EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2011

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de lijsten van regionale overheden en lokale autoriteiten waarvoor geldt dat vorderingen die op hen worden aangehouden, als vorderingen op de centrale overheid moeten worden behandeld overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2011/oj

12.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 295/3


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2011 VAN DE COMMISSIE

van 11 november 2015

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de lijsten van regionale overheden en lokale autoriteiten waarvoor geldt dat vorderingen die op hen worden aangehouden, als vorderingen op de centrale overheid moeten worden behandeld overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (1), en met name artikel 109 bis, lid 2, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De lijsten van regionale overheden en lokale autoriteiten waarvoor overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG geldt dat vorderingen die op hen worden aangehouden, als vorderingen op de centrale overheid moeten worden behandeld, zijn van belang voor de berekening van de module marktrisico en de module tegenpartijkredietrisico van de standaardformule van het solvabiliteitskapitaalvereiste.

(2)

In voorkomend geval dienen de in deze lijsten opgenomen regionale overheden en lokale autoriteiten te worden gecategoriseerd, rekening houdend met de voorwaarden van artikel 85 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (2).

(3)

De toezichthoudende autoriteiten hebben relevante informatie verstrekt over de specifieke bevoegdheden om inkomsten te verkrijgen en de in het nationale recht bestaande institutionele regelingen met betrekking tot de regionale overheden en lokale autoriteiten in hun rechtsgebied, en over de mate waarin die overheden en autoriteiten voldoen aan de vereisten van artikel 109 bis, lid 2, onder a), van Richtlijn 2009/138/EG.

(4)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen bij de Commissie heeft ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen heeft open publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële hieraan gerelateerde kosten en baten geanalyseerd en het advies van de Stakeholdersgroep ingewonnen, die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad is opgericht (3),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Lijsten van regionale overheden en lokale autoriteiten

De onderstaande regionale overheden en lokale autoriteiten worden beschouwd als entiteiten waarvoor geldt dat vorderingen die op hen worden aangehouden, moeten worden behandeld als vorderingen op de centrale overheid van het rechtsgebied waarin zij zijn gevestigd, als bedoeld in artikel 109 bis, lid 2, onder a), van Richtlijn 2009/138/EG:

1)

in Oostenrijk: elk „Land” of elke „Gemeinde”;

2)

in België: elke „communauté” of „gemeenschap”, elke „région” of elk „gewest”, elke „province” of „provincie” en elke „commune” of „gemeente”;

3)

in Denemarken: elke „region” of „kommune”;

4)

in Finland: elke „kaupunki” of „stad”, „kunta” of „kommun” en de „Ahvenanmaan maakunta” of de „Landskapet Åland”;

5)

in Frankrijk: elke „Région”, elk „département” en elke „commune”;

6)

in Duitsland: elk „Land”, elke„Gemeindeverband” en elke „Gemeinde”;

7)

in Liechtenstein: elke „Gemeinde”;

8)

in Litouwen: elke „savivaldybė”;

9)

in Luxemburg: elke „commune”;

10)

in Nederland: elke „provincie”, elk „waterschap” en elke „gemeente”;

11)

in Polen: elke „województwo”, „związek powiatów”, „powiat”, „związek międzygminny”, „gmina” en de „miasto stołeczne Warszawa”;

12)

in Portugal: de „Região Autónoma dos Açores” en de „Região Autónoma da Madeira”;

13)

in Spanje: elke „comunidad autónoma” en „corporación local”;

14)

in Zweden: elke „region”, „landsting” en „kommun”;

15)

in het Verenigd Koninkrijk: het „Scottish Parliament”, de „National Assembly for Wales” en de „Northern Ireland Assembly”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 november 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).


Top