Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0404

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/404 van de Commissie van 11 maart 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen beflubutamide, captan, dimethoaat, dimethomorf, ethoprofos, fipronil, folpet, formetanaat, glufosinaat, methiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-methyl en propamocarb Voor de EER relevante tekst

OJ L 67, 12.3.2015, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/404/oj

12.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/6


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/404 VAN DE COMMISSIE

van 11 maart 2015

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen beflubutamide, captan, dimethoaat, dimethomorf, ethoprofos, fipronil, folpet, formetanaat, glufosinaat, methiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-methyl en propamocarb

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 17, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (2) zijn de werkzame stoffen opgenomen die geacht worden te zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

(2)

De goedkeuring van de werkzame stoffen captan, dimethoaat, dimethomorf, ethoprofos, fipronil, folpet, formetanaat, glufosinaat, methiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-methyl en propamocarb verstrijkt op 30 september 2017 en die van de werkzame stof beflubutamide op 30 november 2017. Er zijn aanvragen ingediend voor de verlenging van de goedkeuring van die werkzame stoffen. Aangezien de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie (3) van toepassing zijn op die werkzame stoffen, moet voldoende tijd worden geboden om de verlengingsprocedure overeenkomstig die verordening af te ronden. Daardoor zal de goedkeuring van die werkzame stoffen waarschijnlijk verstrijken voordat een besluit over de verlenging ervan is genomen. Daarom moet de geldigheidsduur ervan worden verlengd.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Gezien het doel van artikel 17, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 zal de Commissie in gevallen waarin geen aanvullend dossier overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 wordt ingediend uiterlijk 30 maanden vóór de respectieve vervaldatum, als vastgesteld in de bijlage bij deze verordening, de vervaldatum vaststellen op dezelfde datum als vóór deze verordening of op de vroegste datum daarna.

(5)

Gezien het doel van artikel 17, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 zal de Commissie in gevallen waarin zij bij verordening bepaalt dat de goedkeuring van een in de bijlage bij deze verordening genoemde werkzame stof niet wordt verlengd omdat niet aan de criteria voor goedkeuring wordt voldaan, de vervaldatum vaststellen op dezelfde datum als vóór deze verordening of, indien dat later is, op de datum van inwerkingtreding van de verordening waarbij wordt bepaald dat de goedkeuring van de werkzame stof niet wordt verlengd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie van 18 september 2012 tot vaststelling van de nodige bepalingen voor de uitvoering van de verlengingsprocedure voor werkzame stoffen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 252 van 19.9.2012, blz. 26).


BIJLAGE

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 145, captan, wordt de datum „30 september 2017” vervangen door „31 juli 2018”;

2.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 146, folpet, wordt de datum „30 september 2017” vervangen door „31 juli 2018”;

3.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 147, formetanaat, wordt de datum „30 september 2017” vervangen door „31 juli 2018”;

4.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 148, methiocarb, wordt de datum „30 september 2017” vervangen door „31 juli 2018”;

5.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 149, dimethoaat, wordt de datum „30 september 2017” vervangen door „31 juli 2018”;

6.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 150, dimethomorf, wordt de datum „30 september 2017” vervangen door „31 juli 2018”;

7.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 151, glufosinaat, wordt de datum „30 september 2017” vervangen door „31 juli 2018”;

8.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 152, metribuzin, wordt de datum „30 september 2017” vervangen door „31 juli 2018”;

9.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 153, fosmet, wordt de datum „30 september 2017” vervangen door „31 juli 2018”;

10.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 154, propamocarb, wordt de datum „30 september 2017” vervangen door „31 juli 2018”;

11.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 155, ethoprofos, wordt de datum „30 september 2017” vervangen door „31 juli 2018”;

12.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 156, pirimifos-methyl, wordt de datum „30 september 2017” vervangen door „31 juli 2018”;

13.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 157, fipronil, wordt de datum „30 september 2017” vervangen door „31 juli 2018”;

14.

in de zesde kolom, geldigheidsduur, van rij 158, beflubutamide, wordt de datum „30 november 2017” vervangen door „31 juli 2018”.


Top