EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0880

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/880 van de Commissie van 4 juni 2015 betreffende de verlenging van de overgangsperioden in verband met de eigenvermogensvereisten voor blootstellingen met betrekking tot centrale tegenpartijen in de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

C/2015/3634

OJ L 143, 9.6.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/880/oj

9.6.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 143/7


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/880 VAN DE COMMISSIE

van 4 juni 2015

betreffende de verlenging van de overgangsperioden in verband met de eigenvermogensvereisten voor blootstellingen met betrekking tot centrale tegenpartijen in de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 497, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Teneinde verstoringen op internationale financiële markten te voorkomen en te vermijden dat instellingen nadeel ondervinden doordat hun tijdens het proces van vergunningverlening aan en erkenning van bestaande centrale tegenpartijen (hierna „CTP's” genoemd) hogere eigenvermogensvereisten worden opgelegd, voorziet artikel 497, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 in een overgangsperiode waarin alle CTP's waarmee in de Unie gevestigde instellingen transacties clearen als gekwalificeerde CTP's zullen worden beschouwd.

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 575/2013 wordt ook Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (2) gewijzigd wat betreft bepaalde inputs voor de berekening van de eigenvermogensvereisten van instellingen voor blootstellingen met betrekking tot CTP's. Overeenkomstig artikel 89, lid 5 bis, van Verordening (EU) nr. 648/2012 moeten bepaalde CTP's daarom gedurende een beperkte periode het totale bedrag rapporteren van de initiële marge die zij van hun clearingleden hebben ontvangen. Die overgangsperiode stemt overeen met de periode die is vastgelegd in artikel 497 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

(3)

Zowel de in artikel 497, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 vastgelegde overgangsperiode in verband met de eigenvermogensvereisten als de in artikel 89, lid 5 bis, eerste en tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 648/2012 vastgelegde overgangsperiode voor de rapportage van de initiële marge zou op 15 juni 2014 aflopen.

(4)

Krachtens artikel 497, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 is de Commissie in uitzonderlijke omstandigheden gemachtigd een uitvoeringshandeling vast te stellen tot verlenging van de overgangsperiode met zes maanden. Deze verlenging moet ook gelden voor de in artikel 89, lid 5 bis, van Verordening (EU) nr. 648/2012 vastgelegde termijnen. Deze overgangsperioden zijn eerst bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 591/2014 van de Commissie (3) en vervolgens bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1317/2014 van de Commissie (4) reeds verlengd tot en met 15 juni 2015.

(5)

Het proces van vergunningverlening aan bestaande CTP's die in de Unie zijn gevestigd, is volop aan de gang maar zal op 15 juni 2015 nog niet zijn voltooid. Aan bestaande CTP's die in derde landen zijn gevestigd en die reeds om erkenning hebben verzocht, is tot dusver nog geen dergelijke erkenning verleend. De noodzaak om verstoringen op de internationale financiële markten te voorkomen, die eerder al tot de verlenging van de in artikel 497, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 vastgelegde overgangsperiode voor in derde landen gevestigde CTP's heeft geleid, blijft derhalve bestaan na het aflopen van de verlenging van de overgangsperiode waarin was voorzien in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1317/2014. Met een verdere verlenging van de overgangsperiode zou bijgevolg worden vermeden dat in de Unie gevestigde instellingen (of hun buiten de Unie gevestigde dochterondernemingen) met een aanzienlijke stijging van hun eigenvermogensvereisten te maken krijgen omdat er niet in elk van de derde landen in kwestie erkende CTP's zijn gevestigd die op een levensvatbare en toegankelijke manier het specifieke type clearingdiensten aanbieden waaraan instellingen uit de Unie behoefte hebben. Hoewel een dergelijke toename mogelijk maar tijdelijk is, zou deze er immers toe kunnen leiden dat die instellingen zich terugtrekken als directe deelnemers aan die CTP's, waardoor de markten waarop deze CTP's actief zijn, zouden kunnen worden verstoord. Het verdient derhalve aanbeveling de overgangsperioden met nog eens zes maanden te verlengen.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Europees Comité voor het bankwezen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De termijnen van 15 maanden in respectievelijk artikel 497, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 en artikel 89, lid 5 bis, eerste en tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 648/2012, welke reeds bij artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 591/2014 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1317/2014 zijn verlengd, worden met nog eens zes maanden verlengd tot en met 15 december 2015.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 juni 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1)

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 591/2014 van de Commissie van 3 juni 2014 betreffende de verlenging van de overgangsperioden in verband met de eigenvermogensvereisten voor blootstellingen met betrekking tot centrale tegenpartijen in Verordening (EU) nr. 575/2013 en Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 165 van 4.6.2014, blz. 31).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1317/2014 van de Commissie van 11 december 2014 betreffende de verlenging van de overgangsperioden in verband met de eigenvermogensvereisten voor blootstellingen met betrekking tot centrale tegenpartijen in Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 355 van 12.12.2014, blz. 6).


Top