EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0623

Verordening (EU, Euratom) 2015/623 van de Raad van 21 april 2015 houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020

PB L 103 van 22.4.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/623/oj

22.4.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 103/1


VERORDENING (EU, Euratom) 2015/623 VAN DE RAAD

van 21 april 2015

houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 312,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 19 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad (1) bepaalt dat indien na 1 januari 2014 nieuwe regels of programma's voor het gedeeld beheer van de structuurfondsen, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, het Fonds voor asiel, migratie en integratie, en het Fonds voor interne veiligheid worden vastgesteld, het meerjarig financieel kader wordt herzien om de toegewezen bedragen die in 2014 niet zijn gebruikt over te dragen naar daaropvolgende jaren, boven de vastgestelde uitgavenmaxima. Overeenkomstig dat artikel wordt de herziening betreffende de overdracht van ongebruikte toewijzingen voor het jaar 2014 vóór 1 mei 2015 vastgesteld.

(2)

Als gevolg van de late vaststelling konden 11 216 187 326 EUR in lopende prijzen van de toewijzing voor de structuurfondsen en het Cohesiefonds, 9 446 050 652 EUR in lopende prijzen van de toewijzing voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en 442 319 096 EUR van de toewijzing voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie en het Fonds voor interne veiligheid niet worden vastgelegd in 2014, noch overgedragen naar 2015.

(3)

De bijlage bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 moet derhalve worden herzien door de vastleggingskredieten die in rubriek 1b, rubriek 2 en rubriek 3 in 2014 niet zijn gebruikt naar volgende jaren over te dragen. Met het oog daarop dienen de bedragen in lopende prijzen te worden omgerekend in prijzen van 2011.

(4)

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 21 april 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

E. RINKĒVIČS


(1)  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).


BIJLAGE

MEERJARIG FINANCIEEL KADER (EU-28)

(miljoen EUR - prijzen 2011)

VASTLEGGINGSKREDIETEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal 2014-2020

1.

Slimme en inclusieve groei

49 713

72 047

62 771

64 277

65 528

67 214

69 004

450 554

1a:

Concurrentievermogen voor groei en banen

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Economische, sociale en territoriale samenhang

34 108

55 726

46 045

46 584

47 038

47 514

47 925

324 940

2.

Duurzame groei: Natuurlijke hulpbronnen

46 981

59 765

58 204

53 448

52 466

51 503

50 558

372 925

waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalinge

41 254

40 938

40 418

39 834

39 076

38 332

37 602

277 454

3.

Veiligheid en burgerschap

1 637

2 269

2 306

2 289

2 312

2 391

2 469

15 673

4.

Europa als wereldspeler

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Administratie

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Compensaties

27

0

0

0

0

0

0

27

TOTAAL VASTLEGGINGSKREDIETEN

114 430

150 549

140 151

137 196

137 866

139 078

140 242

959 512

als % van het BNI

0,88 %

1,13 %

1,03 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

TOTAAL BETALINGSKREDIETEN

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

als % van het BNI

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Beschikbare marge

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Maximumbedrag eigen middelen als % van het BNI

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


Top