EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0787

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/787 van de Commissie van 18 mei 2016 tot vaststelling van een prioriteitenlijst van additieven in sigaretten en shagtabak waarvoor aangescherpte rapportageverplichtingen gelden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 2923) (Voor de EER relevante tekst)

C/2016/2923

PB L 131 van 20.5.2016, p. 88–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/787/oj

20.5.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 131/88


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/787 VAN DE COMMISSIE

van 18 mei 2016

tot vaststelling van een prioriteitenlijst van additieven in sigaretten en shagtabak waarvoor aangescherpte rapportageverplichtingen gelden

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 2923)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG (1), en met name artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2014/40/EU bepaalt dat de Commissie uitvoeringshandelingen moet vaststellen voor het opstellen en vervolgens bijhouden van een prioriteitenlijst van additieven in sigaretten en shagtabak. Hetzelfde artikel stelt ook de aangescherpte rapportageverplichtingen vast voor de additieven die in de prioriteitenlijst zijn opgenomen. De lidstaten moeten eisen dat de producenten en importeurs van sigaretten en shagtabak diepgaande studies uitvoeren over de additieven die die producten bevatten en in de prioriteitenlijst zijn opgenomen.

(2)

De prioriteitenlijst moet worden vastgesteld op basis van de beschikbare gegevens waaruit blijkt dat een additief kan bijdragen tot de toxische, verslavende of kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische kenmerken („CMR-kenmerken”) van sigaretten en shagtabak, dat het kan resulteren in een kenmerkend aroma of dat het de inhalatie of de opname van nicotine kan faciliteren.

(3)

De additieven die in de lijst zijn opgenomen, moeten eveneens tot de meest gebruikte additieven in sigaretten en shagtabak behoren volgens de overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2014/40/EU verstrekte informatie. Aangezien de in artikel 5 bedoelde rapportageverplichtingen pas in werking treden als Richtlijn 2014/40/EU van toepassing wordt, is het passend de eerste lijst met stoffen vast te stellen op basis van de gegevens die uit hoofde van Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) van de lidstaten worden verkregen.

(4)

Bij het identificeren van de prioritaire additieven die moeten worden opgenomen, is ook rekening gehouden met een wetenschappelijk advies van het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG) (3).

(5)

Additieven kunnen in verschillende vormen voorkomen. Om de identificatie ervan te vergemakkelijken, is het passend voor elk van de opgenomen additieven de chemische formule, indien van toepassing, en de Chemical Abstracts Service (CAS) nummers van de verschillende vormen waarin de additieven in tabaksproducten kunnen voorkomen, te specificeren.

(6)

Bij het vervullen van hun verplichting om ervoor te zorgen dat producenten en importeurs van sigaretten en shagtabak diepgaande studies indienen over de in de lijst opgenomen additieven moeten de lidstaten kunnen vereisen dat deze studies overeenkomstig een uniform format en een uniforme methode worden voorgelegd. Door een gecoördineerde aanpak van de uitwerking en de presentatie van die studies zijn de gegevens beter te analyseren en te vergelijken. Om ervoor te zorgen dat de lidstaten voldoende tijd krijgen om studieprotocollen te ontwikkelen zonder dat de tijd voor de producenten en importeurs om de studies uit te voeren, wordt beperkt, mag dit besluit pas vanaf 1 januari 2017 van toepassing zijn. Daarom moeten de producenten en importeurs, overeenkomstig artikel 6, lid 4, van Richtlijn 2014/40/EU, alleen verplicht worden uiterlijk op 1 juli 2018 aangescherpte verslagen in te dienen met betrekking tot de eerste reeks additieven die is vastgesteld.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 25 van Richtlijn 2014/40/EU bedoelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

De in artikel 6 van Richtlijn 2014/40/EU bedoelde prioriteitenlijst is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Toepassing

Dit besluit is van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Artikel 3

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 mei 2016.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 127 van 29.4.2014, blz. 1.

(2)  Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PB L 194 van 18.7.2001, blz. 26).

(3)  WCNG: Additives used in tobacco products. 25 januari 2016. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/index_en.htm


BIJLAGE

Prioriteitenlijst van additieven in sigaretten en shagtabak waarvoor aangescherpte rapportageverplichtingen gelden

Additief

Chemische formule

(indien van toepassing)

CAS-nummer(s) van toepassing op de stof (niet uitputtend)

Johannesbrood

 

9000-40-2, 84961-45-5

Cacao

 

84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1

Diacetyl

C4H6O2

431-03-8

Fenegriek

 

68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1

Vijgen

 

90028-74-3

Geraniol

C10H18O

106-24-1, 8000-46-2

Glycerol

C3H8O3

56-81-5

Guajacol

C6H4(OH)(OCH3)

90-05-1

Guarpitmeel

 

9000-30-0

Zoethout

 

68916-91-6

Maltol

C6H6O3

118-71-8

Menthol

C10H20O

2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5

Propyleenglycol

C3H8O2

57-55-6

Sorbitol

C6H14O6

50-70-4

Titaandioxide

TiO2

13463-67-7, 1317-70-0


Top