EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0035(01)

Besluit (EU) 2016/2247 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2016 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank (herschikking) (ECB/2016/35)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2247/oj

20.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 347/1


BESLUIT (EU) 2016/2247 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 3 november 2016

betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank (ECB/2016/35)

(herschikking)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 26.2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit ECB/2010/21 (1) is verscheidene malen aanzienlijk gewijzigd. Aangezien nadere wijzigingen noodzakelijk zijn, dient dit besluit ter wille van de duidelijkheid herschikt te worden.

(2)

Richtsnoer ECB/2010/20 (2) waaraan Besluit ECB/2010/21 refereert, is herschikt en ingetrokken bij Richtsnoer (EU) 2016/2249 van de Europese Centrale Bank (ECB/2016/34) (3),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

1.   De in artikel 1 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) gedefinieerde termen hebben in dit besluit dezelfde betekenis.

2.   Overige in dit besluit gebruikte technische termen hebben dezelfde betekenis als in bijlage II bij Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 2

Werkingssfeer

De in dit besluit vastgelegde regels zijn van toepassing op de jaarrekening van de ECB, bestaande uit de balans, de posten die buiten de balans in de boeken van de ECB zijn vastgelegd, de winst-en-verliesrekening en de toelichtingen bij de jaarrekening van de ECB.

Artikel 3

Kwalitatieve vereisten

De in artikel 3 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) gedefinieerde kwalitatieve vereisten zijn ook voor dit besluit van toepassing.

Artikel 4

Uitgangspunten inzake de financiële administratie

De uitgangspunten inzake de financiële administratie in artikel 4 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) zijn ook voor dit besluit van toepassing.

In afwijking van de eerste volzin van artikel 4, lid 3, van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), worden gebeurtenissen na de balansdatum alleen meegenomen tot de datum waarop de directie machtiging verleent om de jaarrekening van de ECB aan de Raad van bestuur ter goedkeuring voor te leggen.

Artikel 5

Economische en kasbasisbenadering

De in artikel 5 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) bepaalde regels zijn van toepassing op dit besluit.

Artikel 6

Verantwoording van activa en passiva

Financiële of andere activa/passiva worden alleen verantwoord op de balans van de ECB overeenkomstig artikel 6 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

HOOFDSTUK II

SAMENSTELLING VAN BALANS EN BALANSWAARDERINGSREGELS

Artikel 7

Balansindeling

De indeling van de balans is gebaseerd op het in bijlage I weergegeven schema.

Artikel 8

Voorziening voor wisselkoers-, rente-, krediet- en goudprijsrisico's

Rekening houdend met de aard van de activiteiten van de ECB kan de Raad van bestuur een voorziening voor wisselkoers-, rente-, krediet- en goudprijsrisico's opvoeren op de balans van de ECB. De Raad van bestuur bepaalt de omvang en het gebruik van de voorziening op basis van een met redenen omklede raming van de potentiële risico's voor de ECB.

Artikel 9

Balanswaarderingsregels

1.   Ten behoeve van de waardering worden de actuele marktkoersen en -prijzen op de balansdatum gebruikt, tenzij anders aangegeven in bijlage I.

2.   De herwaardering van goud, instrumenten in vreemde valuta, effecten (m.u.v. effecten geclassificeerd als tot de vervaldag aangehouden, niet-verhandelbare effecten en voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten die gewaardeerd worden tegen de aanschaffingswaarde verminderd met de afschrijvingen), alsook financiële instrumenten, zowel op de balans als buiten de balans, vindt plaats per jaarultimo tegen het gemiddelde van marktbied- en laatkoersen en -prijzen.

3.   Er wordt voor goud geen onderscheid gemaakt tussen prijs- en valutaherwaarderingsverschillen, maar er wordt één herwaarderingsverschil voor goud bepaald, gebaseerd op de prijs in euro per gewichtseenheid goud berekend aan de hand van de EUR/USD-koers op de driemaandelijkse herwaarderingsdatum. De herwaardering van valuta geschiedt per valutasoort, inclusief transacties binnen en buiten de balans. Ten behoeve van dit artikel worden aangehouden bijzondere trekkingsrechten (SDR's), met inbegrip van voorraden aangewezen individuele deviezen die deel uitmaken van de SDR, als één deelneming behandeld. Herwaardering van effecten geschiedt per fondscode, d.w.z. hetzelfde ISIN-nummer/type, terwijl ingebouwde opties voor waarderingsdoeleinden niet gescheiden worden. Effecten die aangehouden worden voor monetairbeleidsdoeleinden of onder de posten „Overige financiële activa” of „Diversen” worden opgenomen, worden behandeld als afzonderlijke deelnemingen.

4.   Verhandelbare effecten die voor monetairbeleidsdoeleinden worden aangehouden, worden behandeld als afzonderlijke deelnemingen en worden gewaardeerd tegen ofwel marktprijs, ofwel tegen de aanschaffingswaarde verminderd met de afschrijvingen (onderworpen aan bijzondere waardevermindering), afhankelijk van monetairbeleidsoverwegingen.

5.   Waardepapieren die ingedeeld zijn als tot de vervaldag aangehouden papieren, worden als afzonderlijke deelnemingen behandeld en worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met de afschrijvingen (onderworpen aan bijzondere waardevermindering). Dezelfde behandeling geldt voor niet-verhandelbare waardepapieren. Effecten die ingedeeld zijn als tot de vervaldag aangehouden papieren, kunnen in elk van de volgende omstandigheden voor de vervaldatum worden verkocht:

a)

indien de verkochte hoeveelheid niet significant wordt geacht vergeleken met het totale bedrag van de portefeuille van tot de vervaldatum aangehouden waardepapieren;

b)

indien de waardepapieren worden verkocht één maand voor de vervaldatum;

c)

in uitzonderlijke omstandigheden, zoals een significante verslechtering van de kredietwaardigheid van de emittent.

Artikel 10

Transacties met wederinkoop

Transacties met wederinkoopverplichting worden administratief verwerkt overeenkomstig artikel 10 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 11

Verhandelbare waardepapieren

Verhandelbare waardepapieren worden administratief verwerkt overeenkomstig artikel 11 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 12

Afdekken van het renterisico op waardepapieren met derivaten

Het afdekken van het renterisico wordt administratief verwerkt overeenkomstig artikel 12 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 13

Synthetische instrumenten

Synthetische instrumenten worden administratief verwerkt overeenkomstig artikel 13 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

HOOFDSTUK III

RESULTAATBEPALING

Artikel 14

Resultaatbepaling

1.   De leden 1, 2, 3, 5, en 7 van artikel 15 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) zijn van toepassing op de resultaatbepaling.

2.   Het op specifieke herwaarderingsrekeningen aangehoudene, resulterende uit bijdragen overeenkomstig artikel 48.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna „de ESCB-statuten” genoemd) met betrekking tot centrale banken van lidstaten wier derogatie is ingetrokken, wordt, voordat dergelijke verliezen overeenkomstig artikel 33.2 van de ESCB-statuten worden gedekt, verrekend met ongerealiseerde winsten, indien zij eerdere in de overeenkomstige standaardherwaarderingsrekening geboekte herwaarderingswinsten te boven gaan, zoals vastgelegd in artikel 15, lid 1, onder c), van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34). Het op specifieke herwaarderingsrekeningen aangehouden goud, de valuta's en waardepapieren worden pro rata teruggebracht indien de aangehouden activa worden verminderd.

Artikel 15

Transactiekosten

Artikel 16 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) is van toepassing op dit besluit.

HOOFDSTUK IV

REGELS INZAKE FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR NIET IN DE BALANS OPGENOMEN INSTRUMENTEN

Artikel 16

Algemene regels

Artikel 17 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) is van toepassing op dit besluit.

Artikel 17

Deviezentermijntransacties

Deviezentermijntransacties worden administratief verwerkt overeenkomstig artikel 18 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 18

Deviezenswaps

Deviezenswaps worden administratief verwerkt overeenkomstig artikel 19 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 19

Futures-contracten

Futures-contracten worden administratief verwerkt overeenkomstig artikel 20 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 20

Renteswaps

Renteswaps worden administratief verwerkt overeenkomstig artikel 21 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Ongerealiseerde verliezen die aan het eind van het jaar worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening, worden in de daaropvolgende jaren afgeschreven volgens de lineaire methode. Bij renteswaps op termijn begint de afschrijving vanaf de valutadatum van de transactie.

Artikel 21

Rentetermijncontracten

Rentetermijncontracten worden administratief verwerkt overeenkomstig artikel 22 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 22

Termijntransacties in effecten

Termijntransacties in effecten worden administratief verwerkt overeenkomstig methode A in artikel 23, lid 1, van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 23

Opties

Opties worden administratief verwerkt overeenkomstig artikel 24 van Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

HOOFDSTUK V

JAARLIJKS GEPUBLICEERDE BALANSEN EN WINST-EN-VERLIESREKENINGEN

Artikel 24

Indelingen

1.   De opstelling en indeling van de gepubliceerde jaarbalans van de ECB komen overeen met de opstelling en indeling in bijlage II.

2.   De opstelling en indeling van de gepubliceerde winst-en-verliesrekening van de ECB komen overeen met de opstelling en indeling in bijlage III.

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 25

Ontwikkeling, toepassing en interpretatie van de regels

1.   Bij de interpretatie van dit besluit wordt rekening gehouden met het hiertoe verrichte voorbereidende werk, de door de Uniewetgeving geharmoniseerde regels inzake waardering en resultaatbepaling en algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

2.   Indien een specifieke vorm van administratieve verwerking niet in dit besluit is vastgelegd en bij gebreke van een andersluidend besluit van de Raad van bestuur, volgt de ECB waarderingsgrondslagen in overeenstemming met internationale standaarden voor financiële verslaglegging zoals goedgekeurd door de Europese Unie die betrekking hebben op de activiteiten en rekeningen van de ECB.

Artikel 26

Intrekking

1.   Besluit ECB/2010/21 wordt bij deze ingetrokken.

2.   Verwijzingen naar het ingetrokken besluit gelden als verwijzingen naar dit besluit en worden gelezen overeenkomstig de concordantietabel in bijlage V.

Artikel 27

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 31 december 2016 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 3 november 2016.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Besluit ECB/2010/21 van 11 november 2010 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank (PB L 35 van 9.2.2011, blz. 1).

(2)  Richtsnoer ECB/2010/20 van 11 november 2010 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (PB L 35 van 9.2.2011, blz. 31).

(3)  Richtsnoer (EU) 2016/2249 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2016 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2016/34) (zie bladzijde 37 van dit Publicatieblad).


BIJLAGE I

SAMENSTELLING VAN BALANS EN BALANSWAARDERINGSREGELS

ACTIVA

 

Balanspost

Indeling van de balansposten

Waarderingsgrondslag

1

Goud en goudvorderingen

Fysiek goud, d.w.z. baren, munten, platen, klompjes, in voorraad of „nog te ontvangen”. Niet-fysiek goud, zoals direct opvraagbare tegoeden op gouddepositorekeningen (niet-verbijzonderde rekeningen), termijndeposito's, alsmede goudvorderingen die voortkomen uit een van de volgende transacties: a) op- of afwaarderingen en b) goudlocatie, of swaps gericht op het verkrijgen van fysiek goud met een ander goudgehalte, indien het verschil tussen vrijgave en ontvangst meer dan één werkdag is

Marktwaarde

2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Vorderingen op wederpartijen buiten het eurogebied, inclusief internationale en supranationale instellingen en centrale banken van buiten het eurogebied, luidende in vreemde valuta

 

2.1

Vorderingen op het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

a)

Trekkingsrechten binnen de reservepositie (netto)

Nationale quota minus de saldi in euro die ter beschikking staan van het IMF. Rekening nr. 2 van het IMF (eurorekening voor algemene beheerskosten) kan ofwel in deze positie worden opgenomen of onder de post „Verplichtingen jegens niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro”

a)

Trekkingsrechten binnen de reservepositie (netto)

Nominale waarde, omgerekend tegen koers op deviezenmarkt

b)

Bijzondere trekkingsrechten (SDR's)

Aangehouden SDR's (bruto)

b)

Bijzondere trekkingsrechten

Nominale waarde, omgerekend tegen koers op deviezenmarkt

c)

Overige vorderingen

Algemene leningsovereenkomsten, leningen krachtens bijzondere leningsovereenkomsten, deposito's in door het IMF beheerde trusts

c)

Overige vorderingen

Nominale waarde, omgerekend tegen koers op deviezenmarkt

2.2

Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa

a)

Tegoeden bij banken buiten het eurogebied m.u.v. deze onder actiefpost 11.3 „Andere financiële activa”

Rekeningen-courant, termijndeposito's, daggeld, repotransacties met wederverkoopverplichting

a)

Tegoeden bij banken buiten het eurogebied

Nominale waarde, omgerekend tegen koers op deviezenmarkt

b)

Beleggingen in waardepapieren buiten het eurogebied m.u.v. beleggingen onder de actiefpost 11.3 „Overige financiële activa”

Promessen en obligaties, wissels, nulcouponobligaties, geldmarktpapier, als een deel van de externe reserves aangehouden eigenvermogensinstrumenten, allemaal uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied

b)

i)

Verhandelbare schuldbewijzen m.u.v. tot de vervaldag aangehouden schuldbewijzen

Marktprijs en koers op de deviezenmarkt

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

ii)

Verhandelbare schuldbewijzen ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden schuldbewijzen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering en koers op de deviezenmarkt

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

iii)

Niet-verhandelbare schuldbewijzen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering en koers op de deviezenmarkt

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

iv)

Verhandelbare eigenvermogensinstrumenten

Marktprijs en koers op de deviezenmarkt

c)

Externe leningen (deposito's) aan niet-ingezetenen van het eurogebied m.u.v. leningen onder de actiefpost 11.3 „Overige financiële activa”

c)

Externe leningen

Deposito's tegen nominale waarde, omgerekend tegen koers op deviezenmarkt

d)

Overige externe activa

Bankbiljetten en munten die niet tot het eurogebied behoren

d)

Overige externe activa

Nominale waarde, omgerekend tegen koers op deviezenmarkt

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

a)

Beleggingen in effecten binnen het eurogebied m.u.v. effecten onder de actiefpost 11.3 „Overige financiële activa”

Promessen en obligaties, wissels, nulcouponobligaties, geldmarktpapier, als een deel van de externe reserves aangehouden eigenvermogensinstrumenten, allemaal uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied

a)

i)

Verhandelbare schuldbewijzen m.u.v. tot de vervaldag aangehouden schuldbewijzen

Marktprijs en koers op de deviezenmarkt

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

ii)

Verhandelbare schuldbewijzen ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden schuldbewijzen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering en koers op de deviezenmarkt

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

iii)

Niet-verhandelbare schuldbewijzen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering en koers op de deviezenmarkt

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

iv)

Verhandelbare eigenvermogensinstrumenten

Marktprijs en koers op de deviezenmarkt

b)

Andere vorderingen op ingezetenen van het eurogebied m.u.v. de vorderingen onder de actiefpost 11.3 „Overige financiële activa”

Leningen, deposito's, repotransacties met wederverkoopverplichting, diverse verstrekte leningen

b)

Overige vorderingen

Deposito's en overige kredietverlening tegen nominale waarde, omgerekend tegen koers op de deviezenmarkt

4

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

 

 

4.1

Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen

a)

Tegoeden bij banken buiten het eurogebied m.u.v. deze onder actiefpost 11.3 „Andere financiële activa”

Rekeningen-courant, termijndeposito's, daggeld, repotransacties met wederverkoopverplichting in verband met het beheer van effecten, luidende in euro

a)

Tegoeden bij banken buiten het eurogebied

Nominale waarde

b)

Beleggingen in waardepapieren buiten het eurogebied m.u.v. beleggingen onder de actiefpost 11.3 „Overige financiële activa”

Door niet-ingezetenen van het eurogebied uitgegeven eigenvermogensinstrumenten, promessen en obligaties, wissels, nulcouponobligaties en geldmarktpapier

b)

i)

Verhandelbare schuldbewijzen m.u.v. tot de vervaldag aangehouden schuldbewijzen

Marktprijs

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

ii)

Verhandelbare schuldbewijzen ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden schuldbewijzen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

iii)

Niet-verhandelbare schuldbewijzen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

iv)

Verhandelbare eigenvermogensinstrumenten

Marktprijs

c)

Leningen aan niet-ingezetenen van het eurogebied m.u.v. leningen onder de actiefpost 11.3 „Overige financiële activa”

c)

Leningen buiten het eurogebied

Deposito's tegen nominale waarde

d)

Effecten uitgegeven door entiteiten buiten het eurogebied m.u.v. effecten onder de actiefpost 11.3 „Overige financiële activa” en actiefpost 7.1 „Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten”

Effecten uitgegeven door supranationale of internationale organisaties, bijv. de Europese Investeringsbank, ongeacht het land van vestiging en niet voor monetairbeleidsdoeleinden aangekocht

d)

i)

Verhandelbare schuldbewijzen m.u.v. tot de vervaldag aangehouden schuldbewijzen

Marktprijs

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

ii)

Verhandelbare schuldbewijzen ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden schuldbewijzen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

iii)

Niet-verhandelbare schuldbewijzen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

4.2

Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit uit hoofde van het Wisselkoersmechanisme II (ERM II)

Kredietverlening overeenkomstig de ERM II-voorwaarden

Nominale waarde

5

Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties

Post 5.1 tot en met 5.5: transacties volgens de respectieve monetairbeleidsinstrumenten beschreven in Richtsnoer (EU) 2015/510 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/60) (1)

 

5.1

Basisherfinancieringstransacties

Regelmatige liquiditeitsverruimende transacties met wederinkoopverplichting, met een wekelijkse frequentie en gewoonlijk een looptijd van één week

Nominale waarde of repokostprijs

5.2

Langerlopende herfinancieringstransacties

Regelmatige liquiditeitsverruimende transacties met wederinkoopverplichting, gewoonlijk met een maandelijkse frequentie en een langere looptijd dan die van de basisherfinancieringstransacties

Nominale waarde of repokostprijs

5.3

Finetuningtransacties met wederinkoop

Transacties met wederinkoopverplichting, uitgevoerd op ad-hocbasis met finetuningoogmerk

Nominale waarde of repokostprijs

5.4

Structurele transacties met wederinkoop

Transacties met wederinkoopverplichting die de structurele positie van het Eurosysteem t.o.v. de financiële sector beïnvloeden

Nominale waarde of repokostprijs

5.5

Marginale beleningsfaciliteit

Faciliteit voor het verkrijgen van krediet tot de volgende ochtend tegen een van tevoren vastgestelde rentevoet, op onderpand van beleenbare activa (permanente faciliteit)

Nominale waarde of repokostprijs

5.6

Kredieten uit hoofde van margestortingen

Aanvullend krediet voor kredietinstellingen op grond van waardestijgingen van onderliggende activa ten behoeve van ander aan deze kredietinstellingen verleend krediet

Nominale waarde of kostprijs

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

Rekeningen-courant, termijndeposito's, daggeld, repotransacties met wederverkoopverplichting in verband met het beheer van effectenportefeuilles onder actiefpost 7 „Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro”, waaronder begrepen transacties die het gevolg zijn van de omzetting van de voormalige deviezenreserves van het eurogebied, en overige vorderingen. Correspondentrekeningen bij kredietinstellingen die in het buitenland zijn gevestigd, maar binnen het eurogebied. Overige vorderingen en transacties die niet samenhangen met monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem

Nominale waarde of kostprijs

7

Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

 

 

7.1

Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten

Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten (waaronder voor monetairbeleidsdoeleinden aangekochte effecten die zijn uitgegeven door supranationale of internationale organisaties of multilaterale ontwikkelingsbanken, ongeacht het land van vestiging). Voor finetuning aangekochte schuldbewijzen van de Europese Centrale Bank (ECB)

a)

Verhandelbare schuldbewijzen

Verantwoord afhankelijk van monetairbeleidsoverwegingen:

i)

Marktprijs

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

ii)

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering (kostprijs wanneer de waardevermindering wordt gedekt door een voorziening onder passiefpost 13 b) „Voorzieningen”)

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

b)

Niet-verhandelbare schuldbewijzen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

7.2

Overige effecten

Effecten m.u.v. effecten onder actiefpost 7.1 „Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten” en onder actiefpost 11.3 „Overige financiële activa”; promessen en obligaties, wissels, nulcouponobligaties, geldmarktpapier dat op termijnbasis („outright”) wordt aangehouden, waaronder begrepen overheidsobligaties van vóór de Economische Monetaire Unie (EMU), luidende in euro. Eigenvermogensinstrumenten

a)

Verhandelbare schuldbewijzen m.u.v. tot de vervaldag aangehouden schuldbewijzen

Marktprijs

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

b)

Verhandelbare schuldbewijzen ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden schuldbewijzen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

c)

Niet-verhandelbare schuldbewijzen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

d)

Verhandelbare waardepapieren

Marktprijs

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Vorderingen op overheden van vóór de EMU (niet-verhandelbare effecten, leningen)

Deposito's/leningen tegen nominale waarde, niet-verhandelbare effecten tegen kostprijs

9

Vorderingen binnen het Eurosysteem

 

 

9.1

Vorderingen ingevolge de uitgifte van ECB-schuldbewijzen

Vorderingen binnen het Eurosysteem jegens nationale centrale banken (NCB's) die voortvloeien uit de uitgifte van ECB-schuldbewijzen

Kostprijs

9.2

Vorderingen uit hoofde van de toedelingen van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

Vorderingen uit hoofde van de uitgifte van bankbiljetten door de ECB overeenkomstig Besluit ECB/2010/29 (2)

Nominale waarde

9.3

Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto)

Nettopositie van de volgende subposten:

 

a)

nettovorderingen uit hoofde van tegoeden op TARGET2-rekeningen en correspondentrekeningen van NCB's, d.w.z. het nettobedrag aan vorderingen en verplichtingen. Zie ook passiefpost 10.2 „Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto)”,

a)

Nominale waarde

b)

overige in euro luidende vorderingen binnen het Eurosysteem, waaronder de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB aan de NCB's

b)

Nominale waarde

10

Vereveningsposten

Saldi van vereveningsrekeningen (vorderingen), waaronder begrepen vorderingen uit hoofde van te incasseren cheques

Nominale waarde

11

Overige activa

 

 

11.1

Munten uit het eurogebied

Euromuntstukken

Nominale waarde

11.2

Materiële en immateriële vaste activa

Grond en gebouwen, meubilair en inventaris, inclusief computerapparatuur, software

Kostprijs minus afschrijving

Afschrijving is de systematische toedeling van het af te schrijven bedrag van een actief over de levensduur ervan. De levensduur is de periode waarin een vast actief verwacht wordt beschikbaar te zijn voor gebruik door de entiteit. De levensduur van individuele vaste activa kan systematisch worden herzien indien verwachtingen afwijken van eerdere schattingen. Belangrijke activa kunnen bestaan uit componenten met verschillende levensduur. De levensduur dient voor elk van dergelijke componenten individueel te worden beoordeeld.

De kostprijs van immateriële activa omvat de aanschafprijs van het immateriële actief. Overige directe of indirecte kosten dienen als uitgaven te worden geboekt.

Kapitalisering van kosten: op basis van limiet (minder dan 10 000  EUR, excl. btw: geen kapitalisering)

11.3

Overige financiële activa

Deelnemingen en beleggingen in dochtermaatschappijen; aandelen aangehouden voor strategische en beleidsoogmerken

Effecten met inbegrip van aandelen en overige financiële instrumenten en tegoeden met inbegrip van termijndeposito's en rekeningen-courant, aangehouden als een geoormerkte portefeuille

Repotransacties met wederverkoopverplichting met kredietinstellingen in verband met het beheer van effectenportefeuilles onder deze post

a)

Verhandelbare waardepapieren

Marktprijs

b)

Deelnemingen en niet-liquide gewone aandelen, en als permanente investeringen aangehouden andere waardepapieren

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

c)

Beleggingen in dochtermaatschappijen of significante belangen

Nettowaarde van het actief

d)

Verhandelbare schuldbewijzen m.u.v. tot de vervaldag aangehouden schuldbewijzen

Marktprijs

Agio's/disagio's worden afgeschreven

e)

Verhandelbare schuldbewijzen ingedeeld als aangehouden tot de vervaldag of aangehouden als een permanente investering

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige agio of disagio wordt afgeschreven

f)

Niet-verhandelbare schuldbewijzen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

g)

Tegoeden bij banken en leningen

Nominale waarde, omgerekend tegen de koers op de deviezenmarkt, indien de tegoeden/deposito's luiden in vreemde valuta's

11.4

Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans

Resultaten van de waardering van deviezentermijnaffaires, deviezenswaps, renteswaps (tenzij dagelijkse variatiemarge van toepassing is), rentetermijncontracten, termijntransacties in effecten, contante deviezentransacties vanaf de transactiedatum tot de afwikkelingsdatum

Nettopositie tussen termijn en contant, tegen koers op deviezenmarkt

11.5

Overlopende activa en vooruitbetaalde kosten

Inkomsten die in de verslagperiode niet opeisbaar zijn, maar er wel aan moeten worden toegeschreven. Vooruitbetaalde kosten en betaalde opgebouwde rente, d.w.z. opgebouwde interest gekocht met een effect

Nominale waarde; deviezen worden omgerekend tegen de marktkoers

11.6

Diversen

a)

Vooruitbetalingen, leningen, andere kleinere posten. Leningen op trustbasis

a)

Nominale waarde of kostprijs

b)

Beleggingen in verband met gouddeposito's van rekeninghouders

b)

Marktwaarde

c)

Nettopensioenactiva

c)

Conform artikel 25, lid 2

d)

Openstaande aanspraken die voortvloeien uit wanbetaling van Eurosysteemwederpartijen in het kader van Eurosysteemkrediettransacties

d)

Nominale/realiseerbare waarde (voor/na verrekening van verliezen)

e)

Activa of vorderingen (jegens derden) die toegeëigend en/of verkregen zijn in het kader van uitwinning wegens wanbetaling van wederpartijen van het Eurosysteem geleverd onderpand

e)

Kostprijs (geconverteerd tegen de koers op de deviezenmarkt op het tijdstip van de verwerving indien financiële activa in vreemde valuta luiden)

12

Verlies over het boekjaar

 

Nominale waarde

PASSIVA

 

Balanspost

Indeling van de balansposten

Waarderingsgrondslag

1

Bankbiljetten in omloop

Eurobankbiljetten uitgegeven door de ECB overeenkomstig Besluit ECB/2010/29

Nominale waarde

2

Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties

Posten 2.1, 2.2, 2.3 en 2.5: deposito's in euro zoals beschreven in Richtsnoer (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

 

2.1

Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen)

Eurorekeningen van kredietinstellingen die zijn opgenomen in de lijst van financiële instellingen die overeenkomstig de ESCB-statuten minimumreserves moeten aanhouden. Deze post bevat hoofdzakelijk rekeningen voor het aanhouden van minimumreserves

Nominale waarde

2.2

Depositofaciliteit

Deposito's met een looptijd tot de volgende ochtend, tegen een van tevoren vastgestelde rentevoet (permanente faciliteit)

Nominale waarde

2.3

Termijndeposito's

Wegens finetuningtransacties aangetrokken voor liquiditeitsverkrapping

Nominale waarde

2.4

Finetuningtransacties met wederinkoop

Monetairbeleidstransacties gericht op liquiditeitsverkrapping

Nominale waarde of repokostprijs

2.5

Deposito's uit hoofde van margestortingen

Deposito's van kredietinstellingen die voortkomen uit waardedalingen van onderliggende activa inzake aan deze kredietinstellingen verstrekte kredieten

Nominale waarde

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

Repotransacties in verband met gelijktijdige repotransacties met wederverkoopverplichting voor het beheer van effectenportefeuilles onder actiefpost 7 „Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro”. Overige transacties die geen verband houden met monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem. Geen rekeningen-courant van kredietinstellingen

Nominale waarde of repokostprijs

4

Uitgegeven ECB-schuldbewijzen

Schuldbewijzen zoals beschreven in Richtsnoer (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Discontopapier dat is uitgegeven om liquiditeit te verkrappen

Kostprijs

Disagio's worden afgeschreven

5

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

 

 

5.1

Overheid

Rekeningen-courant, termijndeposito's, direct opvraagbare deposito's

Nominale waarde

5.2

Overige passiva

Rekeningen-courant van personeel, bedrijven en cliënten, waaronder financiële instellingen die zijn vrijgesteld van het aanhouden van minimumreserves (zie passiefpost 2.1); termijndeposito's, direct opvraagbare deposito's

Nominale waarde

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Rekeningen-courant, termijndeposito's, direct opvraagbare deposito's waaronder rekeningen voor betalingsdoeleinden en voor het beheer van reserves: van andere banken, centrale banken, internationale/supranationale instellingen waaronder de Europese Commissie; rekeningen-courant van overige deposanten. Repotransacties in verband met gelijktijdige repotransacties met wederverkoopverplichting voor het beheer van effecten, luidende in euro. Saldi van TARGET2-rekeningen van centrale banken van niet-eurogebiedlidstaten

Nominale waarde of repokostprijs

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Rekeningen-courant. Verplichtingen uit hoofde van repotransacties; gewoonlijk beleggingen waarbij gebruik wordt gemaakt van deviezen of goud

Nominale waarde; omgerekend tegen koers op deviezenmarkt per jaarultimo

8

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

 

 

8.1

Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen

Rekeningen-courant. Verplichtingen uit hoofde van repotransacties; gewoonlijk beleggingen waarbij gebruik wordt gemaakt van deviezen of goud

Nominale waarde; omgerekend tegen de koers op deviezenmarkt per jaarultimo

8.2

Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit

Kredietverlening overeenkomstig de ERM II-voorwaarden

Nominale waarde; omgerekend tegen de koers op deviezenmarkt per jaarultimo

9

Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF

In SDR luidende post, die de SDR's aangeeft die oorspronkelijk aan het/de desbetreffende land/NCB waren toegewezen

Nominale waarde; omgerekend tegen de koers op deviezenmarkt per jaarultimo

10

Verplichtingen binnen het Eurosysteem

 

 

10.1

Verplichtingen uit hoofde van de overdracht van externe reserves

Post op de balans van de ECB, luidende in euro

Nominale waarde

10.2

Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto)

Nettopositie van de volgende subposten:

 

a)

nettoverplichtingen uit hoofde van tegoeden op TARGET2-rekeningen en correspondentrekeningen van NCB's, d.w.z. het nettobedrag aan vorderingen en verplichtingen. Zie ook actiefpost 9.3 „Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto)”,

a)

Nominale waarde

b)

overige in euro luidende verplichtingen binnen het Eurosysteem, waaronder de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB aan de NCB's

b)

Nominale waarde

11

Vereveningsposten

Saldi van vereveningsrekeningen (verplichtingen), waaronder schulden uit hoofde van af te wikkelen girale overboekingen

Nominale waarde

12

Overige passiva

 

 

12.1

Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans

Resultaten van de waardering van deviezentermijnaffaires, deviezenswaps, renteswaps (tenzij dagelijkse variatiemarge van toepassing is), rentetermijncontracten, termijntransacties in effecten, contante deviezentransacties vanaf de transactiedatum tot de afwikkelingsdatum

Nettopositie tussen termijn en contant, tegen koers op deviezenmarkt

12.2

Overlopende passiva

Kosten die in een toekomstige periode invorderbaar worden, maar betrekking hebben op de verslagperiode. Inkomsten die in de verslagperiode zijn ontvangen, maar betrekking hebben op een toekomstige periode

Nominale waarde; deviezen worden omgerekend tegen de marktkoers

12.3

Diversen

a)

Belastingtussenrekeningen. Deviezenkrediet- of waarborgrekeningen. Repotransacties met kredietinstellingen in verband met gelijktijdige repotransacties met wederverkoopverplichting voor het beheer van effectenportefeuilles onder actiefpost 11.3 „Overige financiële activa”. Verplichte deposito's, behalve reservedeposito's. Overige kleinere posten. Verplichtingen op trustbasis.

a)

Nominale waarde of (repo)kostprijs

b)

Gouddeposito's van rekeninghouders

b)

Marktwaarde

c)

Netto pensioenverplichtingen

c)

Conform artikel 25, lid 2

13

Voorzieningen

a)

Voor wisselkoers-, rente-, krediet- en goudprijsrisico's, en voor andere doeleinden, bijv. verwachte toekomstige uitgaven en bijdragen uit hoofde van artikel 48.2 van de ESCB-statuten met betrekking tot centrale banken van lidstaten wier derogatie is ingetrokken

a)

Kostprijs/nominale waarde

b)

Voor uit monetaire beleidstransacties voortvloeiende tegenpartij- of kredietrisico's

b)

Nominale waarde (gebaseerd op een waardering per jaarultimo door de Raad van bestuur)

14

Herwaarderingsrekeningen

a)

Herwaarderingsrekeningen voor de verwerking van prijsontwikkelingen voor goud, voor elk type in euro luidend effect, voor elk type in vreemde valuta luidend effect, voor opties; voor verschillen in marktwaardering betreffende renterisicoderivaten; herwaarderingsrekeningen voor de koersontwikkelingen van deviezen voor elke nettopositie in valuta, met inbegrip van deviezenswaps/deviezentermijnaffaires en SDR's

Specifieke herwaarderingsrekeningen in verband met bijdragen uit hoofde van artikel 48.2 van de ESCB-statuten met betrekking tot centrale banken van lidstaten wier derogatie is ingetrokken. Zie artikel 14, lid 2

a)

Herwaarderingsverschil tussen gemiddelde kostprijs en marktwaarde; deviezen worden omgerekend tegen de marktkoers

b)

Herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) met betrekking tot uitkeringen na afloop van het dienstverband zijn de nettopositie van de volgende subposten:

i)

actuariële winsten en verliezen in de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

ii)

het rendement op fondsbeleggingen, exclusief bedragen die in de nettorente op de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) zijn opgenomen

iii)

enigerlei wijziging in de gevolgen van het actiefplafond, exclusief bedragen die in de nettorente op de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) zijn opgenomen

b)

Conform artikel 25, lid 2

15

Kapitaal en reserves

 

 

15.1

Kapitaal

Volgestort kapitaal

Nominale waarde

15.2

Reserves

Wettelijke reserves overeenkomstig artikel 33 van de ESCB-statuten en bijdragen uit hoofde van artikel 48.2 van de ESCB-statuten met betrekking tot centrale banken van lidstaten wier derogatie is ingetrokken

Nominale waarde

16

Winst over het boekjaar

 

Nominale waarde


(1)  Richtsnoer (EU) 2015/510 van de Europese Centrale Bank van 19 december 2014 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (ECB/2014/60) (PB L 91 van 2.4.2015, blz. 3).

(2)  Besluit ECB/2010/29 van 13 december 2010 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (PB L 35 van 9.2.2011, blz. 26).


BIJLAGE II

Jaarbalans van de ECB

 (in miljoen EUR)

Activa (2)

Verslagjaar

Vorig jaar

Passiva

Verslagjaar

Vorig jaar

1.   Goud en goudvorderingen

2.   Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

2.1.

Vorderingen op het IMF

2.2.

Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa

3.   Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

4.   Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

4.1.

Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen

4.2.

Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit

5.   Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties

5.1.

Basisherfinancieringstransacties

5.2.

Langerlopende herfinancieringstransacties

5.3.

Finetuningtransacties met wederinkoop

5.4.

Structurele transacties met wederinkoop

5.5.

Marginale beleningsfaciliteit

5.6.

Kredieten uit hoofde van margestortingen

6.   Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

7.   Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

7.1.

Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten

7.2.

Overige effecten

8.   Overheidsschuld, luidende in euro

9.   Vorderingen binnen het Eurosysteem

9.1.

Vorderingen ingevolge de uitgifte van ECB-schuldbewijzen

9.2.

Vorderingen uit hoofde van de toedelingen van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

9.3.

Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto)

10.   Vereveningsposten

11.   Overige activa

11.1.

Munten uit het eurogebied

11.2.

Materiële en immateriële vaste activa

11.3.

Overige financiële activa

11.4.

Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans

11.5.

Overlopende activa

11.6.

Diversen

12.   Verlies over het boekjaar

 

 

1.   Bankbiljetten in omloop

2.   Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties

2.1.

Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen)

2.2.

Depositofaciliteit

2.3.

Termijndeposito's

2.4.

Finetuningtransacties met wederinkoop

2.5.

Deposito's uit hoofde van margestortingen

3.   Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

4.   Uitgegeven ECB-schuldbewijzen

5.   Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

5.1.

Overheid

5.2.

Overige passiva

6.   Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

7.   Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

8.   Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

8.1.

Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen

8.2.

Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit

9.   Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF

10.   Verplichtingen binnen het eurosysteem

10.1.

Verplichtingen uit hoofde van de overdracht van externe reserves

10.2.

Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto)

11.   Vereveningsposten

12.   Overige passiva

12.1.

Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans

12.2.

Overlopende passiva

12.3.

Diversen

13.   Voorzieningen

14.   Herwaarderingsrekeningen

15.   Kapitaal en reserves

15.1.

Kapitaal

15.2.

Reserves

16.   Winst over het boekjaar

 

 

Totaal activa

 

 

Totaal passiva

 

 


(1)  De ECB mag hetzij exacte bedragen in euro publiceren, hetzij op een andere manier afgeronde bedragen.

(2)  De tabel van activa mag ook voor de tabel van passiva worden gepubliceerd.


BIJLAGE III

GEPUBLICEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING VAN DE ECB

(in miljoen EUR)

Winst- en verliesrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december ...

Rapportage jaar

Vorig jaar

1.1.1.

Rentebaten uit externe reserves

 

 

1.1.2.

Rentebaten uit de toedeling van eurobankbiljetten binnen het eurosysteem

 

 

1.1.3.

Overige rentebaten

 

 

1.1.

Rentebaten

 

 

1.2.1.

Remuneratie van vorderingen van NCB's in verband met overgedragen externe reserves

 

 

1.2.2.

Overige rentelasten

 

 

1.2.

Rentelasten

 

 

1.

Nettorentebaten

 

 

2.1.

Gerealiseerde winsten/verliezen uit financiële transacties

 

 

2.2.

Afwaarderingen van financiële activa en posities

 

 

2.3.

Overdracht naar/uit voorzieningen voor wisselkoers-, rente-, krediet- en goudprijsrisico's

 

 

2.

Nettobaten uit financiële transacties, afwaarderingen en voorzieningen voor risico's

 

 

3.1.

Provisie- en commissiebaten

 

 

3.2.

Provisie- en commissielasten

 

 

3.

Nettobaten uit provisies en commissies (2)

 

 

4.

Inkomsten uit gewone aandelen en deelnemingen

 

 

5.

Overige baten

 

 

Totaal nettobaten

 

 

6.

Personeelskosten (3)

 

 

7.

Administratiekosten (3)

 

 

8.

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

 

 

9.

Diensten van bankbiljettenproductie (4)

 

 

10.

Overige kosten

 

 

 

 

 

(Verlies)/Winst over het boekjaar

 

 


(1)  De ECB mag hetzij exacte bedragen in euro publiceren, hetzij op een andere manier afgeronde bedragen.

(2)  De uitsplitsing naar baten en lasten mag bij wijze van alternatief worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

(3)  Hiertoe behoren administratieve voorzieningen.

(4)  Deze post wordt gebruikt wanneer de productie van bankbiljetten wordt uitbesteed (voor de kosten van de diensten van externe ondernemingen die namens de centrale banken met de productie zijn belast). Aanbevolen wordt de kosten die gemaakt worden in verband met de uitgifte van eurobankbiljetten, te boeken op de winst-en-verliesrekening wanneer zij worden gefactureerd of anderszins worden gemaakt; zie ook Richtsnoer (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).


BIJLAGE IV

INGETROKKEN BESLUIT MET LIJST VAN OPEENVOLGENDE WIJZIGINGEN

Besluit ECB/2010/21

PB L 35 van 9.2.2011, blz. 1

Besluit ECB/2012/30

PB L 356 van 22.12.2012, blz. 93

Besluit ECB/2013/52

PB L 33 van 4.2.2014, blz. 7

Besluit ECB/2014/55

PB L 68 van 13.3.2015, blz. 53

Besluit ECB/2015/26

PB L 193 van 21.7.2015, blz. 134


BIJLAGE V

CONCORDANTIETABEL

Besluit ECB/2010/21

Dit besluit

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 26

Artikel 27


Top