van Verordening (EU) nr. 165/2014 opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IB van Verordening (EEG) nr. 3821/85 wordt als volgt gewijzigd:

 

In deel I „Definities”, punt rr), eerste streepje, wordt de datum „31 december 2015” vervangen door „31 december 2016”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 februari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 370 van 31.12.1985, blz. 8.

(2)  Verordening (EG) nr. 68/2009 van de Commissie van 23 januari 2009 betreffende de negende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PB L 21 van 24.1.2009, blz. 3).

(3)  Verordening (EU) nr. 1161/2014 van de Commissie van 30 oktober 2014 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PB L 311 van 31.10.2014, blz. 19).

(4)  Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB L 60 van 28.2.2014, blz. 1).

(5)  COM(2011) 454 final.


Top