Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1748 van de Commissie van 30 september 2015 houdende afwijking, voor het aanvraagjaar 2015, van artikel 75, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat het niveau van voorschotten voor rechtstreekse betalingen en areaalgebonden en diergebonden plattelandsontwikkelingsmaatregelen betreft en van artikel 75, lid 2, eerste alinea, van die verordening, wat rechtstreekse betalingen betreft
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 256/9


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1748 VAN DE COMMISSIE

van 30 september 2015

houdende afwijking, voor het aanvraagjaar 2015, van artikel 75, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat het niveau van voorschotten voor rechtstreekse betalingen en areaalgebonden en diergebonden plattelandsontwikkelingsmaatregelen betreft en van artikel 75, lid 2, eerste alinea, van die verordening, wat rechtstreekse betalingen betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (1), en met name artikel 75, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 75, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 kunnen de lidstaten van 16 oktober tot en met 30 november voorschotten betalen van ten hoogste 50 % voor rechtstreekse betalingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (2) en van ten hoogste 75 % voor areaalgebonden en diergebonden steunmaatregelen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3).

(2)

In artikel 75, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 is bepaald dat in lid 1 van dat artikel bedoelde betalingen, met inbegrip van voorschotten voor rechtstreekse betalingen, niet worden betaald voordat de uit hoofde van artikel 74 van die verordening te verrichten administratieve controles en controles ter plaatse zijn voltooid. Met betrekking tot areaalgebonden en diergebonden steunmaatregelen in het kader van de plattelandsontwikkeling kunnen op grond van artikel 75, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 echter voorschotten worden betaald nadat de administratieve controles uit hoofde van artikel 59, lid 1, van die verordening zijn voltooid.

(3)

De ernst van de economische situatie in bepaalde landbouwsectoren, en met name op de zuivelmarkt, heeft ernstige financiële moeilijkheden en cashflowproblemen voor begunstigden veroorzaakt. Deze situatie valt samen met het eerste jaar van de uitvoering van de nieuwe regelingen inzake rechtstreekse betalingen. Vanwege de moeilijkheden die de lidstaten hebben ondervonden bij de praktische uitvoering van die regelingen, hebben zich vertragingen voorgedaan bij het beheer van de verzamelaanvraag, steunaanvragen, betalingsaanvragen en aanvragen voor de toewijzing van betalingsrechten of de verhoging van de waarde van betalingsrechten in het kader van de basisbetalingsregeling. Als gevolg daarvan is het waarschijnlijk dat de nodige controles later dan gewoonlijk worden voltooid en dat de betalingen aan de begunstigden worden uitgesteld.

(4)

Gezien het uitzonderlijke karakter van die samenloop van omstandigheden en de daaruit voortvloeiende financiële moeilijkheden voor begunstigden, moeten die moeilijkheden worden verlicht door het voor begunstigden mogelijk te maken verliezen op te vangen tot de markten zijn gestabiliseerd.

(5)

Het is daarom gerechtvaardigd om af te wijken van artikel 75, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 teneinde de lidstaten toe te staan begunstigden voor het aanvraagjaar 2015 hogere voorschotten te betalen.

(6)

Het beginsel volgens welk rechtstreekse betalingen pas worden verricht nadat alle administratieve controles en controles ter plaatse zijn voltooid, is een hoeksteen van de zekerheid die wordt verkregen door middel van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem. Gelet op de ernstige moeilijkheden die de begunstigden ondervinden, is het echter noodzakelijk om, bij wijze van uitzondering voor het aanvraagjaar 2015, af te wijken van artikel 75, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013, om toe te staan dat de voorschotten voor directe betalingen worden betaald nadat de administratieve controles zoals bepaald in de artikelen 28 en 29 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie (4) zijn voltooid. Het is evenwel van essentieel belang dat een dergelijke afwijking het goede financiële beheer en het vereiste van voldoende zekerheid niet in het gedrang brengt. Daarom zijn lidstaten die van die afwijking gebruikmaken verantwoordelijk voor het nemen van alle nodige maatregelen om te waarborgen dat te hoge betalingen worden voorkomen en dat onverschuldigde bedragen snel en daadwerkelijk worden teruggevorderd. Bovendien moet het gebruik van die afwijking onder de in artikel 7, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 1306/2013 bedoelde beheersverklaring vallen voor het begrotingsjaar 2016.

(7)

Gezien de ernst van de financiële moeilijkheden waarmee begunstigden thans kampen, moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de landbouwfondsen, het Comité voor rechtstreekse betalingen en het Comité voor plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 75, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 mogen de lidstaten, voor het aanvraagjaar 2015, voorschotten betalen van ten hoogste 70 % voor de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 genoemde rechtstreekse betalingen en van ten hoogste 85 % voor de in het kader van de plattelandsontwikkeling verleende steun als bedoeld in artikel 67, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1306/2013.

Artikel 2

In afwijking van artikel 75, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 mogen de lidstaten, voor het aanvraagjaar 2015, voorschotten voor de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 genoemde rechtstreekse betalingen betalen nadat de administratieve controles als bedoeld in artikel 74 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 zijn voltooid.

Artikel 3

Voor lidstaten die artikel 2 van deze verordening toepassen omvat de beheersverklaring uit hoofde van artikel 7, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 1306/2013 voor het begrotingsjaar 2016 een bevestiging dat te hoge betalingen aan begunstigden zijn voorkomen en dat onverschuldigde bedragen snel en daadwerkelijk zijn teruggevorderd op basis van de verificatie van alle nodige informatie.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 september 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549.

(2)  Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608).

(3)  Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 69).


Top