Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0884

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/884 van de Commissie van 8 juni 2015 tot vaststelling van de technische specificaties en de procedures voor het systeem van gekoppelde registers dat is ingesteld bij Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

C/2015/3639

OJ L 144, 10.6.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/884/oj

10.6.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 144/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/884 VAN DE COMMISSIE

van 8 juni 2015

tot vaststelling van de technische specificaties en de procedures voor het systeem van gekoppelde registers dat is ingesteld bij Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (1), en met name artikel 4 quater,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 4 quater van Richtlijn 2009/101/EG dient de Commissie de technische specificaties en de procedures vast te stellen voor het bij die richtlijn ingestelde systeem van gekoppelde registers.

(2)

Het systeem van gekoppelde register dient tevens te worden gebruikt voor de uitvoering van bepaalde vereisten die zijn opgenomen in Richtlijn 89/666/EEG van de Raad (2) en Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad (3).

(3)

Met het oog op de instelling van het systeem van gekoppelde registers dienen technische specificaties en procedures te worden opgesteld en goedgekeurd die eenvormige voorwaarden waarborgen voor de uitvoering van het systeem, terwijl tevens rekening dient te worden gehouden met de verschillende technische kenmerken van de registers van de lidstaten.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De technische specificaties en de procedures voor het systeem van gekoppelde registers bedoeld in artikel 4 bis, lid 2, van Richtlijn 2009/101/EG zijn in de bijlage opgenomen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juni 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 258 van 1.10.2009, blz. 11.

(2)  Richtlijn 89/666/EEG van de Raad van 21 december 1989 betreffende de openbaarmakingsplicht voor in een lidstaat opgerichte bijkantoren van vennootschappen die onder het recht van een andere staat vallen (PB L 395 van 30.12.1989, blz. 36).

(3)  Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen (PB L 310 van 25.11.2005, blz. 1).


BIJLAGE

tot vaststelling van de in artikel 1 bedoelde technische specificaties en procedures

Wanneer in deze bijlage wordt verwezen naar „registers”, worden daarmee steeds „centrale, handels- en vennootschapsregisters” bedoeld.

Het systeem van gekoppelde registers wordt aangeduid als „Business Registers Interconnection System” of „BRIS”.

1.   Communicatiemethoden

Voor de koppeling van registers maakt het BRIS gebruik van op diensten gebaseerde methoden voor elektronische communicatie, zoals webdiensten.

Bij de communicatie tussen het portaal en het platform, alsook tussen een register en het platform, gaat het om één-op-ééncommunicatie. De communicatie van het platform naar de registers kan de vorm aannemen van één-op-ééncommunicatie of één-op-veelcommunicatie.

2.   Communicatieprotocollen

Voor de communicatie tussen het portaal, het platform, de registers en de facultatieve toegangspunten worden beveiligde internetprotocollen toegepast, zoals HTTPS.

Voor de verzending van gestructureerde gegevens en metagegevens worden standaardcommunicatieprotocollen toegepast, zoals het Single Object Access Protocol (SOAP).

3.   Beveiligingsnormen

Voor de communicatie en de verspreiding van informatie via het BRIS worden onder meer de volgende technische maatregelen toegepast om minimumnormen voor IT-beveiliging te waarborgen:

a)

maatregelen om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen, waaronder het gebruik van beveiligde kanalen (HTTPS);

b)

maatregelen om de integriteit van de gegevens tijdens de uitwisseling ervan te waarborgen;

c)

maatregelen ter waarborging van de niet-weerlegbaarheid van de herkomst van de verzender van de informatie binnen het BRIS en de niet-weerlegbaarheid van de ontvangst van informatie;

d)

maatregelen die waarborgen dat beveiligingsincidenten in een logboek worden vastgelegd overeenkomstig erkende internationale aanbevelingen voor normen voor IT-beveiliging;

e)

maatregelen voor de authenticatie en autorisatie van alle geregistreerde gebruikers en maatregelen ter verificatie van de identiteit van de met het portaal, het platform of de registers van het BRIS verbonden systemen.

4.   Methoden voor de uitwisseling van informatie tussen het register van de vennootschap en het register van het bijkantoor

Voor de uitwisseling van informatie tussen het register van de vennootschap en het register van het bijkantoor, zoals bedoeld in artikel 3 quinquies van Richtlijn 2009/101/EG en artikel 5 bis van Richtlijn 89/666/EEG, wordt de volgende methode toegepast:

a)

het register van de vennootschap stelt informatie over de opening en sluiting van elke ontbindings- en insolventieprocedure en over de doorhaling van de vennootschap in het register onverwijld ter beschikking aan het platform („openbaargemaakte informatie”);

b)

om te waarborgen dat de openbaargemaakte informatie onverwijld wordt ontvangen, verzoekt het register van het bijkantoor het platform om die informatie. Dit verzoek kan erin bestaan dat het register van het bijkantoor aan het platform meedeelt over welke vennootschappen dat register openbaargemaakte informatie wenst te ontvangen;

c)

naar aanleiding van het verzoek ziet het platform erop toe dat het register van het bijkantoor onverwijld toegang krijgt tot de openbaargemaakte informatie.

Er dient te worden voorzien in passende technische maatregelen en procedures voor de afhandeling van elke fout in de communicatie tussen het register en het platform.

5.   Lijst van gegevens die door de registers worden uitgewisseld

5.1.   Kennisgeving van openbaarmaking over bijkantoren

Voor de toepassing van deze bijlage wordt de uitwisseling van informatie tussen registers, als bedoeld in artikel 3 quinquies van Richtlijn 2009/101/EG en artikel 5 bis van Richtlijn 89/666/EEG, aangeduid als „kennisgeving van openbaarmaking over bijkantoren”. De procedure die tot de kennisgeving aanleiding geeft, wordt aangeduid als „geval van openbaarmaking”.

Voor elke kennisgeving van openbaarmaking over bijkantoren, als bedoeld in artikel 3 quinquies van Richtlijn 2009/101/EG en artikel 5 bis van Richtlijn 89/666/EEG, wisselen de lidstaten de volgende informatie uit:

Soort gegeven

Beschrijving

Kardinaliteit (1)

Aanvullende beschrijving

Datum en tijdstip van afgifte

Datum en tijdstip waarop de kennisgeving is verzonden

1

Datum en tijdstip

Organisatie van afgifte

Naam/identificatie van de organisatie die de kennisgeving afgeeft

1

Datastructuur „partij”

Verwijzing naar wetgeving

Verwijzing naar relevante nationale of EU-wetgeving

0…n

Tekst

Gegeven over procedure

 

1

Groep elementen

Datum van inwerkingtreding

Datum waarop de procedure ten aanzien van de vennootschap in werking in getreden

1

Datum

Soort procedure

Soort procedure die leidt tot een geval van openbaarmaking als bedoeld in artikel 5 bis, lid 1, van Richtlijn 89/666/EEG

1

Code

(Opening ontbindingsprocedure

Beëindiging ontbindingsprocedure

Opening en beëindiging ontbindingsprocedure

Herroeping ontbindingsprocedure

Opening insolventieprocedure

Beëindiging insolventieprocedure

Opening en beëindiging insolventieprocedure

Herroeping insolventieprocedure

Doorhaling)

Gegevens betreffende vennootschap

 

1

Groep elementen

EUID

Unieke identificatiecode van de organisatie die voorwerp is van de kennisgeving

1

Identificatiecode

Zie punt 8 van deze bijlage voor de structuur van EUID

Alternatieve ID

Andere identificatiecodes voor de vennootschap (bijv. identificatiecode rechtspersoon)

0…n

Identificatiecode

Rechtsvorm

Soort rechtsvorm

1

Code

Als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 2009/101/EG

Naam

Naam van de vennootschap die voorwerp is van de kennisgeving

1

Tekst

Statutaire zetel

Statutaire zetel van de vennootschap

1

Tekst

Naam van het register

Naam van het register waarbij de vennootschap is ingeschreven

1

Tekst

Het kennisgevingsbericht kan tevens technische gegevens bevatten die nodig zijn voor de juiste verzending van het bericht.

De informatie-uitwisseling omvat tevens de technische berichten die noodzakelijk zijn voor ontvangstbevestiging, registratie en rapportage.

5.2.   Kennisgeving van grensoverschrijdende fusie

Voor de toepassing van deze bijlage wordt de uitwisseling van informatie tussen registers, als bedoeld in artikel 13 van Richtlijn 2005/56/EG, aangeduid als „kennisgeving van grensoverschrijdende fusie”. Voor elke kennisgeving van grensoverschrijdende fusie, als bedoeld in artikel 13 van Richtlijn 2005/56/EG, wisselen de lidstaten de volgende informatie uit:

Gegevenstype

Beschrijving

Kardinaliteit (2)

Aanvullende beschrijving

Datum en tijdstip van afgifte

Datum en tijdstip waarop de kennisgeving is verzonden

1

Datum en tijdstip

Organisatie van afgifte

Organisatie die de kennisgeving heeft afgegeven

1

Datastructuur „partij”

Ontvangende organisatie

Organisatie waaraan de kennisgeving is gericht

1

Datastructuur „partij”

Verwijzing naar wetgeving

Verwijzing naar relevante nationale of EU-wetgeving

0…n

Tekst

Gegevens betreffende fusie

 

1

Groep elementen

Datum van inwerkingtreding

Datum waarop de fusie van kracht is geworden

1

Datum

Soort fusie

Soort fusie als omschreven in artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2005/56/EG

1

Code

(Grensoverschrijdende fusie via overneming

Grensoverschrijdende fusie via oprichting van een nieuwe vennootschap

Grensoverschrijdende fusie via een volledige dochteronderneming)

Uit de fusie ontstane vennootschap

 

1

Groep elementen

EUID

Unieke identificatiecode van de uit de fusie ontstane vennootschap

1

Identificatiecode

Zie punt 8 van deze bijlage voor de structuur van EUID

Alternatieve ID's

Andere identificatiecodes

0…n

Identificatiecode

Rechtsvorm

Soort rechtsvorm

1

Code

Als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 2009/101/EG

Naam

Naam van de uit de fusie ontstane vennootschap

1

Tekst

Statutaire zetel

Statutaire zetel van de uit de fusie ontstane vennootschap

1

Tekst

Naam van het register

Naam van het register waarbij de uit de fusie ontstane vennootschap is ingeschreven

1

Tekst

Fuserende vennootschap

 

1…n

Groep elementen

EUID

Unieke identificatiecode van de fuserende vennootschap

1

Identificatiecode

Zie punt 8 van deze bijlage voor de structuur van EUID

Alternatieve ID's

Andere identificatiecodes

0…n

Identificatiecode

Rechtsvorm

Soort rechtsvorm

1

Code

Als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 2009/101/EG

Naam

Naam van de fuserende vennootschap

1

Tekst

Statutaire zetel

Statutaire zetel van de fuserende vennootschap

0…1

Tekst

Naam van het register

Register waarbij de fuserende vennootschap is ingeschreven

1

Tekst

Het kennisgevingsbericht kan tevens technische gegevens bevatten die nodig zijn voor de juiste verzending van het bericht.

De informatie-uitwisseling omvat tevens de technische berichten die noodzakelijk zijn voor ontvangstbevestiging, registratie en rapportage.

6.   Structuur van het gestandaardiseerde berichtformaat

Bij de informatie-uitwisseling tussen de registers, het platform en het portaal wordt gebruikgemaakt van gestandaardiseerde datastructureringsmethoden en een gestandaardiseerd berichtformaat, zoals XML.

7.   Aan het platform te verstrekken gegevens

Voor de vervulling van de taken van het platform worden de volgende soorten gegevens verstrekt:

a)

gegevens aan de hand waarvan de met het platform verbonden systemen kunnen worden geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen URL's zijn of een ander nummer of andere code waarmee elk systeem in het BRIS uniek wordt geïdentificeerd;

b)

een index van de in artikel 3 quater, lid 2, van Richtlijn 2009/101/EG genoemde gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om voor een consistent en snel resultaat van de zoekdienst te zorgen. Als de gegevens niet met het oog op indexering aan het platform ter beschikking worden gesteld, dienen de lidstaten diezelfde gegevens ten behoeve van de zoekdienst op zodanige wijze ter beschikking te stellen dat hetzelfde dienstverleningsniveau wordt geboden als het platform;

c)

unieke identificatiecodes voor de vennootschappen bedoeld in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2009/101/EG en unieke identificatiecodes voor de bijkantoren bedoeld in artikel 1, lid 4, van Richtlijn 89/666/EEG. Deze gegevens worden gebruikt om de interoperabiliteit van de registers via het platform te waarborgen;

d)

alle andere operationele gegevens die het platform nodig heeft om de zoekdienst correct en efficiënt te doen functioneren en de interoperabiliteit van de registers te verzekeren. Het kan daarbij gaan om codelijsten, referentiegegevens, glossaria en vertalingen van die metadata, of registratie- en rapportagegegevens.

Bij de verwerking en opslag van de gegevens en metagegevens die door het platform worden behandeld, worden de in punt 3 van deze bijlage beschreven beveiligingsnormen in acht genomen.

8.   Structuur en gebruik van de unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die voor de communicatie tussen de registers wordt gebruikt, wordt aangeduid als „EUID” (Europese unieke identificatiecode).

De structuur van de EUID voldoet aan ISO 6523 en bevat de volgende elementen:

EUID-element

Beschrijving

Aanvullende beschrijving

Landcode

Element ter identificatie van de lidstaat van het register

Verplicht

Identificatiecode van het register

Element ter identificatie van het nationale register van oorsprong waarbij de vennootschap respectievelijk het bijkantoor is ingeschreven

Verplicht

Inschrijvingsnummer

Nummer waaronder de vennootschap/het bijkantoor in het nationale register van oorsprong is ingeschreven

Verplicht

Controlegetal

Element ter voorkoming van identificatiefouten

Facultatief

De EUID dient om vennootschappen en bijkantoren eenduidig te identificeren ten behoeve van de uitwisseling van informatie tussen de registers, via het platform.

9.   Werkwijze van het systeem en door het platform verleende IT-diensten

De technische werkwijze van het systeem met het oog op de verspreiding en uitwisseling van informatie is als volgt:

Image

Voor de aflevering van berichten in de correcte taalversie verstrekt het platform referentiedataproducten, zoals codelijsten, gereguleerde vocabularia en glossaria. Voor zover relevant worden deze vertaald in de officiële talen van de EU. Waar mogelijk worden erkende normen en standaardberichten gebruikt.

De Commissie zal nadere details over de technische werkwijze en de uitvoering van de IT-diensten van het platform aan de lidstaten ter beschikking stellen.

10.   Zoekcriteria

Bij een zoekactie moet ten minste één land worden geselecteerd.

Het portaal biedt de volgende geharmoniseerde zoekcriteria aan:

bedrijfsnaam,

registratienummer. Dit is het nummer waaronder de vennootschap of het bijkantoor in het nationale register is ingeschreven.

Via het portaal kunnen ook andere zoekcriteria beschikbaar zijn.

11.   Wijze van betaling

Als een lidstaat een vergoeding vraagt voor documenten en gegevens die via het BRIS op het e-justitieportaal ter beschikking worden gesteld, kunnen gebruikers online betalingen verrichten met gebruikelijke betaalmiddelen, zoals krediet- en debetkaarten.

Het systeem kan ook alternatieve online betaalmethoden aanbieden, zoals bankoverschrijvingen of stortingen via virtuele portemonnees.

12.   Verklarende labels

Voor de in artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG bedoelde gegevens en documenten verstrekken de lidstaten de volgende verklarende labels:

a)

een verkorte titel voor elk gegeven en elk document (bijvoorbeeld „statuten”);

b)

een korte beschrijving van de inhoud van elk document of gegeven, alsmede (facultatief) informatie over de juridische waarde van het document.

13.   Beschikbaarheid van diensten

De diensten moeten 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar zijn, met een beschikbaarheidsgraad van ten minste 98 %, regelmatig onderhoud buiten beschouwing gelaten.

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van onderhoudsactiviteiten met de volgende termijnen:

a)

5 werkdagen van tevoren bij onderhoudswerkzaamheden waardoor het systeem maximaal 4 uur buiten werking kan zijn;

b)

10 werkdagen van tevoren bij onderhoudswerkzaamheden waardoor het systeem maximaal 12 uur buiten werking kan zijn;

c)

30 werkdagen van tevoren bij onderhoud aan de infrastructuur of de computerruimte waardoor het systeem maximaal zes dagen per jaar buiten werking mag zijn.

Onderhoudswerkzaamheden dienen zo veel mogelijk buiten de werktijden te worden gepland (19 uur tot 8 uur Midden-Europese tijd).

Lidstaten die vaste wekelijkse onderhoudsperioden hanteren, delen de Commissie mee op welke dag en welk tijdstip die vaste wekelijkse onderhoudsperioden gepland zijn. Onverminderd de onder a) tot en met c) aangegeven verplichtingen mogen lidstaten, als hun systemen gedurende een dergelijke vaste periode niet beschikbaar zijn, ervan afzien die niet-beschikbaarheid elke keer aan de Commissie te melden.

Bij een onverwachte technische storing van de systemen van een lidstaat, meldt de betrokken lidstaat de Commissie onverwijld dat zijn systemen niet beschikbaar zijn en geeft hij zo mogelijk aan wanneer de dienstverlening zal worden hersteld.

Bij een onverwachte technische storing van het centrale platform of het portaal meldt de Commissie de lidstaten onverwijld dat het platform of het portaal niet beschikbaar is en geeft zij zo mogelijk aan wanneer de dienstverlening zal worden hersteld.

14.   Facultatieve toegangspunten

14.1.   Procedure

De lidstaten verstrekken informatie over het geplande tijdschema voor de installatie van facultatieve toegangspunten, het aantal facultatieve toegangspunten dat met het platform zal worden verbonden en de contactgegevens van de perso(o)n(en) met wie contact kan worden opgenomen om de technische verbinding te herstellen.

De Commissie verstrekt de lidstaten de nodige technische gegevens en ondersteuning voor het testen en in gebruik nemen van de verbinding van elk facultatief toegangspunt met het platform.

14.2.   Technische vereisten

Bij het verbinden van de facultatieve toegangspunten met het platform nemen de lidstaten de technische specificaties in deze bijlage in acht, met inbegrip van de beveiligingsvereisten voor de verzending van gegevens via de facultatieve toegangspunten.

Als via een facultatief toegangspunt een betaling moet worden verricht, stellen de lidstaten de betaalmethoden van hun keuze ter beschikking en handelen zij de betaaltransacties af.

De lidstaten voeren passende testen uit voordat de verbinding met het platform operationeel wordt en voordat in een bestaande verbinding significante wijzingen worden aangebracht.

Wanneer met succes een verbinding tussen het platform en een facultatief toegangspunt tot stand is gebracht, lichten de lidstaten de Commissie in over elke aanstaande significante wijziging van het toegangspunt die de werking van het platform kan beïnvloeden, en met name de afsluiting van een toegangspunt. De lidstaten verstrekken voldoende technische gegevens over de wijziging om de juiste verwerking van alle daarmee samenhangende veranderingen mogelijk te maken.

De lidstaten geven op elk facultatief toegangspunt aan dat de zoekdienst via het systeem van gekoppelde registers wordt aangeboden.


(1)  Bij kardinaliteit 0 is het gegeven facultatief. Bij kardinaliteit 1 is het gegeven verplicht. Bij kardinaliteit 0…nof 1…n kan meer dan één gegeven van hetzelfde type worden verstrekt.

(2)  Bij kardinaliteit 0 is het gegeven facultatief. Bij kardinaliteit 1 is het gegeven verplicht. Bij kardinaliteit 0…nof 1…n kan meer dan één gegeven van hetzelfde type worden verstrekt.


Top