EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2014

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2014 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures en templates voor de indiening van informatie bij de groepstoezichthouder alsook de uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2014/oj

12.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 295/11


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2014 VAN DE COMMISSIE

van 11 november 2015

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures en templates voor de indiening van informatie bij de groepstoezichthouder alsook de uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (1), en met name artikel 249, lid 4.

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Onverminderd andere vormen van samenwerking en informatieuitwisseling op bilaterale of multilaterale basis tussen toezichthoudende autoriteiten, zijn procedures en templates met name nodig om een efficiënte en convergente uitwisseling van informatie mogelijk te maken tussen de toezichthoudende autoriteiten in het college van toezichthouders, aangezien dat het belangrijkste forum dient te zijn voor het uitwisselen van informatie tussen de toezichthoudende autoriteiten van een groep.

(2)

Deze procedures en templates zijn gericht tot de toezichthoudende autoriteiten in het college van toezichthouders, die als onderdeel van een coördinatieregeling beslissen over de informatie die voor de werkzaamheden van het college van toezichthouders is vereist en de voorwaarden waaronder deze overeenkomstig artikel 357 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (2) van de Commissie dient te worden uitgewisseld.

(3)

Met het oog op een effectief en doelmatig toezicht dient bij de informatieuitwisseling en samenwerking tussen toezichthoudende autoriteiten rekening te worden gehouden met de aard, omvang en complexiteit van de groep, de beschikbaarheid en de aard van de informatie en de jongste en meest relevante gegevens.

(4)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen bij de Commissie heeft ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen heeft openbare publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële hieraan gerelateerde kosten en baten geanalyseerd en het advies van de Stakeholdersgroep ingewonnen, die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3) is opgericht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitwisseling van informatie tussen de toezichthoudende autoriteiten in het college van toezichthouders

De toezichthoudende autoriteiten in het college van toezichthouders wisselen stelselmatig, ten minste jaarlijks en voor zover nodig, op ad-hoc basis informatie uit.

Artikel 2

Uiterste termijn voor de uitwisseling van informatie

1.   Voor elke informatie-uitwisseling op stelselmatige of op ad hoc-basis stellen de toezichthoudende autoriteiten in het college van toezichthouders een uiterste termijn vast.

2.   Afwijkingen van de vastgestelde termijnen worden van tevoren met redenen omkleed meegedeeld aan de desbetreffende toezichthoudende autoriteiten.

Artikel 3

Voor de informatie-uitwisseling gebruikte middelen

De toezichthoudende autoriteiten in het college van toezichthouders komen onderling overeen in welke beveiligde elektronische vorm en in welk gegevensformaat de informatie wordt uitgewisseld.

Artikel 4

Valuta

Behalve indien anders is besloten door de toezichthoudende autoriteiten in het college van toezichthouders als onderdeel van de coördinatieregeling overeenkomstig artikel 248, lid 4), van Richtlijn 2009/138/EG, geven de toezichthoudende autoriteiten bedragen als onderdeel van de uitwisseling van informatie in het college van toezichthouders weer in de valuta waarin de informatie is meegedeeld.

Artikel 5

Taal

Behalve indien anders is besloten door de toezichthoudende autoriteiten in het college van toezichthouders als onderdeel van de coördinatieregeling overeenkomstig artikel 248, lid 4), van Richtlijn 2009/138/EG, wisselen de toezichthoudende autoriteiten informatie uit in de taal die het best wordt begrepen in het college van toezichthouders.

Artikel 6

Overzicht van de in het college van toezichthouders uit te wisselen informatie

De groepstoezichthouder legt de andere toezichthoudende autoriteiten in het college van toezichthouders een overzicht voor van de overeenkomstig artikel 357 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 uit te wisselen informatie, en gebruikt daarvoor de template in bijlage I bij deze verordening.

Artikel 7

Indiening van de voornaamste conclusies van het toezichtsproces

1.   De andere toezichthoudende autoriteiten in het college van toezichthouders delen aan de groepstoezichthouder de belangrijkste conclusies mee die zij hebben getrokken uit het toezichtsproces op het niveau van de individuele onderneming overeenkomstig artikel 357, lid 2, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en gebruiken daarvoor de template in bijlage II bij deze verordening.

2.   De groepstoezichthouder deelt aan de andere toezichthoudende autoriteiten in het college van toezichthouders de belangrijkste conclusies mee die hij heeft getrokken uit het toezichtsproces op groepsniveau, overeenkomstig artikel 357, lid 3, onder a), iii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en gebruikt daarvoor de template in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 8

Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen toezichthoudende autoriteiten buiten het college van toezichthouders

1.   Wanneer een toezichthoudende autoriteit in het college van toezichthouders informatie die van belang is voor het groepstoezicht op bilaterale of multilaterale basis deelt met enkele van de andere toezichthoudende autoriteiten in het college van toezichthouders, rapporteert deze toezichthoudende autoriteit de informatie binnen een redelijke termijn aan de groepstoezichthouder. De groepstoezichthouder zorgt ervoor dat de informatie wordt verspreid onder alle andere betrokken toezichthoudende autoriteiten binnen het college van toezichthouders tijdens of vóór de volgende vergadering van het college.

2.   Wanneer een toezichthoudende autoriteit in het college van toezichthouders van een derde partij informatie ontvangt die van belang is voor het groepstoezicht en deze informatie deelt met sommige andere toezichthoudende autoriteiten in het college van toezichthouders, rapporteert deze toezichthoudende autoriteit de informatie in de ruimst mogelijke mate en behoudens de geheimhoudingsverplichtingen die door de derde partij of bij wet zijn opgelegd, binnen een redelijk tijdsbestek aan de groepstoezichthouder. De groepstoezichthouder zorgt ervoor dat de informatie wordt verspreid onder alle andere betrokken toezichthoudende autoriteiten binnen het college van toezichthouders tijdens of vóór de volgende vergadering van het college.

Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 november 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).


BIJLAGE I

Overzicht van de in het college van toezichthouders uit te wisselen informatie

Soort informatie

Aanduiding van de onderneming

Verslag over de solvabiliteit en financiële toestand

Periodiek toezichtverslag

Kwantitatieve rapportagetemplates

Hoofd- conclusies van het toezichtsproces

Andere geselecteerde gegevens

Deelnemende onderneming

Onderdeel

 

 

 

 

 

Frequentie

 

 

 

 

 

Termijn

 

 

 

 

 

Dochteronder-neming

Onderdeel

 

 

 

 

 

Frequentie

 

 

 

 

 

Termijn

 

 

 

 

 

andere verbonden onderneming

Onderdeel

 

 

 

 

 

Frequentie

 

 

 

 

 

Termijn

 

 

 

 

 

Informatie-onderdelen die dienen te worden uitgewisseld, met inbegrip van relevante delen van verhalende verslagen, relevante kwantitatieve rapportagetemplates, de belangrijkste conclusies na het toezichtsproces en andere geselecteerde gegevens evenals termijnen en de frequentie worden, zoals in het college van toezichthouders is overeengekomen, in het overzicht vermeld.


BIJLAGE II

Indiening van de voornaamste conclusies van het toezichtsproces

Naam van de individuele onderneming of van de groep

 

Het resultaat van de risicobeoordeling en de relevante geplande toezichtactiviteiten

Omschrijving

 

Bevindingen van onderzoek/inspecties ter plaatse en werkzaamheden bij de toezichthouder

Omschrijving

 

Betrokken toezichthoudende maatregelen

Omschrijving

 

De belangrijkste conclusies na het toezichtsproces omvatten de resultaten van de risicoanalyse, de relevante geplande toezichtactiviteiten, de bevindingen van onderzoek ter plaatse, inspecties ter plaatse en werkzaamheden bij de toezichthouder en de desbetreffende toezichthoudende maatregelen, zoals overeengekomen in het college van toezichthouders.


Top