Help Print this page 

Document 32015R2229

Title and reference
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2229 van de Commissie van 29 september 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (Voor de EER relevante tekst)
  • In force
OJ L 317, 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 317/13


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/2229 VAN DE COMMISSIE

van 29 september 2015

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (1), en met name artikel 23, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 649/2012 behelst de uitvoering van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming („PIC-procedure”) ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel, dat op 11 september 1998 is ondertekend en bij Besluit 2003/106/EG van de Raad (2) namens de Gemeenschap is goedgekeurd.

(2)

Er dient rekening te worden gehouden met regelgeving betreffende bepaalde chemische stoffen die is ingevoerd krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (3), Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (4) en Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad (5).

(3)

De goedkeuring van de stof fenbutatinoxide is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 ingetrokken, zodat het gebruik van fenbutatinoxide als bestrijdingsmiddel verboden is en de stof bijgevolg aan de lijsten van chemische stoffen in de delen 1 en 2 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 moet worden toegevoegd.

(4)

De stoffen loodverbindingen, dibutyltinverbindingen, dioctyltinverbindingen, trichloorbenzeen, pentachloorethaan, 1,1,2,2-tetrachloorethaan, 1,1,1,2-tetrachloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan en 1,1-dichlooretheen zijn als industriële chemische stoffen voor gebruik door het publiek aan strenge beperkingen onderworpen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 en moeten dienovereenkomstig worden toegevoegd aan deel 1 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012.

(5)

De Commissie heeft Verordening (EG) nr. 850/2004 in 2012 gewijzigd teneinde uitvoering te geven aan het besluit dat op grond van het Verdrag van Stockholm is genomen om endosulfan op te nemen in deel 1 van bijlage A bij het Verdrag van Stockholm door deze chemische stof toe te voegen aan deel A van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 850/2004. Derhalve is deze chemische stof toegevoegd aan deel 1 van bijlage V bij Verordening (EU) nr. 649/2012 en moet deze worden verwijderd uit deel 1 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012.

(6)

Tijdens de zesde vergadering van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Rotterdam, die van 28 april tot en met 10 mei 2013 werd gehouden, heeft deze conferentie besloten pentabroomdifenylether in handelskwaliteit, met inbegrip van tetra- en pentabroomdifenylether, alsook octabroomdifenylether in handelskwaliteit, met inbegrip van hexa- en heptabroomdifenylether, in bijlage III bij dat verdrag op te nemen, met als gevolg dat die stoffen onder de PIC-procedure in het kader van dat verdrag gingen vallen. Bijgevolg moeten deze stoffen worden toegevoegd aan de lijst van chemische stoffen in deel 3 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012.

(7)

De code van de gecombineerde nomenclatuur (GN-code) is belangrijk voor de bepaling van de controlemaatregelen die van toepassing zijn op de verhandelde goederen. Ter vergemakkelijking van het gebruik van de GN-codes en de vaststelling van de juiste controlemaatregelen die van toepassing zijn op de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 opgenomen chemische stoffen, moeten de GN-codes die meer chemische stoffen omvatten dan die welke zijn opgenomen in bijlage I, worden voorafgegaan door de melding „ex”.

(8)

Verordening (EU) nr. 649/2012 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Alle belanghebbende partijen moeten de tijd krijgen om de nodige maatregelen te kunnen nemen om aan deze verordening te voldoen en de lidstaten moeten de tijd krijgen om de nodige maatregelen te kunnen nemen voor de tenuitvoerlegging van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 februari 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 september 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60.

(2)  Besluit 2003/106/EG van de Raad van 19 december 2002 inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande toestemming (PIC) ten aanzien van bepaalde chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (PB L 63 van 6.3.2003, blz. 27).

(3)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

(4)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(5)  Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7).


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding voor endosulfan wordt geschrapt;

b)

de volgende vermeldingen worden toegevoegd:

Chemische stof

CAS-nummer

Einecs-nummer

GN-code (***)

Subcategorie (*)

Gebruiksbeperking (**)

Landen waarvoor geen kennisgeving vereist is

„1,1-Dichlooretheen

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sb

 

1,1,2-Trichloorethaan

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sb

 

1,1,1,2-Tetrachloorethaan

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sb

 

1,1,2,2-Tetrachloorethaan

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sb

 

Dibutyltinverbindingen

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

en andere

211-670-0

201-039-8

213-928-8

en andere

ex 2931 90 80

i(2)

sb

 

Dioctyltinverbindingen

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

en andere

222-583-2

212-791-1

240-253-6

en andere

ex 2931 90 80

i(2)

sb

 

Fenbutatinoxide

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

v

 

Loodverbindingen

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

en andere

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

en andere

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sb

 

Pentachloorethaan

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sb

 

Trichloorbenzeen

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sb”;

 

c)

de term „GN-code” in de kop van de kolom wordt vervangen door „GN-code (***)”;

d)

de volgende voetnoot wordt toegevoegd:

„(***)

Vermelding van „ex” vóór een code betekent dat ook andere dan de in de kolom „Chemische stof” genoemde chemische stoffen onder die onderverdeling kunnen vallen.”.

2)

Deel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende vermelding wordt toegevoegd:

Chemische stof

CAS-nummer

Einecs-nummer

GN-code (***)

Categorie (*)

Gebruiksbeperking (**)

„Fenbutatinoxide

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b”;

b)

de term „GN-code” in de kop van de kolom wordt vervangen door „GN-code (***)”;

c)

de volgende voetnoot wordt toegevoegd:

„(***)

Vermelding van „ex” vóór een code betekent dat ook andere dan de in de kolom „Chemische stof” genoemde chemische stoffen onder die onderverdeling kunnen vallen.”.

3)

Deel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende vermeldingen worden toegevoegd:

Chemische stof

Relevant(e) CAS-nummer(s)

HS-code

Zuivere stof (**)

HS-code

Mengsels die een dergelijke stof bevatten (**)

Categorie

„Pentabroomdifenylether in handelskwaliteit, met inbegrip van

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Industrieel

tetrabroomdifenylether

40088-47-9

pentabroomdifenylether

32534-81-9

Octabroomdifenylether in handelskwaliteit, met inbegrip van

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Industrieel”;

hexabroomdifenylether

36483-60-0

heptabroomdifenylether

68928-80-3

b)

de term „HS-code Zuivere stof” in de kop van de kolom wordt vervangen door „HS-code Zuivere stof (**)”;

c)

de term „HS-code Mengsels die een dergelijke stof bevatten” in de kop van de kolom wordt vervangen door „HS-code Mengsels die een dergelijke stof bevatten (**)”;

d)

de volgende voetnoot wordt toegevoegd:

„(**)

Vermelding van „ex” vóór een code betekent dat ook andere dan de in de kolom „Chemische stof” genoemde chemische stoffen onder die onderverdeling kunnen vallen.”.


Top