EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0056

Verordening (EU) 2015/56 van de Commissie van 15 januari 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad, wat de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten betreft

OJ L 10, 16.1.2015, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; afgeschaft en vervangen door 32015R0870

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/56/oj

16.1.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 10/1


VERORDENING (EU) 2015/56 VAN DE COMMISSIE

van 15 januari 2015

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad, wat de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (1), en met name artikel 19, leden 2, 3 en 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ter uitvoering van bepaalde resoluties die zijn aangenomen tijdens de zestiende vergadering (3-14 maart 2013) van de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites), hierna „de Overeenkomst” genoemd, moeten sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie (2) worden gewijzigd en moeten nieuwe bepalingen worden toegevoegd.

(2)

Overeenkomstig Resolution Conf. 16.8 van Cites moeten er met name specifieke bepalingen worden ingevoerd ter vereenvoudiging van de niet-commerciële grensoverschrijdende overbrenging van muziekinstrumenten.

(3)

De ervaring die is opgedaan bij de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 865/2006 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van de Commissie (3) leert dat sommige bepalingen van de verordening moeten worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat zij in de Unie op een geharmoniseerde en doeltreffende wijze wordt uitgevoerd. Dit is met name het geval voor het voor de eerste keer binnenbrengen in de Unie van jachttrofeeën afkomstig van specimens van bepaalde soorten of populaties die zijn opgenomen in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 en waarvoor twijfel bestaat over de duurzaamheid van de handel in jachttrofeeën of waarvoor aanwijzingen van aanzienlijke illegale handel bestaan. In dergelijke gevallen is een strengere controle van de invoer in de Unie noodzakelijk en mag de afwijking van artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 voor persoonlijke bezittingen en huisraad dan ook niet worden toegepast. Bij de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 865/2006 opgedane ervaring is eveneens gebleken dat moet worden verduidelijkt dat de lidstaten geen invoervergunningen mogen afgeven indien zij van het uitvoerende of wederuitvoerende land onvoldoende informatie ontvangen over de wettigheid van de voor invoer in de EU bestemde specimens, hoewel zij hierom verzocht hebben.

(4)

Tijdens de zestiende vergadering van de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst zijn de standaardnomenclatuurwerken aangepast die worden gebruikt voor het aangeven van de wetenschappelijke naam van soorten op vergunningen en certificaten. Die wijzigingen moeten in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 865/2006 worden verwerkt.

(5)

Verordening (EG) nr. 865/2006 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Aangezien deze verordening samen met Verordening (EU) nr. 792/2012 moet worden gebruikt, is het belangrijk dat beide verordeningen met ingang van dezelfde dag van toepassing zijn.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de handel in wilde dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 865/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 1 wordt vervangen door:

„1.   „datum van verwerving”: de datum waarop een specimen aan de natuur is onttrokken, in gevangenschap is geboren of kunstmatig is gekweekt of, indien die datum niet bekend is, de eerste bewijsbare datum waarop een persoon het in bezit heeft gehad;”

;

b)

punt 6 wordt vervangen door:

„6.   „reizende tentoonstelling”: een monsterverzameling, circus, menagerie, plantententoonstelling, orkest of museumtentoonstelling die of dat voor commerciële doeleinden aan het publiek wordt vertoond;”

.

2)

In artikel 4, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:

„De aanvragen voor invoer- en uitvoervergunningen, wederuitvoercertificaten, de certificaten bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b), artikel 5, leden 3 en 4, artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 338/97, certificaten van persoonlijke eigendom, certificaten van monsterverzameling, muziekinstrumentencertificaten en certificaten voor reizende tentoonstellingen alsmede kennisgevingen van invoer, vervolgbladen en etiketten mogen evenwel met de hand worden ingevuld indien dit op leesbare wijze, in inkt en in blokletters geschiedt.”

.

3)

In artikel 7 wordt het volgende lid 6 toegevoegd:

„6.   Door derde landen afgegeven uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten worden uitsluitend aanvaard wanneer de bevoegde instantie van het betrokken derde land desgevraagd informatie verstrekt waaruit op afdoende wijze blijkt dat de specimens zijn verkregen overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van de desbetreffende soort.”

.

4)

Artikel 9 wordt vervangen door:

„Artikel 9

Zendingen van specimens

Onverminderd de artikelen 31, 38, 44 ter, 44 decies en 44 septdecies wordt voor elke zending van specimens die als deel van één vracht gezamenlijk worden verzonden, een afzonderlijke invoervergunning, kennisgeving van invoer, uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat afgegeven.”

.

5)

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

a)

het opschrift wordt vervangen door:

„Geldigheid van invoer- en uitvoervergunningen, wederuitvoercertificaten, certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten van persoonlijke eigendom, certificaten van monsterverzameling en muziekinstrumentencertificaten”

;

b)

lid 3 wordt vervangen door:

„3.   De geldigheidsduur van overeenkomstig artikel 30, artikel 37 of artikel 44 nonies afgegeven certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten van persoonlijke eigendom en muziekinstrumentencertificaten bedraagt niet meer dan drie jaar.”

;

c)

de leden 5 en 6 worden vervangen door:

„5.   Certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten van persoonlijke eigendom en muziekinstrumentencertificaten verliezen hun geldigheid als het specimen wordt verkocht, verloren, vernietigd of gestolen, indien de eigendom van het specimen op enige andere wijze wordt overgedragen, of, in het geval van een levend specimen, indien dit sterft, ontsnapt of in de natuur wordt vrijgelaten.

6.   De houder zendt het origineel en alle kopieën van vervallen, ongebruikte of niet langer geldige invoervergunningen, uitvoervergunningen, wederuitvoercertificaten, certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten van persoonlijke eigendom, certificaten van monsterverzameling of muziekinstrumentencertificaten zonder verwijl aan de administratieve instantie van afgifte terug.”

.

6)

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1, onder c), wordt vervangen door:

„c)

indien daarop vermelde specimens zijn verloren, vernietigd of gestolen;”

;

b)

lid 2, onder c), wordt vervangen door:

„c)

indien daarop vermelde specimens zijn verloren, vernietigd of gestolen;”

.

7)

In artikel 14 wordt de tweede alinea vervangen door:

„Certificaten van oorsprong voor specimens van de in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten mogen evenwel tot twaalf maanden na de afgiftedatum ervan worden gebruikt voor het binnenbrengen van de specimens in de Unie, en certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten van persoonlijke eigendom en muziekinstrumentencertificaten mogen tot drie jaar na de afgiftedatum ervan worden gebruikt voor het binnenbrengen van de specimens in de Unie alsook voor het aanvragen van overeenkomstige certificaten conform de artikelen 30, 37 en 44 nonies van deze verordening.”

.

8)

Na artikel 44 octies wordt het volgende hoofdstuk VIII ter ingevoegd:

„HOOFDSTUK VIII TER

MUZIEKINSTRUMENTENCERTIFICATEN

Artikel 44 nonies

Afgifte

1.   De lidstaten kunnen muziekinstrumentencertificaten afgeven voor de niet-commerciële grensoverschrijdende overbrenging van muziekinstrumenten met het oog op onder meer — maar niet uitsluitend — persoonlijk gebruik, optredens, producties (opnames), uitzendingen, onderwijs, tentoonstellingen of wedstrijden, indien de instrumenten in kwestie voldoen aan de volgende voorwaarden:

a)

zij zijn afkomstig van soorten die zijn opgenomen in de bijlagen A, B of C bij Verordening (EG) nr. 338/97, met uitzondering van specimens van in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten die verworven zijn na de opname van de soort in een aanhangsel bij de overeenkomst;

b)

het voor de vervaardiging van het muziekinstrument gebruikte specimen is legaal verworven;

c)

het muziekinstrument is naar behoren geïdentificeerd.

2.   Aan het certificaat wordt een vervolgblad gehecht voor gebruik overeenkomstig artikel 44 quaterdecies.

Artikel 44 decies

Gebruik

Het certificaat mag worden gebruikt:

a)

als een invoervergunning overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 338/97; of

b)

als een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97.

Artikel 44 undecies

Instantie van afgifte

1.   De instantie van afgifte van een muziekinstrumentencertificaat is de administratieve instantie van het land waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft.

2.   In vak 23 van het muziekinstrumentencertificaat of in een passende bijlage bij het certificaat wordt de volgende vermelding aangebracht:

„Geldig voor meerdere grensoverschrijdende overbrengingen. De eigenaar bewaart het origineel.

Het muziekinstrument waarop dit certificaat, dat meerdere grensoverschrijdende overbrengingen toelaat, betrekking heeft, is bestemd voor niet-commercieel gebruik, onder meer — maar niet uitsluitend — persoonlijk gebruik, optredens, producties (opnames), uitzendingen, onderwijs, tentoonstellingen of wedstrijden. Het muziekinstrument waarop dit certificaat betrekking heeft, mag niet worden verkocht noch mag het bezit ervan worden overgedragen terwijl het zich bevindt buiten het land waar het certificaat is afgegeven.

Dit certificaat moet vóór het verstrijken van de geldigheid ervan worden teruggezonden aan de administratieve instantie van het land waar het is afgegeven.

Dit certificaat is alleen geldig indien het vergezeld gaat van een vervolgblad, dat bij elke grensoverschrijding door een douanebeambte moet worden afgestempeld en ondertekend.”

.

Artikel 44 duodecies

Vereisten met betrekking tot specimens

Ten aanzien van een specimen waarvoor een muziekinstrumentencertificaat wordt afgegeven, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan:

a)

het muziekinstrument moet door de administratieve instantie van afgifte zijn geregistreerd;

b)

het muziekinstrument moet vóór het verstrijken van de geldigheid van het desbetreffende certificaat worden teruggebracht naar de lidstaat waar het is geregistreerd;

c)

het muziekinstrument mag niet worden verkocht noch mag het bezit ervan worden overgedragen terwijl het zich buiten het land van de gewone verblijfplaats van de aanvrager bevindt, behalve onder de in artikel 44 quindecies genoemde voorwaarden;

d)

het muziekinstrument moet naar behoren zijn geïdentificeerd.

Artikel 44 terdecies

Aanvragen

1.   De aanvrager van een muziekinstrumentencertificaat verstrekt de in artikelen 44 nonies en 44 duodecies genoemde informatie en vult waar passend de vakken 1, 4 en 7 tot en met 23 van het aanvraagformulier alsook de vakken 1, 4 en 7 tot en met 22 van het origineel en van alle kopieën van het certificaat in.

De lidstaten kunnen bepalen dat alleen een aanvraagformulier moet worden ingevuld; in een dergelijk geval mag de aanvraag betrekking hebben op meer dan één certificaat.

2.   Het naar behoren ingevulde aanvraagformulier wordt ingediend bij een administratieve instantie van de lidstaat waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft, en moet de gegevens bevatten en vergezeld gaan van de bewijsstukken die deze instantie noodzakelijk acht om te kunnen vaststellen of een certificaat moet worden afgegeven.

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd.

3.   Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat met betrekking tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag eerder is afgewezen, stelt de aanvrager de administratieve instantie daarvan in kennis.

Artikel 44 quaterdecies

Door de houder aan het douanekantoor over te leggen documenten

Wanneer een specimen waarvoor overeenkomstig artikel 44 undecies een muziekinstrumentencertificaat is afgegeven, in de Unie wordt binnengebracht of wordt uitgevoerd of wederuitgevoerd, legt de houder van het certificaat het origineel van dat certificaat en het origineel evenals een kopie van het vervolgblad ter verificatie over aan een overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen douanekantoor.

Het douanekantoor geeft, na het vervolgblad te hebben ingevuld, de originele documenten terug aan de houder, viseert de kopie van het vervolgblad en zendt die geviseerde kopie overeenkomstig artikel 45 door naar de betrokken administratieve instantie.

Artikel 44 quindecies

Verkoop van specimens

Wanneer de houder van een overeenkomstig artikel 44 undecies van deze verordening afgegeven muziekinstrumentencertificaat het betrokken specimen wenst te verkopen, levert hij eerst het certificaat bij de administratieve instantie van afgifte in en, indien het specimen tot een in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soort behoort, vraagt hij bij de bevoegde instantie een certificaat aan overeenkomstig artikel 8, lid 3, van die verordening.

Artikel 44 sexdecies

Vervanging

Een verloren, gestolen of vernietigd muziekinstrumentencertificaat kan alleen worden vervangen door de instantie die het heeft afgegeven.

Op het duplicaat worden indien mogelijk hetzelfde nummer en dezelfde geldigheidstermijn aangebracht als op het oorspronkelijke document, alsook, in vak 23, een van de volgende vermeldingen:

 

„Dit certificaat is een eensluidend afschrift van het origineel.” of „Dit certificaat annuleert en vervangt het op xx/xx/xxxx afgegeven origineel met het nummer xxxx.”.

Artikel septdecies

Binnenbrengen in de Unie van muziekinstrumenten met door derde landen afgegeven certificaten

Voor het binnenbrengen in de Unie van een muziekinstrument behoeft geen uitvoerdocument of invoervergunning te worden overgelegd indien een derde land voor het instrument een muziekinstrumentencertificaat heeft afgegeven volgens voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van artikelen 44 nonies en undecies. Voor de wederuitvoer van dat muziekinstrument moet geen wederuitvoercertificaat worden overgelegd.”

.

9)

Artikel 56 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt de tweede alinea vervangen door:

„Voor de toepassing van a) gelden als gecontroleerde omstandigheden: een niet-natuurlijk, in sterke mate door menselijke ingrepen bepaald milieu, waarbij onder meer maar niet uitsluitend kan worden gebruikgemaakt van grondbewerking, bemesting, onkruidbestrijding, bevloeiing of op aankweek gerichte handelingen zoals verpotting, verspening en bescherming tegen ongunstige weersomstandigheden. Voor agarhout-leverende taxa, die worden geteeld via marcotteren (lucht-afleggen) of uit zaden, stekken, enten, fragmenten, weefselcallussen of ander plantenweefsel, sporen en andere vermeerderingsstadia, verwijst de zinsnede „onder gecontroleerde omstandigheden” naar een boomplantage, met inbegrip van andere niet-natuurlijke omgevingen die door menselijke ingrepen worden bepaald met als doel planten of plantendelen en -derivaten te produceren.”

;

b)

het volgende lid 3 wordt toegevoegd:

„3.   Bomen van agarhout-leverende taxa die zijn geteeld in bijvoorbeeld:

a)

tuinen (privétuinen en/of gemeenschappelijke tuinen);

b)

teeltplantages van de overheid, privépersonen of gemeenschappen, hetzij in monocultuur, hetzij als gemengde aanplant,

worden beschouwd als kunstmatig gekweekt in de zin van lid 1.”

.

10)

Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd:

„3 bis.   In afwijking van het bepaalde in lid 3 is voor het voor het eerst binnenbrengen in de Unie van jachttrofeeën afkomstig van specimens van de soorten of populaties die zijn opgenomen in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 en in bijlage XIII bij deze verordening, artikel 4 van Verordening (EG) nr. 338/97 van toepassing.”

;

b)

aan lid 5 wordt de volgende letter g) toegevoegd:

„g)

specimens van agarhout (Aquilaria spp. en Gyrinops spp.): ten hoogste één kg houtspaanders, 24 ml olie en twee reeksen kralen of gebedskettingen (of twee halskettingen of armbanden) per persoon.”

.

11)

Artikel 58 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 3 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De vorige alinea is niet van toepassing bij de wederuitvoer van hoorn van neushoorns of olifantenivoor in persoonlijke bezittingen of huisraad; voor deze specimens is de overlegging van een wederuitvoercertificaat aan de douane vereist.”

;

b)

de leden 3 bis en 4 worden vervangen door:

„3 bis.   Voor de wederuitvoer door een niet gewoonlijk in de Unie verblijvende persoon van persoonlijke bezittingen of huisraad, met inbegrip van persoonlijke jachttrofeeën, die deze persoon heeft verkregen buiten de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft en die specimens zijn van de in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten, is de overlegging van een wederuitvoercertificaat aan de douane vereist. Hetzelfde geldt voor de wederuitvoer in de vorm van persoonlijke bezittingen of huisraad van hoorn van neushoorns of olifantenivoor afkomstig van specimens van de in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen populaties.

4.   In afwijking van het bepaalde in de leden 2 en n3 is voor de uitvoer of wederuitvoer van de in artikel 57, lid 5, onder a) tot en met g), bedoelde producten de overlegging van een (weder)uitvoerdocument niet vereist.”

.

12)

Artikel 58 bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt de inleidende zin vervangen door:

„1.   Commerciële activiteiten met specimens van de in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten die in de Unie worden binnengebracht overeenkomstig artikel 7, lid 3, van die verordening mogen door de administratieve instanties van de lidstaten alleen onder de volgende voorwaarden worden toegestaan:”

;

b)

lid 2 wordt vervangen door:

„2.   Commerciële activiteiten met specimens van de in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde soorten die in de Unie zijn binnengebracht overeenkomstig artikel 7, lid 3, van die verordening, of met specimens van de in aanhangsel I bij de Overeenkomst of bijlage C1 bij Verordening (EEG) nr. 3626/82 opgenomen soorten die in de Unie worden binnengebracht in de vorm van persoonlijke bezittingen en huisraad, zijn verboden.”

.

13)

In artikel 66, lid 6, wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:

„Kaviaar van verschillende soorten steurachtigen (Acipenseriformes) mag niet in een primair recipiënt worden gemengd, behalve in het geval van geperste kaviaar (d.w.z. kaviaar bestaande uit de niet-bevruchte eieren (kuit) van één of meer soorten steuren of lepelsteuren die overblijven na de verwerking en bereiding van hoogwaardiger kaviaar).”

.

14)

Artikel 72, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   De lidstaten mogen tot één jaar na de inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/57 van de Commissie (4) doorgaan met de afgifte van invoer- en uitvoervergunningen, wederuitvoercertificaten, certificaten voor reizende tentoonstellingen en certificaten van persoonlijke eigendom in de vorm als vastgesteld in de bijlagen I, III en IV, kennisgevingen van invoer in de vorm als vastgesteld in bijlage II, en EU-certificaten in de vorm als vastgesteld in bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012.

.

15)

De bijlagen worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 januari 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van de Commissie van 23 augustus 2012 tot vaststelling van voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten en andere documenten waarin Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer voorziet, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie (PB L 242 van 7.9.2012, blz. 13).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/57 van de Commissie van 15 januari 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van de Commissie wat betreft de voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten en andere documenten in Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer en Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad (PB L 10 van 16.1.2015, blz. 19).”


BIJLAGE

De bijlagen bij Verordening (EG) nr. 865/2006 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage VIII wordt vervangen door:

„BIJLAGE VIII

Standaardnomenclatuurwerken die krachtens artikel 5, punt 4, moeten worden gevolgd bij het aangeven van de wetenschappelijke naam van de soorten op vergunningen en certificaten

FAUNA

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Derde editie, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (Johns Hopkins University Press). [voor alle zoogdieren, met uitzondering van de erkenning van de volgende namen voor de wilde vormen van bepaalde soorten, die de voorkeur krijgen boven de naam van de gedomesticeerde vorm: Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion, en met uitzondering van de hierna genoemde soorten]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [voor Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. — International Journal of Primatology, 29: 723-741. [voor Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. — International Journal of Primatology, 25: 97-163. [voor Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and „costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [voor Sotalia fluviatilis en Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. — Science, 312: 1378-1381. [voor Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55-70. [voor Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. — Primate Conservation, 25: 1-9. [voor Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, 31: 693-714. [voor Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — Amer. J. Primatology, 73: 96-107. [voor Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [voor Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [voor Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [voor Physeter macrocephalus en Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. — Primate Conservation, 23: 55-64. [voor Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. — International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [voor Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [voor Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426: 278-281. [voor Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. — Primate Conservation, 20: 29-39. [voor Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Tweede editie. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [voor Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe en Ovis vignei]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [voor de namen van de vogelordes en -families]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Herziene en uitgebreide derde editie. 1039 pp. Londen (Christopher Helm). [voor alle vogelsoorten — met uitzondering van de hierna genoemde taxa en Lophura imperialis, waarvan de specimens moeten worden behandeld als specimens van L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (Cites-website) [samen met DICKINSON 2003 voor alle vogelsoorten — met uitzondering van de hierna genoemde taxa]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278-286. [voor Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [voor Psittacula intermedia en Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85-112. [voor Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. -- Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [voor Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123-130. [voor Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815-819. [voor Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. -- Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [voor Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba” or „Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1-16. [voor Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. — Cotinga, 24: 77-83. [voor Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [voor Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. — Ibis, 144: 665-675. [voor Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). — Auk, 126: 604-612. [voor Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131. [voor Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). -- Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [voor Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [voor Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, 114: 421-445. [voor Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) — Herpetological Journal, 11: 53-68. [voor Calumma vatosoa en Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) — Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [voor Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. — Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [voor Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. — Sauria, 31 (1): 5-14. [voor Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). — Salamandra, 39(3/4): 129-138. [voor Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars — Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [voor Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [voor Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010: A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. — Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [voor Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [voor Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. — African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [voor Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. — African Herp News 29: 31-32. [voor Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): Cites Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the Cites Nomenclature Committee [voor Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana — Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [voor Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa — Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [voor Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus — Herpetologica 54: 477-492. [voor Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. — Zootaxa, 2982: 40-48. [voor Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [voor Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [voor Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. — Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [voor Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). — Copeia, 4: 894-905. [voor Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [zonder het aanhangsel; voor Testudines voor namen van soorten en families — met uitzondering van het behoud van de volgende namen: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. — Salamandra, 46(3): 167-179. [voor Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. — Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [voor Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. — Zootaxa, 2201: 1-10. [voor Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. — Salamandra, 46: 83-92. [voor Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. — Zootaxa, 2195: 61-68. [voor Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. — Zootaxa, 2269: 32-42. [voor Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129-144. [voor Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, derde editie. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [voor Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. — J. Zool. Lond. 247: 225-238. [voor Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. Herziene en uitgebreide tweede editie, 253 pp., Münster (Natur und Tier — Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [voor Phelsuma spp., evenwel met behoud van Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species — Herpetological Monographs, 14: 139-185. [voor Morelia clastolepis, Morelia nauta en Morelia tracyae, en voor het verlenen van de rang van soort aan Morelia kinghorni]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba — Journal of Herpetology, 33: 436-441. [voor Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba — Journal of Herpetology, 36:157-161. [voor Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba — Copeia 1999(2): 376-381. [voor Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba — Journal of Herpetology, 35: 615-617. [voor Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). — Copeia, 2009 (3): 572-582. [voor Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [voor Iguanidae, met uitzondering van de erkenning van Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense en P. wigginsi als geldige soorten]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. — Sauria, 31: 5-16. [voor Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) — Doriana 7(311): 1-14. [voor Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia — Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [voor Python breitensteini en Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [voor Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae — Das Tierreich, 112, 85 pp. [voor Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo en Furcifer — met uitzondering van de soorten Bradypodion die zijn gewijzigd in Kinyongia en Nadzikambia, en met uitzondering van de erkenning van Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi en C. marojezense als geldige soorten]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. — Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [voor Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [voor Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). — Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [voor Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). — Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [voor Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. — Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in aflevering 5: 13). [voor Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil — Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [voor Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil — Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [voor Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. — Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [voor Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) — Journal of Herpetology, 35: 353-357. [voor Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [voor Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae — met uitzondering van het behoud van de genera Acrantophis, Sanzinia, Calabaria en Lichanura en de erkenning van Epicrates maurus en Tropidophis xanthogaster als geldige soorten]

MENEGON, M., TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. — African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [voor Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117. [voor Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. — Zookeys, 113: 39-71. [voor Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). — Sauria, 31 (2): 41-48. [voor Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. — Tropical Zool., 16:1-12. [voor Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). — Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [voor Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2028: 41-50. [voor Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). — Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [voor Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [voor de afbakening van de families binnen de Sauria]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). -- Zoologica Scripta, 36: 429-442. [voor Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). — Zoologica Scripta, 36:301-310. [voor Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61-68. [voor Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). — Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [voor Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. — Zootaxa, 3022: 39-57. [voor Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — ZooNova 1 (1): 1-7. [voor Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. — Copeia, 4: 711-734. [voor Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. — In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934-949. Chicago. [voor Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423-440. [voor Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). — Zootaxa, 2429: 1-28. [voor Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. — Journal of Herpetology, 42(4): 645-667. [voor Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) — Herpetologica, 56: 257-270. [voor Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). — Hamadryad, 26(2): 283-315. [voor Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. — Zootaxa, 3002: 1-16. [voor Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia — Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [voor Chamaeleo balebicornutus en Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. — Zootaxa, 2226: 43-57. [voor Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A reappraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2079: 57-68. [voor Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 1426: 68. [voor de correcte spelling van Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. — Zootaxa, 1363: 23-38. [voor Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). — Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [voor Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. — Biol. Lett., online gepubliceerd op 8 september 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [voor Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. — Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [voor Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. — Tropical Zool., 20: 1-17. [voor Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). — Sauria, 26 (3): 41-44. [voor Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [voor Testudines (namen van de ordes), Crocodylia en Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus Saara Gray, 1845. — Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [voor Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) — Toxicon, 34: 339-406. [voor Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix en Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). — Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [voor Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomische checklist van onder Cites vallende amfibieën, gegevens afkomstig uit FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), versie 5.5 vanaf december 2011

in combinatie met BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). — Zootaxa, 3083: 1-120. [voor alle Amphibiasoorten]

Taxonomische checklist van de amfibiesoorten die unilateraal zijn opgesomd in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97 en niet zijn opgenomen in de Cites-aanhangsels, gegevens over de soorten afkomstig uit FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online reference, versie 5.6 (9 januari 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII EN SARCOPTERYGII

Taxonomische checklist van alle onder Cites vallende haai- en vissoorten (Elasmobranchii en Actinopterygii, met uitzondering van het genus Hippocampus), gegevens afkomstig uit ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), gedownloade versie van 30 november 2011 [voor alle haai- en vissoorten, met uitzondering van het genus Hippocampus]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. — Zootaxa, 2613: 61-68. [voor Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [voor Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [voor Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [voor Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [voor Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284-291. [voor Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (tweede editie beschikbaar op cd-rom). [voor Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). — Zootaxa, 1963: 54-68. [voor Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). -- Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [voor Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. — Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [voor Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — Biogeographica, 72(3): 133-143. [voor schorpioenen behorend tot het genus Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26-30. [voor Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomische checklist van onder Cites vallende spinnensoorten, gegevens afkomstig uit PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, versie 6.5 vanaf 7 april 2006 [voor Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). -- African Entomology, 13(2): 347-352. [voor Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [voor vogelvleugelvlinders behorend tot de genera Ornithoptera, Trogonoptera en Troides]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [voor Hirudo medicinalis en Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA EN HYDROZOA

Taxonomische checklist van alle onder Cites vallende koraalsoorten, gebaseerd op gegevens van het UNEP-WCMC uit 2012.

FLORA

The Plant-Book, tweede editie [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (verbeterde herdruk 1998)], voor de geslachtsnamen van alle in de aanhangsels van de Conventie opgenomen planten, tenzij deze zijn achterhaald door standaard-checklists die door de Conferentie der Partijen zijn aangenomen.

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, achtste editie (J. C. Willis, herzien door H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press), voor niet in The Plant-Book genoemde synoniemen van geslachtsnamen, tenzij deze zijn achterhaald door de hierna genoemde, door de Conferentie der Partijen aangenomen standaard-checklists.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot de Cycadaceae, Stangeriaceae en Zamiaceae.

Cites Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, samengesteld door de Royal Botanic Gardens, Kew, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot de geslachten Cyclamen (Primulaceae) en Galanthus en Sternbergia (Liliaceae).

Cites Cactaceae Checklist, tweede editie (1999, samengesteld door D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot de Cactaceae.

Cites Carnivorous Plant Checklist (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot de geslachten Dionaea, Nepenthes en Sarracenia.

Cites Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, samengesteld door de Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Zwitserland, in samenwerking met de Royal Botanic Gardens, Kew, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland), en de bijgewerkte editie: An Update and Supplement to the Cites Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), Cites Management Authority of Switzerland, Bern, Zwitserland], als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot de geslachten Aloe en Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot het geslacht Taxus.

Cites Orchid Checklist (samengesteld door de Royal Botanic Gardens, Kew, Verenigd Koninkrijk), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot de geslachten Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione en Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula en Encyclia (Volume 2, 1997); Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides en Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda en Vandopsis (Volume 3, 2001); en Aerides, Coelogyne, Comparettia en Masdevallia (Volume 4, 2006).

The Cites Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), tweede editie (S. Carter en U. Eggli, 2003, uitgegeven door het Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Duitsland), als richtsnoer bij de naamgeving van succulente Euphorbia-soorten.

Dicksonia species of the Americas (2003, samengesteld door de Botanische Tuin van Bonn en het Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Duitsland), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot het geslacht Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, Zuid-Afrika, als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot het geslacht Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot het geslacht Guaiacum.

Cites checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adres van de auteurs: Faculteit biogeografie en botanische tuin van de Universiteit Wenen; Rennweg 14, A-1030 Wien (Oostenrijk), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot het geslacht Bulbophyllum.

De door het UNEP-WCMC gepubliceerde Checklist of Cites species (2005, 2007 en bijwerkingen) kan worden gebruikt als inofficieel overzicht van de door de Conferentie der Partijen aanvaarde wetenschappelijke namen voor de in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen diersoorten, alsmede als een inofficiële samenvatting van de informatie in de ten behoeve van de Cites-nomenclatuur aangenomen standaardreferentiewerken.”

.

2)

Bijlage IX wordt als volgt gewijzigd:

a)

In punt 1 van bijlage IX wordt de vermelding „Q Circussen en reizende tentoonstellingen” vervangen door „Q Reizende tentoonstellingen (monsterverzameling, circus, menagerie, plantententoonstelling, orkest of museumtentoonstelling die of dat voor commerciële doeleinden aan het publiek wordt vertoond)”;

b)

In punt 2 van bijlage IX wordt de volgende rij toegevoegd:

„X

 

Specimens die zijn gehaald uit zeegebied dat niet onder de rechtsmacht van een staat valt”

.

3)

In bijlage X wordt de vermelding „Lophophurus impejanus” vervangen door „Lophophorus impejanus”.

4)

De volgende bijlage XIII wordt toegevoegd:

„BIJLAGE XIII

IN Artikel 57, LID 3 bis, BEDOELDE SOORTEN EN POPULATIES

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus”

.

Top