EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0549

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/549 van de Raad van 7 april 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

PB L 92 van 8.4.2015, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/549/oj

8.4.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 92/12


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/549 VAN DE RAAD

van 7 april 2015

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) 961/2010 (1), en met name artikel 46, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 23 maart 2012 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran vastgesteld.

(2)

In zijn arrest van 22 januari 2015 in de gevoegde zaken T-420/11 en T-56/12 is het Gerecht van de Europese Unie overgegaan tot de nietigverklaring van Besluit 2011/299/GBVB van de Raad (2) en Besluit 2011/783/GBVB van de Raad (3) voor zover op de daarin opgenomen lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 de volgende entiteiten zijn opgenomen: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd, IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. en Kish Shipping Line Manning Co.

(3)

Op grond van een nieuwe motivering moeten 32 van deze entiteiten wederom worden opgenomen op de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn.

(4)

Het Gerecht van de Europese Unie heeft in zijn arrest van 22 januari 2015 in zaak T-176/12 Besluit 2012/35/GBVB van de Raad (4) om de Bank Tejarat op te nemen op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012, nietig verklaard.

(5)

De Bank Tejarat moet op grond van een nieuwe motivering wederom worden opgenomen op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten.

(6)

Verordening (EU) nr. 267/2012 dient derhalve te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 wordt overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

E. RINKĒVIČS


(1)  PB L 88 van 24.3.2012, blz. 1.

(2)  Besluit 2011/299/GBVB van de Raad van 23 mei 2011 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (PB L 136 van 24.5.2011, blz. 65).

(3)  Besluit 2011/783/GBVB van de Raad van 1 december 2011 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (PB L 319 van 2.12.2011, blz. 71).

(4)  Besluit 2012/35/GBVB van de Raad van 23 januari 2012 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (PB L 19 van 24.1.2012, blz. 22).


BIJLAGE

1.

De volgende entiteit wordt opgenomen op de lijst in deel I van bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012:

I.   Personen en entiteiten die betrokken zijn bij nucleaire activiteiten of activiteiten met betrekking tot ballistische raketten en personen enentiteiten die de regering van Iran steunen

B.   Entiteiten

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

105.

Bank Tejarat

Postadres: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365-5416, Tehran, Iran Tel. 88826690 Tlx. 226641 TJTA IR Fax 88893641 Website: http://www.tejaratbank.ir

De Bank Tejarat verstrekt aanzienlijke steun aan de regering van Iran via het aanbieden van financiële middelen en de financiering van diensten voor olie- en gasontwikkelingsprojecten. De olie- en gassector vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de Iraanse regering en verscheidene projecten die worden gefinancierd door de Bank Tejarat worden uitgevoerd door dochtermaatschappijen van entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de regering van Iran. Daarnaast blijft de Bank Tejarat gedeeltelijk eigendom van en nauw verbonden met de Iraanse regering, die zich derhalve in een positie bevindt om invloed uit te oefenen op de beslissingen van de Bank Tejarat, met inbegrip van haar betrokkenheid bij de financiering van projecten die door de Iraanse regering als een hoge prioriteit worden beschouwd.

Aangezien de Bank Tejarat voorts financiering verstrekt aan verschillende ruweolieproducties en raffinageprojecten, die noodzakelijkerwijs vragen om de aanschaf van essentiële uitrusting en technologie voor de sectoren waaraan levering met het oog op gebruik in Iran verboden is, kan de Bank Tejarat worden beschouwd als zijnde betrokken bij het aanschaffen van verboden goederen en technologie.

8.4.2015

2.

De volgende entiteit wordt opgenomen op de lijst in deel III van bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012:

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Entiteiten

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB92501 (Duitsland), afgegeven op 4 januari 2005

In Duitsland gevestigde IRISL-holding die eigendom is van en onder zeggenschap staat van IRISL.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94311 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

5 bis.

First Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102601 (Duitsland), afgegeven op 19 september 2005 IMO-nummer: 9349576

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB 94312 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

6 bis.

Second Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102502 (Duitsland), afgegeven op 24 augustus 2005 IMO-nummer: 9349588

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94312 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

7 bis.

Third Ocean GmbH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102520 (Duitsland), afgegeven op 29 augustus 2005 IMO-nummer: 9349590

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94314 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

8 bis.

Fourth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102600 (Duitsland), afgegeven op 19 september 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94315 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

9 bis.

Fifth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102599 (Duitsland), afgegeven op 19 september 2005 IMO-nummer: 9349667

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94316 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

10 bis.

Sixth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102501 (Duitsland), afgegeven op 24 augustus 2005 IMO-nummer: 9349679

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94829 (Duitsland), afgegeven op 19 september 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

11 bis.

Seventh Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102655 (Duitsland), afgegeven op 26 september 2005 IMO-nummer: 9165786

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

12.

Eighth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94633 (Duitsland), afgegeven op 24 augustus 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

12 bis.

Eighth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102533 (Duitsland), afgegeven op 1 september 2005 IMO-nummer: 9165803

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94698 (Duitsland), afgegeven op 9 september 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

13 bis.

Ninth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102565 (Duitsland), afgegeven op 15 september 2005 IMO-nummer: 9165798

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

14 bis.

Tenth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102679 (Duitsland), afgegeven op 27 september 2005 IMO-nummer: 9165815

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94632 (Duitsland), afgegeven op 24 augustus 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

15 bis.

Eleventh Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102544 (Duitsland), afgegeven op 9 september 2005 IMO-nummer: 9209324

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94573 (Duitsland), afgegeven op 18 augustus 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

16 bis.

Twelfth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102506 (Duitsland), afgegeven op 25 augustus 2005

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding.

8.4.2015

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

IRISL Maritime Training Institute is eigendom en staat onder zeggenschap van IRISL, die 90 % van de aandelen van de onderneming bezit en waarvan de vertegenwoordiger vicevoorzitter van de Raad van bestuur is. Het is betrokken bij de opleiding van werknemers van IRISL.

8.4.2015

39.

Kheibar Co.

Iranshahr Shomali (North) avenue nr. 237, 158478311 Tehran, Iran

IRISL Maritime Training Institute is eigendom en staat onder zeggenschap van IRISL, die 81 % van de aandelen van de onderneming bezit en waarvan de vertegenwoordiger lid van de Raad van bestuur is. Het voorziet in reserveonderdelen voor schepen.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island, Iran

Kish Shipping Line Manning Co. is eigendom en staat onder zeggenschap van IRISL. Het is betrokken bij de werving en het beheer van het personeel van IRISL.

8.4.2015


Top