EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0414

Verordening (EU) 2015/414 van de Commissie van 12 maart 2015 tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft (6 S )-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout dat bij de vervaardiging van voedingssupplementen wordt gebruikt Voor de EER relevante tekst

OJ L 68, 13.3.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/414/oj

13.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 68/26


VERORDENING (EU) 2015/414 VAN DE COMMISSIE

van 12 maart 2015

tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout dat bij de vervaardiging van voedingssupplementen wordt gebruikt

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (1), en met name artikel 4, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG bevat de lijst van verbindingen van vitaminen en mineralen, en voor elk daarvan de vormen, die bij de vervaardiging van voedingssupplementen mogen worden gebruikt. Bij Verordening (EG) nr. 1170/2009 van de Commissie (2) zijn de bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/46/EG vervangen.

(2)

In artikel 14 van Richtlijn 2002/46/EG wordt bepaald dat bepalingen betreffende vitaminen en mineralen in voedingssupplementen die gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, na raadpleging van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (hierna „de autoriteit” genoemd) worden vastgesteld.

(3)

Naar aanleiding van een verzoek tot toevoeging van (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout als bron van folaat aan de lijst in bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG heeft de autoriteit op 11 september 2013 een wetenschappelijk advies vastgesteld betreffende (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout als bron van folaat dat voor voedingsdoeleinden wordt toegevoegd aan voedingssupplementen en over de biologische beschikbaarheid van folaat uit deze bron (3).

(4)

De conclusie van het advies van de autoriteit luidt dat er geen veiligheidsrisico's verbonden zijn aan het gebruik van (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout in voedingssupplementen als bron van folaat.

(5)

Gezien het gunstige advies van de autoriteit dient (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout te worden toegevoegd aan de lijst in bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG.

(6)

De Commissie heeft voor het in de handel brengen van het nieuwe voedselingrediënt (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout bij Uitvoeringsbesluit 2014/154/EU (4) vergunning verleend.

(7)

De belanghebbende partijen zijn via de Adviesgroep voor de voedselketen en de gezondheid van dieren en planten geraadpleegd en hun opmerkingen zijn in aanmerking genomen.

(8)

Richtlijn 2002/46/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In onderdeel A (Vitaminen) van bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG wordt aan rubriek 10 (FOLAAT) het volgende punt c) toegevoegd:

„c)

(6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 maart 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.

(2)  PB L 314 van 1.12.2009, blz. 36.

(3)  EFSA Journal 2013;11(10): 3358.

(4)  Uitvoeringsbesluit 2014/154/EU van de Commissie van 19 maart 2014 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 85 van 21.3.2014, blz. 10).


Top