Help Print this page 

Document 32015R1221

Title and reference
Verordening (EU) 2015/1221 van de Commissie van 24 juli 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (Voor de EER relevante tekst)
  • In force
OJ L 197, 25.7.2015, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1221/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 197/10


VERORDENING (EU) 2015/1221 VAN DE COMMISSIE

van 24 juli 2015

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (1), en met name artikel 37, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 bevat twee lijsten van gevaarlijke stoffen met hun geharmoniseerde indeling en etikettering. Tabel 3.1 bevat een lijst van gevaarlijke stoffen met hun geharmoniseerde indeling en etikettering op basis van de criteria in de delen 2 tot en met 5 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008. Tabel 3.2 bevat een lijst van gevaarlijke stoffen met hun geharmoniseerde indeling en etikettering op basis van de criteria in bijlage VI bij Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (2).

(2)

Op grond van artikel 37 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voorstellen ingediend voor een nieuwe of bijgewerkte geharmoniseerde indeling en etikettering van bepaalde stoffen. Op basis van de adviezen van het Comité voor risicobeoordeling (RAC) van het ECHA over die voorstellen alsook van de opmerkingen van de betrokken partijen, is het nodig bijlage VI bij die verordening te wijzigen om de geharmoniseerde indeling en etikettering van bepaalde stoffen op te nemen of bij te werken.

(3)

Voor de stof salpeterzuur … % (EG-nr. 231-714-2), zijn nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar gesteld voor de gevarenklasse „acute toxiciteit”, die erop wijzen dat de op oudere gegevens gebaseerde indeling voor deze gevarenklasse, zoals aanbevolen in het advies van het RAC, mogelijk niet juist is. Daarom mag deze gevarenklasse niet in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 worden opgenomen voordat het RAC advies over de nieuwe informatie heeft uitgebracht; alle overige klassen waarop het eerdere advies betrekking had, moeten wel worden opgenomen.

(4)

Voor de stof fenol, dodecyl-, vertakt (EG-nr. 310-154-3) werkt het RAC aan de vaststelling van een nieuw advies betreffende de specifieke concentratiegrenzen die moeten worden toegepast voor de gevarenklasse „giftigheid voor de voortplanting”. Daarom moet deze gevarenklasse niet in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 worden opgenomen totdat dat advies is voltooid.

(5)

Naleving van de nieuwe geharmoniseerde indelingen dient niet onmiddellijk verplicht te worden gesteld, aangezien er een bepaalde tijd nodig zal zijn om leveranciers in staat te stellen de etikettering en verpakking van stoffen en mengsels aan de nieuwe indelingen aan te passen en bestaande voorraden te verkopen. Ook zal er een bepaalde tijd nodig zijn om de leveranciers in staat te stellen te voldoen aan de registratieverplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe geharmoniseerde indelingen voor stoffen die zijn ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting (categorieën 1A en 1B (tabel 3.1) en categorieën 1 en 2 (tabel 3.2)), of stoffen die zeer vergiftig zijn voor in het water levende organismen en die in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten kunnen veroorzaken, in het bijzonder de verplichtingen vastgesteld in artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (3).

(6)

Overeenkomstig de overgangsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008 op basis waarvan de nieuwe bepalingen al in een eerder stadium op vrijwillige basis kunnen worden toegepast, moeten leveranciers in staat worden gesteld om al vóór het verstrijken van de termijn op vrijwillige basis de nieuwe geharmoniseerde indelingen toe te passen en de etikettering en verpakking dienovereenkomstig aan te passen.

(7)

De in deze verordening vervatte bepalingen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

In afwijking van artikel 3, lid 2, kunnen de geharmoniseerde indelingen van de bijlage bij deze verordening vóór de in artikel 3, lid 2, bedoelde datum worden toegepast.

Artikel 3

1.   Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.   Artikel 1 is van toepassing voor stoffen en mengsels met ingang van 1 januari 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juli 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

(2)  Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 196 van 16.8.1967, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).


BIJLAGE

Deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Tabel 3.1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermeldingen voor de catalogusnummers 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X en 613-149-00-7 worden vervangen door de volgende vermeldingen:

Catalogusnummer

Internationale chemische identificatie

EG-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren

Opmerkingen

Gevarenklasse en categorie

Gevarenaanduiding

Pictogram, signaalwoord

Gevarenaanduiding

Aanvullende gevarenaanduiding

007-004-00-1

Salpeterzuur … %

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. 1 A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. Cat. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015-003-00-2

Calciumfosfide; tricalciumdifosfide

215-142-0

1305-99-3

Water ontvl. 1

Acute tox. 2

Acute tox. 3

Acute tox. 1

Oogletsel 1

Aquatisch acuut 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031-001-00-4

Galliumarsenide

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (ademhalingssysteem en hematopoëtisch systeem)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H372 (ademhalingssysteem en hematopoëtisch systeem)

 

 

 

050-008-00-3

Tributyltinverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

Repr. 1B

Acute tox. 3

Acute tox. 4*

STOT RE 1

Huidirrit. 2

Oogirrit. 2

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Huidirrit. 2; H315: C ≥ 1 %

Oogirrit. 2; H319: C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-102-00-9

1,2-epoxybutaan

203-438-2

106-88-7

Ontvlm. vlst. 2

Carc. 2

Acute tox. 4*

Acute tox. 4*

Acute tox. 4*

STOT SE 3

Huidirrit. 2

Oogirrit. 2

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603-197-00-7

Tebuconazool (ISO); 1-(4-chloorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazool-1-ylmethyl)pentaan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. 2

Acute tox. 4

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606-054-00-7

Isoxaflutool (ISO); 5-cyclopropyl-1,2-oxazol- 4-yl α,α,α-trifluor-2-mesyl-p-tolylketon

141112-29-0

Repr. 2

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607-197-00-8

Nonaanzuur

203-931-2

112-05-0

Huidirrit. 2

Oogirrit. 2

Aquatisch chronisch 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

613-042-00-5

Imazalil (ISO); 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichloorfenyl)ethyl]-1H-imidazool

252-615-0

35554-44-0

Carc. 2

Acute tox. 3

Acute tox. 4

Ooglets. 1

Aquatisch chronisch 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613-057-00-7

Dodemorf (ISO); 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorfoline

216-474-9

1593-77-7

Repr. 2

STOT RE 2

Huidcorr. 1C

Huidgev. 1A

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H361d

H373 (lever)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (lever)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613-133-00-X

Etridiazool (ISO); 5-ethoxy-3-trichloormethyl-1,2,4-thiadiazool

219-991-8

2593-15-9

Carc. 2

Acute tox. 4

Huidgev. 1

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-149-00-7

Pyridabeen (ISO); 2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloorpyridazine-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

Acute tox. 3

Acute tox. 3

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

b)

de volgende vermeldingen worden ingevoegd overeenkomstig de volgorde van de in tabel 3.1 opgenomen vermeldingen:

Catalogusnummer

Internationale chemische identificatie

EG-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren

Opmerkingen

Gevarenklasse en categorie

Gevarenaanduiding

Pictogram, signaalwoord

Gevarenaanduiding

Aanvullende gevarenaanduiding

019-003-00-3

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat

246-376-1

24634-61-5

Oogirrit. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

604-092-00-9

Fenol, dodecyl-, vertakt [1];

fenol, 2-dodecyl-, vertakt;

fenol, 3-dodecyl-, vertakt;

fenol, 4-dodecyl-, vertakt;

fenol, (tetrapropenyl)-derivaten [2]

310-154-3 [1]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

Huidcorr. 1C

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606-148-00-8

Carvon (ISO);

2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-on; [1]

d-carvon; (5S)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-on; [2]

l-carvon; (5R)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

Huidgev. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

606-149-00-3

Tembotrion (ISO); 2-{2-chloor-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoorethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexaan-1,3-dion

335104-84-2

Repr. 2

STOT RE 2

Huidgev. 1

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H361d

H373 (ogen, nieren, lever)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H373 (ogen, nieren, lever)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-707-00-9

Fenoxaprop-P-ethyl (ISO); ethyl-(2R)-2-{4-[(6-chloor-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]fenoxy}propanoaat

71283-80-2

STOT RE 2

Huidgev. 1

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H373 (nieren)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (nieren)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-708-00-4

Octaanzuur

204-677-5

124-07-2

Huidcorr. 1C

Aquatisch chronisch 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

 

 

607-709-00-X

Decaanzuur

206-376-4

334-48-5

Huidirrit. 2

Oogirrit. 2

Aquatisch chronisch 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

607-710-00-5

1,2-benzeendicarbonzuur, dihexylester, vertakt en lineair

271-093-5

68515-50-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

607-711-00-0

Spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimethylfenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl-ethylcarbonaat

203313-25-1

Repr. 2

STOT SE 3

Oogirrit. 2

Huidgev. 1 A

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-712-00-6

Dodemorfacetaat; 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorfoline-4-ium-acetaat

250-778-2

31717-87-0

Repr. 2

STOT RE 2

Huidcorr. 1C

Huidgev. 1 A

Aquatisch chronisch 1

H361d

H373 (lever)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (lever)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607-713-00-1

Fenpyroximaat (ISO); tert-butyl-4-[({(E)-[(1,3-dimethyl-5-fenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino}oxy)methyl]benzoaat

134098-61-6

Acute tox. 3

Acute tox. 2

Huidgev. 1B

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607-714-00-7

Triflusulfuron-methyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoorethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)-3-methylbenzoaat

126535-15-7

Carc. 2

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-715-00-2

Bifenazaat (ISO); isopropyl-2-(4-methoxybifenyl-3-yl)hydrazinocarboxylaat

442-820-5

149877-41-8

STOT RE 2

Huidgev. 1

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-319-00-0

Imidazool

206-019-2

288-32-4

Repr. 1B

Acute tox. 4

Huidcorr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H314

 

 

 

613-320-00-6

Lenacil (ISO); 3-cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. 2

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-213-00-2

Mandipropamid (ISO); 2-(4-chloorfenyl)-N-{2-[3-methoxy-4-(prop-2-yn-1-yloxy)fenyl]ethyl}-2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetamide

374726-62-2

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-214-00-8

Metosulam (ISO); N-(2,6-dichloor-3-methylfenyl)-5,7-dimethoxy[1,2,4]triazool[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide

139528-85-1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H351

H373 (ogen, nieren)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (ogen, nieren)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616-215-00-3

Dimethenamid-P (ISO); 2-chloor-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(2S)-1-methoxypropaan-2-yl]acetamide

163515-14-8

Acute tox. 4

Huidgev. 1

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-216-00-9

Flonicamide (ISO); N-(cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide

158062-67-0

Acute tox. 4

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

616-217-00-4

Sulfoxaflor (ISO); [methyl(oxo){1-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridyl]ethyl}-λ6-sulfanylideen]cyanamide

946578-00-3

Acute tox. 4

Aquatisch acuut 1

Aquatisch chronisch 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

2)

Tabel 3.2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermeldingen voor de catalogusnummers 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X en 613-149-00-7 worden vervangen door de volgende vermeldingen:

Catalogusnummer

Internationale chemische identificatie

EG-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Concentratiegrenzen

Opmerkingen

007-004-00-1

Salpeterzuur … %

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8-35

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35: C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015-003-00-2

Calciumfosfide; tricalciumdifosfide

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38-41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-38-41-50

S:(1/2-)26-28-30-36/37/39-43-45-60-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031-001-00-4

Galliumarsenide

215-114-8

1303-00-0

Repr. Repr. 2; R60

Carc. Repr. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45-48/23-60

S: 45-53

 

E

050-008-00-3

Tributyltinverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

Repr. Repr. 2; R60-61

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53-60-61

S: 45-53-60-61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn: R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603-102-00-9

1,2-epoxybutaan

203-438-2

106-88-7

F; R11

Carc. Repr. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

F; Xn

R: 11-20/21/22-36/37/38-40-

S: (2-)9-16-29-36/37-46

 

 

603-197-00-7

Tebuconazool (ISO); 1-(4-chloorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazool-1-ylmethyl)pentaan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. Repr. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606-054-00-7

Isoxaflutool (ISO); 5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl α, α,α-trifluoor-2-mesyl-p-tolylketon

141112-29-0

Repr. Repr. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-197-00-8

Nonaanzuur

203-931-2

112-05-0

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)46-61

 

 

613-042-00-5

Imazalil (ISO); 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichloorfenyl)ethyl]-1H-imidazool

252-615-0

35554-44-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22/-40-41-51/53

S: (2-)26-36/37/39-46-61

 

 

613-057-00-7

Dodemorf (ISO); 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorfoline

216-474-9

1593-77-7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 34-43-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-133-00-X

Etridiazool (ISO); 5-ethoxy-3-trichloormethyl-1,2,4-thiadiazool

219-991-8

2593-15-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-149-00-7

Pyridabeen (ISO); 2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloorpyridazine-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

b)

de volgende vermeldingen worden ingevoegd overeenkomstig de volgorde van de in tabel 3.2 opgenomen vermeldingen:

Catalogusnummer

Internationale chemische identificatie

EG-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Concentratiegrenzen

Opmerkingen

019-003-00-3

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat

246-376-1

24634-61-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25-46

 

 

604-092-00-9

Fenol, dodecyl-, vertakt [1];

fenol, 2-dodecyl-, vertakt;

fenol, 3-dodecyl-, vertakt;

fenol, 4-dodecyl-, vertakt;

fenol, (tetrapropenyl)-derivaten [2]

310-154-3 [1]-[2]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53-

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

606-148-00-8

Carvon (ISO);

2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-on; [1]

d-carvon; (5S)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-on; [2]

l-carvon; (5R)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

606-149-00-3

Tembotrion (ISO); 2-{2-chloor-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoorethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexaan-1,3-dion

 

335104-84-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53-63

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-707-00-9

Fenoxaprop-P-ethyl (ISO); ethyl-(2R)-2-{4-[(6-chloor-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]fenoxy}propanoaat

71283-80-2

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-708-00-4

Octaanzuur

204-677-5

124-07-2

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-709-00-X

Decaanzuur

206-376-4

334-48-5

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-710-00-5

1,2-benzeendicarbonzuur, dihexylester, vertakt en lineair

271-093-5

68515-50-4

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 53-45

 

 

607-711-00-0

Spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimethylfenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl-ethylcarbonaat

203313-25-1

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/37-43-50/53-62-63

S: (2-)36/37-60-61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-712-00-6

Dodemorfacetaat; 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorfoline-4-ium-acetaat

250-778-2

31717-87-0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-713-00-1

Fenpyroximaat (ISO); tert-butyl-4-[({(E)-[(1,3-dimethyl-5-fenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino}oxy)methyl]benzoaat

134098-61-6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-714-00-7

Triflusulfuron-methyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoorethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)-3-methylbenzoaat

126535-15-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-715-00-2

Bifenazaat (ISO); isopropyl-2-(4-methoxybifenyl-3-yl)hydrazinocarboxylaat

442-820-5

149877-41-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-319-00-0

Imidazool

206-019-2

288-32-4

Repr. Cat 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22-34-61

S: 53-45

 

 

613-320-00-6

Lenacil (ISO); 3-cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-213-00-2

Mandipropamid (ISO); 2-(4-chloorfenyl)-N-{2-[3-methoxy-4-(prop-2-yn-1-yloxy)fenyl]ethyl}-2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetamide

374726-62-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616-214-00-8

Metosulam (ISO); N-(2,6-dichloor-3-methylfenyl)-5,7-dimethoxy[1,2,4]triazool[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide

139528-85-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 40-48/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616-215-00-3

Dimethenamid-P (ISO); 2-chloor-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(2S)-1-methoxypropaan-2-yl]acetamide

163515-14-8

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-216-00-9

Flonicamide (ISO); N-(cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide

158062-67-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616-217-00-4

Sulfoxaflor (ISO); [methyl(oxo){1-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridyl]ethyl}-λ6-sulfanylideen]cyanamide

946578-00-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 


Top